Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ale anafuna kudzapulumuka mu ntsiku zakumalisa anadzakhala mu paraizu pa dziko yapantsi

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Kodi tikukhala mu “ntsiku zakumalisa”?

Mbamudatawira Tani?

  • Inde

  • Nkhabe

  • Panango

Bhibhlya isalonganji

‘Dziwani kuti mu ntsiku zakumalisa, inadzaoneka midzidzi yakugopswa.’ (2 Timoti 3:1) Tingalandanisa maprofesiya a Bhibhlya na pinacitika lero, tisaoneratu kuti tikukhala mu “ntsiku zakumalisa.”

Tinapfundzanji pontho m’Bhibhlya?

  • Pidzindikiro pinango pya ntsiku zakumalisa ndi nkhondo, njala, piteketeke na mautenda.—Mateo 24:3, 7; Luka 21:11.

  • Mu ntsiku zakumalisa, makhaliro adidi a anthu mbadafudzika, pontho anthu nee mbadafuna kucita pinthu toera kukomeresa Mulungu.—2 Timoti 3:2-5.

Ntsiku zakumalisa zingamala, ninji pinafuna kucitika?

Anango asalonga kuti . . .anthu anadzafudzwa pabodzi na dziko, mbwenye anango asanyerezera kuti makhaliro anadzacinja mbakhala adidi. Ndi api maonero anu?

Bhibhlya isalonganji

‘Anyakulungama anatambira dziko, mbakhala mwenemo kwenda na kwenda.’ Masalmo 37:29.

Tinapfundzanji pontho m’Bhibhlya?

  • Ntsiku zakumalisa zinamala, Mulungu angadzamalisa uipi onsene.—1 Jwau 2:17.

  • Dziko yapantsi inadzakhala paraizu.—Izaiya 35:1, 6.