Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

CIPHEDZO KUNA ALE ADAFERWA NA WAKUFUNIKA WAWO

Nyatwa Zinabwera Thangwi Yakuferwa na Wakufunika

Nyatwa Zinabwera Thangwi Yakuferwa na Wakufunika

“Ine na Sofiya * takhala pabodzi ninga banja mu pyaka pyakupiringana 39, buluka penepo iye alowa thangwi ya utenda. Ndikhali na ciphedzo ca axamwali, pontho ndikhali wakuphatika kakamwe na mabasa. Mbwenye mu caka camumphu ndikhatsukwala kazinji kene. Nee ndikhakwanisa kutonga mabvero anga. Maseze papita pyaka pitatu mbadamala kale kufa, midzidzi inango mwakukhonda dikhira ndisakundwa na mabvero akutsukwala.”—Kostas.

Kodi imwe mwaferwa na wakufunika wanu? Khala ndi tenepo, musathimbanambo na mabvero ninga a Kostas. Nkhabe cinthu cakuti cisapha kakamwe kupiringana kuferwa na ndzathu wa m’banja, wacibale, peno xamwali wakufunika. Anyakufufudza akuti asapfundza pya nyatwa inabwera thangwi yakuferwa na wakufunika asaphedzerambo pyenepi. Nsolo ubodzi udabuluswa mu Revista Americana de Psiquiatria walonga kuti “kuferwa ndi cinthu cakuti cisatsukwalisa kakamwe.” Munthu wakuti asathimbana na mabvero anewa anakwanisa kubvundzika: ‘Kodi ndinathimbana na mabvero anewa mpaka lini? Ndinakhala pontho wakutsandzaya? Ndinagumana kupi ciphedzo?’

Matawiro a mibvundzo ineyi asagumanika mu revista ino ya Lamukani! Nsolo unatowera unadinga mabvero anakhala na anthu angaferwa na wakufunika wawo, pontho nyatwa zinathimbana na iwo. Misolo inango inadzafokotoza njira zingasi zakuti zinakuphedzani toera kuthimbana na kutsukwala kwanu.

Tisadikhira na ntima onsene kuti ntsonga zinatowera zinadzabalangaza na kuphedza ale anathimbana na nyatwa zinabwera thangwi yakutsukwala.

^ ndima 3 Madzina anango mu misolo ino acinjwa.