Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

CIPHEDZO KUNA ALE ADAFERWA NA WAKUFUNIKA WAWO

Ciphedzo Cakufunika Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo

Ciphedzo Cakufunika Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo

KUTSUKWALA KUNABWERA THANGWI YAKULOWA KWA WAKUFUNIKA NDI CINTHU CAKUTI CISAFUFUDZWA KAKAMWE NTSIKU ZATHU. Ninga pidalongwa nduli, uphungu wadidi kakamwe udaperekwa na anyakufufudza, kazinji kene usabverana na udziwisi wakale unagumanika m’Bhibhlya. Pontho usabverana na midida inagumanika mwenemo. Mbwenye m’Bhibhlya musagumanika pizinji kupiringana uphungu wakunyindirika. Pontho muli na mphangwa zakuti nkhabe gumanika mbuto zinango, mphangwa zenezi zinabalangaza ale adaferwa na wakufunika wawo.

  • Khalani na cinyindiro cakuti anyakufunika athu adafa nee ali kuthabuka

    Lemba ya Koelete 9:5 isalonga kuti ‘anyakufa nkhabe cinadziwa iwo.’ Iwo ‘nkhabebve kunyerezera.’ (Masalmo 146:4) Bhibhlya isalandanisa kufa na citulo cikulu.—Jwau 11:11.

  • Kukhulupira kuti Mulungu ndi waufuni kusabalangaza

    Lemba ya Masalmo 34:15 isalonga: ‘Maso a Yahova * asayang’ana anthu akulungama, makutu ace asabva maphembero awo.’ Kulonga mabvero athu kuna Mulungu ndi kwakufunika kakamwe kupiringana kulonga kuna munthu unango peno kutonga tekhene mabvero athu. Kusatiphedza kukhala na uxamwali na Nciti wathu, wakuti anakwanisa kuphatisira mphambvu yace toera kutibalangaza.

  • Cidikhiro ca tsogolo yadidi

    Nyerezerani ndzidzi wakuti ale ali munthumbi anadzalamuswa muli akufa mbakhala pa dziko yapantsi! Bhibhlya isalonga pyenepi mwaku- bwereza-bwereza. Mukulonga pya makhaliro a ntsogolo pa dziko yapantsi, Bhibhlya isalonga kuti Mulungu ‘anadzapukuta misozi yonsene m’maso [mwathu], pontho nkhabe kudzaonekabve kufa, nee kutsukwala, nee kulira, nee kubva kupha.’—Apokalipse 21:3, 4.

Azinji anakhulupira Yahova, mwanaciro Bhibhlya, asakwanisa kuthimbana na kutsukwala thangwi iwo apfundza kuti anyakufunika awo adafa anadzalamuswa pontho. Mwacitsandzo, Ann adaferwa na mamunace wa pyaka 65 pyakubalwa, alonga: “Bhibhlya isandipasa cinyindiro cakuti anyakufunika athu adalowa nee akuthabuka, pontho Mulungu anadzalamusa onsene ali m’manyerezero mwace. Ndisakumbuka pyenepi ndzidzi onsene unanyerezera ine wakufunika wanga adalowa, natenepa pyenepi pisandiphedza toera kuthimbana na cinthu cakutsukwalisa kakamwe cidandicitikira.”

Tiina, adalongwa pakutoma kwa misolo ino, alonga: “Kubulukira ntsiku idalowa Timo, Mulungu asandiphedza kakamwe. Ndisakwanisa kuona djanja ya Yahova m’midzidzi ya nyatwa. Pontho pikiro ya Bhibhlya inalonga pya kulamuswa muli akufa ndi yandimomwene kakamwe kwa ine.”

Anthu azinji ananyindira pinalonga Bhibhlya ali na mabvero mabodzi ene. Maseze khala musanyerezera kuti pinalonga Bhibhlya ndi uthambi peno ndi ndoto, yeserani kuifufudza toera kuona khala uphungu wayo peno mapikiro ayo ndi andimomwene. Buluka penepo munadzindikira kuti kupiringana cinthu consene, Bhibhlya ndi bukhu yakuthema kakamwe toera kuphedza ale adaferwa na wakufunika wawo.

PFUNDZANI PIZINJI THANGWI YA CIDIKHIRO CA ANYAKUFA

Onani mavidhyu analonga thangwi ya pyenepi mu saiti yathu, jw.org

Bhibhlya isapikira kuti ntsogolo tinadzakhala pontho na anyakufunika athu adafa

QUAL É A CONDIÇÃO DOS MORTOS?

Ninji pinacitika na ife tingafa? Ntawiro wa Bhibhlya unatibalangaza na kutipasa cinyindiro

Sakani pa MABUKHU > MAVIDYU (Sakani mbuto yakuti: Bíblia)

MUSAFUNA KUBVA MPHANGWA ZADIDI?

Nakuti tisabva mphangwa zizinji zakutsukwalisa, mphapo tinagumana kupi mphangwa zadidi? Vidhyu iyi isalonga pya bhruxura Mphangwa Zadidi za Mulungu!

Sakani pa MABUKHU > MAVIDYU (Sakani mbuto yakuti: Misonkhano Yathu na Utumiki)

^ ndima 7 Mwakubverana na Bhibhlya Yahova ndi dzina ya Mulungu.