Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

LAMUKANI! N.° 3 2018 | Ciphedzo Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo

Tinagumana kupi ciphedzo tingaferwa na wakufunika wathu?

Misolo iyi isafokotoza kuti ninji pinafuna ife kudikhira tingaferwa na wakufunika wathu, isafokotozambo pinafunika imwe kucita toera kuthimbana na kutsukwala kwanu.

 

Nyatwa Zinabwera Thangwi Yakuferwa na Wakufunika

Pinthu pyakuti pisatsukwalisa kakamwe ndi kuferwa na ndzathu wa m’banja, wacibale peno xamwali wakufunika. Onani mafala analonga anyakufufudza na ale adaferwa na wakufunika wawo.

Pinafunika Imwe Kudikhira

Ndi nyatwa zipi zakuti kazinji kene munthu wakuferwa anakwanisa kudikhira toera kuthimbana nazo?

Pakuthimbana na Kutsukwala—Pinafunika Imwe Kucita Lero

Azinji akwanisa kuthimbana na nyatwa thangwi yakucita pisankhulo pyadidi.

Ciphedzo Cakufunika Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo

Bhibhlya inakwanisa kupereka ciphedzo cakufunika kakamwe kuna ale adatsukwala thangwi yakuferwa na wakufunika wawo.

Mu Revista Ino: Ciphedzo Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo

Revista ino ya Lamukani! iri na cibalangazo na ciphedzo cakufunika kuna ale akuthimbana na kutsukwala thangwi yakuferwa.