Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NJIRA TOERA KUKHALA WAKUTSANDZAYA

Ufuni

Ufuni

ANTHU ONSENE ASAFUNA KUFUNIWA. Pangasoweka ufuni banja peno uxamwali pisamala. Na thangwi ineyi ufuni ndi n’khaliro wakufunika kakamwe toera kukhala na manyerezero adidi, pontho toera kutsandzaya. Mphapo “ufuni” ndi ninji?

Ufuni unalongwa pano nee ndi ufuni unapangiza mamuna kuna nkazi peno nkazi kuna mamuna, ngakhale ndi wakufunikambo. M’mbuto mwace, ndi ufuni unakulumiza munthu kucita pyadidi kuna anango peno kuikha pifuno pya anango pa mbuto yakutoma. Ufuni unoyu usatsogolerwa na midida ya Mulungu, yakuti isaphatanizambo mabvero a munthu.

Onani pinalonga Bhibhlya thangwi ya ufuni: ‘Ufuni ndi wakukhurudzika na wakukoma ntima. Ufuni nkhabe ntcanje. Nkhabe kugaya, nkhabe kudzikuza, nkhabe kucita pinthu mwakukhonda thema, nkhabe kucita pinafuna iwo basi, nkhabe kuipirwa mwakucimbiza. Nkhabe kukoya pinthu pyakuipa muntima. Nkhabe komerwa na pinthu pyakuipa, mbwenye usakomerwa na undimomwene. Usaphimbira pinthu pyonsene, usadikhira pinthu pyonsene, usapirira pinthu pyonsene. Ufuni nkhabe kumala.’—1 Akorinto 13:4-8, Tradução do Novo Mundo.

Ufuni unoyu “nkhabe kumala,” pyenepi pisabveka kuti usakhala kwenda na kwenda. Ndzidzi onsene iwo usapitiriza kukhala wakuwanga. Nakuti ndi wakupirira, wakukoma ntima na wakulekerera, iwo ‘usacitisa anthu kukhala akuphatana.’ (Akolose 3:14, NM) Maseze anthu onsene ndi akusowa ungwiro, mbwenye anthu anapangiza ufuni unoyu asakhala akutsidzikizika, pontho akutsandzaya. Mwacitsandzo, nyerezerani ufuni unapangizwa na anyakumanga banja.

UFUNI ‘USACITISA ANTHU KUKHALA AKUPHATANA’

Yezu Kristu apfundzisa pinthu pyakufunika thangwi yakumanga banja. Iye alonga: ‘Mamuna anadzasiya babace na mai wace mbadzaphatana na nkazace, natenepa uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi ene. Mphapo pidagumanya Mulungu munthu aleke kupimwaza.’ (Mateo 19:5, 6) Tendeni tidinge ntsonga ziwiri zakufunika zinalongwa pa lemba ineyi.

‘UWIRI WAWO ANADZAKHALA MANUNGO MABODZI ENE.’ Kumanga banja ndi kuphatana kakamwe kwa anthu awiri. Ufuni unaphedza mamuna na nkazi toera kunyindirana unango na ndzace. Mamuna peno nkazi anapita m’mabonde na munthu unango asakhala “manungo mabodzi ene” na munthu wakuti nee ndi ndzace wa m’banja. (1 Akorinto 6:16; Ahebere 13:4) Kukhonda kukhulupirika kunakwanisa kumalisa kunyindirana na kufudza banja. Khala banja ineyi iri na anapiana, pinthu pinatekera kakamwe. Iwo anapibva kuti nee asafuniwa, akusowa citsidzikizo peno akutsukwala.

‘PIDAGUMANYA MULUNGU.’ Banja ndi masasanyiro adakhazikisa Mulungu. Anyakumanga banja analemedza masasanyiro anewa asawangisa banja yawo. Iwo nee asayesera kumalisa banja pangaoneka pinentso. Ufuni wawo ndi wakuwanga, pontho usakunda mipingizo. Ufuni unoyu ‘usaphimbira pyonsene,’ usaaphedza kutsalakana pinentso mbapitiriza kukhala antendere na akubverana m’banja.

Anyakubala angawangisira kupangiza ufuni kuna unango na ndzace, anapiana awo asakhala akutsandzaya kakamwe. Ntsikana m’bodzi anacemerwa Jessica alonga: “Anyakubalanga asafunana kakamwe, pontho asalemedzana. Ndingaona mai wanga mbakalemedza baba, makamaka pakucita pisankhulo thangwi ya ife, ndisakhala na cifuno cakukhalambo ninga iye.”

Ufuni ndi n’khaliro wakufunika kakamwe wa Mulungu. Na thangwi ineyi, Bhibhlya isalonga: ‘Mulungu ndi ufuni.’ (1 Jwau 4:8) Pyenepi pisatiphedza kubvesesa kuti thangwi yanji Yahova asacemerwa ‘Mulungu wakutsandzaya.’ (1 Timoti 1:11) Ife tingatowezera makhaliro a Mulungu, makamaka ufuni, tinakhalambo akutsandzaya. Lemba ya Aefesi 5:1, 2 isalonga: ‘Towezerani Mulungu ninga anace a pantima. Fambani mu ufuni.’