Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NJIRA TOERA KUKHALA WAKUTSANDZAYA

Kulekerera

Kulekerera

PIKHALI INE MWANA, NDIKHABVA ANTHU MBAKATIKANA, PONTHO KULONGEZANA. Nee ndapfundza kulekerera. Ngakhale pidakula ine, munthu anganditsukwalisa ndikhapitiriza kukoya pinthu muntima mu ntsiku zizinji, mbandicimwana kugona.” Mafala anewa alongwa na nkazi anacemerwa Patricia. Pyenepi pisapangiza kuti munthu angakhala wakuipirwa peno wakukoya pinthu muntima nkhabe khala wakutsandzaya, pontho nkhabe khala na ungumi wadidi. Anyakupfundza asalonga kuti anthu akukhonda kulekerera . . .

 • Asatawirisa kuti kuipirwa kufudze uxamwali, mbakhala akutsoperwa

 • Asaipirwa mwakucimbiza, asapswipa ntima, peno asatsukwala kakamwe

 • Asacimwana kutsandzaya thangwi yakunyerezera madodo adacita anango

 • Iwo asatsukwala thangwi asadziwa kuti kulekerera ndi kwakufunika

 • Asatsukwala kakamwe mbakhala pangozwi yakuphatwa na mautenda, ninga pressão alta, utenda wa ntima, artrite na kupha kwa nsolo *

KULEKERERA NDI NINJI? Kulekerera ndi kukhonda kuipirwa na munthu adatitsukwalisa, kukhonda kukoya pinthu muntima na kukhonda kunyerezera kubwezera pidacita iye. Pyenepi nee pisabveka kusiya munthu mbacita cinthu cakuipa, mbationa kuti nee ndi cakuipa maka peno kunyerezera kuti nkhabepo cidacitika. M’mbuto mwace, kulekerera ndi cisankhulo caufuni toera kukhazikisa ntendere na kuwangisa uxamwali wadidi na andzathu.

Munthu analekerera asapangizambo kuti ndi waudziwisi, thangwi asadziwa kuti anthu onsene asadodoma, peno asadawa m’mafala peno m’macitiro. (Aroma 3:23) Na thangwi ineyi Bhibhlya isalonga: ‘Pitirizani kupirirana unango na ndzace mbamulekererana na ntima onsene, mwakukhonda tsalakana khala munthu ali na thangwi toera kutsukwala na pidacitirwa iye na ndzace.’—Akolose 3:13, Tradução do Novo Mundo.

Natenepa, kulekerera ndi khundu yakufunika kakamwe ya ufuni, wakuti usacitisa anthu kukhala ‘akuphatana ninga akumangiwa na nkhambala.’ (Akolose 3:14) Mwakubverana na site ya Clínica Mayo kulekerera kunatiphedza . . .

 • Kukhala na uxamwali wadidi, kuikhika pa mbuto ya munthu unango, kukhala akubvesesa na kubvera ntsisi munthu angatitsukwalisa

 • Kukhala na manyerezero adidi na kuphata mwadidi mabasa a Mulungu

 • Kupungula kupswipa ntima, kutsukwala na kuipirwa

 • Kucalira mautenda anasoseka thangwi yakutsukwala kakamwe

LEKEREREKANI MWEKHENE. Mwakubverana na revista Disability & Rehabilitation inalonga pya umaso wa anthu akulamala, kulekerereka ndi “kwakunentsa kakamwe” mbwenye ndi “kwakufunika kakamwe” toera kukhala na manyerezero adidi na ungumi wadidi. Ninji pinafuna kukuphedzani toera kulekerereka mwekhene?

 • Lekani kudikhira kukhala munthu waungwiro, tawirani kuti imwe musadodomambo ninga anthu onsene.—Koelete 7:20

 • Pfundzani kubulukira ku madodo anu. Pyenepi pinakuphedzani toera mukhonde kucita madodo mabodzi ene

 • Khalani wakupirira, thangwi pinakwata ndzidzi toera kukunda misambo inango yakuipa.—Aefesi 4:23, 24

 • Citani uxamwali na anthu akuti anakuwangisani, a maonero adidi, akukoma ntima, pontho analonga undimomwene.—Misangani 13:20

 • Mungadawira andzanu, tawirani kuti mwadawa, pontho phembani kulekerwa mwakucimbiza. Mungakhazikisa ntendere munadzakhala wakutsandzaya kakamwe.—Mateo 5:23, 24

UPHUNGU WA M’BHIBHLYA USAPHEDZA

Mudatoma Patricia kupfundza Bhibhlya, iye apfundza kulekerera. Iye alemba: “Cincino ndasiya kuipirwa. Nee ndisathabukabve, pontho nee ndisathabusa anango. Bhibhlya isapangiza kuti Mulungu asatifuna, pontho asafuna pyadidi kuna ife.”

Mamuna anacemerwa Ron alonga: “Nee ndinakwanisa kutonga manyerezero na macitiro a anango. Mbwenye ndinakwanisa kutonga manyerezero na macitiro anga. Khala ndisafuna ntendere, ndisafunika kusiya kukoya pinthu muntima. Ndatoma kuona kuti nkhabe kwanisika kukoya pinthu muntima, mu ndzidzi ubodzi ene mbadikhala wakutsandzaya. Cincino ndiri na cikumbuntima cadidi.”

^ ndima 8 Mphangwa zenezi ndi za: Mayo Clinic na mawebsite a Johns Hopkins Medicine na journal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.