Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NJIRA TOERA KUKHALA AKUTSANDZAYA

Tinakhala Tani Akutsandzaya?

Tinakhala Tani Akutsandzaya?

KODI MUSAONEKA MWEKHENE NINGA MUNTHU WAKUTSANDZAYA? Khala ndi tenepo, ninji pinakutsandzayisani? Banjanu, basa yanu peno uphemberi wanu? Panango musadikhira cinthu cakuti cinakutsandzayisani ntsogolo, ninga kumalisa kupfundza, kugumana basa yadidi peno kugula motokala upswa.

Anthu azinji asatsandzaya kakamwe angakwanirisa cifuno cawo peno angagumana cinthu cinafuna iwo. Kodi kutsandzaya kweneku ndi kwa ndzidzi ungasi? Kazinji kene ndi kwa ndzidzi wakucepa, kwakuti kunatsukwalisa anthu.

Kutsandzaya ndi n’khaliro unacitisa munthu kukhala na mabvero adidi mu ndzidzi uzinji akuti asatoma na kukomerwa na pinthu piri na iye na kukhala na cifuno cakupitiriza kukhala maso mwakutsandzaya.

Kusiyapo kukhala na mabvero akukomerwa, kutsandzaya nee kusalandaniswa na kufika pa mbuto peno kukwanirisa cifuniro, mbwenye kusalandaniswa na ulendo. Kulonga kuti “Ndinadzatsandzaya ndinga . . . ” mphyakusiyana na kutsandzaya.

Mwacitsandzo, landanisani kutsandzaya na ungumi wadidi. Tinacitanji toera tikhale na ungumi wadidi? Tisafunika kusankhula pinafuna ife kudya, kuthathamula manungo na kucita pinthu pinango pyakuti pinaphedza toera kukhala na ungumi wadidi. Munjira ibodzi ene, kutsandzaya kusabulukira ku pinthu pinacita ife na kutowezera midida yakunyindirika.

Ndi midida ipi peno makhaliro akuti asacita khundu toera kutsandzaya? Maseze pana midida na makhaliro akufunika, mbwenye onani midida na makhaliro akuti ndi akufunika kakamwe:

  • KUKOMERWA NA PIRI NA IFE NA KUPASA MWAKUDZALA MANJA

  • KUTSALAKANA UNGUMI NA KUKHALA NA MAONERO ADIDI

  • UFUNI

  • KULEKERERA

  • CIFUNIRO MU UMASO

  • CIDIKHIRO

Bukhu yakulemedzwa kakamwe ya udziwisi isalonga: ‘Anyakutsandzaya ndi ale anafamba mwadidi mu njira yawo.’ (Masalmo 119:1, Tradução do Novo Mundo) Tendeni tipfundze njira ineyi.