Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NJIRA TOERA KUKHALA WAKUTSANDZAYA

Cidikhiro

Cidikhiro

‘Ndisanyerezera kukupasani ntendere tayu nyatwa, toera mukhale na cidikhiro na tsogolo yadidi.’Yeremiya 29:11, Tradução do Novo Mundo.

 “CIDIKHIRO NDI CAKUFUNIKA KAKAMWE TOERA MUNTHU AKHALE WAKUWANGA MWAUZIMU.” Mafala anewa alembwa m’bukhu Hope in the Age of Anxiety. Bukhu ineyi yalongambo kuti cidikhiro “ndi ntombwe wadidi kakamwe toera kukunda kutsoperwa na kugopa.”

Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kukhala na cidikhiro, mbwenye isatipanga toera ticalire kudikhira pinthu pyakuti cipo pinacitika. Lemba ya Masalmo 146:3 isalonga: ‘Lekani kukhulupira anthu amphambvu, thangwi munthu anacimwana kukupulumusani.’ M’mbuto mwakunyindira mphambvu za anthu toera kutipulumusa, ife tisafunika kunyindira Nciti wathu, wakuti ali na mphambvu toera kukwanirisa mapikiro ace onsene. Ninji pidatipikira iye? Tendeni tidinge mapikiro mangasi.

ANTHU AKUIPA ANADZAPHIWA; ANTHU ADIDI ANADZAKHALA MWANTENDERE KWENDA NA KWENDA: Lemba ya Masalmo 37:10, 11, NM, isalonga: ‘Thimize pang’ono anthu akuipa nkhabe khalapobve; ungasaka kunakhala iwo, nkhabe kudzaaonabve. Mbwenye anthu akupfulika anadzakhala pa dziko, mbakomerwa na ntendere ukulu kakamwe.’ Vesi 29 isalonga kuti ‘anthu akulungama anadzakhala pa dziko kwenda na kwenda.’

NKHONDO ZINADZAMALA: ‘Yahova anamalisa nkhondo pantsi ponsene; iye anakhobola mauta, anagwanda mapswimo, anapisa ngolo za nkhondo na moto.’—Masalmo 46:8, 9.

MAUTENDA, KUTHABUKA NA KUFA PINADZAMALA: ‘Mulungu anadzapukuta misozi yonsene m’maso mwawo. Kufa nkhabe kudzakhalapobve, nee kutsukwala, nee kulira, nee nyatwa.’—Apokalipse 21:3, 4.

PANADZAONEKA CAKUDYA CAKUNJIPA: ‘Pa dziko yonsene panadzakhala na cakudya cakunjipa. Pa mapiri panadzakhalambo na cakudya cakunjipa.’—Masalmo 72:16.

UMAMBO WA KRISTU NDI UTONGI UBODZI BASI WAKULUNGAMA WAKUTI UNADZATONGA DZIKO YONSENE: ‘Yezu apaswa mphambvu, mbiri na umambo, toera anthu a mbumba zonsene, a madziko onsene na a pilongero pyonsene antumikire. Mphambvu zace nkhabe mala, umambo wace nee unadzafudzwa.’—Danyele 7:14.

Thangwi yanji tisanyindira mapikiro anewa? Thangwi pikhali Yezu pa dziko yapantsi apangiza kuti athema kukhala mambo wakusankhulwa na Mulungu. Iye awangisa atenda, apasa anthu cakudya, pontho alamusa anthu muli akufa. Mbwenye cakufunika kakamwe cikhali pipfundziso pyace. Anthu anaphatisira pipfundziso pyenepi anadzakhala kwenda na kwenda mu ntendere na mwakubverana. Yezu alongambo pinthu pyakuti mbapidacitika ntsogolo, kuphatanizambo pinthu pinapangiza kuti tiri mu ntsiku zakumalisa.

NTENDERE MBUDZATI KUFIKA PANAONEKA NYATWA

Yezu nee alonga kuti mu ntsiku zakumalisa tinakhala na ntendere, pontho citsidzikizo. Mbwenye iye alonga cidzindikiro cinapangiza kuti tikukhala ‘kunkhomo kwa makhaliro akuipa a dziko ino.’ Cidzindikiro ceneci cisaphataniza nkhondo, njala, mautenda na piteketeke pikulu. (Mateo 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Apokalipse 6:3-8) Yezu alongambo: ‘Thangwi yakuthimizirika kwa uipi, ufuni wa anthu azinji unadzathowa.’—Mateo 24:12NM.

Nyakulemba Bhibhlya unango alonga thangwi ya kusowa ufuni kweneku. Pa 2 Timoti 3:1-5, tisaleri kuti “ntsiku zakumalisa,” anthu azinji anadzanyerezera pya iwo basi, anadzafuna kobiri na ubalangazi. Anadzakhala anyakugaya na anthu akudzikuza. Mabanja nee mbadapangiza ufuni, pontho anapiana nee mbadabvera anyakubala. Mbapadaoneka anthu authambi akuti mbadalonga kuti asalambira Mulungu.

Makhaliro anewa anacitika pa dziko yonsene yapantsi asapangiza kuti tiri mu ntsiku zakumalisa. Asapangizambo kuti Umambo wa Mulungu uli cifupi. Kusiyapo pyenepi, mu profesiya yace thangwi ya ntsiku zakumalisa, Yezu alonga: ‘Mphangwa zadidi za Umambo zinamwazwa pantsi ponsene, toera zikhale umboni kuna anthu a mitundu yonsene. Buluka penepo kumala kunadzafika.’—Mateo 24:14.

Mphangwa zenezi zadidi ndi cenjezo kuna anthu akuipa. Izo zisapereka cidikhiro kuna anthu adidi cakuti mwakukhonda dembuka nkhombo zidapikira Mulungu zinakwanirisika. Musafuna kudziwa pizinji thangwi ya nkhombo zenezi? Khala musafuna, fungulani tsamba inatowera ya revista ino.