Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

LAMUKANI! N.° 1 2018 | Njira Toera Kukhala Wakutsandzaya

TINAGUMANA KUPI PITSOGOLERO PYAKUNYINDIRIKA PINALONGA THANGWI YA KUKHALA NA UMASO WAKUTSANDZAYA?

Bhibhlya isalonga: ‘Anyakutsandzaya ndi ale anafamba mwadidi mu njira yawo.’—Masalmo 119:1, Tradução do Novo Mundo.

Misolo minomwe ya revista ino isalonga midida yakunyindirika yakuti inatitsogolera toera tikhale akutsandzaya.

 

Tinakhala Tani Akutsandzaya?

Kodi Musaoneka Mwekhene Ninga Munthu Wakutsandzaya?

Kukomerwa na Piri na Ife na Kupasa Mwakudzala Manja

Azinji asanyerezera kuti kutsandzaya na kukhala na umaso wadidi kusanyindira kukhala na kobiri izinji. Kodi kobiri na kukhala na pinthu pizinji pisabweresa kutsandzaya kwandimomwene? Pinthu pisapangizanji?

Kutsalakana Ungumi na Kukhala na Maonero Adidi

Kodi kubva kupha kusacitisa munthu kukhonda kutsandzaya?

Ufuni

Kufuna anango na kufuniwa ndi kwakufunika kakamwe toera munthu akhale wakutsandzaya.

Kulekerera

Munthu angakhala wakuipirwa peno wakukoya pinthu muntima nkhabe khala wakutsandzaya, pontho nkhabe khala na ungumi wadidi.

Cifuniro mu Umaso

Kugumana matawiro a mibvundzo yakufunika kakamwe ndi cinthu cakufunika toera kukhala wakutsandzaya.

Cidikhiro

Anthu azinji angakhonda dziwa pinafuna kucitika kuna iwo na kuna acibale awo ntsogolo, asaona kuti mphyakunentsa kukhala akutsandzaya.

Dziwani Pizinji

Pana pinthu pizinji pinacitisa munthu kukhala wakutsandzaya peno kutsukwala. Pfundzani pinthu pyakufunika kakamwe pyakuti pinakuphedzani mu umaso wanu.