NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Junho 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 31 Julho mpaka 27 Agosto ya 2017.

Yahova Asatibalangaza mu Nyatwa Zathu Zonsene

Ndi nyatwa zipi zinango zinathimbana na Akristu m’banja lero? Pontho, khala imwe musathimbana na nyatwa ninga zenezi, munagumana tani cibalangazo ca Mulungu?

Ikhani Ntima Wanu ku Mpfuma Zauzimu

Ndi mpfuma zipi zisafunika ife kuzitsalakana, pontho tinacita tani pyenepi?

Pitirizani Kuyang’ana Pinthu Pyakufunika Kakamwe

Thangwi yanji pyenepi ndi pyakufunika kakamwe kwa anthu onsene? Thangwi ndi pyakufunika kwa imwe kudziwa pyenepi?

Phedzerani Utongi Ukulu wa Yahova!

Ndi macinjo anaona imwe mu umaso wanu mungadzindikira kuti Yahova ndi athema kutonga kudzulu na pantsi?

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Thangwi yanji Yezu acemera anyakugulisa pinyama mu templo ya ku Yerusalemu kuti mambava?

Munamalisa Kukhonda Bverana Mbamukhazikisa Ntendere?

Anthu asafuna ntendere. Ngakhale tenepo, angatsalakanwa mwakuipa, asalonga peno asacita pinthu toera kubwezera mwakuipa. Munacalira tani macitiro anewa?