NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Maio 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro ya sumana 3-30 ya Maluwa ya 2017.

Phedzani ‘Anthu Adabuluka M’madziko Anango’ Toera ‘Kutumikira Yahova Mwakutsandzaya’

Ninji cinafuna kutiphedza toera kumwaza mphangwa kuna anthu adathawa dziko yawo akuti adzati kudziwa Yahova?

Kuphedza Ana ‘Adabuluka M’madziko Anango’

Khala ndimwe nyakubala adabuluka dziko inango, munacitanji toera kuphedza ananu toera apfundze pya Yahova? Anango anacitanji toera kuphedza?

Lekani Tawirisa Ufuni Wanu Kuthowa

Akristu anango a mu ndzidzi wa apostolo atawirisa kuti ufuni ukhali na iwo pakutoma uthowe. Ninji cinafuna kutiphedza toera kupitiriza kukhala na ufuni wakuwanga kuna Yahova?

Usandifuna Kakamwe Kupiringana Ntsomba Izi?

Yezu apfundzisa Simau Pedhru ntsonga yakufunika kakamwe thangwi yakuikha pinthu pyakufunika pa mbuto yakutoma. Kodi ntsonga ineyi ndi yakufunikambo kwa ife lero?

Kutsandzaya na Umaso Wakukhonda Funa Pizinji

Ninji pidacitisa banja inango kupungula pinthu pyawo? Kodi iwo acita tani pyenepi? Akhala na nkhombo zanji thangwi ya cisankhulo cawo?

MBIRI YA UMASO

Kukhala Dhrodhro Nee Kwandicimwanisa Kupfundzisa Anango

Walter Markin nkhabe kubva, mbwenye ali na umaso wakutsandzayisa na wakudzala na nkhombo mu basa ya Yahova Mulungu.