Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

‘Tisafunambo Kuenda Pabodzi Na Imwe’

‘Tisafunambo Kuenda Pabodzi Na Imwe’

‘Tisafunambo kuenda pabodzi na imwe thangwi tabva kuti Yahova ali na imwe.’​ZAK. 8:23.

NYIMBO: 32, 31

1, 2. (a) Ndi profesiya ipi yakuwangisa idalonga Yahova thangwi ya atumiki a Mulungu kubulukira mwa mprofeta Zakariya? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna kutawirwa mu nsolo uno? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

THANGWI ya ntsiku zathu, Yahova alonga mwanyapantsi: ‘Pa ntsiku zenezi, anthu khumi a pilongero pya madzindza onsene anadzaphata mwakuwanga nguwo ya muisraele m’bodzi mbampanga: ‘Ife tisafunambo kuenda pabodzi na imwe, thangwi tabva kuti Yahova ali na imwe.’’ (Zak. 8:23) Ninga amuna khumi akuphiphirisa, Akristu akuti asadikhira kukhala pa dziko yapantsi, ‘asaphata mwakuwanga nguwo ya muisraele.’ Iwo asatsandzaya kusonkhana pabodzi na Akristu akudzodzwa akuti asacemerwa ‘Israele wa Mulungu.’ Iwo asadziwa kuti Yahova asapasa nkhombo Akristu anewa akudzodzwa.​—Agal. 6:16.

2 Ninga pidalonga mprofeta Zakariya, Yezu agomezera kuphatana kwakutsandzayisa kwa atumiki a Mulungu. Iye alonga kuti atowereri ace anadzakhala misoka miwiri: ‘Nkumbi ung’ono’ na ‘mabira anango,’ mbwenye iye alonga kuti iwo anadzakhala ‘nkumbi ubodzi’ mbatsogolerwa na ‘nkumbizi m’bodzi.’ (Luka 12:32; Jwau 10:16) Mbwenye nakuti ndi misoka miwiri, anango anakwanisa kubvundzika: (1) Kodi mabira anango asafunika kudziwa madzina onsene a ale anadzodzwa lero? (2) Kodi anyakudzodzwa asafunika kukhala na maonero  api thangwi ya iwo ene? (3) Musafunika kutsalakana tani munthu wakuti atoma kudya pidzindikiro pa Cikumbuso m’mpingo wanu? (4) Musafunika kudzudzumika thangwi ya kuthimizirika kwa numero ya ale anadya pidzindikiro pa Cikumbuso? Tendeni tidinge matawiro a mibvundzo ineyi.

KODI LERO TISAFUNIKA KUDZIWA MADZINA A ANYAKUDZODZWA ONSENE?

3. Thangwi yanji mphyakunentsa kwa ife kudziwa kuti mbani mwa atumiki a Mulungu anafuna kudzacita khundu ya anthu 144.000?

3 Kodi mabira anango asafunika kudziwa madzina a anthu onsene anadzodzwa lero? Nkhabe. Thangwi yanji? Thangwi munthu angadzodzwa, mphyakunentsa kwa ife kudziwa kuti mwandimomwene anadzatambira muoni wace wakuenda kudzulu. Iwo anadzatambira muoni wawo, basi ene angapitiriza kukhala akukhulupirika. Sathani asadziwa pyenepi, na thangwi ineyi, iye asaphatisira ‘aprofeta authambi toera kupeusa anthu, pingakwanisika, na anthu ene adasankhulwa.’ (Mat. 24:24) Nkhabe anadziwa khala Nkristu wakudzodzwa anadzatambira muoni wace wakudzulu, mpaka Yahova angaona kuti iye athema kutambira muoni unoyu. Yahova asacita pyenepi na kupasa cidzindikiro cakumalisa pa ndzidzi wakuti nyakudzodzwa adzati kufa mwakukhulupirika, peno pa ndzidzi wakuti ‘nyatwa ikulu’ idzati kutoma. (Apok. 2:10; 7:3, 14) Natenepa, si pyakuthema tayu kwa ife kusaka kudziwa kuti mbani mwa atumiki a Mulungu anafuna kudzacita khundu ya anthu 144.000. [1]

4. Khala nkhabe kwanisika kudziwa madzina a onsene anacita khundu ya Israele wauzimu lero, tinakwanisa tani ‘kuenda pabodzi’ na iwo?

4 Khala nkhabe kwanisika kudziwa madzina a onsene anacita khundu ya Israele wauzimu lero pa dziko yapantsi, mphapo mabira anango anakwanisa tani ‘kuenda pabodzi’ na iwo? Dingani pinalonga profesiya ya Zakariya thangwi ya amuna khumi akuphiphirisa. Iwo ‘mbadaphata mwakuwanga nguwo ya muisraele mbalonga: ‘Ife tisafuna kuenda pabodzi na imwe thangwi tabva kuti Mulungu ali na imwe.’’ Maseze lemba ineyi isalonga pya muisraele m’bodzi, m’makhundu mawiri ene, fala yakuti ‘imwe’ isabveka kuti ndi anthu akupiringana m’bodzi. Natenepa, muisraele unoyu wauzimu ndi nsoka wa anthu, tayu munthu m’bodzi. Mbwenye nkhabe funika kudziwa m’bodzi na m’bodzi wa Israele wauzimu, buluka penepo mbatiatowerera. M’mbuto mwace, tisafunika kuadziwa ninga nsoka wa anthu, buluka penepo mbatiaphedza. Bhibhlya isatikulumiza toera kutowerera Yezu ninga Ntsogoleri wathu, tayu munthu unango.​—Mat. 23:10.

KODI AKRISTU AKUDZODZWA ASAFUNIKA KUKHALA NA MAONERO API THANGWI YA IWO ENE?

5. Ndi cenjezo ipi yakuti anyakudzodzwa asafunika kuidinga mwacidikhodikho? Thangwi yanji?

5 Ale anadya pidzindikiro pa Cikumbuso, asafunika kudinga mwacidikhodikho cenjezo inagumanika pa 1 Akorinto 11:27-29. (Lerini.) Ninji pinagomezera mpostolo Paulu pa lemba ineyi? Khala Nkristu wakudzodzwa nee ali na uxamwali wadidi na Yahova, angadya pidzindikiro pya Cikumbuso, iye nee akupangiza cilemedzo. (Aheb. 6:4-6; 10:26-29) Cenjezo ineyi isaphedza anyakudzodzwa toera kukumbuka kuti khala asafuna kutambira ‘muoni wawo wakucemerwa na Mulungu mwa Yezu Kristu toera kuenda kudzulu,’ asafunika kupitiriza kukhala akukhulupirika.​—Afil. 3:13-16.

6. Kodi Akristu akudzodzwa asafunika kukhala na maonero api thangwi ya iwo ene?

6 Mwakupumirwa, Paulu acenjeza Akristu akudzodzwa ‘toera acite pyadidi ninga mudacemerwa iwo.’ Mbadacita tani pyenepi? Paulu alonga kuti mbadacita pyenepi ‘mwakucepeseka konsene, mwakupfulika, mwakupirira, kupangiza ufuni kuna unango na ndzace na kupitiriza kukhala akuphatana mu nzimu ubodzi ene na kukhala antendere.’ (Aef. 4:1-3) Nzimu wa  Yahova usaphedza munthu toera kukhala wakucepeseka, tayu kukhala wakudzikuza. (Akol. 3:12) Mwakulinganira, Akristu akudzodzwa asadzindikira kuti nzimu wa Yahova nee usaaphedza kakamwe kupiringana ale anadikhira kukhala pa dziko yapantsi. Iwo nee asanyerezera kuti asabvesesa kakamwe undimomwene wa Bhibhlya kupiringana anango peno kuti asaona masomphenya. Pontho, nee asayesera kupangiza kuti ndi akufunika kakamwe kupiringana anango. Iwo nkhabe kupanga anango toera atome kudya pidzindikiro mbanyerezera kuti iwo adzodzwambo. M’mbuto mwace, mwakucepeseka, iwo asadziwa kuti ndi Yahova basi anadzodza munthu toera kuenda kudzulu.

7, 8. Maseze anyakudzodzwa ali na mwai wakupambulika, kodi iwo asafunika kutsalakana tani anango, pontho thangwi yanji?

7 Maseze kuti ndi mwai ukulu kakamwe kukhala wakudzodzwa, Akristu akudzodzwa nee asadikhira kulemedzwa na anango munjira yakupambulika. (Aef. 1:18, 19; lerini Afilipi 2:2, 3.) Nzimu wa Yahova usacitira umboni kwa m’bodzi na m’bodzi wa iwo. Mbwenye Yahova nkhabe kudziwisa anthu thangwi ya pyenepi. Natenepa, iwo nee asadzudzumika khala anango nkhabe kutawira mwakucimbiza kuti iwo adzodzwadi na nzimu wakucena. Mwandimomwene, iwo asadziwa kuti Bhibhlya isaticenjeza toera tikhonde kukhulupira mwakucimbiza munthu angalonga kuti apaswa mwai wakupambulika na Mulungu. (Apok. 2:2) Munjira ineyi, iwo nkhabe kuphatisira kudzodzwa kwawo ninga “phaso” toera kupangizika kuna ale anadziwana na iwo paulendo wakutoma. Nakuti Nkristu wakudzodzwa nkhabe funa kulemedzwa kakamwe na anango, iye nee anadzalonga pyenepi kuna anango. Pontho nee anadzagaya thangwi ya muoni unafuna iye kutambira ntsogolo.​—1 Akor. 1:28, 29; lerini 1 Akorinto 4:6-8.

8 Kusiyapo pyenepi, Akristu akudzodzwa nee asanyerezera kuti iwo ndi nsoka wakupambulika. Iwo nkhabe kusaka anyakudzodzwa andzawo toera kucedza pya kudzodzwa kwawo peno kucita nsoka wapakhundu toera kupfundza Bhibhlya. (Agal. 1:15-17) Kucita pyenepi mbakudabweresa kugawana m’mpingo na kutsukwalisa nzimu wakucena wakuti usabweresa ntendere na kuphatana.​—Lerini Aroma 16:17, 18.

MUSAFUNIKA KUTSALAKANA TANI ANYAKUDZODZWA?

9. Thangwi yanji musafunika kucita mpholemphole na njira inatsalakanira imwe munthu anadya pidzindikiro pya Cikumbuso? (Onani bokosi, ‘ Ufuni ‘Nkhabe Kucita Pyakukhonda Thema.’’)

9 Musafunika kutsalakana tani munthu anadya pidzindikiro pya Cikumbuso? Yezu apanga anyakupfundzace: “Imwe mwonsene ndimwe abale.” Iye athimiza: ‘Uyu anakuzika, anadzacepeswa; mbwenye anacepeseka anadzakuzwa.’ (Mat. 23:8-12) Natenepa, mphyakuipa kukuza munthu, ngakhale kuti ndi m’bale wakudzodzwa wa Kristu. Thangwi ya akulu a mpingo, Bhibhlya isatiwangisa toera kutowezera cikhulupiro ca ale anatsogolera basa, mbwenye Bhibhlya nkhabe kutipanga kuti tisafunika kukuza munthu ninga ntsogoleri wathu. (Aheb. 13:7) Ndimomwene kuti Bhibhlya isalonga kuti anango athema ‘kupaswa cilemedzo cikulu.’ Anthu anewa athema kulemedzwa, tayu thangwi ya kudzodzwa, mbwenye thangwi iwo ‘asatsogolera munjira yadidi’ ‘mbaphata basa mwakuwanga pakulonga na kupfundzisa.’ (1 Tim. 5:17) Natenepa, ale anadikhira kuenda kudzulu mbadanentseka khala anango asaasimba na kuatsalakana mwakupiringana midida. Cakutsukwalisa kakamwe ndi cakuti Akristu akudzodzwa angatambira citsalakano cakupambulika, pinanentsa kwa iwo toera kupitiriza kukhala akucepeseka. (Arom. 12:3) Nee m’bodzi wa ife asafunika kugwegwedusa abale a Kristu!​—Luka 17:2.

Musafunika kutsalakana tani munthu anadya pidzindikiro pya Cikumbuso? (Onani ndima 9-11)

10. Munakwanisa tani kupangiza cilemedzo cakuthema kuna Akristu akudzodzwa?

10 Tinapangiza tani cilemedzo cakuthema kwa  ale anadzodzwa na Yahova? Nee tisafunika kuacita mibvundzo thangwi ya kudzodzwa kwawo. Pyenepi pinatiphedza toera kucalira kudzudzumika na pinthu pyakuti nee si pyathu. (1 Ates. 4:11; 2 Ates. 3:11) Pontho nee tisafunika kunyerezera kuti anyakubala, acibale, mamuna peno nkazi wa nyakudzodzwa anadzodzwambo. Munthu nkhabe kudzodzwa thangwi ya dzindza peno banja. (1 Ates. 2:12) Tisafunikambo kucalira kubvundzisa mamuna peno nkazi wa nyakudzodzwa kuti asabva tani anganyerezera kuti nee anadzakhala pabodzi na ndzawo wa m’banja mu Paradizu. M’mbuto mwakucita mibvundzo yakutsukwalisa, tonsene tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova anadzafungula djanja yace toera ‘kukwanirisa pifuno pya pinthu pyonsene pidacita iye.’​—Sal. 145:16.

11. Ndi ngozwi ipi isacalira ife tingakhala na maonero akulinganira kuna Akristu akudzodzwa?

11 Ale anapangiza cilemedzo cakuthema kuna anyakudzodzwa, asatsidzikizika ku ngozwi zakubisika. Bhibhlya isalonga kuti m’mpingo munakwanisa kugumanika ‘abale authambi.’ (Agal. 2:4, 5; 1 Jwau 2:19) Anthu anewa akunyengeza anakwanisa kulonga kuti ndi akudzodzwa. Kusiyapo pyenepi, anyakudzodzwa anango anakwanisa kufewa mwauzimu. (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21) Tingacalira nsampha “wakudzuma anthu,” ife nee tinadzatowerera anango, ngakhale ale akuti ndi akudzodzwa peno anatumikira Yahova mu pyaka pizinji. Natenepa, angasiya kutumikira Yahova peno angabuluka m’mpingo, nee tinadzaluza cikhulupiro cathu peno kusiya kutumikira Yahova.​—Yuda 16, Tradução do Novo Mundo.

KODI TISAFUNIKA KUDZUDZUMIKA NA NUMERO YA ANYAKUDZODZWA?

12, 13. Thangwi yanji nee tisafunika kudzudzumika kakamwe na kuthimizirika kwa numero ya anthu anadya pidzindikiro pa Cikumbuso?

12 Mu pyaka pizinji nduli, numero ya anthu akhadya pidzindikiro pa Cikumbuso ca kufa kwa Kristu ikhapunguka. Mbwenye cincino, numero ineyi isathimizirika pyaka pyonsene. Kodi tisafunika kudzudzumisa na pyenepi? Nkhabe. Tendeni tidinge ntsonga zingasi zinafunika ife kukumbuka.

13“Yahova asadziwa anthu ace.” (2 Tim. 2:19, NM ) Mwakusiyana na Yahova, abale analengesa anthu anadya pidzindikiro pa Cikumbuso, nee asadziwa kuti mwandimomwene mbani adadzodzwa. Numero ineyi isaphataniza ale ananyerezera mwakuphonyeka kuti adzodzwa. Anango akuti akhadatoma kudya pidzindikiro, mukupita kwa ndzidzi asiya. Anango asadya pidzindikiro  thangwi ya utenda wa m’manyerezero unaacitisa kunyerezera kuti anadzatonga pabodzi na Kristu kudzulu. Natenepa, numero ya ale anadya pidzindikiro, nee isapangiza mwandimomwene numero ya anyakudzodzwa adasalikira pa dziko yapantsi.

14. Bhibhlya isalonganji thangwi ya numero ya anyakudzodzwa anafuna kugumanika pa dziko yapantsi mu ndzidzi unatoma nyatwa ikulu?

14 Anyakudzodzwa anadzagumanika m’mbuto zizinji pa dziko yapantsi pa ndzidzi unadzabwera Yezu toera kuagumanya kudzulu. Thangwi ya ndzidzi unoyu, Bhibhlya isalonga kuti Yezu ‘anadzatuma aanju ace na matuluka akulira pikulu pyene. Iwo anadzagumanya anthu adasankhulwa. Anthu ale anadzabulukira pa nkhomo zinai za mphepo na pa madire a thambo ibodzi mpaka thambo inango.’ (Mat. 24:31) Bhibhlya isapangiza kuti mu ntsiku zakumalisa, numero ya anyakudzodzwa akusalikira inadzakhala yakucepa pa dziko yapantsi. (Apok. 12:17) Mbwenye Bhibhlya nee isapangiza numero ya anyakudzodzwa anafuna kugumanika pa dziko yapantsi mu ndzidzi unatoma nyatwa ikulu.

15, 16. Tisafunika kubvesesanji thangwi ya anthu 144.000 anasankhulwa na Yahova?

15 Yahova asasankhula ndzidzi toera kudzodza anthu. (Arom. 8:28-30) Yahova atoma kudzodza anthu pakumala kulamuka kwa Yezu muli akufa. Pisaoneka kuti Akristu onsene mu pyaka dzana yakutoma akhali akudzodzwa. Kubulukira mu pyaka pyenepi mpaka mu caka cidatoma ntsiku zakumalisa, anthu azinji akhalonga kuti ndi atowereri a Kristu, akhali authambi; Yezu aalandanisa na “nyakasongole.” Ngakhale tenepo, Yahova apitiriza kudzodza anthu anango akukhulupirika mu ndzidzi unoyu, pontho iwo apangizika kukhala ninga “trigu” idalonga Yezu. (Mat. 13:24-30) Mu ntsiku zakumalisa, Yahova asapitiriza kusankhula anthu akuti anadzacita khundu ya anthu 144.000. [2] Khala Yahova atonga kusankhula munthu cifupi na kumala kwa makhaliro ano, ife nee tinapenula udziwisi wace. (Iza. 45:9; Dan. 4:35; lerini Aroma 9:11, 16.) [3] Tisafunika kucita mpholemphole toera tikhonde kudungunya ninga pidacita anyabasa thangwi ya anyabasa andzawo adatoma kuphata basa pa ndzidzi wakumalisa wa ntsiku.​—Lerini Mateo 20:8-15.

16 Si onsene tayu anadikhira kuenda kudzulu asacita khundu ya ‘m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru.’ (Mat. 24:45-47) Ninga mu pyaka dzana yakutoma, lero Yahova na Yezu asadyesa anthu azinji mukuphatisira anthu akucepa. Mu pyaka dzana yakutoma, ndi Akristu akucepa adaphatisirwa toera kulemba Malemba Acigrego Acikristu. Munjira ibodzi ene, lero ndi Akristu akudzodzwa akucepa anaphatisirwa toera kupereka cakudya cauzimu ‘pa ndzidzi wakuthema.’

17. Ninji pidapfundza imwe mu nsolo uno?

17 Kodi tapfundzanji mu nsolo uno? Yahova atonga kupasa umaso wakukhonda mala kwa anthu azinji pa dziko yapantsi, na umaso wakukhonda mala kudzulu kwa ale anafuna kudzatonga na Yezu. Mbwenye, Yahova asaphemba kuti onsene abvere midida ibodzi ene na kukhala akukhulupirika. Anthu a misoka miwiri ene asafunika kupitiriza kukhala akucepeseka, akuphatana na a kukulisa ntendere m’mpingo. Nakuti kumala kwa makhaliro ano kuli cifupi kakamwe, tendeni tonsene tikhale akutonga kupitiriza kutumikira Yahova ninga nkumbi ubodzi mu kutsogolerwa na Kristu.

^ [1] (ndima 3) Lemba ya Masalmo 87:5, 6 isapangiza kuti panango ntsogolo madzina a ale adalamuswa toera kutonga na Yezu kudzulu anadzapangizwa.​—Arom. 8:19.

^ [2] (ndima 15) Maseze lemba ya Machitiro 2:33 isapangiza kuti Yezu asacita khundu yakusankhulwa kwa munthu toera kudzodzwa, mbwenye Yahova ndiye anacemera munthu unoyu.

^ [3] (ndima 15) Toera kudziwa pizinji, onani nsolo “Perguntas dos Leitores” mu A Sentinela ya 1.° de Maio de 2007 matsa. 30-31.