Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kuphata Basa Na Mulungu​—Kusabweresa Kutsandzaya

Kuphata Basa Na Mulungu​—Kusabweresa Kutsandzaya

“Ndife anyakuphedza ace, tinakupangani kuti: Lekani kutambira pezi nkhombo za Mulungu, mbamuluza cifuniro cace.”​2 AKOR. 6:1, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 28, 14

1. Maseze Yahova ndi Wamphambvu Zonsene kudzulu na pantsi, kodi iye asaphemba anango toera kucitanji?

YAHOVA ndi Wamphambvu Zonsene kudzulu na pantsi, Nciti wa pinthu pyonsene, pontho ali na udziwisi wakukhonda mala na mphambvu. Yahova aphedza Yobe toera kubvesesa mabasa ace. Buluka penepo, Yobe alonga: ‘Ine ndadzindikira kuti imwe munakwanisa pyonsene; mbamucita pyonsene pinafuna imwe.’ (Yobe 42:2) Maseze Yahova anakwanisa kucita pyonsene pinafuna iye mwakukhonda phedzwa na munthu, mwaufuni iye asaphemba anango toera kuphata basa pabodzi na iye toera kukwanirisa cifuniro cace.

2. Kodi Yahova aphemba Yezu toera kucita basa ipi yakufunika?

2 Pakutoma Mulungu acita Mwanace m’bodzi ekha. Buluka penepo, Yahova atawirisa Mwanace toera kucita pinthu pyonsene. (Jwau 1:1-3, 18) Mpostolo Paulu alemba thangwi ya Yezu: ‘Mwa iye pyacitwa pya kudzulu na pya pantsi pyonsene, pyakuoneka na pyakukhonda kuoneka: Mipando, mautongi, maumambo na  mphambvu zonsene. Pyonsene pyacitwa na iye, mbapicitirwa iye.’ (Akol. 1:15-17) Natenepa, Yahova alemedza Mwanace mu kumphatisira toera kucita pinthu na kupanga anango pya basa yakufunika ya Mwanace.

3. Kodi Yahova aphemba Adhamu toera kucitanji? Thangwi yanji?

3 Yahova aphembambo anthu toera kuphata basa pabodzi na iye. Mwacitsandzo, iye atawirisa Adhamu toera kupasa madzina pinyama. (Gen. 2:19, 20) Mwakukhonda penula, Adhamu atsandzaya kakamwe kuona pinyama pyenepi, kupfundza makhaliro apyo, mbasaka dzina yakuthema toera kupasa cinyama cibodzi na cibodzi! Nakuti Yahova ndiye adacita pinyama, iye mbadakwanisa kupipasa madzina. Mbwenye mwaufuni, iye atawirisa Adhamu toera kupipasa madzina. Mulungu apasambo Adhamu basa yakuthimizira madire a Paradizu a munda wa Edheni. (Gen. 1:27, 28) Mbwenye mwakutsukwalisa, Adhamu nee asankhula kuphata basa pabodzi na Mulungu. Pyenepi pyabweresa nyatwa zizinji kwa iye na anace.​—Gen. 3:17-19, 23.

4. Kodi anango aphata tani basa na Mulungu toera kukwanirisa cifuniro cace?

4 Mukupita kwa ndzidzi, Mulungu aphembambo anthu anango toera kuphata basa na iye. Nowa amanga bote mbipulumusa iye na banjace pa Cigumula. Mose aombola Aisraele ku Ejito. Yoswa atsogolera mbumba ineyi mpaka kupita mu Dziko Yakupikirwa. Salomoni amanga templo mu Yerusalemu. Mariya abala Yezu. Atumiki anewa onsene akukhulupirika na anango azinji, aphata basa pabodzi na Yahova toera kukwanirisa cifuniro cace.

5. Ndi basa ipi yakuti tinakwanisa kuicita? Kodi Yahova akhafunika kutiphataniza m’basa ineyi? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

5 Lero, Yahova asatiphemba toera kuphedzera mwakukwana Umambo Waumesiya. Pana njira zakusiyana-siyana zakutumikira Yahova. Maseze tonsene nee tinakwanisa kucita ntundu ubodzi ene wa basa, tonsene tinakwanisa kumwaza mphangwa zadidi za Umambo. Yahova mbadakwanisa kucita ekhene basa ineyi. Iye mbadakwanisa kupanga anthu mphangwa zadidi bulukira kudzulu. Yezu alonga kuti Yahova mbadakwanisa kucinja miyala mbilonga pya Mambo wa Umambo wa Mulungu. (Luka 19:37-40) Mbwenye Yahova asatitawirisa toera kukhala “anyakuphedza” ace. (1 Akor. 3:9) Mpostolo Paulu alemba: “Ndife anyakuphedza ace, tinakupangani kuti: Lekani kutambira pezi nkhombo za Mulungu, mbamuluza cifuniro cace.” (2 Akor. 6:1, NM) Ndi mwai ukulu kakamwe kuphata basa pabodzi na Mulungu, pyenepi pisabweresa kutsandzaya kwa ife. Tendeni tidinge mathangwi mangasi.

KUPHATA BASA NA MULUNGU KUSATITSANDZAYISA

6. Kodi Yezu afokotoza tani mabvero ace thangwi yakuphata basa na Babace?

6 Kuphata basa na Mulungu kusatsandzayisa atumiki a Yahova ndzidzi onsene. Mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, Yezu alonga: ‘Yahova acita ine pano kale maningi. Ndikhali pakhundu pa Mulungu mbandimphedza mu pyonsene, iye mbakomerwa kakamwe na ine mbandisekera ntsiku zonsene na kukhala pamaso pace.’ (Mis. 8:22, 30) Pikhaphata iye basa pabodzi na Babace, Yezu akhali wakutsandzaya thangwi yakucita pinthu pizinji, na kudziwa kuti akhafuniwa na Yahova. Ndiye tanimbo kwa ife?

Ndi mwai ukulu kakamwe kupfundzisa munthu undimomwene! (Onani ndima 7)

7. Thangwi yanji basa yakumwaza mphangwa isatitsandzayisa?

7 Yezu alonga kuti kupasa na kutambira kusatsandzayisa. (Mach. 20:35) Kudziwa undimomwene, kwatibweresera kutsandzaya, pontho tisatsandzaya tingamwaza undimomwene unoyu kuna anango. Munamwaza ife undimomwene wa Bhibhlya kuna anango, tisaona anthu akuti ali na njala yauzimu mbakakomerwa  thangwi yakutoma kubvesesa na kupasa ntengo Mulungu wathu na undimomwene unagumanika m’Mafalace. Pisatikhuya ntima kuona anthu mbakacinja makhaliro awo na manyerezero awo. Mwandimomwene, basa yakumwaza mphangwa ndi yakufunika kakamwe. Isafungula njira ya umaso wakukhonda mala kwa ale anatawira kukhala axamwali a Mulungu. (2 Akor. 5:20) Mphyakutsandzayisa kakamwe kucita basa ineyi yakufunika kakamwe.

8. Kodi anango alonganji thangwi yakuphata basa na Yahova?

8 Ife tisatsandzaya anthu angatawira mphangwa zinamwaza ife, mbwenye tisakomerwa kakamwe kudziwa kuti tisakomeresa Yahova. Iye asapasa ntengo kuwangisira kwathu toera kuntumikira. (Lerini 1 Akorinto 15:58.) Marco anakhala ku Italya alonga: “Ndiri wakutsandzaya kakamwe mu kudziwa kuti ndisacita pyonsene pinakwanisa ine kwa Yahova, tayu kwa munthu wakuti mwakucimbiza anaduwala pinacita ine.” Franco anakhalambo ku Italya alonga: “Kubulukira m’Mafalace na cakudya cauzimu cinatipasa iye, Yahova asatikumbusa ntsiku zonsene kuti asatifuna, pontho kuti cinthu consene cinacita ife ndi cakufunika, mwakukhonda tsalakana khala tisaona kuti nee tikucita pizinji. Na thangwi ineyi, kuphata basa pabodzi na Mulungu kusanditsandzayisa na kucitisa umaso wanga kukhala na cifuniro.”

KUPHATA BASA NA MULUNGU KUSATIFENDEDZERESA CIFUPI NA MULUNGU NA KUNA ANDZATHU?

9. Ndi uxamwali upi udakhazikisa Yahova na Yezu? Thangwi yanji?

9 Tingaphata basa na ale anafuna ife, tisakhala na uxamwali na iwo, pontho tisadziwa mwadidi uunthu wawo na makhaliro awo. Tisadziwa pinafuna iwo kukwanirisa mu umaso na njira inacitira iwo pyenepi. Yezu aphata basa na Yahova mu pyaka pikwi na pikwi. Iwo akulisa ufuni wakuwanga, mbafunana kakamwe unango na ndzace. Thangwi ya uxamwali wawo, Yezu alonga: ‘Ine na Baba ndife m’bodzi.’ (Jwau 10:30) Iwo akhali akuphatana kakamwe, mbaphata basa mwakubverana kakamwe ndzidzi onsene.

10. Thangwi yanji basa yakumwaza mphangwa isatifendedzeresa cifupi na Mulungu na kwa anango?

10 Yezu aphemba Yahova toera aonere anyakupfundzace. Thangwi yanji? Iye alonga: ‘Toera iwo akhale ninga m’bodzi, ninga ife.’ (Jwau 17:11) Tingakhala maso mwakubverana na midida ya Yahova na kumwaza mphangwa, tisadziwa mwadidi makhaliro akudzumisa a Mulungu. Tisapfundza kuti thangwi yanji tisafunika kukhulupira Mulungu na kutowezera citsogolero cace. Munafendedzera ife cifupi Mulungu, iye asatifendedzerambo. (Lerini Tyago 4:8.) Tisakhalambo na uxamwali na abale athu auzimu, thangwi tisathimbana na nyatwa zibodzi zene, tisatsandzaya pabodzi thangwi tiri na pifuno pibodzi pyene. Inde, ife tisaphata basa pabodzi, kutsandzaya pabodzi na kupirira pabodzi. Octavia asakhala ku Britanya, iye alonga: “Kuphata basa na Yahova kusandifendedzeresa cifupi na anango, thangwi uxamwali wanga usatsogolerwa na pifuno pibodzi pyene  na pyawo.” Kodi nee muli na mabvero mabodzi ene? Munaona ife abale athu mbakawangisira toera kukomeresa Yahova, pisatikulumiza toera kukhala na uxamwali wakuwanga na iwo.

11. Thangwi yanji mu dziko ipswa tinadzakhala na uxamwali wakuwanga kakamwe na Yahova pabodzi na abale athu?

11 Lero tiri na uxamwali wakuwanga na Yahova pabodzi na Akristu andzathu, mbwenye uxamwali unoyu unadzakhala wakuwanga kakamwe mu dziko ipswa. Nyerezera pya mabasa onsene akutsandzayisa anafuna kudzacita ife ntsogolo! Anthu anadzalamuswa muli akufa toera kupfundziswa pya njira za Yahova. Dziko yapantsi inadzafunika kucinjwa toera kukhala paradizu. Pinadzakhala pyakutsandzayisa kakamwe kuphata basa pabodzi mwakutsandzaya mbaticinja mwapang’ono pang’ono toera kukhala anthu aungwiro pantsi pa Umambo Waumesiya! Anthu onsene anadzakhala na uxamwali wakwenda na kwenda na andzawo pabodzi na Yahova. Mwakukhonda penula, Yahova ‘anadzakwanirisa pifuno pya pinthu pyonsene pidacita iye.’​—Sal. 145:16.

KUPHATA BASA NA MULUNGU KUSATITSIDZIKIZA

12. Kodi basa yakumwaza mphangwa isatitsidzikiza tani?

12 Tisafunika kutsidzikiza uxamwali wathu na Yahova. Nakuti tisakhala mu dziko inatongwa na Sathani Dyabo, pontho ndife anthu akusowa ungwiro, mphyakukhonda nentsa kukwatika na manyerezero akuipa pabodzi na makhaliro a dziko. Nzimu wa dziko usalandaniswa na mphambvu ya madzi a nkulo akuti isatikwewera ku khundu yakuti nee tisafuna kuendako. Toera kucalira kukwekwetwa na madzi anewa, tisafunika kusambirira mwamphambvu mbatienda kukhundu inango. Munjira ibodzi ene, tisafunika kuwangisira toera tikhonde kukwekwetwa na nzimu wa dziko. Tingamwaza mphangwa kwa anango, tisaikha manyerezero athu mu pinthu pyakufunika na pyakuphindulisa pyauzimu, tayu mu pinthu pyakuti pinafewesa cikhulupiro cathu. (Afil. 4:8) Kumwaza mphangwa kusawangisa cinyindiro cathu. Kusatikumbusa mapikiro a Yahova na midida yace yaufuni. Pontho kusatiphedza toera kupitiriza kucalira ngozwi zauzimu.​—Lerini Aefesi 6:14-17.

13. Kodi Joel ali na mabvero api thangwi ya basa yakumwaza mphangwa?

13 Tingakhala akuphatika m’basa yakumwaza mphangwa na mabasa anango auzimu, nee tisanyerezera kakamwe pya nyatwa zinathimbana na ife, pyenepi pisatitsidzikiza kakamwe. Joel anakhala ku Australia alonga: “Basa yakumwaza mphangwa isandiphedza toera ndikhonde kuluza pinthu pyakufunika kakamwe. Isandikumbusa nyatwa zinathimbana na anthu na maphindu anagumana ine mukuphatisira midida ya Bhibhlya mu umaso wanga. Basa yakumwaza mphangwa isandiphedza kukhala wakucepeseka, pontho isandipasa mwai toera kunyindira Yahova na abale Acikristu.”

14. Thangwi yanji kupirira kwathu m’basa yakumwaza mphangwa kusapangiza kuti nzimu wa Mulungu usatiphedza?

14 Basa yakumwaza mphangwa isatipasambo cinyindiro cakuti nzimu wa Mulungu uli na ife. Mwacitsandzo, nyerezerani kuti mwapaswa basa yakugawira mapau adidi kakamwe kuna anthu a cisa canu. Imwe nee munalipwa thangwi ya basa yanu, mbwenye musafunika kulipa pinthu pinafuna imwe toera kutsalakana umaso wanu. Kusiyapo pyenepi, anthu azinji nkhabe funa mapau anagawira imwe, pontho anango asakuidani thangwi yakugawira mapau anewa. Kodi mbamudapitiriza kuphata basa ineyi mpaka papi? Mwakukhonda dembuka, imwe mbamudafewa manungo  mbamusiya basa ineyi. Mbwenye azinji a ife asapirira m’basa yakumwaza mphangwa maseze pisaphemba kuphatisira ndzidzi wathu, kobiri yathu, pontho anango asatiseka peno kuipirwa na ife. Pyenepi pisapangizanji? Pisapangiza kuti nzimu wa Mulungu usatiphedza.

KUPHATA BASA NA MULUNGU KUSAPANGIZA UFUNI WATHU KWA MULUNGU NA ANANGO

15. Kodi basa yakumwaza mphangwa zadidi isabverana tani na cifuniro ca Mulungu kwa anthu?

15 Basa yakumwaza mphangwa isakwanirisa cifuniro ca Yahova kwa anthu. Cifuniro cace ndi cakuti anthu akhale pa dziko yapantsi kwenda na kwenda; maseze Adhamu adawa, Yahova nee acinja cifuniro cace. (Iza. 55:11) Iye acita masasanyiro toera kuombola anthu ku madawo na kufa. Yezu abwera pa dziko yapantsi toera kuphata basa mwakubverana na cifuniro ca Yahova na kupereka umaso wace ninga ntsembe kwa anthu onsene akubvera. Mbwenye toera kubvera, anthu akhafunika kubvesesa pinafuna Mulungu kwa iwo. Natenepa, Yezu apfundzisa anthu pinafuna Mulungu mbatuma anyakupfundzace toera kupfundzisambo anthu. Tingaphedza anthu toera kukhala na uxamwali na Mulungu, tisaphedzera masasanyiro ace aufuni toera kuombola anthu m’madawo na kufa.

16. Basa yakumwaza mphangwa isabverana tani na matongero makulu kakamwe a mwambo?

16 Tingaphedza anango toera kugumana umaso wakukhonda mala, tisapangiza ufuni wathu kwa anthu na kwa Yahova. Yahova ‘asafuna kuti anthu onsene apulumuke, adziwembo undimomwene.’ (1 Tim. 2:4) Mudabvundziswa Yezu kuti ndi api matongero makulu kakamwe a mwambo kwa Aisraele, iye atawira: ‘Funa Yahova Mulungu wako, na ntima wako onsene, na umaso wako onsene, na ndzeru zako zonsene. Anewa ndi matongero makulu na akutoma. Aciwiri ndi sawasawa na akutoma: ‘Funa ndzako ninga iwe ene.’’ (Mat. 22:37-39) Tingamwaza mphangwa, tisapangiza kuti tisabvera matongero anewa.​—Lerini Mach. 10:42.

17. Ndi api mabvero anu thangwi ya mwai ukulu wakumwaza mphangwa zadidi?

17 Yahova atipasa mwai ukulu kakamwe! Iye atipasa basa yakuti isatitsandzayisa, isatiphedza toera kukhala na uxamwali na iye na anango, pontho isatitsidzikiza mwauzimu. Basa ineyi isatipasambo mwai toera kupangiza ufuni wathu kuna Mulungu na kuna andzathu. Makhaliro a atumiki a Mulungu ndi akusiyana kakamwe pa dziko yapantsi. Mbwenye mwakukhonda tsalakana khala ndife akulu, ana, atcerengi, akupfuma, a mphambvu peno akufewa, tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kudziwisa anango pinthu pinakhulupira ife. Tiri na mabvero mabodzi ene na a Chantel anakhala ku Fransa. Iye alonga: “Munthu wa mphambvu kakamwe wakudzulu na pantsi, Nciti wa pinthu pyonsene, Mulungu wakutsandzaya asalonga kuna ine: ‘Ndoko! Longa! Longa pya ine, longa na ntima wako onsene. Ndisakupasa mphambvu yanga, Mafala anga, ciphedzo cakudzulu, axamwali pa dziko yapantsi, cipfundziso cakuthimizirika, na pitsogolero pa ndzidzi wakuthema.’ Ndi mwai ukulu kakamwe kucita pinatiphemba Yahova na kuphata basa pabodzi na Mulungu wathu!”