Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Nzimu Wa Mulungu Usapereka Umboni Pabodzi Na Nzimu Wathu

Nzimu Wa Mulungu Usapereka Umboni Pabodzi Na Nzimu Wathu

‘Nzimu wa Mulungu usapereka umboni pabodzi na nzimu wathu kuti ndife ana a Mulungu.’​AROM. 8:16.

NYIMBO: 5, 14

1-3. Ndi pinthu pipi pidacitisa Pentekoste kukhala ntsiku yakupambulika? Kodi pyenepi pyakwanirisa tani pidalonga Bhibhlya mwanyapantsi? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

IKHALI ntsiku ya Dimingu, pa ndzidzi upfemba namacibese. Dimingu ineyi ikhali yakupambulika, makamaka kwa ale akhali mu Yerusalemu. Iyo ikhali ntsiku ya phwando ya Pentekoste. Mwakukhonda penula ntsembe ikhadamala kale kuperekwa mu templo. Anthu akhali akutsandzaya kakamwe mu ndzidzi ukakhunganyika nyantsembe wankulu toera kupereka ntsembe ya mikate miwiri ya mbeu zipswa. (Lev. 23:15-20) Ntsembe ineyi ikhapangiza ndzidzi wakutoma kubvuna tirigu. Ineyi ikhali ntsiku ya Pentekoste mu caka 33 N.W.

2 Mu ndzidzi ukhacitika pyenepi mu templo, cinthu cakufunika kakamwe cikhali dhuzi na kucitika, tayu mu templo, mbwenye nkwartu ya ndzulu mu nzinda unoyu. Nsoka wa Akristu akukwana 120 akhadasonkhana ‘mbapitiriza kucita phembero.’ (Mach. 1:13-15) Pinthu pikhafuna kuacitikira pikhabverana kakamwe na  mabasa a nyantsembe wankulu akhacita iye pyaka pyonsene pa Pentekoste. Pontho mbapidakwanirisa profesiya idalonga mprofeta Yoele cifupi na pyaka 800 mbidzati kufika ntsiku ineyi. (Yoele 2:28-32; Mach. 2:16-21) Ndi cinthu cipi ceneci cakufunika kakamwe?

3 Lerini Mach. 2:2-4. Nzimu wakucena wa Mulungu watsanulirwa kuna nsoka wa Akristu akhadasonkhana nkwartu ya ndzulu. (Mach. 1:8) Buluka penepo, iwo atoma kupereka umboni wa pinthu pyakutsandzayisa pidaona iwo na pidabva iwo. Penepo mpostolo Pedhro afokotoza mabvekero a cakucitika ceneci kuna anthu adagumanyikana. Iye alonga: ‘Mutcinyuke, mbamubatizwa mu dzina ya Yezu Kristu, toera kulekererwa madawo anu, pontho munadzapaswa muoni wa nzimu wakucena.’ Anthu cifupi na 3.000 atawira mafala anewa mbabatizwa, pontho atambira nzimu wakucena udapikirwa iwo.​—Mach. 2:37, 38, 41.

4. (a) Thangwi yanji pidacitika pa Pentekoste ndi pyakufunika kwa ife? (b) Ndi pinthu pipi pinango pyakufunika pikhadacitika pa ntsiku ibodzi mu pyaka pizinji nduli? (Onani cidzindikiro.)

4 Pentekoste ya mu caka 33 N.W., ndi yakufunika kakamwe kwa ife, tayu thangwi ya pinthu pidacitika mu templo mu Yerusalemu, mbwenye thangwi yakuti Yezu ninga Nyantsembe Wankulu kakamwe akwanirisa profesiya ineyi.  [1] Pa ntsiku ineyi, nyantsembe wankulu apereka kuna Yahova ntsembe ya mikate miwiri yakuphiphirisa. Mikate ineyi ikhaimirira anyakupfundza akudzodzwa a Yezu. Iwo akhadasankhulwa mwa anthu akudawa toera kukhala ana a Mulungu. Anyakupfundza anewa pabodzi na anango akuti mbadasankhulwambo ntsogolo toera kucita khundu mu Umambo asacemerwa ‘ana autombo.’ Umambo unoyu unadzabweresa nkhombo zizinji kakamwe kwa anthu akubvera. (Tgo. 1:18; 1 Ped. 2:9) Khala tisadikhira kuenda kudzulu kakhala pabodzi na Yezu peno kukhala kwenda na kwenda mu paradizu pa dziko yapantsi, umaso wathu usakhuiwa kakamwe na pidacitika pa Pentekoste.

KODI AKRISTU ASADZODZWA TANI?

5. Tisadziwa tani kuti anyakudzodzwa onsene nee asadzodzwa munjira ibodzi ene?

5 Mbidakhala ndimwe m’bodzi wa anyakupfundza adaphamirwa na lirimi ya moto pa nsolo, cipo mbamudaduwala ntsiku ineyi. Kusiyapo pyenepi, nee mbamudapenula kuti mwadzodzwa na nzimu wakucena, makamaka khala mwatambirambo muoni wakulonga cilongero cakunja. (Mach. 2:6-12) Kodi anthu onsene asadzodzwa munjira ibodzi ene ninga pidacitikira nsoka wa anyakupfundza akutoma akukwana 120? Nkhabe. Anthu azinji akuti akhali mu Yerusalemu pa ntsiku ineyi adzodzwa pa ubatizo wawo. (Mach. 2:38) Nee aoneka malirimi a moto pa misolo yawo. Mbwenye si Akristu onsene tayu adadzodzwa pa ubatizo wawo. Mwacitsandzo, Asamariya adzodzwa mudapita ndzidzi ungasi pakumala kubatizwa. (Mach. 8:14-17) Munjira inango yakupambulika, Kornelyo na anthu a m’banja yace adzodzwa na nzimu wakucena mbadzati kubatizwa.​—Mach. 10:44-48.

6. Kodi anyakudzodzwa onsene asapaswanji, mphapo pyenepi pisaakhuya tani?

6 Akristu asadzodzwa munjira zakusiyana. Mwacitsandzo, anango asadzindikira mwakucimbiza kuti adzodzwa, mbwenye anango asadzindikira mwapang’ono pang’ono na ciphedzo ca nzimu wakucena kuti adzodzwa. Mbwenye mwakukhonda tsalakana njira inadzodzerwa iwo, onsene ali na cidzindikiro cidalonga mpostolo Paulu kuti: ‘Pidakhulupira imwe, mwalembwa cidzindikiro na nzimu wace udapikirwa kwa imwe, unakhala ninga luphato ya unthaka unadzapaswa ife.’ (Aef. 1:13, 14)  Njira ineyi yakupambulika yakuphata basa kwa nzimu wakucena isapasa munthu cinyindiro ca pinthu pinafuna kudza. Nkristu wakudzodzwa asakhala na cinyindiro cakukwana thangwi ya cidzindikiro ca nzimu wakucena cidatambira iye.​—Lerini 2 Akorinto 1:21, 22; 5:5.

7. Kodi m’bodzi na m’bodzi wa Akristu akudzodza asafunika kucitanji toera kutambira muoni wace wakuenda kudzulu?

7 Kodi Nkristu angadzodzwa, pisabveka kuti mwakukhonda phonya anaenda kudzulu? Nkhabe. Iye asanyindira kuti acemerwadi. Mbwenye toera kutambira muoni wakuenda kudzulu pisanyindira kukhala kwace wakukhulupirika kwa Yahova. Mpostolo Pedhro afokotoza pyenepi munjira iyi: ‘Abale, mucite phinga, toera mukhale na cinyindiro ca kucemerwa kwanu na kusankhulwa kwanu. Mungapitiriza kucita pyenepi nee munadzatayika. Mwandimomwene, munadzapaswa cinyindiro cakupita mu Umambo wakukhonda kumala wa Mbuyathu na Mpulumusi wathu Yezu Kristu.’ (2 Ped. 1:10, 11) Natenepa, m’bodzi na m’bodzi wa Akristu akudzodzwa asafunika kuwangisira toera kupitiriza kukhala wakukhulupirika. Angakhonda kucita pyenepi, analuza ncemerero wace wakuenda kudzulu.​—Aheb. 3:1; Apok. 2:10.

KODI MUNTHU ASADZIWA TANI KUTI ADZODZWA?

8, 9. (a) Thangwi yanji anthu azinji nkhabe kubvesesa pinacitika kuna munthu angadzodzwa? (b) Kodi munthu asadziwa tani kuti adzodzwa?

8 Lero, atumiki azinji a Mulungu nkhabe kubvesesa kuti munthu asadzodzwa tani. Pyenepi pisacitika thangwi iwo nee adzodzwa. Cifuniro cakutoma ca Mulungu cikhali kuti anthu akhale pa dziko yapantsi kwenda na kwenda. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Natenepa, kusankhulwa kwa anthu anango toera kuenda kudzulu kuti akatonge ninga amambo na anyantsembe si pyacibaliro tayu. Anewa ndi masasanyiro akupambulika. Nkristu angadzodzwa, manyerezero ace, mabvero na cidikhiro cace pisacinja.​—Lerini Aefesi 1:18.

9 Mphapo Nkristu asadziwa tani kuti mwandimomwene iye adzodzwa, kuti ali na cidikhiro cakuenda kudzulu? Ntawiro usagumanika m’mafala adalonga Paulu kwa Akristu akudzodzwa a ku Roma, ‘adacemerwa toera kukhala anthu akucena.’ Iye aapanga: ‘Imwe nee mwatambira nzimu wa ubitcu toera mukhale akugopa, mbwenye mwatambira nzimu wa ana akubvera Mulungu unatilongesa: ‘Abba, Baba!’ Nzimu wa Mulungu usapereka umboni pabodzi na nzimu wathu kuti ndife ana a Mulungu.’ (Arom. 1:7; 8:15, 16) Natenepa, kubulukira mwa nzimu wace wakucena, Mulungu asapangiza pakweca kuna munthu unoyu kuti asankhulwa toera kutonga ninga mambo pabodzi na Yezu kudzulu.​—1 Ates. 2:12.

10. Kodi lemba ya 1 Jwau 2:27 isabvekesanji munalonga iyo kuti Nkristu wakudzodzwa nkhabe funa munthu toera kumpfundzisa?

10 Akristu anatambira ncemerero unoyu wakupambulika wa Mulungu, nkhabe funika kupangwa na munthu unango kuti adzodzwa. Iwo nkhabe funa munthu toera kudinga pidacitika mwa iwo. Yahova asaapasa cinyindiro consene m’manyerezero na muntima mwawo. Mpostolo Jwau alonga kuna Akristu anewa akudzodzwa: ‘Imwe mwadzodzwa na nzimu wakucena, pontho monsene musadziwa undimomwene.’ Iye athimiza: ‘Kudzodzwa na nzimu wakucena kudatambira imwe kunakhala mwa imwe, pontho nee musafunika kuti anthu akupfundziseni. Mbwenye kudzodzwa kweneku kusakupfundzisani pyonsene, pontho ndi kwandimomwene tayu kwauthambi. Khalani mphapo mwa Mulungu ninga pidakupfundzisani kudzodzwa kweneku.’ (1 Jwau 2: 20, 27) Anyakudzodzwa anewa asafuna citsogolero cauzimu ninga Akristu onsene. Mbwenye iwo nee asafuna munthu toera kuapasa cinyindiro cakuti ndi akudzodzwa. Nzimu wakucena wa Mulungu usaapasa cinyindiro ceneci!

‘KUBALWA KACIKAWIRI’

11, 12. Ndi pinthu pipi pyakuti anyakudzodzwa anakwanisa kudzudzumika napyo? Mbwenye ninji pinakhonda iwo kupenula?

11 Nkristu angadzodzwa na nzimu wakucena, iye asacinja kakamwe ninga mudalonga Yezu kuti iwo ‘asabalwa kacikawiri.’  [2] (Jwau 3:3, 5) Buluka penepo iye afokotoza: ‘Lekani kudzuma thangwi ndalonga kuti: Musafunika mubalwe papswa. Mphepo isapita na panafuna iyo. Musabva kutitima kwayo basi mbwenye musadziwa tayu kunabuluka iyo nee kunenda iyo. Tenepa ndi sawasawa na munthu anabalwa na nzimu.’ (Jwau 3:7, 8) Mwandimomwene, mphyakunentsa kufokotoza mwakukwana mabvero a munthu wakudzodzwa kuna munthu wakuti adzati kudzodzwa.

12 Anyakudzodzwa anakwanisa kubvundzika: ‘Thangwi yanji Yahova asankhulwa ine, tayu munthu unango?’ Iwo anakwanisa kuona ninga ndi akukhonda thema. Mbwenye iwo nee asapenula kuti adzodzwa. Iwo asatsandzaya mbapereka takhuta. Iwo asakhala na mabvero ninga akhali na Pedhro mudalonga iye kuti: ‘Mbasimbwe Mulungu, Baba wa Mbuyathu Yezu Kristu, adatibvera ntsisi zikulu kakamwe, mbatibalwa kacikawiri toera tikhale na cidikhiro ca umaso kubulukira mu kulamuswa kwa Yezu Kristu muli akufa kuti tidzatambire muoni wakusowa midonthi, wakukhondambo kubvunda, unakoyerwa imwe kudzulu.’ (1 Ped. 1:3, 4) Anyakudzodzwa angaleri mafala anewa, mwakukhonda penula iwo asadziwa kuti Baba wawo wakudzulu akulonga na m’bodzi na m’bodzi wa iwo.

13. Kodi manyerezero a munthu asacinja tani angadzodzwa na nzimu wakucena? Ninji cisacinja manyerezero ace?

13 Mbadzati kutambira ncemerero unoyu kubulukira mwa nzimu wa Mulungu, iwo akhadikhira kukhala pa dziko yapantsi. Iwo akhadikhira ndzidzi wakuti Yahova mbadabulusa uipi pa dziko yapantsi, mbakhala mwenemo kwenda na kwenda. Panango iwo akhadikhira kuona kulamuswa kwa anyakufunika awo adafa. Iwo akhadikhira kumanga nyumba zawo mbakhala mwenemu, kubzwala na kudya misapo yawo. (Iza. 65:21-23) Mphapo thangwi yanji acinja manyerezero awo? Nee pisabveka kuti iwo nkhabe kukomerwabve na cidikhiro ceneci. Iwo nee acinja manyerezero awo thangwi ya nyatwa za dziko ino. Iwo nee aluza cifuno cakukhala pa dziko yapantsi, mbanyerezera kuti mphyakunetesa kukhala pa dziko yapantsi, peno kuti asafuna kuonambo pinthu pipswa kudzulu. M’mbuto mwace, iwo acinja thangwi nzimu wa Mulungu wacinja manyerezero awo na cidikhiro cawo.

14. Kodi anyakudzodzwa asaona tani umaso wawo pa dziko yapantsi?

14 Kodi pyenepi pisapangiza kuti anyakudzodzwa asafuna kufa? Paulu apumirwa toera kutawira munjira iyi: ‘Mphapo ife tiri mu maramada ano tisabulira mbatitsukwala m’mitima yathu, thangwi ife nkhabe funa kuabulusa, mbwenye tisafuna kubvala anango, toera cinafuna kufa cikwanise kupitirwa m’mbuto na umaso.’ (2 Akor. 5:4) Iwo nee aneta na umaso mu dziko ino, mbafuna kuti umale mwakucimbiza. M’mbuto mwace, iwo asafuna kakamwe kuphata basa ya Yahova ntsiku zonsene pabodzi na acibale awo na axamwali awo. Mbwenye mwakukhonda tsalakana mabasa anacita iwo, iwo asakumbuka pikiro idacita Yahova kwa iwo thangwi ya ntsogolo.​—1 Akor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1 Jwau 3:2, 3; Apok. 20:6.

 KODI IMWE MWACEMERWA?

15. Ninji pinapangiza kuti munthu nee adzodzwa na nzimu wakucena?

15 Panango imwe musabvundzika khala Yahova akusankhulani toera kuenda kudzulu. Khala musanyerezera tenepa, dingani mibvundzo iyi yakufunika: Kodi musaona kuti ndimwe waphinga mu utumiki? Musakomerwa kupfundza Bhibhlya, na kupfundza ‘pinthu pyakuzika pya Mulungu.’ (1 Akor. 2:10) Musaona kuti Yahova akupasa nkhombo utumiki wanu? Muli na cifuno cikulu cakucita pizinji m’basa ya Yahova? Musafuna kakamwe kuphedza anango mwauzimu? Musaona kuti Yahova asakuphedzani munjira yakupambulika mu umaso wanu? Khala ntawiro wanu ku mibvundzo ineyi ndi inde, kodi pyenepi pisabveka kuti mwadzodzwa? Nkhabe. Thangwi yanji? Thangwi mabvero anewa nee asakhala basi ene na ale anadikhira kuenda kudzulu. Nzimu wa Yahova usaphedza munjira ibodzi ene ale anadikhira kukhala kwenda na kwenda pa dziko yapantsi. Mwandimomwene, khala musapenula kuti mwadzodzwa peno nkhabe, pyenepi pisapangiza pakweca kuti mudzati kudzodzwa. Thangwi anyakudzodzwa nee asapenula kuti adzodzwa! Iwo ali na cinyindiro!

16. Tisadziwa tani kuti si onsene tayu akhaphedzwa na nzimu wa Mulungu akhali akudzodzwa?

16 M’Bhibhlya, tisaleri pitsandzo pizinji pya anthu acikhulupiro adaphatisirwa na nzimu wakucena; mbwenye iwo nee akhali na cidikhiro cakuenda kudzulu. Mwacitsandzo, m’bodzi mwa iwo akhali Jwau M’batizi. Yezu ansimba kakamwe, mbwenye alonga kuti Jwau nee mbadatonga ninga mambo kudzulu. (Mat. 11:10, 11) Dhavidhi aphatisirwambo na nzimu wakucena. (1 Sam. 16:13) Iye akhali na cikhulupiro cakuwanga, pontho apumirwa toera kulemba makhundu anango a Bhibhlya. (Mko. 12:36) Mbwenye pa Pentekoste, Pedhro alonga kuti Dhavidhi “hadakwira kudzulu tayu.” (Mach. 2:34) Nzimu wakucena waphedza kakamwe anthu anewa, mbwenye nee waapasa umboni wakuti akhadadzodzwa toera kuenda kudzulu. Pyenepi nee pisabveka kuti iwo akhali anthu akukhonda thema. Mbwenye pikhapangiza kuti Yahova anadzaalamusa muli akufa mbakhala mu paradizu pa dziko yapantsi.​—Jwau 5:28, 29; Mach. 24:15.

17, 18. (a) Ndi nkhombo zipi zinadikhira atumiki azinji a Mulungu lero? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna kudingwa mu nsolo unatowera?

17 Lero, atumiki azinji a Mulungu nee asadikhira kuenda kudzulu. Iwo ali na cidikhiro cibodzi cene ninga cikhali na Dhavidhi, Jwau M’batizi na anthu anango akukhulupirika. Ninga Abhrahamu, iwo asadikhira kukhala pa dziko yapantsi kwenda na kwenda. (Aheb. 11:10) Lero, mwa ale adasankhulwa toera katonga na Yezu kudzulu, ndi akucepa akuti aciri pa dziko yapantsi mu ntsiku zino zakumalisa. (Apok. 12:17) Pyenepi pisapangiza kuti azinji mwa anthu 144.000 amala kufa mwakukhulupirika, pontho ali kudzulu.

18 Kodi ale anadikhira kukhala pa dziko yapantsi, asafunika kuona tani munthu analonga kuti adzodzwa? Khala munthu wa m’mpingo wanu atoma kudya pidzindikiro pa Cikumbuso, musafunika kuntsalakana tani? Kodi musafunika kudzudzumika thangwi yakuthimizirika kwa ale analonga kuti asadikhira kuenda kudzulu? Mibvundzo ineyi inadzatawirwa mu nsolo unatowera.

^ [1] (ndima 4) Ndzidzi wa Pentekoste ukhabverana na ndzidzi udaperekwa Mwambo kwa Aisraele pa phiri ya Sinai. (Eks. 19:1) Khala ndi tenepo, ninga mudaphatisirwa Mose toera kupitisa Israele mu cibverano ca Mwambo pa ntsiku ineyi, Yezu Kristu apitisambo Israele wauzimu mu cibverano cipswa pa ntsiku ibodzi ene.

^ [2] (ndima 11) Toera kudziwa kuti pisabvekanji kubalwa kacikawiri, onani A Sentinela ya 1 .° de Abril de 2009, matsa. 3-11.