Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Burnett, Simone, Eston, na Caleb

Iwo Aperekeka Na Ntima Onsene Ku Oceania

Iwo Aperekeka Na Ntima Onsene Ku Oceania

RENEÉ ndi mulongo wakuti ali nkati mwa pyaka 30, iye akuzwa ku Australya m’banja ya Amboni aphinga. Iye alonga: “Kazinji kene tikhaenda kaphedza ku pisa pyakuti kusafunika kakamwe amwazi mphangwa a Umambo. Baba na Mama akhacita pinthu pyadidi, pyakutsandzayisa na pyakusekesa! Pidakhala ine na ana awiri, ndikhafuna kuti ananga akhale na umaso ninga udakhala na ine.”

 Mamunace Reneé anacemerwa Shane, ndi m’bale wakuti ali cifupi na pyaka 40 pyakubalwa, iye akhali na pifuno pibodzi pyene pyauzimu. Iye alonga: “Pidabalwa mwanathu waciwiri, taleri revista ya Ncenjezi ikhalonga pya banja ya Mboni za Yahova idaenda kubangwe kwa Pacífico na bote yawo toera kumwaza mphangwa pa ntsuwa ya Tonga. * Nsolo unoyu watiwangisa toera kulembera ofesi ya filiali ya Mboni za Yahova ku Australya na ku Nova Zelandya, toera kudziwa mbuto zinafunika kakamwe amwazi mphangwa. * Tatambira ncemerero toera kuenda ku Tonga, ceneci ndi cisa cikhadaleri ife.”

Jacob, Reneé, Skye, na Shane

Shane na Reneé, pabodzi na anawo Jacob na Skye, akhali ku Tonga mu caka cibodzi, buluka penepo misoka ya anthu akuipirwa ikhaoneka mwakubwereza-bwereza, pyenepi pyaakakamiza toera kubwerera ku Australya. Mbwenye iwo apitiriza na cifuno cakuthimizira utumiki wawo. Mu caka 2011, iwo aenda ku Ntsuwa ya Norfolk, ineyi ndi ntsuwa ing’ono ya Pacífico nsindzo wa makilometru 1.500 kumabulukiro a dzuwa a Australya. Kodi kucinja kweneku kwaaphindulisa tani? Lero, Jacob wa pyaka 14 alonga: “Yahova atsalakana utumiki wathu, pontho aucitisa kukhala wakutsandzayisa!”

KUTHIMIZIRA CIFUNO CAKUTUMIKIRA PABODZI NA BANJA

Ninga Shane na Reneé pabodzi na anawo, mabanja mazinji a Mboni za Yahova asaperekeka na ntima onsene toera kutumikira ku mbuto “inafunika kakamwe amwazi mphangwa.” Ninji pidaakulumiza toera kuenda m’mbuto zenezi?

“Anthu azinji akhakomerwa na mphangwa zadidi. Ife tikhafuna kuapasa mwai wakupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya.”​—Burnett

Burnett na Simone, ndi banja yakuti iri nkati mwa pyaka 30 pyakubalwa, anawo Eston na Caleb, cincino ali na pyaka 12 na 9. Iwo acinja mbaenda ku Burketown, unoyu ndi nzinda wa ku Queensland, mu Australya. Burnett alonga: “Mboni za Yahova zikhamala pyaka pitatu peno pinai toera kuenda kamwaza mphangwa kweneku. Anthu azinji akhakomerwa na mphangwa zadidi. Ife tikhafuna kuapasa mwai wakupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya.”

Jim, Jack, Mark, na Karen

Mark na Karen, cincino ali nkati mwa pyaka 50 pyakubalwa, mbadzati kuenda ku Nhulunbuy, cisa cing’ono cakutali na nzinda Kunkwiriro kwa Territory, iwo na anawo Jessica, Jim na Jack atumikira m’mipingo mizinji cifupi na Sydney ku Australya. Mark alonga: “Ndisafuna anthu, natenepa ndikhafuna kukhala ku mbuto yakuti ikhali na pizinji toera kucita m’mpingo na mu utumiki.” Mbwenye Karen akhanyinyirika toera kucinja. Iye alonga: “Mbwenye pidamala ine kuwangiswa na Mark pabodzi na anango, ndikhali dzololo toera kuyesera kuenda. Lero ndiri wakutsandzaya thangwi yakucita pyenepi.”

Benjamin, Jade, Bria, and Carolyn

Mu caka 2011, Benjamin na Carolyn na anawo awiri acikazi Jade na Bria akuti akhadatoma kwene kuenda kuxikola, abuluka ku Queensland, mu Australya, mbabwerera ku Timor-Leste, dziko ing’ono ku Timor ku ntsuwa za ku Indoneziya. Benjamin alonga: “Ine na Carolyn tatumikira ku Timor-Leste ninga apainiya akupambulika. Kupereka umboni kukhali kwakutsandzayisa, abale akhatiphedza kakamwe. Pyenepi pyawangisa ntima wathu toera kucinja. Tikhali akutonga toera kubwerera. Pidabalwa anathu, taikha pakhundu masasanyiro akucinja, mbwenye tapitiriza na cifuno ceneci.” Carolyn athimiza: “Tikhafuna kuti anathu akhale pakati pa amisionaryo, ale anatumikira ku Beteli na apainiya akupambulika toera kuwangiswa na pyakugumana napyo pyauzimu pyadidi kakamwe.”

KUKHUNGANYIKA TOERA KUCINJA

Yezu apanga atowereri ace: ‘Mbani mwa imwe angafuna kumanga nyumba yakulapha ya ndzulu nkhabe kukhala pantsi mbalengesa kobiri zinafuna iye kuphatisira?’ (Luka 14:28) Munjira ibodzi ene, banja inganyerezera kuenda ku mbuto inango, mphyadidi kucita masasanyiro. Ndi pinthu pipi pisafunika kudingwa?

PYAUZIMU: Benjamin alonga: “Ife tikhafuna kutumikira anango, tayu kukhala ninga ntolo kwa iwo. Natenepa, mbatidzati kucinja, tacita pyonsene toera kuwangisa uzimu wathu. Tathimizarambo utumiki wathu na mabasa anango m’mpingo.”

Jacob adalongwa pakutoma afokotoza: “Mbatidzati kuenda ku Ntsuwa ya Norfolk, ife taleri mbiri zizinji za umaso mu Ncenjezi na Despertai! zinalonga pya mabanja adaenda katumikira m’mbuto zinafunika kakamwe amwazi mphangwa. Tacedza pya mipingizo idathimbana na iwo, pontho kuti Yahova aaphedza tani.” M’bale wace anacemerwa Skye wa pyaka 11 pyakubalwa athimiza: “Ndacita phembero kazinji kene​—ndekhene, pontho pabodzi na Baba na Mama!”

 CITSUWO: Reneé alonga: “Nakuti tikhali cifupi na acibale pabodzi na axamwali mu cisa cikhakomerwa na ine, pikhali pyakukhonda nentsa kukhala kweneku. Mbwenye m’mbuto mwakunyerezera pikhafuna ine kusiya, ndanyerezera kuti kucinja kwanga mbakudaphindulisa tani banja yathu.”

MISAMBO: Mabanja mazinji asafufudza toera kudziwa kuti anathimbana tani na makhaliro mapswa. Mark alonga: “Taleri mphangwa zizinji zinalonga pya Nhulunbuy. Abale anakhala kweneku atitumizira matsamba a mphangwa adatiphedza toera kudziwa anthu a kweneku na misambo yawo.”

Shane adaenda kakhala ku Ntsuwa ya Norfolk athimiza: “Mwa pyonsene, ndasaka kupangiza makhaliro Acikristu. Ndikhadziwa kuti ndingakhala munthu wakunyindirika, wakupfulika, wakuona ntima, na waphinga, mbidakwanisa kukhala m’mbuto yonsene pa dziko yapantsi.”

KUTHIMBANA NA PINENTSO

Kupembera “m’mbuto zinafunika kakamwe amwazi mphangwa,” kusaphemba kukhala munthu wakukhonda nentsa kucinja na wa maonero akulinganira pakuthimbana na pinentso pyakukhonda dikhira. Onani pitsandzo pingasi:

Reneé alonga: “Ndapfundza kucita pinthu munjira zakusiyana-siyana. Mwacitsandzo, bara ingadzala ku Ntsuwa ya Norfolk, maxitima anabweresa pinthu nkhabe kwanisa kufamba, pinthu pyakufunika pisasoweka, pontho pisadhula kakamwe. Natenepa, ndapfundza kuti pakuphika pyakudya ndisafunika kuphatisira luso.” Mamunace anacemerwa Shane athimiza: “Tacitambo masasanyiro toera tikhonde kuphatisira kobiri izinji kupiringana inaphatisira ife pa sumana.”

Mwanawo anacemerwa Jacob alonga cinentso cinango: “Kusiyapo banja yathu, m’mpingo wathu upswa mukhali na anthu anomwe basi, onsene ndi akulu. Natenepa, nee ndikhali na xamwali wa thunga yanga! Mbwenye pikhaphata ine basa na iwo mu utumiki, mwakukhonda dembuka tadzakhala axamwali.”

Jim ali na pyaka 21 pyakubalwa, iye athimbana na cinentso cibodzi cene. Iye alonga: “Mpingo wacifupi kakamwe na Nhulunbuy ndi wa nsindzo makilometru 725, natenepa, tikhaenda kweneku kazinji kene pa  misonkhano ya cisa na ya gawo. Tikhafika nakweru mbaticedza na abale pabodzi na alongo. Ineyi ikhali midzidzi yakutsandzayisa kakamwe kwa ife pacaka!”

“NDIRI WAKUTSANDZAYA THANGWI YAKUBWERA KWATHU KUNO!”

Bhibhlya isalonga: “Nkhombo za Yahova zisapfumisa munthu.” (Mis. 10:22, Tradução do Novo Mundo) Pa dziko yonsene, anthu azinji anatumikira “m’mbuto zinafunika kakamwe amwazi mphangwa,” asaona undimomwene wa mafala anewa.

Mark alonga: “Nkhombo ikulu kakamwe inakhala na ife ndi yakuti kucinja kwathu kwakhuya kakamwe anathu. Anathu athunga ali na cinyindiro cakuti Yahova asatsalakana ale anaikha Umambo wa Mulungu pa mbuto yakutoma. Nkhabe anakwanisa kugula cinyindiro ceneci.”

Shane alonga: “Ndiri na uxamwali wakuwanga na nkazanga pabodzi na ananga. Ndingabva mbakalonga pinthu pidaacitira Yahova, ndisakhala wakutsandzaya kakamwe.” Mwanace anacemerwa Jacob alonga: “Ndisakhala na midzidzi yadidi kakamwe. Ndiri wakutsandzaya thangwi yakubwera kwathu kuno!”

^ ndima 3 Onani nsolo wakuti: “Amigos de Deus nas ‘Ilhas da Amizade,’” mu A Sentinela ya 15 de Dezembro de 2004, matsa. 8-11.

^ ndima 3 Mu caka 2012, ofesi ya filiali ya ku Australya na ya ku Nova Zelandya, aphatanizwa mbikhala ofesi ya filiali ya ku Australya.