Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tsamba Yakubuluka kwa Mathubo Akutonga

Tsamba Yakubuluka kwa Mathubo Akutonga

Amwazi Mphangwa Andzathu a Umambo akufunika:

NYEREZERANI kuti ndimwe ciwalo ca banja ya Beteli ku Brooklyn n’Cixanu namacibese, ntsiku 2 ya Malandalupya ya 1914. Mwakhala pa mbuto inakhala imwe pa ndzidzi wakudya cakudya camacibese, mbamudikhira kufika kwa M’bale C. T. Russell. Mwakukhonda dembuka, nsuwo wa mbuto yakudyera wafungulwa, M’bale Russell asapita. Ninga nsambo wace, asalimira m’mphindi zingasi mbamwanyika banja ya Beteli mwakukomerwa, “Macibese adidi kwa imwe monsene.” Mbuto mwakukhala pa mbuto yace kutsogolo kwa meza, iye asamenya manja mbacita cidziwiso cakutsandzayisa: “Midzidzi ya anthu akunja yamala; ntsiku ya amambo awo yamala!” Imwe musakomerwa, thangwi mukhadikhira ndzidzi unoyu kutomera kale! Imwe pabodzi na banja yonsene ya Beteli musatawira mphangwa zenezi mbamuphedzera mu kumenya manja mwakukomerwa.

 Makhumi a pyaka apita kubulukira pa ndzidzi udacita M’bale Russell cidziwiso ceneci cakutsandzayisa. Kutomera ndzidzi unoyu, kodi Umambo wakwanirisanji? Pinthu pizinji! Kubulukira ku masasanyiro a Umambo, mwapang’ono pang’ono, Yahova asacenesa na kupfundzisa mbumba yace kutomera anthu pikwi pingasi mu caka 1914 mpaka kupiringana mamiliyau manomwe na hafu lero. Kodi cipfundziso ceneci cisakuphindulisani mu njira zipi?

Kazinji kene lero tisabva abale anthu mbalonga, “Gareta yakudzulu ya Yahova ikufamba!” pyenepi ndimomwene. Natenepa, undimomwene ndi wakuti, kutomera caka 1914, gareta yakudzulu, inaimirira khundu yakukhonda oneka ya gulu ya Yahova, ikufamba mwakucimbiza ninga munadzaonera imwe pakuleri mwacidikhodikho bukhu ino. Toera kumwaza mphangwa zadidi pa dziko yonsene, amwazi mphangwa a Umambo asaphatisira njira zipswa zakusiyana-siyana, kuphataniza matsamba a mphangwa, kumwaza mphangwa ninga nsoka, pipangizo pya pithundzithundzi, matsamba akupereka umboni, magramafone, radyo na Interneti.

Na nkhombo za Yahova m’basa ineyi, tisakwanisa cincino kucita mabukhu athu akutundusa akubuluswa m’Bhibhlya mu pilongero pyakupiringana 670 na kuwagawira kuna anthu onsene mwakukhonda lipa. Anyakuperekeka asaphedzera basa yakumanga Nyumba za Umambo, Nyumba za Misonkhano, na maofesi a Filiali, m’madziko akupfuma na akutcerenga. Pangaoneka cidengwa cacibaliro, abale na alongo athu aufuni asaenda mwakucimbiza kaphedzera m’mbuto zidagwerwa na cidengwa, mbapangiza kuti ndi ‘abale pa ntsiku za nyatwa.’—Mis. 17:17.

M’midzidzi inango, atsogoleri a uphemberi na anyamalwa anango ‘asacita mitemo toera kuthabusa anthu,’ mbwenye pisawangisa cikhulupiro kuona kuti kazinji kene kuwangisira kwawo toera kutipeusa kusacinja mbakukhala ‘ciphedzo toera kuthambaruka kwa mphangwa zadidi.’—Sal. 94:20; Afil. 1:12.

Ndi mwai kwa ife kukhala na imwe, andzathu a pa ‘nyumba.’ Taphata miyendo, dziwani kuti ife tisakufunani kakamwe. Tisaphembera kuti mphangwa za bukhu ino zinadzakuphedzani toera kupasa ntengo unthaka wanu kupiringana kalene.—Mat. 24:45, Mphangwa Zadidi.

Ici ndi cifuno ca

Abale anu,

Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova