Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kukhundu ya bzwere: Banja ya Bheteli ya Brooklyn ikucita phwando yakumalisa ya Khisimisi 1926; kukhundu ya madyo: Anthu adzindikira kuti Mboni za Yahova ndi zakusiyana

 KHUNDU 3

Midida ya umambo—kusaka ulungami wa mulungu

Midida ya umambo—kusaka ulungami wa mulungu

 MUKUTHUKULIRA nkono anyakuendekana wanu mu ndzidzi unafamba imwe. Mu kupita kwa ndzidzi, mwadzindikira kuti iye akhayang’ana imwe na banja yanu. Iye asakulamusirani pontho nkono mbakufendedzerani. Iye asalonga: “Ndisafuna kudziwa. Ninji pinakucitisani kukhala akusiyana? Imwe musantawira, “Usafuna kulonganji?” Iye asalonga, “Imwe ndimwe Mboni za Yahova, si tepo tayu? Mwasiyana na anthu anango. Imwe nee musacita khundu m’mauphemberi anango—nkhabe kucita maphwando a mafiriyadu, pontho nkhabe kucita khundu mu pyandale na mu nkhondo. Nee m’bodzi wa imwe asafumali. Mabanja anu ali na makhaliro adidi. Ninji pinakucitisani kukhala akusiyana mu njira zenezi zizinji?

Musadziwa kuti ntawiro ndi wakuti: Tisakhala pantsi pa utongi wa Umambo wa Mulungu. Ninga Mambo, Yezu asaticenesa. Iye asatiphedza kutowezera manyalo ace, pyenepi pisapangiza kusiyana kwathu mu dziko ino yakuipa. Mu khundu ino, tinadzaona kuti Umambo Waumesiya usacenesa tani mbumba ya Mulungu mwauzimu, makhaliro, na gulu toera kupasa mbiri Yahova.

MU KHUNDU INO

NSOLO 10

Mambo Asacenesa Mbumba Yace Mwauzimu

Khisimisi na nkufu wa ntanda pisabverana tani?

NSOLO 11

Kuceneswa m’Makhaliro—Kusapangiza Kucena Kwa Mulungu

Anyakuonera makwartu na misuwo a masomphenya a Ezekyele ali na mabvekero akupambulika kwa mbumba ya Mulungu kutomera caka 1914.

NSOLO 12

Kukhunganyika toera Kutumikira “Mulungu Wantendere”

Bhibhlya isasiyanisa nthonga, tayu na kukhonda kucita nthonga, mbwenye na ntendere. Thangwi yanji? Ntawiro wace usakhuya tani Akristu lero?