Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 22

Umambo Ukukwanirisa Cifuniro Ca Mulungu Pa Dziko Yapantsi

Umambo Ukukwanirisa Cifuniro Ca Mulungu Pa Dziko Yapantsi

NTSONGA IKULU YA NSOLO

Umambo usakwanirisa mapikiro onsene a Mulungu kuna anthu na dziko yapantsi

1, 2. (a) Thangwi yanji midzidzi inango pisakhala pyakunentsa kuona Paradizu ninga wandimomwene? (b) Ninji pinatiphedza toera kuwangisa cikhulupiro cathu ku mapikiro a Mulungu?

M’BALE wakukhulupirika afika pa misonkhano mwakuneta thangwi ya pidancitikira pa ntsiku ineyi. Iye atsalakanwa mwakuipa na patrau wace, pontho ali wakutsukwala thangwi ya pinentso pinathimbana na banja yace, na kupswipa ntima thangwi ya utenda uli na nkazace. Munatoma kuimbwa nyimbo, iye asapuma mwakubveka mbakomerwa thangwi ya kugumanyikana na abale na alongo ace pa Nyumba ya Umambo. Nyimbo isalonga pya cidikhiro ca umaso mu Paradizu, pontho mafala ancitisa kuona cidikhiro ceneci na kupiona ekhene kuti asacita khundu mu cidikhiro ceneci. Ndzidzi onsene iye asafuna kakamwe nyimbo ineyi, pontho asaiimba pabodzi na banja yace, thangwi cidikhiro ca ntsogolo cisam’balangaza.

2 Mwatoma kale kupibvambo tenepo? Azinji a ife tapibva. Ndimomwene kuti umaso m’makhaliro ano akale unakwanisa kucitisa kukhala kwakunentsa kwa ife kuona mapikiro a Paradizu ninga andimomwene. Ineyi ndi “midzidzi yakugopswa,” pontho dziko inakhala ife nee ndi paradizu. (2 Tim. 3:1) Ninji cisatiphedza toera kuona cidikhiro cathu ninga candimomwene? Kodi tinadziwa tani kuti mwakukhonda dembuka Umambo wa Mulungu unadzatonga anthu onsene? Tendeni tidinge maprofesiya mangasi a Yahova akuti anthu ace aaona mbakwanirisika mu ntsiku zakale. Buluka penepo, tinadzadinga kuti maprofesiya anewa na anango akulandana asakwanirisika tani lero mwakutsandzayisa. Pakumalisa, na cikhulupiro cathu cakuwanga, tinadzadinga kuti maprofesiya anewa alonganji thangwi ya ntsogolo.

Yahova Akwanirisa Tani Mapikiro Ace mu Ntsiku Zakale?

3. Ndi pikiro ipi idabalangaza Ayuda akhali mu ubitcu ku Babilonya?

3 Nyerezerani kuti umaso ukhali tani kwa Ayuda akhali mu ubitcu ku Babilonya mu pyaka madzana matanthatu M.N.W. Azinji akula mu ubitcu, ninga anyakubala awo, pontho umaso ukhali wakunentsa. Ababilonya akhaapwaza thangwi yakukhulupira kwawo Yahova. (Sal. 137:1-3) Nkati mwa pyaka khumi, Ayuda akukhulupirika apitiriza kukoya cidikhiro ici: Yahova apikira kugumanya  atumiki ace mu dziko yawo. Yahova alonga kuti makhaliro mbadakhala adidi kakamwe kweneko. Iye alandanisa kubwezerwa papswa kwa dziko ya Yuda na munda wa Edeni—paradizu! (Lerini Izaiya 51:3.) Mapikiro anewa alongwa pakweca toera kupasa cinyindiro atumiki a Mulungu na kubulusa kupenula kwa mitima yawo. Mu njira ipi? Dingani maprofesiya anango mangasi.

4. Yahova apasa tani cinyindiro Ayuda thangwi ya citsidzikizo mu dziko ya kwawo?

4 Citsidzikizo. Ale akhali mu ubitcu mbadabwerera, tayu mu paradizu wandimomwene, mbwenye ku dziko yakutali yakuti ikhali thando kwa pyaka 70, dziko yakuti ndi akucepa mwa iwo adaiona. Mukhagumanika nkhalamu, mibinzi, anyalugwe na pinyama pinango pyakugopswa. Ayuda mbadakwanisa kubvundzika, ‘Ndinatsidzikiza tani nkazanga na ananga? Ndiye tani kulonga pya mabira na ng’ombe—ndinaatsidzikiza tani?’ Kudzudzumika kweneku ndi kwakubveka. Nyerezerani mapikiro a Mulungu anagumanika pa Izaiya 11:6-9, kuti mbadakhala tani akuwangisa kwa iwo. (Lerini.) Na mafala anewa acithankano aufuni, Yahova apasa cinyindiro Ayuda akhali mu ubitcu kuti iwo na pifuyo pyawo mbadatsidzikizwa. Nkhalamu mbidadya tsanga mu njira yakuti iyo nee mbidadya ng’ombe za Ayuda. Anyakukhulupirika onsene nee mbadagopabve pinyama pyenepi pyakugopswa. Yahova apikira kuti atumiki ace mbadatsidzikizwa mu dziko ya Ayuda, ngakhale n’thando na m’misitu mwene.—Ezek. 34:25.

5. Ndi maprofesiya api adaphedza Ayuda adabwerera ku ubitcu toera kukhala na cinyindiro cakuti Yahova mbadaapasa mwakukwana pyakufuna pyawo?

5 Kunjipa kwa Cakudya. Iwo apitiriza kucita mibvundzo inango. ‘Ndinakwanisa kudyesa banja yanga mu dziko ineyi? Tinadzakhala kupi? Tinadzaphata basa, pontho inadzakhala yadidi kupiringana inathabuka na ife pantsi pa utongi wa anyakutikunda?’ Kubulukira m’maprofesiya akupumirwa, Yahova asatsalakanambo mibvundzo ineyi. Yahova apikira kwa atumiki ace akubvera kuti n’dziko munadzabvumba madzi; akuti mbadameresa mbeu, na ‘kubvuna cakudya cakunjipa.’ (Iza. 30:23) Thangwi ya nyumba na basa yadidi, Yahova apikira kwa atumiki ace: “Iwo anadzamanga nyumba mbakhalamo, pontho anadzalima minda ya mawuva mbadya misapo yace. Nkhabe kudzamanga mbakhalamo ndi unango, peno kudzalima mbadya ndi unango.” (Iza. 65:21, 22, NM) Inde, mu njira zonsene umaso unadzakhala wakutsandzayisa mwakusiyana na ukhali na iwo mu ubitcu ku Babilonya. Mphapo, ndiye tani kukhonda bvera kwawo Mulungu kudaacitisa kuenda ku ubitcu paulendo wakutoma?

6. Atumiki a Mulungu akhathabuka na ntundu wanji wa nyatwa za ungumi, pontho Yahova aapasa cinyindiro canji pa kubuluka mu ubitcu?

6 Ungumi wauzimu. Mbadzati kuenda ku ubitcu, atumiki a Mulungu akhali na utenda wauzimu. Kubulukira kwa mprofeta Izaiya, Yahova alonga pya atumiki ace: ‘Nsolo wanu wadzala na pironda, pontho ntima wanu wafewa.’ (Iza. 1:5) Iwo akhali maboliboli na akukhonda kubva mwauzimu, mu njira yakuti akhadafunga makutu awo toera akhonde kubva uphungu wa Yahova na kufunga maso awo ku pitsogolero pikhapereka iye. (Iza. 6:10; Yer. 5:21; Ezek. 12:2) Khala apitiriza na makhaliro awo akukhonda bvera  pakubwerera ku dziko yawo, mbadakhala na citsidzikizo canji? Nee mbadaluza pontho citsidzikizo ca Yahova? Pikiro ya Yahova ikhali yakuwangisa kakamwe: “Pa ntsiku zenezi munthu wakukhonda kubva, anadzabva pya maso. Na wakukhondambo kuona, anadzabuluka pa chidima mbaona pontho.” (Iza. 29:18) Inde, Yahova mbadabweresa ungumi wauzimu kwa anthu ace akucepeseka, atumiki akutcinyuka. Khala iwo mbadapitiriza na kubvera, Yahova mbadaapasa citsogolero ca umaso na udziwisi.

7. Mapikiro a Mulungu akhakwanirisika tani kwa atumiki ace akhali mu ubitcu, pontho thangwi yanji kukwanirisika kwawo kusawangisambo cikhulupiro cathu?

7 Kodi Yahova asakwanirisa mapikiro ace? Pyakucitika pisatawira mbvundzo unoyu. Ayuda adabwerera ku dziko yawo apaswa nkhombo na citsidzikizo, pyakudya pyakunjipa na ungumi wauzimu. Mwacitsandzo, Yahova aatsidzikiza kwa anyakuendekana awo akuti akhali amphambvu na azinji kupiringana iwo. Pinyama pyakugopswa nee pyadya pifuyo pyawo. Mwandimomwene, Ayuda anewa nee aona kukwaniriswa kwakukwana kwa maprofesiya a paradizu adalembwa na amuna ninga Izaiya, Yeremiya na Ezekyele—mbwenye kukwanirisika kwakutsandzayisa kwakuti atumiki a Mulungu akhafuna kukuona pa ndzidzi unoyu. Mukunyerezera pidacita Mulungu kwa atumiki ace ntsiku za nduli, kunadzawangisa cikhulupiro cathu. Nakuti kukwaniriswa kwakutoma kwa maprofesiya anewa kukhali kwakutsandzayisa, ndiye tani kukwaniriswa kukulu? Dingani pinacita Yahova kwa ife lero.

Yahova Atoma Tani Kukwanirisa Mapikiro Ace mu Ndzidzi Wathu?

8. Atumiki a Mulungu lero asatsandzaya na ntundu wanji wa “dziko”?

8 Lero, mbumba ya Yahova nkhabe kucita dzindza yawo ene, peno onsene kukhala mu dziko ibodzi. Mbuto mwace, Akristu akudzodzwa asacita khundu ya dzindza yauzimu, “Israele ya Mulungu.” (Agal. 6:16) Andzawo a “mabira anango” asabvungazikana nawo mu “dziko” yauzimu, yakuti asalambira Yahova Mulungu pabodzi. Kulambira kweneku ndi makhaliro awo. (Jwau 10:16; Iza. 66:8) Mphapo, ndi ntundu wanji wa “dziko” udatipasa Yahova? Ndi paradizu wauzimu. Mu paradizu unoyu, mapikiro a Mulungu analonga pya makhaliro a Edeni asakwanirisika mwauzimu. Dingani pitsandzo pingasi.

9, 10. (a) Kodi profesiya ya Izaiya 11:6-9 isakwanirisika tani lero? (b) Ndi cidzindikiro cipi ca ntendere cinagumana ife pakati pa atumiki a Mulungu?

9 Citsidzikizo. Mu profesiya inagumanika pa Izaiya 11:6-9, tisagumana mapikiro akutsandzayisa analonga pya kubverana na ntendere pakati pa pinyama pya ntsanga na pakati pa anthu na pinyama pya m’mudzi. Pyenepi pisakwanirisika mwauzimu lero? Inde! Mu vesi 9, ife tisapfundza kuti thangwi yanji pinyama pyenepi nee pinadzaphekesana: Thangwi “dziko inadzala na udziwisi wa Mulungu sawasawa ninga mudadzalira bara na madzi.” ‘Cidziwiso ca Yahova’ ceneci cisacinja makhaliro a pinyama? Nkhabe, asacinjwa ndi anthu mu kudziwa Mulungu Wakudzulu na kupfundza kutowezera njira zace za ntendere. Na thangwi ineyi, tisaona kukwanirisika kwakukwana kwa profesiya ineyi mu paradizu wathu  wauzimu lero. Pantsi pa utongi wa Umambo, anyakutowerera a Kristu asapfundza kusiya makhaliro awo akuipa, aucinyama mbakhala mwantendere, pontho mwakubverana na abale na alongo auzimu.

10 Mwacitsandzo, m’bukhu ino tadinga unakatinakati Wacikristu—kubvesesa kwathu Bhibhlya na kutcingwa kudathimbana na atumiki a Mulungu thangwi ya unakatinakati. Kodi pyenepi nee ndi pyakudzumisa mu dziko ino yauphanga, kuti iri na “dzindza” ya anthu adidi akuti asakhonda kucita khundu mu uphanga onsene, ngakhale kuti asathuswa toera kuphiwa? Mwandimomwene, pyenepi pisapangiza kuti anthu a Umambo Waumesiya ndiwo asatsandzaya na ntendere udalongwa na Izaiya. Yezu alonga kuti anyakupfundzace anadzadziwika thangwi ya ufuni unapangiza iwo pakati pawo. (Jwau 13:34, 35) M’mpingo, Kristu asaphatisira ‘m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru’ toera kupfundzisa Akristu onsene andimomwene toera akhale a ntendere, aufuni na a ntima wadidi.—Mat. 24:45-47MZ.

11, 12. Ndi ntundu upi wa njala inakhuya dziko yonsene yapantsi lero, mphapo, Yahova asapereka tani cakudya cakunjipa kwa atumiki ace?

11 Kunjipa kwa cakudya. Dziko isathabuka na njala yauzimu. Bhibhlya yacenjeza: “Ziri kufikambo ntsiku zinafuna Ine kubvesa njala anthu a n’dziko. Ande, iwo anadzabva njala, mbwenye si ya mikate tayu, iwo anadzabvambo nyota, mbwenye si ya madzi tayu. Pinatsungira iwo nkhubva pya mphangwa zanga, Ine Mbuya [Yahova] Mulungu wamphambvu zonsene.” (Amosi 8:11) Anyakucita  khundu ya Umambo wa Mulungu asathabukambo na njala? Yahova alongeratu kusiyana kwa atumiki ace na anyamalwa ace: “Kuli ale anandilambira na kundibvera ndinadzaakhuthisa na pyakudya na pyakumwa, mbwenye imwe munadzakhala na njala na nyota.” (Iza. 65:13) Kodi musaona kukwanirisika kwa mafala anewa?

12 Cakudya cauzimu cisafika kwa ife ninga madzi akudzala. Mabukhu athu akubuluswa m’Bhibhlya, ma CD na mavidyu; misonkhano yathu ya mpingo na ya gawo; mabukhu anagumanika mu Web site yathu yakudziwika, pyonsene pisacita khundu yakunjipa kwa cakudya cauzimu cakuti dziko nee ali naco. (Ezek. 47:1-12; Yoele 3:18) Imwe nee musaona kukwanirisika kwa mapikiro a Yahova a kunjipa kwa cakudya mu umaso wanu wa ntsiku na ntsiku? Muli na cinyindiro cakuti musadya pa meza ya Yahova mwakukhonda phonya?

Mipingo yathu isatiphedza toera kugumana cakudya cauzimu, citsidzikizo na ungumi wadidi

13. Musaona tani kukwanirisika kwa profesiya ya Yahova inalonga pya kufungulwa kwa maso a maboliboli na kwa makutu a anyakukhonda kubva?

13 Ungumi wauzimu. Uboliboli na kukhonda ona kwauzimu kusaoneka kwa anthu azinji lero. (2 Akor. 4:4) Mbwenye Kristu ali kuwangisa mautenda anewa pa dziko yonsene yapantsi. Kodi musaona maso akukhonda ona mbaona na makutu akukhonda kubva mbabva? Khala musaona anthu mbatoma kudziwa undimomwene wa Mafala a Mulungu, mbasiya uphemberi waunthawatawa wakuti ukhaacitisa kukhala maboliboli na anyakukhonda kubva undimomwene, mwaona kukwanirisika kwa pikiro iyi: “Pa ntsiku zenezi munthu wakukhonda kubva, anadzabva pya maso. Na wakukhondambo kuona, anadzabuluka pa chidima mbaona pontho.” (Iza. 29:18) Kuzungulira dziko yonsene yapantsi, madzana a pikwi pya anthu asagumana ciwangiso cauzimu ceneci pyaka pyonsene. Munthu onsene asabuluka m’Babilonya Wankulu mbalambira pabodzi na ife mu paradizu wauzimu pisapangiza undimomwene wapakweca wakuti mapikiro a Yahova asakwanirisika!

14. Ninji pinafuna ife kunyerezera mwacidikhodikho pyakuti pinadzawangisa cikhulupiro cathu?

14 Misolo yonsene ya bukhu ino iri na cidzindikiro camphambvu cakuti Kristu alikupitisa atowereri ace mu paradizu wandimomwene wauzimu mu ntsiku zino zakumalisa. Tendeni tinyerezere mwacidikhodikho njira zizinji za nkhombo zinapaswa ife mu paradizu unoyu lero. Tingacita pyenepi, cikhulupiro cathu ku mapikiro a Yahova a pyantsogolo cinadzapitiriza kukhala cakuwanga.

‘Umambo Wanu Mbudze’

15. Thangwi yanji tisanyindira kuti dziko yapantsi inadzakhala paradizu?

15 Kutomera kale, cifuniro ca Yahova ndi cakucita dziko yonsene yapantsi kukhala paradizu. Iye aikha Adhamu na Eva mu paradizu m’munda wa Edeni, pontho aapasa ntemo toera kudzadza dziko yapantsi na mbeu zawo na kutsalakana pinyama pyonsene. (Gen. 1:28) Mbuto mwace, Adhamu na Eva atowerera Sathani mu kupanduka, pontho acitisa mbeu zawo zonsene kukhala zakusowa ungwiro, zakudawa na kufa. Mbwenye Mulungu nee acinja cifuniro cace. Pinalonga iye ndzidzi onsene pisakwanirisika mwakukhonda phonya. (Lerini Izaiya 55:10, 11.) Tisanyindira, kuti mbeu za  Adhamu na Eva zinadzadzala mu dziko ino yapantsi na kuidzadza, mbatsalakana pyakucita pya Yahova mu paradizu pa dziko yonsene yapantsi. Mu ndzidzi unoyu, maprofesiya akutoma a pya makhaliro a umaso wa mu paradizu adaperekwa kwa Ayuda akuti akhali mu ubitcu anadzakwanirisika mwakukwana. Dingani pitsandzo pinatowerera.

16. Bhibhlya isafokotoza tani pya citsidzikizo cinadzakhala na ife mu Paradizu?

16 Citsidzikizo. Pakumalisa, tinadzaona undimomwene wa kukwanirisika kwa mafala akukomeresa ntima anagumanika pa Izaiya 11:6-9. Amuna, akazi na ana anadzatsidzikizwa pa dziko yonsene yapantsi. Anthu na pinyama nkhabe kudzagopanabve. Nyerezerani mu ndzidzi unadzaona imwe dziko yonsene ninga nyumba yanu, mwakuti munakwanisa kusambirira n’nyandza, m’mathawala na m’bara; kukwira m’mapiri; pontho mbumuzungulira m’mathando nee kugopa. Ngakhale namasiku, nee munadzagopa. Mafala a Ezekyele 34:25 anadzakhala andimomwene, thangwi pinadzakhala pyakukwanisika kwa atumiki a Mulungu ‘kukhala n’thando nee kugopa, mbagona m’misitu nee kututumuswa na cinthu.’

17. Thangwi yanji tisanyindira kuti Yahova anadzatipasa pyakufuna pyathu mu ndzidzi unatonga Umambo wace pa dziko yonsene yapantsi?

17 Kunjipa kwa cakudya. Nyerezerani ndzidzi wakuti mu dziko ineyi nee munadzakhalabve utcerengi, cakudya cakukhonda kwana, njala, peno misoka isaphedzera anthu panyatwa. Pinthu pyauzimu pinatsandzaya na atumiki a Mulungu lero ndi cinyindiro cakuti Umambo Waumesiya unadzadyesa alambiri ace m’makhaliro onsene. Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, apangiza pinthu pang’ono kuti anakwanisa kukwanirisa mapikiro anewa, mu kudyesa kwace pikwi pya anthu anjala basi ene na mikate na ntsomba zakucepa. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mko. 8:19, 20) Umambo wa Mulungu ungatonga pa dziko yonsene yapantsi, anthu anadzaona kukwanirisika kwandimomwene kwa maprofesiya ninga awa: ‘Mulungu anadzabvumbisira, pire pidabzwala imwe na kupimeresa, mbamubvuna pyakunjipa, pifuyombo pyanu pinadzakhala na thongwe yakuinjipa.’—Iza. 30:23.

18, 19. (a) Profesiya idalembwa pa Izaiya 65:20-22 isabvekanji kwa imwe? (b) Ndi mu njira ipi ntsiku zathu zinadzakhala ‘ninga ntsiku za muti’?

18 Lero, anthu azinji asanentseka kakamwe toera kukhala na nyumba yadidi peno basa yakuphindulisa. Mu dziko ino yaumbirimi, azinji asapibva kuti asaphata basa yakuwanga mu ndzidzi wakulapha, mbaphindula mwakucepa kwa iwo peno kwa mabanja awo, mbwenye anyakupfuma na anyantima asakwata maphindu onsene. Nyerezerani kuti pinthu pinadzakhala tani profesiya iyi ingakwaniriswa pa dziko yonsene yapantsi: ‘Iwo anadzamanga nyumba mbakhalamo, pontho anadzalima minda ya mawuva mbadya misapo yace. Nkhabe kudzamanga mbakhalamo ndi unango, peno kudzalima mbadya ndi unango. Thangwi ntsiku za anthu anga zinadzakhala ninga ntsiku za muti, na anyakusankhulwa anga anadzaphindula na mabasa a manja awo.’—Iza. 65:20-22.

19 Kodi asabvekanji mafala akuti ntsiku zathu zinadzakhala ‘ninga ntsiku za muti’? Mungaimira patsinde ya muti ukulu, musadzumatirwa thangwi ya pyaka pyawo pyakunjipa mbuciri na  umaso, panango wakhalapo ayavu anu mbadzati balwa? Munakwanisa kukhala na mwai wakupitiriza na umaso wakusowa ungwiro, mbwenye muti unoyu unakwanisa kukhala na umaso mu ndzidzi uzinji kupiringana imwe, mbukhala pa ntendere, mbupitiriza kukhala cikumbuso kwa imwe. Yahova asatipasa cinyindiro cakuti mu Paradizu wa ntsogolo, ntsiku za umaso wathu zinadzakhala zizinji na zantendere! (Sal. 37:11, 29) Inadzafika ntsiku yakuti ntsiku za muti kwa ife zinadzalandana ninga maudzu akuti asaphukira mbauma mu ndzidzi wakuti ife tinadzakhala kwenda na kwenda!

20. Alambiri akukhulupirika a Umambo wa Mulungu anadzatsandzaya tani na ungumi waungwiro?

20 Ungumi waungwiro. Lero, kuduwala na kufa kusagwera anthu onsene. Pyenepi pisabveka kuti tonsene tiri na utenda—wakuti usacemerwa madawo. Basi ene ntombwe wa utenda unoyu ndi ntsembe ya ciomboli ca Kristu. (Arom. 3:23; 6:23) Nkati mwa Utongi wa Pyaka Cikwi, Yezu na anyakutonga andzace anadzaphedza anthu toera kuphindula na ntsembe ineyi, mwapang’ono pang’ono mbamalisa midonthi yonsene ya madawo kwa anthu akukhulupirika. Profesiya ya Izaiya inadzakwanirisika mwakukwana: ‘Nee m’bodzi wakukhala n’dziko anadzalonga kuti: ‘Ndikudwala.’ Anthu akukhala mwenemo anadzalekererwa madawo awo.’ (Iza. 33:24) Nyerezerani ndzidzi wakuti nee m’bodzi anadzakhala boliboli, wakukhonda kubva, peno wakulamala. (Lerini Izaiya 35:5, 6.) Nee utenda ubodzi unadzakhala wakunentsa kuna Yezu toera kuuwangisa—wamanungo, wa m’manyerezero, peno wamabvero. Alambiri akukhulupirika a Umambo wa Mulungu anadzatsandzaya na ungumi waungwiro!

21. Ninji pinadzacitikira kufa, pontho thangwi yanji pikiro ineyi isakubalangazani?

21 Ndiye tani kufa kwakuti kusacitika thangwi ya madawo? Unoyu ndi “nyamalwa wakumalisira,” wakuti asathimbana na anthu akusowa ungwiro akuti ndzidzi onsene asacimwana kunkunda. (1 Akor. 15:26, MZ) Mphapo, kufa kweneku ndi nyamalwa wakugoswa kwa Yahova? Onani pidalongeratu Izaiya: ‘Mulungu anadzafudza kufa kwenda na kwenda! Anadzapukuta misozi ya m’maso mwonsene, mbabulusa nyatwa zidaona mbumba yace pantsi pano ponsene. Awa ndiwo mafala a Yahova.’ (Iza. 25:8) Musakwanisa kuuona ndzidzi unoyu m’manyerezero mwanu? Nee kuikha anyakufa, nee masiye, peno kutsukwala thangwi ya kuferwa! Mbuto mwa pyenepi, anthu anadzabulusa misozi yacitsandzayo munakwanirisa Yahova pikiro yakutsandzayisa yakulamusa anyakufa! (Lerini Izaiya 26:19.) Pakumalisira, nyatwa zonsene zinacitiswa na kufa zinadzamala.

22. Umambo Waumesiya unadzakwanirisa tani cifuniro ca Mulungu pa dziko yapantsi?

22 Kunkhomo kwa Pyaka Cikwi, Umambo wa Mulungu unadzamalisa kukwanirisa cifuniro ca Mulungu pa dziko yapantsi, pontho Kristu anadzapereka utongi onsene m’manja mwa Babace. (1 Akor. 15:25-28) Anthu onsene, pakumala kuceneswa, anadzakhala dzololo toera kuthimbana na mayesero akumalisa a Sathani mu ndzidzi unabuluswa iye ndzenje yakuti nee akhacita basa. Buluka penepo, Kristu anadzanyedza kwakumalisa nyoka yakuipa  na onsene anaiphedzera. (Gen. 3:15; Apok. 20:3, 7-10) Mbwenye onsene asafuna Yahova mwakukhulupirika anadzakhala na cidikhiro cadidi. Panango nkhabepo mafala anango akuti mbadapangiza cidikhiro ceneci kusiyapo akupumirwa a m’Bhibhlya. Iyi ndi pikiro yakuti anyakukhulupirika anadzakhala nayo ‘kuombolwa mu ubitcu wakuipa toera kukhala na ufulu wa ana a Mulungu.’—Arom. 8:21.

Umambo wa Mulungu unadzakwanirisa mapikiro onsene a Yahova analonga pya anthu na dziko yapantsi

23, 24. (a) Thangwi yanji kukwanirisika kwa mapikiro a Mulungu ndi kwandimomwene? (b) Kodi imwe mwatonga kucitanji?

23 Mapikiro anewa nee ndi cidikhiro, cifuno, peno ndoto zapezi. Kukwanirisika kwa mapikiro a Yahova ndi kwandimomwene! Thangwi yanji? Kumbukani mafala a Yezu adadinga ife mu nsolo wakutoma wa bukhu ino. Iye apfundzisa atowereri ace kuphembera kwa Yahova: ‘Umambo wanu mbudze. Pinafuna imwe mbapicitwe pantsi pano ninga kudzulu.’ (Mat. 6:9, 10) Umambo wa Mulungu si cinthu ca m’manyerezero a munthu tayu. Iwo ndi wandimomwene! Pontho cincino ukutonga kudzulu. Kwa pyaka dzana, usakwanirisa mapikiro a Yahova mu njira yakuti tinakwanisa kuaona pakweca m’mpingo Wacikristu. Tinakwanisa kunyindira kuti mapikiro onsene a Yahova anadzakwanirisika mu ndzidzi wakuti Umambo wa Mulungu unadzatonga mwamphambvu pa dziko yonsene yapantsi!

24 Ife tisadziwa kuti Umambo wa Mulungu unadzabwera. Tisadziwambo kuti mafala onsene a mapikiro a Yahova anadzakwanirisika. Thangwi yanji? Thangwi UMAMBO WA MULUNGU UKUTONGA! Mbvundzo kwa m’bodzi na m’bodzi wa ife toera kubvundzika ndi uyu, ‘Kodi Umambo unoyu ukunditonga?’ Tendeni ticite pyonsene pinakwanisa ife toera tikhale maso ninga anthu akukhulupirika a Umambo cincino, toera tiphindule na utongi wace waungwiro, kwenda na kwenda!