Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi imwe musadikhira kukwanirisika kwa mapikiro a Umambo?

 KHUNDU 7

Mapikiro a Umambo wa Mulungu—Kucita Pinthu Pyonsene Kudza Pipswa

Mapikiro a Umambo wa Mulungu—Kucita Pinthu Pyonsene Kudza Pipswa

 MUSATCODA masau adidi panthawi. Musaabva kununkhira kwawo mwadidi mbamudzati kuaikha n’citundu. Imwe mwaphata basa mu ndzidzi uzinji, mbwenye musapibva kuti muciri na mphambvu basi toera kupitiriza na basa. Mai ali cifupi na imwe, basa yakutsandzayisa mbamucedza na piwalo pinango pya banja, pabodzi na axamwali akuti mwakutsandzaya ali kukuphedzani kutcoda misapo. Iye asayang’ana mwana—mu njira yakuti asakumbuka ndzidzi ukhali iye wang’ono mu pyaka pya nduli. Ndi pyakunentsa kutawira thangwi mu dziko yakale mukhaaona mbali ankhalamba, mbakanentseka na mautenda, mwaaphata nkono ndzidzi ukhalowa iwo, pontho mukhalira pikhaikhwa iwo. Mbwenye pano, iye ali na umaso pontho pabodzi na anthu anango azinji, na ungumi wadidi!

Ife tisadziwa kuti ntsiku zenezi zinadzafika. Tisadziwa pyenepi thangwi mapikiro a Mulungu asakwanirisika ndzidzi onsene. Mu khundu ino, tinadzadinga kuti mapikiro anango a Umambo anadzakwanirisika tani patsogolo apa, mbatowererwa na nkhondo ya Harmagedoni. Pontho tinadzadinga mapikiro anango akutsandzayisa a Umambo akuti anadzakwanirisika pakumala kwa nkhondo ya Harmagedoni. Pinadzakhala pyakutsandzayisa tani kwa ife mu kuona Umambo wa Mulungu mbukatonga dziko yonsene na kucita pinthu pyonsene kudza pipswa!

MU KHUNDU INO

NSOLO 21

Umambo Wa Mulungu Unadzafudza Anyamalwa Ace

Munakwanisa kukhunganyika cincino thangwi ya nkhondo ya Harmagedoni.

NSOLO 22

Umambo Ukukwanirisa Cifuniro Ca Mulungu Pa Dziko Yapantsi

Munanyindira tani kuti mapikiro a Yahova anadzakwanirisika?