Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 18

Mabasa a Umambo a Mulungu Asaphedzerwa Tani

Mabasa a Umambo a Mulungu Asaphedzerwa Tani

NTSONGA IKULU YA NSOLO

Mathangwi na njira zinaphedzera atumiki a Yahova basa ya Umambo wa Mulungu

1, 2. (a) M’bale Russell atawira tani ntsogoleri ule akhafuna kudziwa kuti mabasa a Anyakupfundza Bhibhlya akhatsogolerwa tani? (b) Tinadzadinganji mu nsolo uno?

NTSIKU inango, M’bale Charles T. Russell acedzerwa na ntsogoleri wa Igreja Reformada wakuti akhafuna kudziwa kuti mabasa a Anyakupfundza Bhibhlya akhatsogolerwa tani.

M’baleRussell afokotoza: “Ife cipo tisacita nsonkho-nsonkho.”

Ntsogoleri abvundza: “Musagumana tani kobiri?”

M’bale Russell atawira: “Ndingakupanga undimomwene wa pinacitika, iwe nee unatawira. Anthu angagumanika pa misonkhano yathu, iwo nkhabe gumana ndiro toera kucita nsonkho-nsonkho. Mbwenye iwo asaona kuti pasafunika kobiri. Iwo asalonga okhene, ‘Nyumba iyi yamangwa mu kuphatisira kobiri . . . Ndinagumana tani kobiri yakucepa toera kucita cakupereka?’”

Ntsogoleri ayang’ana M’bale Russell mwakupenula.

M’bale Russell apitiriza kulonga: “Ndinakupanga undimomwene. Iwo asandicita mbvundzo uyu, ‘Tinagumana tani kobiri toera kucita cakupereka?’ Munthu angagumana nkhombo za pinthu pyakumanungo na kobiri, iye asafuna kupiphatisira toera kuphedzera Mbuya. Khala iye nkhabe kobiri, thangwi yanji mbatidankakamiza kucita pyenepi?” *

2 M’bale Russell akhalonga “undimomwene.” Atumiki a Mulungu atoma kale kucita pyakupereka pyaufulu toera kuphedzera ulambiri wandimomwene. Mu nsolo uno, tinadzadinga pitsandzo pingasi pya m’Malemba pinalonga pya pyakupereka pyaufulu pya atumiki akale na a ndzidzi wathu. Munadinga ife kuti mabasa a Umambo asaphedzerwa tani lero, m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kubvundzika: ‘Ndinapangiza tani kuti ndisaphedzera Umambo wa Mulungu?’

‘Munthu Onsene, Ana Ntima Wadidi, Apereke Miyoni’

3, 4. (a) Ndi cinyindiro cipi ciri na Yahova kwa Alambiri ace? (b) Kodi Aisraele apangiza tani ciphedzo cawo pa kumangwa kwa tabernakulu?

3 Yahova asanyindira alambiri ace andimomwene. Iye asadziwa kuti khala iwo apaswa mwai, anadzakwanisa kupangiza kuperekeka kwawo mwakutsandzaya pakucita pyakupereka pyaufulu. Dingani pitsandzo piwiri pya mbiri ya Israele.

4 Pakumala kutsogolera Aisraele kubuluka ku Ejito, Yahova aapanga toera amange nsasa, peno tabernakulu toera kulambira. Mamangiro ace na pinthu pyakumanga napyo pikhaphemba  mpfuma zizinji. Yahova apanga Mose toera kupasa anthu mwai wakuphedzera basa, mu kulonga: ‘Munthu onsene, ana ntima wadidi, apereke miyoni kuna Yahova.’ (Eks. 35:5) Kodi anthu akuti abuluka kwene pakuthabuka ‘na mabasa akuwanga akuumba mabuloko a matope, na mabasa onsene akulima,’ atawira tani? (Eks. 1:14) Iwo aphedzera na ntima onsene mu kupereka ndalama, parata, na pinango pyakufunika, pyakuti pizinji mwa ipyo apaswa na ambuya awo a mu Ejito. (Eks. 12:35, 36) Aisraele apereka pizinji kupiringana pikhafunika ‘mbakhondeswa kubwera na miyoni inango.’—Eks. 36:4-7.

5. Aisraele atawira tani mudapaswa iwo mwai na Dhavidhi wakucita cakupereka toera kumanga templo?

5 Mu pyaka 475 nduli, Dhavidhi acita cakupereka ca ‘mpfuma yakupambulika’ toera kuphedzera kumanga templo, mbuto yakutoma ya ulambiri wandimomwene pa dziko yapantsi. Buluka penepo, iye apasa mwai Aisraele andzace mu kucita mbvundzo: ‘Mbani lero ali wakukhunganyika toera kupereka muoni kwa Yahova?’ Mu kutawira, anthu acita ‘cakupereka kwa Yahova na ntima onsene.’ (1 Pya. 29:3-9) Mu kudzindikira pya pfuli yandimomwene ya pyakupereka, Dhavidhi alonga m’phembero kuna Yahova: ‘Thangwi pinthu pyonsene pyabuluka kuna imwe, na tisapipereka kwa imwe pidabuluka m’manja mwanu.’—1 Pya. 29:14.

6. Thangwi yanji kobiri ndi yakufunika toera kutsalakana mabasa a Umambo lero, pontho ndi mibvundzo ipi isacitwa?

6 Nee Mose, nee Dhavidhi akakamiza atumiki a Mulungu toera kucita pyakupereka. Mbuto mwace, anthu acita pyakupereka na ntima onsene. Ndiye tani lero? Tonsene tisadziwa mwadidi kuti basa ya Umambo wa Mulungu inacitwa, isaphemba kobiri. Pasaphatisirwa mpfuma zizinji toera kucita na kugawira Mabhibhlya, mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya, kumanga na kusasanyira papswa mbuto za misonkhano, mafiliali, pontho kupereka ciphedzo mwakucimbiza kwa abale athu m’midzidzi ya pidengwa. Natenepa, mibvundzo yakufunika isacitwa: Kodi kobiri isagumanika tani? Atowereri a Yezu asafunika kukulumizwa toera kucita cakupereka?

“Nee Tinaphemba Anthu peno Kuadembetera toera Kuphedzera”

7, 8. Thangwi yanji atumiki a Yahova nkhabe phemba anthu anango kobiri?

7 M’bale Russell na andzace akhonda kutowezera nsambo wa nsonkho-nsonkho wa kobiri wakuti ukhacitwa na magereja a Cikristu Caunthawatawa. Mu revista ya Ncenjezi, pantsi pa nsolo wakuti “Deseja a ‘Torre de Vigia de Sião’?” M’bale Russell alonga: “‘Torre de Vigia de Sião’ iri na mafala awa: ife tisakhulupira kuti YAHOVA ndiye anaphedzera basa ineyi, natenepa, nee tinaphemba anthu peno kuadembetera toera kuphedzera basa ineyi. Mu ndzidzi ukhalonga Ule kuti: ‘Pya ndalama na pya prata pyonsene mphyanga,’ angadzasiya kupereka kobiri yakufunika, tinadzadziwa kuti ndi ndzidzi wakusiya kucita mabukhu.” (Ageu. 2:7-9) Mu kupita kwa pyaka pyakupiringana 130, revista ya Ncenjezi na gulu inacita revista ineyi ikupitiriza mwakuwanga!

 8 Atumiki a Yahova nee asaphemba kobiri. Iwo nkhabe cita nsonkho-nsonkho, peno kutumiza matsamba akuphemba kobiri. Nee m’bodzi wa iwo asakakamiza anthu kuti angacita cakupereka anakhala na nkhombo. Iwo asaphatisira pidalonga Torre de Vigia kalene kuti: “Ife cipo taona kuti ndi pyakuthema kuphemba kobiri thangwi ya Mbuya, ninga pinacita magereja mazinji . . . Maonero athu ndi akuti kobiri inagumanika mu kuphatisira njira zakusiyana-siyana mu dzina ya Mbuyathu nee ndi yakutawirika kwa iye, pontho nkhabe bweresa nkhombo kwa anacita pyakupereka nee kwa basa inaphedzera iwo.” *

‘Munthu Onsene Apase ninga Mudapifunira Iye mu Ntima Mwace’

9, 10. Ndi thangwi ipi inaticitisa kucita pyakupereka pyaufulu?

9 Lero, ninga anthu a Umambo wa Mulungu, nee tisafunika kukakamizwa toera kucita cakupereka. Mwandimomwene, mwakukomerwa ife tisaphatisira kobiri yathu na mpfuma zinango toera kuphedzera mabasa a Umambo wa Mulungu. Thangwi yanji tisafuna kakamwe kucita cakupereka? Dingani mathangwi matatu.

10 Yakutoma, ife tisacita pyakupereka pyaufulu thangwi tisafuna Yahova na tisafuna kucita pinthu “pyakukoma pa maso pache.” (1 Jwau 3:22) Mwandimomwene, Yahova asakomerwa na mulambiri wakuti asapereka na ntima wace onsene. Tendeni tidinge mafala a mpostolo Paulu analonga pya kupasa Kwacikristu. (Lerini 2 Akorinto 9:7.) Nkristu wandimomwene nee asafunika kukhala nyakupasa wakunyinyirika, peno wakukakamizwa. Mbuto mwace, iye asapasa ‘munafunira iye mu ntima mwace.’ * Nyakupasa unoyu asakomeresa Yahova, thangwi ‘Mulungu asafuna munthu anapasa mwakukomerwa.’ Bhibhlya inango isalonga: “Mulungu asafuna anthu ale anakomerwa na kupasa.”

Aphale na atsikana athu a mu dziko ya Mosambiki asatsandzayambo na kupasa

11. Ninji cisatikulumiza toera kupasa Yahova muoni wadidi kakamwe?

11 Yaciwiri, ife tisacita pyakupereka pya mpfuma zathu ninga njira yakupereka takhuta kuna Yahova thangwi ya nkhombo zizinji zinatipasa iye. Dingani n’dida wakukhuya ntima m’Mwambo wa Mose. (Lerini Deuteronomyo 16:16, 17.) Mukhagumanika iwo pa maphwando matatu a pacaka, m’bodzi na m’bodzi wa amuna a Israele akhafunika kupereka muoni “ninga mudaphedziwa iye na Mbuya [Yahova].” Na thangwi ineyi, mbadzati kugumanika pa phwando, m’bodzi na m’bodzi wa amuna akhafunika kudinga nkhombo zace mbabvundzika mu ntima, na kusankhula muoni wadidi toera kuubweresa pa phwando. Mu njira ibodzi ene, tinganyerezera nkhombo zizinji zinatipasa Yahova, tisakulumizika toera kumpasa muoni wathu wadidi kakamwe. Muoni wathu wa ntima onsene, wakuti usaphataniza pyakupereka pya mpfuma zathu, pisapangiza kuti tisapereka takhuta kakamwe thangwi ya nkhombo zidatikhuthulira Yahova.—2 Akor. 8:12-15.

12, 13. Kodi pyakupereka pyathu pyaufulu pisapangiza tani ufuni wathu kuna Mambo, pontho m’bodzi na m’bodzi wa ife asapereka tani?

 12 Yacitatu, kubulukira m’pyakupereka pyathu pyaufulu, tisapangiza ufuni wathu kuna Mambo Yezu Kristu. Thangwi yanji? Onani pidalonga Yezu kuna anyakupfundza ace namasiku a ntsiku yakumalisa ya umaso wace pa dziko yapantsi. (Lerini Jwau 14:23.) Yezu alonga, “Munthu angandifuna ine pano anadzakoya mafala anga.” “Mafala” a Yezu asaphataniza matongero ace a kumwaza mphangwa zadidi za Umambo pa dziko yonsene yapantsi. (Mat. 24:14; 28:18, 19) Ife tisabvera “mafala” anewa mu kucita pyonsene na mphambvu zathu—kuphatisira ndzidzi wathu, mphambvu, na mpfuma zathu—toera kuphedzera basa yakumwaza mphangwa za Umambo. Mu kucita pyenepi, tisapangiza ufuni wathu kuna Mambo Waumesiya.

13 Inde, ninga anthu a Umambo, ife tisafuna na ntima onsene kupangiza kuphedzera kwathu Umambo wa Mulungu mu kucita pyakupereka. Tinacita tani pyenepi? Ceneci ndi cisankhulo ca munthu paekha. M’bodzi na m’bodzi asapereka mwakubverana na pinakwanisa iye. Azinji mwa anyakukhulupira andzathu,  ali na pinthu pyakucepa pya dziko ino. (Mat. 19:23, 24; Tgo. 2:5) Mbwenye iwo anakwanisa kugumana cibalangazo mu kudziwa kuti Yahova na Mwanace, asapasa ntengo pinthu pyakucepa pinapereka iwo na ntima onsene.—Marko 12:41-44.

Kobiri Isagumaniwa Tani?

14. Mu pyaka pizinji, ndi mu njira zipi Mboni za Yahova zikhagawira mabukhu awo?

14 Mu pyaka pizinji, Mboni za Yahova zikhagawira mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya mu kucita cakupereka. Ntengo wa cakupereka ukhali wakucepa toera kuphedza anthu akuti nkhabe kobiri zizinji toera akwanise kutambira mabukhu. Mwandimomwene, khala mwanaciro nyumba apangiza cifuno mbwenye nkhabe kobiri toera kucita cakupereka, amwazi mphangwa za Umambo mwakutsandzaya akhampasa bukhu. Cifuno cawo cikulu ndi kusiya bukhu kuna anthu acifuno, akuti mbadakwanisa kuileri na kuphindula nayo.

15, 16. (a) Kutomera caka 1990, ndi masasanyiro api adacita Mathubo Akutonga mu njira yakugawira mabukhu? (b) Kodi pyakupereka pyaufulu pisacitwa tani? (Onani bokosi “ Pyakupereka Pyathu Pisaenda Kupi?”)

15 Mu caka 1990, Mathubo Akutonga atoma kusasanyira njira ipswa yakugawira mabukhu athu. Kutomera mu caka ceneci ku Estados Unidos, mabukhu onsene atoma kugawirwa na pyakupereka pyaufulu. Tsamba ya ku mipingo yonsene ya mu dziko ineyi yalonga: “Marevista na mabukhu anadzaperekwa kwa amwazi mphangwa na kwa anthu anapangiza cifuno mwakukhonda kulonga ntengo wa cakupereka wakuti ukhafunika toera kutambira bukhu. . . . Munthu onsene anafuna kucita cakupereka toera kuphedzera basa yathu yakupfundzisa anakwanisa kucita pyenepi, mbwenye anakwanisa kutambira mabukhu mwakukhonda kucita cakupereka.” Masasanyiro anewa asaphatisirwa toera kubvekesa kuperekeka na ntundu wa basa ya uphemberi wathu, pontho toera kupangiza pakweca kuti ‘nee tisagulisa mphangwa za Mulungu.’ (2 Akor. 2:17) Mu kupita kwa ndzidzi, masasanyiro anewa atoma kuphatisirwa m’mafiliali onsene pa dziko yonsene yapantsi.

16 Kodi pyakupereka pyaufulu pisacitwa tani? Mu Nyumba za Umambo za Mboni za Yahova, muli na mabokosi a pyakupereka. M’bodzi na m’bodzi anakwanisa kuaphatisira peno kutumiza pyakupereka kuna nsoka wakudziwika unaphatisirwa na Mboni za Yahova. Mu pyaka pyonsene, mu revista ya Ncenjezi muli na ndandanda wakupangiza kuti pyakupereka pisacitwa tani.

Kobiri Isaphatisirwa Tani?

17-19. Fokotozani kuti kobiri isaphatisirwa tani (a) m’basa ya dziko yonsene yapantsi, ( b) mu Kumanga Nyumba za Umambo pa dziko yonsene, (c) mu kuphedzera mpingo wapacisa.

17 Basa ya dziko yonsene yapantsi. Kobiri isaphatisirwa toera kuphedzera basa yakumwaza mphangwa pa dziko yonsene yapantsi. Isaphedzerambo basa ya kusasanya mabukhu anagawirwa pa dziko yonsene, kumanga na kusasanyira mafiliali, pontho maxikola akusiyana-siyana acikristu. Kusiyapo pyenepi, kobiri isaphatisirwambo toera kutsalakana amisionaryo, ayang’aniri a  cisa na a gawo na apainiya akupambulika. Pyakupereka pyathu pisaphatisirwambo toera kupereka ciphedzo ca mwandzidzidzi kwa abale athu m’midzidzi ya pidengwa. *

18 Kumanga Nyumba za Umambo pa dziko yonsene. Kobiri isaphatisirwa toera kuphedza mipingo toera kumanga peno kusasanyira papswa Nyumba ya Umanbo. Mu ndzidzi unatambirwa pyakupereka, kobiri ineyi isaphedzerambo mipingo inango. *

19 Kuphedzera mpingo wapacisa. Kobiri isaphatisirwa toera kutsalakana basa yakusasanyira na kumanga Nyumba za Umambo. Akulu a mpingo anakwanisa kucita masasanyiro toera kobiri inango itumizwe ku ofesi ya filiali ya dziko yawo toera iphatisirwe mu kuendesa patsogolo basa ya dziko yonsene yapantsi. Mu njira ineyi, akulu a mpingo anadziwisa mpingo pya masasanyiro anewa. Khala mpingo watawira, kobiri inakwanisa kutumizwa. Nthanda zonsene, m’bale anatsalakana kobiri ya mpingo, anakwanisa kulemba tsamba ya pyampfuma toera ilerwi m’mpingo.

20. Munakwanisa tani kulemedza Yahova na pinthu pyanu ‘pyakufunika kakamwe’?

20 Mudadinga ife pyonsene pisaphatanizwa mu kutsalakana basa ya kumwaza mphangwa za Umambo na kucita anyakupfundza pa dziko yonsene yapantsi, tiri akukulumizika toera ‘kulemedza Yahova na pyonsene piri na ife.’ (Mis. 3:9, 10) Pyonsene piri na ife pisaphataniza mphambvu zathu, manyerezero na mpfuma zathu zauzimu. Mwandimomwene, ife tisafuna kuphatisira pyenepi mwakukwana m’basa ya Umambo. Kumbukani kuti pinthu pyathu pyonsene pisaphatanizambo mpfuma zathu. Tendeni tikhale akutonga toera kupereka pinakwanisa ife, mu ndzidzi unapigumana ife. Pyakupereka pyathu pyaufulu pisapasa mbiri Yahova na kupangiza kuphedzera kwathu Umambo Waumesiya.

^ ndima 1 Revista ya Ncenjezi 15 ya Maluwa ya 1915, matsamba 218-219.

^ ndima 8 Revista ya Ncenjezi 1 ya Malimwe ya 1899, tsamba 201.

^ ndima 10 Nyakudziwisa m’bodzi alonga kuti fala ya Cigerego yakuti “kudzitonga” “isabveka kulongeratu masasanyiro a cinthu mbicidzati kucitwa.” Iye athimizira: “Pana kutsandzaya kwakukhonda dikhira mu kupasa, pontho kusafunika kutsalakanwa mwakukhonda phonya.”—1 Akor. 16:2.

^ ndima 17 Toera kudziwa pizinji thangwi ya utumiki wakutsandzayisa, onani Nsolo 20.

^ ndima 18 Toera kudziwa unyomonyomo wa basa ya kumanga Nyumba ya Umambo, onani Nsolo 19.