Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 20

Utumiki Wakuphedzera Pidengwa

Utumiki Wakuphedzera Pidengwa

NTSONGA IKULU YA NSOLO

Kupangiza ufuni Wacikristu m’midzidzi ya cidengwa

1, 2. (a) Ndi cinentso cipi cidathimbana na Akristu a mu Yudeya? (b) Ndi macitiro api aufuni adacita Akristu Aciyuda?

MU CAKA 46 N.W., mu Yudeya mukhali na njala ikulu. Anyakupfundza a Kristu Aciyuda akuti akhali mwenemu nee akhakwanisa kugula cakudya thangwi cikhali cakucepa, pontho cikhadhula kakamwe. Iwo akhali na njala, pontho nee akhali na cakucita. Natenepa, iwo akhafunika kuona ciphedzo ca Yahova mu njira yakuti cipo pyacitika kwa anyakupfundza a Kristu. Ninji pikhafuna citika?

2 Mu kubva nyatwa ya Akristu Aciyuda mu Yerusalemu na Yudeya, Akristu Aciyuda na Ajentiyu a ku Antyokiya, Sirya, abulusa kobiri toera kuphedza anyakukhulupira andzawo. Buluka penepo, asankhula abale awiri akuthema pakati pawo, Barnabe na Saulu toera kaphedzera akulu a mpingo ku Yerusalemu. (Lerini Machitiro 11:27-30; 12:25.) Nyerezerani kuti abale akusowa a ku Yudeya apibva tani na macitiro anewa a ufuni wa abale awo a ku Antyokiya!

3. (a) Atumiki a Mulungu a ntsiku zino, asapitiriza tani kutowezera citsandzo ca Akristu akutoma a ku Antyokiya? Perekani citsandzo. (Onanimbo bokosi “ Kutoma Kwathu Kuphedzera Pidengwa Pikulu mu Ndzidzi Wathu.”) (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna kudzadinga ife mu nsolo uno?

3 Cakucitika ceneci, ca mu pyaka dzana yakutoma N.W., ndi cakutoma cidalembwa ca Akristu akuti akhali kukhundu ibodzi ya dziko yapantsi, mbapereka ciphedzo kwa Akristu akhakhala kukhundu inango ya dziko. Lero, ife tisatowezera citsandzo cidacitwa na abale athu a ku Antyokiya. Munabva ife kuti anyakukhulupira andzathu a m’mbuto zinango agwerwa na pidengwa, peno pinentso, tisapereka ciphedzo kwa iwo. * Toera kubvesesa kuti ciphedzo cathu cisabverana na mabasa athu anango a utumiki, tendeni tidinge mibvundzo mitatu inalonga pya utumiki wakuphedzera pidengwa: Thangwi yanji tisaona basa yakuphedzera pidengwa ninga utumiki? Basa yathu yakuphedzera pidengwa iri na pifuniro pyanji? Tinaphindula tani na utumiki wakuphedzera pidengwa?

Thangwi Yanji Basa Yakuphedzera Pidengwa Ndi ‘Utumiki Wakupambulika’

4. Kodi Paulu alonganji kwa Akorinto thangwi ya utumiki Wacikristu?

4 Mu tsamba yace yaciwiri kwa Akorinto, Paulu alonga kuti akhali na mabasa mawiri. Maseze tsamba ya Paulu yatumizwa kwa Akristu akudzodzwa, mafala ace asaphatambo basa kwa “mabira anango” a Kristu. (Jwau 10:16) Khundu ibodzi ya utumiki wathu ndi ‘utumiki wakubveranisa anthu,’ wakuti ndi basa yathu yakumwaza mphangwa na yakupfundzisa. (2 Akor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Khundu inango isaphataniza utumiki wakuti tisaucita mu kuphedzera anyakukhulupira andzathu. Makamaka, Paulu akhalonga ‘utumiki wakuphedzera pidengwa.’ (2 Akor. 8:4) ‘Utumiki wakubveranisa anthu’ na ‘utumiki wakuphedzera pidengwa,’  m’makhundu onsene mawiri, fala yakuti “utumiki” yathumburuzwa kubulukira mu fala Yacigrego di·a·ko·niʹa. Thangwi yanji pyenepi mphyakubveka?

5. Thangwi yanji pikhali pyakuthema kwa Paulu kulonga basa yakuphedzera pidengwa ninga utumiki?

5 Mu kuphatisira fala ibodzi ene Yacigrego m’mabasa mawiri, Paulu aphataniza basa yakuphedzera pidengwa na mitundu inango ya utumiki yakuti ikhacitwa m’mpingo Wacikristu. Iye akhadalongeratu: ‘Ulipo utumiki wakusiyana-siyana mbwenye Mbuya ndi m’bodzi ene; na mabasa akusiyana-siyana, . . . Mbwenye Mulungu ndi m’bodzi ene anaphatisa basa onsene muli pyonsene.’ (1 Akor. 12:4-6, 11) Mwandimomwene, Paulu aphataniza mabasa akusiyana-siyana a mipingo na ‘utumiki wakupambulika.’ * (Arom. 12:1, 6-8) Mwakukhonda penula, iye akhapiona kuti mphyakuthema kuphatisira ndzidzi wace toera ‘kutumikira anthu akucena.’!—Arom. 15:25, 26.

6. Ninga mudafokotozera Paulu, thangwi yanji basa yakuphedzera pidengwa ndi khundu ya ulambiri wathu? (b) Fokotozani kuti basa yathu yakuphedzera pidengwa ikupitiriza tani pa dziko yonsene lero. (Onani bokosi “ Pangaoneka Cidengwa!” tsamba 214.)

6 Paulu aphedza akristu a ku Korinto toera kuona kuti thangwi yanji basa yakuphedzera pidengwa ikhali khundu ya utumiki wawo na kulambira Yahova. Onani manyerezero ace: Akristu akuti asaphedzera pidengwa asacita pyenepi thangwi ‘asangonjera mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu.’ (2 Akor. 9:13) Natenepa, mu kukulumizwa na cifuno cawo ca kuphatisira cipfundziso ca Kristu, Akristu asaphedza anyakukhulupira andzawo. Udidi unapangiza iwo mu kuphedzera abale awo, Paulu alonga kuti mwandimomwene ndi cipangizo ca ‘kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.’ (2 Akor. 9:14; 1 Ped. 4:10) Natenepa, mu kulonga pya kuphedzera abale athu mu ndzidzi wa nyatwa, kwakuti kusaphataniza basa yakuphedzera pidengwa, A Sentinela 1° de Dezembro de 1975, yalonga: “Ife cipo tisafunika kupenula kuti Yahova Mulungu na Mwanace Yezu Kristu asapasa ntengo ntundu unoyu wa basa.” Inde, basa yakuphedzera pidengwa ndi khundu yakufunika ya utumiki wakupambulika.—Arom. 12:1, 7; 2 Akor. 8:7; Aheb. 13:16.

Pifuno Pyadidi Pya Basa Yakuphedzera Pidengwa

7, 8. Ndi cipi cifuno cakutoma ca utumiki wathu wakuphedzera pidengwa? Fokotozani.

7 Ndi pipi pifuno pya utumiki wathu wakuphedzera pidengwa? Paulu atawira mbvundzo unoyu mu tsamba yace yaciwiri kwa Akorinto. (Lerini 2 Akorinto 9:11-15.) M’mavesi anewa, Paulu afokotoza ntsonga zitatu zikulu, peno pifuno pikulu, pyakuti tinapigumana mu kucita khundu ‘m’basa yakuphedza anthu’ yakuti isabveka, basa yakuphedzera pidengwa. Tendeni tidinge ntsonga zenezi ibodzi na ibodzi.

8 Yakutoma, utumiki wathu wakuphedzera pidengwa usapasa mbiri Yahova. Onani mavesi maxanu adalemba Paulu kwa abale ace toera kuikha manyerezero kwa Yahova Mulungu. Mpostolo Paulu aakumbusa ‘mafala akupereka takhuta kwa Mulungu’ na maphembero ‘mazinji akupereka takhuta kwa Mulungu.’ (Mavesi 11, 12) Iye alonga kuti mabasa akuphedzera pidengwa asacitisa tani Akristu kupasa ‘mbiri Mulungu’ na kusimba ‘kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.’ (Mavesi 13, 14) Paulu amalisira kudinga  pya utumiki wakuphedzera pidengwa mu kulonga: “Tichite takhuta Mulungu.”—Vesi 15; 1 Ped. 4:11.

9. Ndi macinjo api a manyerezero asaoneka thangwi ya basa yakuphedzera pidengwa? Perekani citsandzo.

9 Ninga Paulu, atumiki a Mulungu lero asaona basa yakuphedzera pidengwa ninga mwai toera kupasa mbiri Yahova na kubalikisa pipfundziso pyace. (1 Akor. 10:31; Tito 2:10) Mwandimwene, basa yakuphedzera pidengwa isacita khundu mu kubulusa maonero akuphonyeka ali na anthu anango thangwi ya Yahova na Atumiki ace. Mwacitsandzo: Nkazi unango wakuti akhali mu cisa cakuti cikhadagwerwa na cidengwa aikha cidzindikiro pansuwo wa nyumba yace cakulembwa kuti: “Mboni za Yahova—Lekani Menya Nsuwo.” Mbwenye ntsiku inango, iye aona nsoka wa anyabasa akuphedzera pidengwa akusasanyira nyumba zidagomoka na cidengwa cifupi na nyumba yace. Ntsiku zonsene, nkazi unoyu akhaona kuti anyabasa anewa akhali akubverana kakamwe, kwakuti kwancitisa kuenda pa mbuto ineyi toera kaona kuti ninji pikhacita iwo. Mudadziwa iye kuti anthu anewa akhali Mboni za Yahova, mwakudzumatirwa alonga: “Ndadzindikira kuti ndikhakunyerezerani mwakuphonyeka.” Buluka penepo, abulusa cidzindikiro cikhadaikha iye pansuwo wa nyumba yace.

10, 11. (a) Ndi pitsandzo pipi pinapangiza kuti kuperekeka kwathu ndi cifuno caciwiri ca basa yathu yakuphedzera pidengwa? (b) Ndi bruxura ipi isaphedza anyabasa akuphedzera pidengwa? (Onani bokosi “ Feramentu Yakuthimizira Maluso a Anyabasa Akuphedzera Pidengwa.”)

10 Caciwiri, ife ‘tisatsalakana mwadidi pyakufuna’ pya anyakukhulupira andzathu. (2 Akor. 9:12a) Mwakucimbiza, ife tisakwanisa kugumana pinthu toera kuphedzera nyatwa zinathimbana na abale na alongo athu. Thangwi yanji? Thangwi piwalo pya mpingo Wacikristu ndi “manungo mabodzi,” pontho ‘ciwalo cibodzi cinganentseka, piwalo pyonsene pisanentsekambo.’ (1 Akor. 12:20, 26) Natenepa, ufuni wa ubale na ntsisi pisakulumiza abale na alongo azinji lero toera kusasanyira ndandanda yawo na kukhunganya pinthu pyawo toera kuenda kaphedzera anyakukhulupira andzawo m’mbuto zidagwerwa na pidengwa. (Tgo. 2:15, 16) Mwacitsandzo: Pakumala kwa cidengwa ca tsunami [kudyiwa na madzi] ku Japau mu caka 2011, ofesi ya filiali ya ku Estados Unidos yatumiza tsamba kuna Komiti Yakumanga ya Cisa mu Estados Unidos, kuphemba “abale angasi akuthema” toera kuenda kaphedza kumanga Nyumba za Umambo ku mbuto ineyi ya mu dziko ya Japau. Buluka penepo, m’masumana mangasi, anyakuperekeka cifupi na 600 atawira toera kaphedza—mbakwira ndeka kuenda ku Japau mu kuphatisira mpfuma zawo! Ofesi ya filiali ya ku Estados Unidos yalonga: “Ife tadzumatirwa na ntawiro wawo.” Mudabvundzwa m’bale wa ku Japau m’bodzi wa anyakuphedzera cidengwa kuti thangwi yanji aenda kaphedzera, iye atawira: “Abale athu a ku Japau ndi khundu ibodzi ya ‘manungo athu.’ Ife tisakhuyiwambo na nyatwa zawo.” Mu kukulumizwa na ufuni wakudzimana, anyabasa akuphedzera pidengwa aikha umaso wawo pangozwi toera kuphedza anyakukhulupira andzawo. *1 Jwau 3:16.

11 Anthu akuti nee ndi Mboni za Yahova asasimbambo basa yathu yakuphedzera pidengwa. Mwacitsandzo: Pakumala kucitika kwa cidengwa ku Arkansas, E.U.A., mu caka 2013 na kuphedzera  mwakucimbiza kwa anyakuperekeka a Mboni za Yahova, tsamba ya mphangwa yalonga: “Mboni za Yahova zakhunganya anyakuperekeka awo kuti akhale na maluso adidi na toera kuphedzera pidengwa.” Mwandimomwene, ninga mudalonga mpostolo Paulu, ife ‘tisatsalakana mwadidi’ pyakufuna pya abale athu.

12-14. (a) Thangwi yanji cifuno cacitatu cakuperekeka ku basa yathu yakuphedzera pidengwa ndi cakufunikambo? (b) Ndi mafala api anapangiza kufunika kwa kupitiriza na mabasa auzimu?

12 Cacitatu, ife tisaphedzera anyakuthabuka onsene toera apitirize na umaso wawo wauzimu. Thangwi yanji pyenepi ndi pyakufunika? Paulu alonga kuti ale anatambira ciphedzo anadzakulumizwa toera kulonga ‘mafala mazinji akupereka takhuta kwa Mulungu.’ (2 Akor. 9:12b) Kodi ndi njira ipi yadidi yakuti anthu akuthabuka, mbadakwanisa kupereka takhuta kuna Yahova kusiyapo kupitiriza na umaso wawo wauzimu mwakucimbiza? (Afil. 1:10) Revista ya Ncenjezi ya 1945 yalonga: “Paulu atawirisa . . . kugumanyiza pyakupereka thangwi pikhaphedza . . . nsoka wa Akristu akusowa toera atsandzaye na pinthu pikhatambira iwo, pontho toera akwanise kucita basa yakumwaza mphangwa mwaufulu na mwamphambvu.” Cifuno cathu ndi cibodzi cene lero. Mukucita basa yakumwaza mphangwa, abale athu nee asawangisa basi ene andzawo akuthabuka, mbwenye asawangisikambo okhene.—Lerini 2 Akorinto 1:3, 4.

13 Dingani mafala akubuluka kwa ale akuti akhafunika ciphedzo, toera kutoma pontho kumwaza mphangwa na kuwangiswa mu kucita basa ineyi. M’bale unango alonga: “Pikhali nkhombo kwa ife kubuluka m’basa ya m’munda thangwi pikhabalangaza ife anango, pikhapungula kupswipa kwathu ntima.” Mulongo unango alongambo: “Kuikha manyerezero m’basa yauzimu kwandicitisa kukhonda nyerezera pinthu pidaluza ine. Pyandicitisa kupibva wakutsidzikizika.” Mulongo unango afokotoza: “Nakuti nee tikhakwanisa kutsalakana pinthu pizinji, utumiki wapereka citsogolero cadidi kwa banja yanga. Kulonga na athu pya cidikhiro cathu ca dziko ipswa kwawangisa cinyindiro cathu cakuti pinthu pyonsene pinadzacitwa papswa.”

14 Kugumanika pa misonkhano ndi basa inango yauzimu yakuti anyakukhulupira andzathu akuthabuka asafunika kuicita mwakucimbiza. Nyerezerani pidacitika na Kiyoko, mulongo wa pyaka pyakupiringana 50. Pakumala kuluza pinthu pyonsene thangwi ya tsunami kusiyapo pinthu pikhadabvala iye nee akhali na cinthu cakucita. Buluka penepo, nkulu wa mpingo unango ampanga kuti mbadacitira misonkhano yawo Yacikristu mwakukhonda phonya m’motokala mwace. Kiyoko alonga: “Nkulu wa mpingo na nkazace, mulongo unango na Ine takhala m’motokala. Misonkhano ikhali yacigwagwa, mbwenye ninga pirengo, nyatwa ya tsunami yabulukiratu m’manyerezero mwanga. Pontho ndikhali na ntendere wa m’manyerezero. Misonkhano ineyi yandipangiza mphambvu ya ubale Wacikristu.” Mu kulonga pya misonkhano idagumanika iye pakumala kwa cidengwa, mulongo unango alonga: “Yandiphedza toera kupirira!”—Arom. 1:11, 12; 12:12.

 Utumiki Wakuphedzera Pidengwa Usabweresa Maphindu a Kwenda Na Kwenda

15, 16. (a) Kodi Akristu a ku Korinto na a m’mbuto zinango, mbadagumana maphindu anji thangwi yakuwangisira kuphedzera pidengwa? (b) Tisaphindulambo tani kubulukira m’basa yakuphedzera pidengwa lero?

15 Mu kudinga kwace pya utumiki wakuphedzera pidengwa, Paulu afokotozambo kwa Akorinto pya maphindu akhafuna kugumana iwo na Akristu anango mu kucita khundu m’basa ineyi. Iye alonga: ‘Pa kukuphembererani, Akristu Aciyuda mu Yerusalemu akuti atambira ciphedzo anadzakutsuwani thangwi ya kukoma ntima kukulu kudapaswa imwe na Mulungu.’ (2 Akor. 9:14) Inde, kupasa mwakudzala manja kwa Akorinto mbakudacitisa Akristu Aciyuda toera kuphemberera abale awo a ku Korinto, kuphatanizambo Ajentiyu, pontho mbakudakulisa ufuni wawo kwa iwo.

16 Mu kuphatisira mafala a Paulu a pya maphindu a basa yakuphedzera pidengwa mu ntsiku zathu, revista ya Ncenjezi 1 ya Maindza ya 1945, yalonga: “Mu ndzidzi wakuti nsoka ubodzi wa atumiki a Mulungu usacita cakupereka toera kuphedza nsoka unango wa anyakukhulupira andzawo akusowa, kuphatana kusakhalapo!” Mwandimomwene pyenepi ndi pinacita mabasa akuphedzera pidengwa lero. Nkulu wa mpingo wakuti aphedzera cidengwa ca kudzala kwa madzi, alonga: “Kucita basa yakuphedzera pidengwa kwandicitisa kukhala cifupi na abale anga kupiringana kalene.” Mulongo unango wakuti atambira ciphedzo, apereka takhuta mu kulonga tepa: “Ubale wathu wa dziko yonsene, ndiwo unatiphedza toera kukhala mu paradizu pa dziko yapantsi.”—Lerini Misangani 17:17.

17. (a) Kodi mafala anagumanika pa Izaiya 41:13 asaphatisirwa tani m’basa yakuphedzera pidengwa? (b) Longani pitsandzo pingasi pinapangiza kuti basa yakuphedzera pidengwa isapasa tani mbiri Yahova na kuwangisa ubale wathu wa dziko yonsene. (Onanimbo bokosi “ Anyakuperekeka a Dziko Yonsene Yapantsi Asapereka Ciphedzo.”)

17 Anyabasa akuphedzera cidengwa angafika pa mbuto idacitika cidengwa, abale athu adagwerwa na cidengwa asaona  mapikiro andimomwene a Mulungu mu njira yakupambulika: ‘Ine, Yahova Mulungu wako, ndaphata djanja yako ya madyo, mbandikupanga: Leka gopa. Ine ndinadzakuphedza.’ (Iza. 41:13) Pakupulumuka pa cidengwa, mulongo unango alonga: “Ndikhapibva wakusowa cidikhiro mu kuona kuluzika kwa pinthu, mbwenye Yahova afuthula djanja yace. Ciphedzo cidatambira ine cakubuluka kwa abale nkhabe longeka.” Pakumala kufudzwa kwa cisa cawo na cidengwa, akulu a mpingo awiri alemba thangwi ya mpingo ukhatumikira iwo: “Citeketeke cabweresa nyatwa ikulu, mbwenye ife tatambira ciphedzo ca Yahova kubulukira kwa abale athu. Tikhaleri pya basa yakuphedzera pidengwa, mbwenye cincino taciona mbacicitika mu cisa cathu.”

Munakwanisambo Kucita Khundu?

18. Ninji pinafunika imwe kucita khala musafuna kupita m’basa yakuphedzera pidengwa? (Onani bokosi “ Iyo Yacinja Umaso Wace.”)

18 Musafunambo kuyesera kutsandzaya kunabwereswa na basa yakuphedzera pidengwa? Khala ndi tenepo, dziwani kuti anyabasa akuphedzera pidengwa asasankhulwa mwa ale anaphata basa yakumanga Nyumba za Umambo. Natenepa, longani na akulu anu a mpingo khala musafuna kudzadza formularyo A-25-T. Nkulu wa mpingo wakuti ali na maluso a basa yakuphedzera pidengwa asapereka maonero awa: “Mungatambira ncemerero toera kuenda ku mbuto idacitika cidengwa bulukira kwa Komiti Yakupereka Ciphedzo, citani pyenepi.” Mu njira ineyi, basa yathu yakuphedzera pidengwa isacitwa mwakulinganira.

19. Kodi anyabasa akuphedzera pidengwa asaphedza tani mu kupangiza kuti ndife anyakupfundza andimomwene a Kristu?

19 Mwandimomwene, basa yakuphedzera pidengwa ndi njira ibodzi yakupangiza kuti tisabvera matongero a Kristu akuti “mufunane.” Mu kupangiza ufuni unoyu, tisapangiza kuti ndife anyakupfundza andimomwene a Kristu. (Jwau 13:34, 35) Ndi nkhombo tani ziri na ife lero mu kukhala na anyabasa akuperekeka azinji akuti asabweresa mbiri kuna Yahova, munapereka iwo ciphedzo kwa akusowa akuti mwakukhulupirika asaphedzera Umambo wa Mulungu!

^ ndima 3 Nsolo uno usadinga mabasa akuwanga anacitwa toera kuphedza anyakukhulupira andzathu. Kusiyapo pyenepi, kazinji kene, basa yathu yakuphedza isaphindulisambo anthu akuti nee ndi Mboni za Yahova.—Agal. 6:10.

^ ndima 5 Paulu aphatisira fala yakuti di·aʹko·nos (ntumiki) toera kulonga ‘atumiki akutumikira.’—1 Tim.3:12.

^ ndima 10 Onani nsolo wakuti “Kuphedza Banja ya Anyakukhulupira andzathu mu Bosnia,” mu A Sentinela 1° de Novembro de 1994, matsamba 23-27.