Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kukhundu ya bzwere: Ciphedzo cakubuluka ku Suisa toera kaphedzera abale athu a ku Alemanya mu 1946; kukhundu ya madyo: Kumanga papswa Nyumba ya Umambo ku Japau pakumala kucitika tsunami, 2011

 KHUNDU 6

Kuphedzera Umambo—Kumanga Nyumba za Umambo na Kupereka Ciphedzo

Kuphedzera Umambo—Kumanga Nyumba za Umambo na Kupereka Ciphedzo

 MULI kufamba pa Nyumba yanu ya Umambo, pontho nee musakwanisa kudzindikira mbuto ineyi. Ndzidzi onsene musakomerwa na nyumba ineyi. Panango musakumbuka kutsandzaya kukhali na imwe thangwi yakuphedzera kumangwa kwa nyumba ineyi mu pyaka pingasi nduli. Mbwenye cincino muli wakutsandzaya thangwi Nyumba ya Umambo ikuphatisirwa mu ndzidzi wakucepa ninga mbuto yakuphedzera ale adagwerwa na cidengwa. Pakumala kuoneka conzi ca kudyiwa na madzi cidafudza cisa canu, mwakucimbiza Komiti ya Filiali yacita masasanyiro toera adagwerwa na cidengwa agumane cakudya, nguwo, madzi adidi, na pinthu pinango. Masasanyiro a ciphedzo amala kucitwa. Abale na alongo ali pa nzera toera kutambira pinafuna iwo, anango asagwisa misozi thangwi yakutsandzaya na ciphedzo.

Yezu alonga kuti cidzindikiro cakupambulika ca atumiki ace mbacidakhala ufuni wawo kwa unango na ndzace. (Jwau 13:34, 35) Mu khundu ino tinadzadinga kuti ufuni Wacikristu usapangizika tani m’mabasa akumanga na kuperekeka mwaphinga kwa Mboni za Yahova. Ufuni unoyu onsene ndi cipangizo cikulu cakuti tiri pantsi pa utongi wa Umambo wa Yezu.

MU KHUNDU INO

NSOLO 18

Mabasa a Umambo a Mulungu Asaphedzerwa Tani

Kobiri isabulukira kupi? Kobiri isaphatisirwa tani?

NSOLO 19

Basa Yakumanga Yakuti Isapasa Mbiri Yahova

Mbuto zakulambira zisapasa mbiri Mulungu, mbwenye iye asapasa ntengo kakamwe cinthu cinango.

NSOLO 20

Utumiki Wakuphedzera Pidengwa

Tisadziwa tani kuti basa yakuphedzera pidengwa ndi khundu ya utumiki wathu wakupambulika kwa Yahova?