Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kukhundu ya dzwere: Mulongo wakuti ndi kolportore akumwazira mphangwa mamuna ku Koreya mu 1931; kukhundu ya madyo: Kumwaza mphangwa mu cilongero ca manja mu Koreya mu ndzidzi uno

 KHUNDU 2

Kumwaza Mphangwa za Umambo—Kumwaza Mphangwa Zadidi pa Dziko Yonsene | Umambo Wa Mulungu

Kumwaza Mphangwa za Umambo—Kumwaza Mphangwa Zadidi pa Dziko Yonsene | Umambo Wa Mulungu

 Mukukhunganyika toera kuenda mu utumiki pa ntsiku yakupuma pa basa ya kudziko. Musanyinyirika pang’ono thangwi mwaneta pang’ono. Kupuma namacibese kusaoneka ninga kwadidi kakamwe! Mbwenye musaphembera mbamutonga kuenda mu utumiki. Mwabuluka mu utumiki na mulongo wakukhulupirika wakugwesera, pontho kupirira na kukoma ntima kwace kusakukhuyani kakamwe. Munamwaza imwe mphangwa za undimomwene nyumba na nyumba, musakumbuka kwa imwe kuti abale na alongo pa dziko yonsene akumwaza mphangwa zibodzi zene, mbaphatisira mabukhu mabodzi ene, onsene asaphindula na cipfundziso cibodzi cene. Mu kupita kwa ndzidzi mwabwerera kunyumba, musapibva kuti muli na mphambvu. Muli wakutsandzaya kakamwe thangwi mwabuluka mu utumiki!

Mu ndzidzi uno, utumiki Wacikristu ndi basa yakutoma ya Umambo wa Mulungu. Yezu alongeratu kuti basa yakumwaza mphangwa mbidacita khundu ikulu mu ntsiku zakumalisa. (Mat. 24:14) Kodi profesiya ineyi isakwanirisika tani? Mu khundu ino, tinadzadinga mbumba, njira, na maferamentu akuti akhala akufunika kakamwe mu utumiki Wacikristu, akuti asaphedza pikwi na pikwi pya anthu pa dziko yonsene toera kuona kuti Umambo wa Mulungu ndi wandimomwene.

MU KHUNDU INO

CHAPTER 6

Mbumba Inamwaza Mphangwa—Atumiki Akuperekeka Okhene na Ntima Onsene

Thangwi yanji Yesu akhanyindira kuti mbadakhala na anyankhondo akuperekeka akumwaza mphangwa mu ntsiku zakumalisa? Munapangiza tani kuti musaikha pa mbuto yakutoma Umambo?

NSOLO 7

Njira Zakumwaza Mphangwa—Kuphatisira Njira Zonsene toera Kumwazira Anthu Mphangwa

Kupfundza pya njira zipswa zinaphatisirwa na mbumba ya Mulungu toera kulonga na anthu azinji pya mphangwa zadidi kumala mbakudzati kufika.

NSOLO 8

Maferamentu toera Kumwaza Mphangwa—Kucita Mabukhu toera Kuphatisirwa pa Dziko Yonsene

Basa yathu yakuthumburuza isapangiza tani kuti Mambo asatiphedza? Ndi pinthu pipi pya mabukhu athu pinapangiza kuna imwe kuti Umambo ndi wandimomwene?

NSOLO 9

Maphindu Akumwaza Mphangwa—‘Maminda Acena toera Kubvuna’

Yezu apfundzisa anyakupfundzace pinthu piwiri pyakufunika pya kubvuna kukulu kwauzimu. Pinthu pyenepi pisakukhuyani tani lero?