Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 16

Kugumanyikana Pabodzi toera Kulambira

Kugumanyikana Pabodzi toera Kulambira

NTSONGA IKULU YA NSOLO

Kuthambaruka na kufunika kwa misonkhano yathu

1. Mudagumanyikana anyakupfundza pabodzi, ndi ciphedzo cipi cidatambira iwo, na thangwi yanji akhafuna ciphedzo ceneci?

MWAKUKHONDA dembuka pidamala Yezu kulamuswa muli akufa, anyakupfundzace agumanyikana toera kuwangisana unango na ndzace. Natenepa, iwo afunga misuwo thangwi akhagopa anyamalwa awo. Kugopa kwawo kwadzamala mu ndzidzi udaoneka Yezu pakati pawo mbalonga: “Tambirani nzimu wakuchena”! (Lerini Jwau 20:19-22.) Mu kupita kwa ndzidzi, anyakupfundza agumanyikana pontho pabodzi, Yahova aatsanulira nzimu wakucena. Iwo awangiswa kakamwe toera kucita basa yakumwaza mphangwa ikhali patsogolo pawo!—Mach. 2:1-7.

2. (a) Yahova asatipasa tani ciwangiso, na thangwi yanji tisacifuna? (b) Thangwi yanji Kulambira kwa Banja ndi masasanyiro akufunika kakamwe? (Onani cidzindikiro capantsi na bokosi “ Kulambira kwa Banja,” tsamba 175.)

2 Tisathimbana na pinentso pibodzi pyene ninga pidathimbana na abale athu a pyaka dzana yakutoma. (1 Ped. 5:9) Midzidzi inango, anango a ife anakwanisa kugopa munthu. Natenepa, tisafuna ciwangiso cinapereka Yahova khala tisafuna kupirira m’basa yakumwaza mphangwa. (Aef. 6:10) Yahova asapereka ciwangiso ceneci kubulukira m’misonkhano yathu. Tiri na mwai wakukhala na misonkhano miwiri yakufunika kakamwe pa sumana—Nsonkhano Wapakweca na Pfundziro ya Ncenjezi, na nsonkhano wa pakati pa sumana unacemerwa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki.[1] Tisatsandzayambo na misonkhano minai pa caka, nsonkhano wa gawo, misonkhano miwiri ya cisa, na Cikumbuso ca Kufa kwa Kristu. Thangwi yanji mphyakufunika kuti ife tigumanike pa misonkhano ineyi yonsene? Kodi misonkhano yathu lero isacitwa tani? Pontho, makhaliro athu pa misonkhano ineyi asapangizanji kwa ife?

Thangwi yanji Tisagumanyikana Pabodzi?

3, 4. Yahova asaphembanji kuna mbumba yace? Perekani pitsandzo.

3 Kutomera kale Yahova asaphemba mbumba yace toera kugumanyikana pabodzi toera kumulambira. Mwacitsandzo, mu caka 1513 M.N.W., Yahova apereka Mwambo kwa mbumba ya Israele, pontho Mwambo unoyu ukhaphataniza kukoya Sabudu pa sumana kuti banja ibodzi na ibodzi imulambire na kupfundziswa Mwambo. (Deut. 5:12; 6:4-9) Mu ndzidzi ukhatowezera Aisraele matongero anewa, mabanja akhawangiswa na mbumba yonsene ikhapitiriza kukhala yakucena na yakuwanga mwauzimu.  Mu ndzidzi wakuti mbumba nee ikhaphatisira Mwambo unoyu, na kupwaza matongero akugumanyikana mwakukhonda phonya toera kulambira Yahova, iwo akhaluza uxamwali na Mulungu.—Lev. 10:11; 26:31-35; 2 Pya dziko. 36:20, 21.

4 Dinganimbo pya citsandzo cidakhazikisa Yezu. Iye akhali na nsambo wakuenda ku sinagoga masumana onsene pa Sabudu. (Luka 4:16) Pidalamuswa Yezu muli akufa, anyakupfundzace apitiriza na nsambo wakugumanyikana pabodzi mwakukhonda phonya maseze nee akhali pantsi pa mwambo wa kukoya Sabudu. (Mach. 1:6, 12-14; 2:1-4; Arom. 14:5; Akol. 2:13, 14) Pa misonkhano ineyi, Akristu a pyaka dzana yakutoma nee akhatambira basi ene cipfundziso na ciwangiso mbwenye akhapereka ntsembe zakusimba Mulungu kubulukira m’maphembero, matawiro, na nyimbo.—Akol. 3:16; Aheb. 13:15.

Anyakupfundza a Yezu agumanyikana pabodzi toera kuwangisana unango na ndzace

5. Thangwi yanji tisagumanika pa misonkhano ya pa sumana na misonkhano ya cisa na ya gawo? (Onanimbo bokosi “ Misonkhano ya Pacaka Yakuti Isagumanyisa Mbumba ya Mulungu,” tsamba 176.)

5 Mu njira ibodzi ene, tingagumanyikana pa misonkhano yathu ya pa sumana na misonkhano ya pa caka, ninga misonkhano ya cisa na ya gawo, tisapangiza kuphedzera kwathu Umambo wa Mulungu, kutambira ciwangiso kubulukira ku nzimu wakucena, na kuwangisa anango kubulukira mwa cikhulupiro cathu. Cinthu cakufunika kakamwe ndi cakuti, tiri na mwai toera kulambira Yahova kubulukira m’maphembero, matawiro, na nyimbo. Misonkhano yathu inakwaniswa kusasanyirwa mu njira zakusiyana na za Aisraele na za Akristu a pyaka dzana yakutoma, mbwenye kugumanyikana kwathu kuli na cifuniro cibodzi cene. Kodi misonkhano yathu lero isacitwa tani?

Misonkhano ya pa Sumana yakuti Isawangisa ‘Ufuni na Mabasa Adidi’

6, 7. (a) Ndi cipi cifuniro ca misonkhano? (b) Misonkhano ikhasiyana tani pa nsoka ubodzi na unango?

6 Mudatoma M’bale Charles Taze Russell kudinga undimomwene kubulukira mu Mafala a Mulungu, iye aona kufunika  toera kugumanyikana na anango akuti akhali na cifuno cibodzi cene. Mu caka 1879, Russell alemba: “Ine pabodzi na anango mu Pittsburgh, tacita nsoka wa kupfundza bhibhlya toera kudinga Malemba na tikhagumanyikana Madimingu onsene.” Anyakuleri revista ya Zion’s Watch Tower akhawangiswa toera kugumanyikana, pontho mu caka 1881, misonkhano ikhacitwa mu Pittsburgh, Pennsylvania, Madimingu onsene na n’Citatu. Mu nthanda ya Bingu ya 1895 revista ya Ncenjezi yalonga kuti cifuniro ca misonkhano ineyi cikhali toera kukulisa “Ubale Wacikristu, ufuni na kubverana” pontho toera kupereka mwai kwa anyakubvesera toera kuwangisana unango na ndzace.—Lerini Ahebere 10:24, 25MZ.

7 Mu pyaka pizinji, masasanyiro na kugumanyikana pa misonkhano akhali akusiyana pa nsoka ubodzi wa Anyakupfundza Bhibhlya na nsoka unango. Mwacitsandzo, tsamba idabuluka ku nsoka ubodzi ku Estados Unidos idalembwa mu caka 1911 yalonga: “Tisacita misonkhano mixanu pa sumana.” Iwo akhacita misonkhano ineyi n’Ciposi, n’citatu, n’Cixanu na kawiri n’Dimingu. Tsamba inango ya nsoka ubodzi ku Afrika, yakuti yalembwa mu caka 1914 yalonga: “Tisacita misonkhano kawiri pa nthanda, tisatoma n’Cixanu mpaka n’Dimingu.” Mu kupita kwa ndzidzi, kwaoneka masasanyiro mapswa anaphatisira ife pa misonkhano. Dingani mwacigwagwa mbiri ya nsonkhano ubodzi na ubodzi.

8. Ndi ipi misolo inango ya nkhani zapakweca mu ndzidzi wakale?

8 Nsonkhano Wapakweca. Pakupita caka cibodzi M’bale Russell mbakabulusa revista ya Zion’s Watch Tower, mu caka 1880, iye atowezera citsandzo cidakhazikisa Yezu mbatoma ulendo wakumwaza mphangwa. (Luka 4:43) Mu ulendo wace, M’bale Russell akhazikisa phata ya Nsonkhano Wapakweca unacita ife lero. Revista ya Ncenjezi yadziwisa ulendo wace mu kulonga kuti Russell “mbadatsandzaya kulonga mu nsonkhano wapakweca ‘Pinthu Pinalonga pya Umambo wa Mulungu.’” Mu caka 1911, pakumala misoka peno mipingo kukhazikiswa m’madziko mazinji, mpingo ubodzi na ubodzi ukhawangiswa toera kutumiza nyakucita nkhani wakuthema toera kacita nkhani zitanthatu ku pisa pinango za nsolo ninga kutonga na ciomboli. Pakumala nkhani ibodzi na ibodzi pakhadziwiswa dzina ya nyakucita nkhani na nsolo wa nkhani ya sumana inatowerera.

9. Nsonkhano Wapakweca wacinja tani mu kupita kwa pyaka, na munaphedzera tani nsonkhano unoyu?

9 Mu caka 1945, revista ya Ncenjezi yadziwisa kutoma kwa Nsonkhano Wapakweca pa dziko yonsene kukhaphataniza nkhani zisere zakubuluswa m’Bhibhlya zakuti zikhalonga pya “nyatwa za mwandzidzidzi za ndzidzi unoyu.” M’makhumi a pyaka, anyakucita nkhani akusankhulwa nee akhaphatisira basi ene misolo ikhaperekwa na m’bandazi wakukhulupirika mbwenye akhacitambo nkhani zikhalemba iwo okhene. Mu caka 1981, anyakucita nkhani onsene akhapangwa kucita nkhani zawo mukuphatisira matsamba a nkhani adaperekwa m’mipingo. * Mpaka mu caka 1990, matsamba anango a nkhani zapakweca akhaphemba  anyakubvesera toera kutawira peno kucita pitsandzo; mbwenye mu caka ceneci pitsogolero pyacinja, nkhani zapakweca zikhacitwa basi ninga nkhani. Kucinja kwakuthimizirika kwaoneka mu nthanda ya Thongwe ya 2008, kwakuti ndzidzi wa nkhani zapakweca wabwezwa mphindi 45 mpaka mphindi 30. Maseze masasanyiro acinja, nkhani zapakweca zakukhunganywa mwadidi zisapitiriza kuwangisa cikhulupiro ku Mafala a Mulungu na kutipfundzisa pinthu pyakusiyana-siyana pya Umambo wa Mulungu. (1 Tim. 4:13, 16) Kodi musacemera mwaphinga ale anacitira imwe maulendo akubwereza na anango akuti nee ndi Mboni toera kubvesera nkhani zenezi zakufunika zakubuluswa m’Bhibhlya?

10-12. (a) Ndi macinjo api a pfundziro ya Ncenjezi akhacitwa? (b) Ndi mibvundzo ipi yadidi toera kubvundzika?

10 Pfundziro ya Ncenjezi. Mu caka 1922, abale akhadziwika ninga atumiki akufamba-famba akhatumizwa na Sosiedade toera kucita nkhani m’mipingo na kutsogolera basa yakumwaza mphangwa, pontho akhapangwa kuti nsonkhano ubodzi ukhafunika kukhala wa pfundziro ya Ncenjezi. Maonero anewa akhazikiswa, pontho pakutoma mapfundziro a revista ya Ncenjezi akhacitwa pakati pa sumana peno n’Dimingu.

Pfundziro ya Ncenjezi, Gana, caka 1931

11 Revista ya Ncenjezi 15 ya Khoni ya 1932 yapereka pitsogolero pyakuthimizirika pinalonga kuti nsonkhano unoyu usafunika kucitwa tani. Mu kuphatisira citsandzo ca pfundziro ikhacitwa ku Bheteli, revista yalonga kuti m’bale m’bodzi asafunika kutsogolera nsonkhano unoyu. Abale atatu mbadakhala kutsogolo mbapitisirana pakuleri ndima. Misolo ya ndzidzi unoyu nee ikhali na mibvundzo, natenepa nyakutsogolera pfundziro akhapangwa toera kuphemba anyakubvesera toera acite mibvundzo pa nsolo unadinga iwo. Buluka penepo, iye mbadaphemba anyakubvesera toera kutawira mibvundzo ineyi. Khala pakhafunika kubvekeswa mwadidi, nyakutsogolera akhapangwa toera kufokotoza mwacigwagwa.

 12 Pakutoma, mpingo ubodzi na ubodzi ukhatawiriswa kusankhula nsolo mu revista wakuti azinji asafuna kuupfundza. Natenepa, revista ya Ncenjezi 15 ya Bwinja ya 1933, yapereka maonero akuti mipingo yonsene iphatisire misolo ipswa. Mu caka 1937, kwaperekwa citsogolero cakuti pfundziro isafunika kucitwa n’Dimingu. Macinjo akuthimizirika a nsonkhano unoyu toera kucitwa mu njira inadziwa ife lero akhazikiswa mu revista ya Ncenjezi 1 ya Malandalupya ya 1942. Pakutoma, revista yadziwisa kuti mibvundzo mbidagumanika pantsi pa tsamba ibodzi na ibodzi ya misolo ya pfundziro, pontho misolo ineyi ikhafunika kuphatisirwa. Buluka penepo, revista yalonga kuti nsonkhano unoyu usafunika kumala ndzidzi ubodzi. Ikhawangisambo anyakubvesera toera kutawira “m’mafala awo” mbuto mwakuleri ndima. Pfundziro ya Ncenjezi isapitiriza kukhala nsonkhano wakutoma wakuti m’bandazi wakukhulupirika asapereka cakudya cauzimu mu ndzidzi wakuthema. (Mat. 24:45, MZ) Mphyadidi kuti m’bodzi na m’bodzi wa ife abvundzike: ‘Ndisakhunganyika pfundziro ya Ncenjezi masumana onsene? Ndisawangisira toera kutawira?’

13, 14. Ndi ipi mbiri ya Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo, ninji cinakomerwa na imwe thangwi ya nsonkhano unoyu?

13 Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo. Mu pyaka 1890, pakumala kubuluswa mavolume a bukhu Aurora do Milênio, M’bale H. N. Rahn, Nyakupfundza Bhibhlya anakhala mu nzinda wa Baltimore, Maryland, E.U.A., apereka maonero toera kuphatisira “Círculos da Aurora” pa pfundziro ya Bhibhlya. Pakutoma, misonkhano ineyi ikhacitwa kazinji kene m’manyumba toera kuyesera. Mu nthanda ya Nyenzi ya 1895, bukhu ya “Círculos da Aurora” ikhaphatisirwa kakamwe m’mizinda yonsene ya Estados Unidos. Revista ya Ncenjezi ya nthanda ineyi yalonga kuti anyakupfundza onsene a undimomwene agumanike pa misonkhano ineyi. Ikhalongambo kuti nyakutsogolera pfundziro asafunika kukhala nyakuleri mwadidi. Iye akhafunika kuleri nzera ubodzi mbadikhira kuti anyakubvesera atawire. Pakumala kuleri nzera ubodzi na ubodzi mu ndima na kuzifokotoza, iye akhafunika kusaka na kuleri malemba adasowa mafala mu ndima. Pakumala nsolo, nyakubvesera m’bodzi na m’bodzi akhafunika kulonga mwacigwagwa pya mphangwa zidapfundzwa.

14 Dzina ya nsonkhano unoyu yacinja kazinji kene. Ikhadziwika na dzina ya Misoka ya Abereya ya Kupfundza Bhibhlya, mwakubverana na Abereya a pyaka dzana yakutoma akuti mwacidikhodikho akhadinga Malemba. (Mach. 17:11) Mu kupita kwa ndzidzi, dzina yadzacinjwa mbikhala Pfundziro ya Bukhu ya Mpingo. Cincino isacemerwa Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo, pontho mpingo onsene usagumanyikana pabodzi pa Nyumba ya Umambo mbuto mwa m’misoka m’manyumba. M’madzana a pyaka, mabukhu mazinji, mabruxura, ngakhale misolo ya Ncenjezi isaphatisirwa pa pfundziro ineyi. Kutomera kale, onsene anagumanika pa nsonkhano unoyu asawangiswa toera kutawira.  Pfundziro ineyi isacita khundu ikulu toera kuthimizira cidziwiso cathu ca Bhibhlya. Kodi ndzidzi onsene musakhunganyika nsonkhano unoyu mbamucita khundu toera kukulisa maluso anu?

15. Xikola ya Utumiki wa Mulungu ikhacitwa na cifuniro cipi?

15 Xikola ya Utumiki wa Mulungu. Carey Barber wakuti mu kupita kwa ndzidzi atumikira ku ofesi ikulu ya dziko yonsene ku Brooklyn, Nova York, asakumbuka “N’Ciposi namasiku, ntsiku 16 ya Madzalo ya 1942, abale onsene a banja ya Bheteli ku Brooklyn akhacemerwa toera kulembesa pa xikola yakuti mu kupita kwa ndzidzi yadzadziwika na dzina ya Xikola ya Utumiki wa Mulungu.” M’bale Barber, wakuti patsogolo adzakhala ciwalo ca Nsoka wa Mathubo Akutonga, alonga xikola ineyi ninga “njira ibodzi yakupambulika yakuthambaruka ya matsalakaniro a Yahova na mbumba yace mu ndzidzi uno.” Xikola ineyi ikhaphedza kakamwe abale kuthimizira maluso awo akupfundzisa na kumwaza mphangwa kwakuti kutomera caka 1943, mwapang’ono pang’ono kabukhu Curso Adiantado do Ministério Teocrático katumizwa m’mipingo pa dziko yonsene. Revista ya Ncenjezi 1 ya  Khoni ya 1943, yalonga kuti Xikola ya Utumiki wa Mulungu yacitwa toera kuphedza mbumba ya Mulungu “mu kuapfundzisa toera kukhala mboni zakuthema mu kumwaza mphangwa za Umambo.”—2 Tim. 2:15.

16, 17. Xikola ya Utumiki wa Mulungu ikhapfundzisa basi ene maluso akucita nkhani? Fokotozani.

16 Pakutoma, azinji akhagopa kucita nkhani kutsogolo kwa anyakubvesera azinji. Clayton Woodworth, Jr., wakuti mwakusowa mathangwi babace aikhwa nkaidi pabodzi na M’bale Rutherford na anango mu caka 1918, iye asakumbuka kuti akhapibva tani mudacita iye khundu paulendo wakutoma pa xikola ineyi mu caka 1943. M’bale Woodworth alonga, ‘Pikhali pyakunentsa kwa ine kucita nkhani. Lirimi yanga ikhaoneka ninga yakulapha, nkanwa mwanga mukhadauma, na fala yanga ikhabveka ninga ndikulira.’ Mu ndzidzi wakuti maluso a M’bale Clayton akhathimizirika, iye atambira nkhani zizinji toera kucita. Xikola yampfundzisa pinthu pizinji kusiyapo maluso anango akucita nkhani. Apfundza kupasa ntengo kucepeseka na kufunika kwa kunyindira Yahova. Iye alonga, “Ndadzindikira kuti  nyakucita nkhani si wakufunika kakamwe tayu. Mbwenye khala iye akhunganyika mwadidi mbanyindira Yahova, iye anadzabveserwa mwakukomerwa, pontho anyakubvesera anadzaphindula.”

17 Mu caka 1959, alongo akhacemerwa toera kulembesa xikola ineyi. Mulongo Edna Bauer asakumbuka mudabva iye cidziwiso pa nsonkhano wa cisa udagumanika iye. Iye alonga, “Ndisakumbuka kutsandzaya kwa alongo pidabva ife cidziwiso ceneci. Cincino mwai ukhali wakuthimizirika.” Mu pyaka pizinji, abale na alongo azinji akhala na mwai wakulembesa pa Xikola ya Utumiki wa Mulungu na kupfundziswa na Yahova. Lero, tisapitiriza kutambira cipfundziso ceneci mu nsonkhano wathu wa pakati pa sumana.—Lerini Izaiya 54:13.

18, 19. (a) Kodi lero tisatambira tani citsogolero cakuphedza toera kumwaza mphangwa? (b) Thangwi yanji tisaimba pa misonkhano yathu? (Onani bokosi “ Kuimba Nyimbo za Undimomwene.”)

18 Nsonkhano wa Basa. Kutoma kwa caka 1919, misonkhano ikhacitwa toera kukhunganyika basa ya m’munda. Mu kupita kwa ndzidzi, si onsene tayu m’mpingo akhagumanika pa misonkhano ineyi, basi ene ale akhacita basa yakugawira mabukhu. Kutomera mu caka 1923, Nsonkhano wa Basa ukhacitwa kabodzi pa nthanda, pontho onsene mu nsoka, peno m’mpingo akhafunika kugumanika. Mu caka 1928, mipingo ikhakulumizwa toera kucita Nsonkhano wa Basa pa sumana, na mu caka 1935, revista ya Ncenjezi yawangisa mipingo yonsene toera kuphatisira mphangwa zidabuluswa mu Director (mu kupita kwa ndzidzi yadzadziwika na dzina ya Informante, cincino, Utumiki Wathu Wa Umambo) pa Nsonkhano wa Basa. Mwakukhonda dembuka nsonkhano unoyu wadzakhala khundu ya ndandanda ya mpingo ubodzi na ubodzi.

19 Lero, tisatambira citsogolero cakuphedza toera kucita utumiki mu nsonkhano wathu wa pakati pa sumana. (Mat. 10:5-13) Khala mwathema kutambira programu ya misonkhano, kodi musaipfundza mbamuphatisira maonero ace mu ndzidzi unabuluka imwe mu utumiki?

Nsonkhano Wakufunika Kakamwe pa Caka

Kutomera pyaka dzana yakutoma N.W., Akristu asagumanyikana pabodzi pa caka toera kucita Cikumbuso ca kufa kwa Kristu (Onani ndima 20)

20-22. (a) Thangwi yanji tisakumbuka kufa kwa Yezu? (b) Ndi maphindu api anakhala na imwe mungagumanika pa Cikumbuso pa caka?

20 Yezu apanga anyakupfundzace toera kukumbuka kufa kwace mpaka kudza kwace. Ninga phwando ya Paskwa, Cikumbuso ca kufa kwa Kristu cisacitwa kabodzi pa caka. (1 Akor. 11:23-26) Pyaka pyonsene nsonkhano unoyu usagumanyisa anthu azinji. Usakumbusa mwai uli na akudzodzwa wakukhala pabodzi ninga anyakutambira Umambo. (Arom. 8:17) Kwa mabira anango, nsonkhano unoyu usaaphedza toera kupangiza cilemedzo na kukhulupirika kwawo kuna Mambo wa Umambo wa Mulungu.—Jwau 10:16.

21 M’bale Russell na andzace adzindikira kufunika kwa Cakudya Cancidodo ca Mbuya, pontho akhadziwa kuti cisafunika kucitwa basi ene kabodzi pa caka. Revista ya Ncenjezi ya Bwinja ya 1880 yalonga: “Mu pyaka pizinji kwakhala nsambo kwa azinji a ife kuno ku Pittsburgh toera . . . kukumbuka Paskwa  [Cikumbuso] na kudya pidzindikiro pya manungo na ciropa ca Mbuya wathu.” Misonkhano ikhacitwa pabodzi na Cikumbuso. Masasanyiro anewa mawiri acitwa paulendo wakutoma mu caka 1889, pagumanika anthu 225 na 22 abatizwa.

22 Lero, nee tisacitabve Cikumbuso ninga khundu ya ndandanda ya nsonkhano wa gawo, mbwenye tisacemera onsene mu cisa cinakhala ife toera kugumanyikana na ife pa Nyumba ya Umambo yapacisa peno mbuto zakulugari. Mu caka 2013, mamiliyau akupiringana 19 agumanika pa Cikumbuso. Ndi mwai ukulu kakamwe uli na ife, tayu basi ene toera kugumanika pa Cikumbuso mbwenye toera kuwangisa anango kuti agumanyikane pabodzi na ife pa nsonkhano unoyu wakufunika! Kodi pyaka pyonsene musacemera anthu azinji toera agumanike pa Cikumbuso?

Makhaliro athu Asapangizanji

23. Musaona tani kugumanyikana kwathu pabodzi?

23 Atumiki akukhulupirika a Yahova nee asaona citsogolero cakugumanyikana pabodzi ninga ntolo. (Aheb. 10:24, 25; 1 Jwau 5:3) Mwacitsandzo, Mambo Dhavidhi akhafuna kakamwe kuenda ku nyumba ya Yahova kalambira. (Sal. 27:4) Iye akhatsandzaya kucita pyenepi pabodzi na anango akuti akhafuna Mulungu. (Sal. 35:18) Pontho, nyerezerani citsandzo ca Yezu. Maseze pikakhala iye mphale, akhali na cifuno cikulu toera kukhala n’nyumba ya ulambiri ya Babace.—Luka 2:41-49.

Cifuno cathu cakugumanyikana pabodzi cisapangiza kuti Umambo wa Mulungu ndi wandimomwene kwa ife

24. Tingagumanyikana pa misonkhano, tisakhala na mwai upi?

24 Tingagumanika pa misonkhano, tisapangiza ufuni wathu kwa Yahova na cifuno cathu toera kuwangisa anyakukhulupira andzathu. Tisapangizambo cifuno cathu cakupfundza kuti tinakhala tani ninga anthu a Umambo wa Mulungu, ninga cifuno cakutoma ca misonkhano yathu ya mpingo, ya cisa na ya gawo yakuti tisatambira cipfundziso ceneci. Mwakuthimizira, misonkhano yathu isatipasa maluso na ciwangiso cinafuna ife toera kupirira m’basa ibodzi yakufunika kakamwe yakuti isacitwa na Umambo wa Mulungu lero—basa yakucita na kupfundzisa anyakupfundza a Mambo Yezu Kristu. (Lerini Mateo 28:18, 19.) Mwakukhonda penula, cifuno cathu cakugumanyikana pabodzi cisapangiza kuti Umambo wa Mulungu ndi wandimomwene kwa ife. Ndzidzi onsene tisafunika kupasa ntengo misonkhano yathu.

^ ndima 9 Kusiyapo misonkhano yathu ya mpingo ya pa sumana, banja ibodzi na ibodzi peno munthu paekha asawangiswa toera kukhala na ndzidzi wakucita pfundziro ya munthu paekha peno kulambira kwa banja.

Mu caka 2013, akhalipo matsamba a nkhani zapakweca akupiringana 180.