Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kukhundu ya dzwere: Nsonkhano pa mbuto yapakweca ku Londoni, Inglatera, 1945; kukhundu ya madyo: Ntsiku ya nsonkhano wakupambulika ku Malawi, Afrika, 2012

 KHUNDU 5

Pipfundziso pya Umambo—Kupfundzisa Atumiki a Mambo

Pipfundziso pya Umambo—Kupfundzisa Atumiki a Mambo

 MUSAMWETULIRA m’bale wakuti akucita nkhani pa platifomu. Iye ndi mphale wa m’mpingo wanu, pontho akucita nkhani yace yakutoma pa nsonkhano wa cisa. Mu ndzidzi unakomerwa imwe na nkhani yace, nee munakwanisa kum’phedza mbwenye munadzumatirwa na cipfundziso cinatambira mbumba ya Mulungu. Musakumbuka kuwangisira kwace paulendo wakutoma pa platifomu, pontho musaona kuti athambaruka! Iye athambaruka kakamwe pakumala kupfundza Xikola ya Basa ya Upainiya. Cincino pano, iye na nkazi wace atsandzaya kugumanika pa Xikola ya Amwazi Mphangwa a Umambo. Mu ndzidzi unamenya imwe manja thangwi ya nkhani yadidi idacita m’bale, musayang’ana n’khundu-n’khundu mbamunyerezera pipfundziso pyonsene pinatambira mbumba ya Mulungu.

Bhibhlya yalongeratu ndzidzi wakuti mbumba ya Mulungu ‘mbidapfundziswa na Yahova.’ (Iza. 54:13) Tisakhala mu ndzidzi unoyu. Tisatambira cipfundziso tayu basi ene kubulukira m’mabukhu athu mbwenye kubulukirambo m’misonkhano yathu, misonkhano ya cisa, ya gawo, na maxikola mazinji akuti acitwa toera kutiphedza kucita mabasa mu gulu ya Yahova. Mu khundu ino, tinadzadinga kuti pipfundziso pyenepi pyonsene pisapangiza tani kuti Umambo wa Mulungu ukutonga lero.

MU KHUNDU INO

NSOLO 16

Kugumanyikana Pabodzi toera Kulambira

Tinaphindula tani na misonkhano ya kulambira Yahova?

NSOLO 17

Kupfundzisa Amwazi Mphangwa Za Umambo Wa Mulungu

Kodi maxikola a utumiki wa Mulungu asakhunganya tani amwazi mphangwa za Umambo toera kukwanirisa mabasa awo?