Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kukhundu ya dzwere: Mulongo mu dziko ya Alabama, E.U.A., akuliza nkhani yakugravarwi ya M’bale Rutherford, mu pyaka 1930; Kukhundu ya madyo: Suisa

 KHUNDU 1

Undimomwene wa Umambo—Kugawira Cakudya Cauzimu

Undimomwene wa Umambo—Kugawira Cakudya Cauzimu

 MUSAONA kutsandzaya kwa Nyakupfundza Bhibhlya wanu angabvesesa lemba idaleri imwe pabodzi na iye. Mwapang’ono pang’ono asalonga, “Musafuna kulonga kuti Bhibhlya isapfundzisa kuti tinakwanisa kukhala mu Paradizu kwenda na kwenda pa dziko ino yapantsi?” Ndzanu adabuluka na imwe mu utumiki asamwetulira mbalonga, “Mphapo, ninji pinaleri imwe m’Bhibhlya?” Mwakudzumatirwa, nyakupfundza asatekenyesa nsolo wace mbalonga, “Basi ene nee ndisapitawira thangwi cipo ndapfundziswa pyenepi!” Imwe musakumbuka kuti iye alonga pibodzi pyene masumana mangasi adapita, mudapfundza iye pakutoma kuti dzina ya Mulungu ndi Yahova.

Mwakhala kale na cakugumana naco ninga ceneci? Azinji a mbumba ya Mulungu akhala naco. Pinthu pyakucepa pinakwanisa kutikumbusa sagwati wakufunika anapaswa ife: cidziwiso ca undimomwene! Nyerezerani: Sagwati unoyu afika tani kuna imwe? Mu khundu ino tinadzadinga mbvundzo unoyu. Njira yakuti mbumba ya Mulungu isatambira mwapang’ono pang’ono ceza cauzimu ndi cipangizo cakuoneka cakuti Umambo wa Mulungu ndi wandimomwene. Mu pyaka dzana, Mambo wa Umambo wa Mulungu, Yezu Kristu, asapitiriza kupereka cinyindiro kuti mbumba ya Mulungu ipfundziswe undimomwene.

MU KHUNDU INO

NSOLO 3

Yahova Asapangiza Cifuniro Cace

Kodi Umambo ukhacita khundu a cifuniro cakutoma ca Mulungu? Kodi Yezu apereka tani ceza ku Umambo?

NSOLO 4

Yahova Asakuza Dzina Yace

Kodi Umambo wakwanirisanji thangwi ya dzina ya Mulungu? Kodi imwe musacita tani khundu mu kucenesa dzina ya Yahova?

NSOLO 5

Mambo Asapereka Ceza ku Umambo

Kubvesesa mwadidi kuti pisaphembanji kukhala wakukhulupirika ku Umambo, kwa atongi ace na anthu ace, na pinaphembwa toera khala wakukhulupirika.