Umambo Wa Mulungu Ukutonga!

Anthu azinji asakhala akutsandzaya na asagumana citsidzikizo pantsi pa utongi waungwiro wa Mulugu. Kodi musafuna kukhala mu Umambo unoyu?

Tsamba Yakubuluka kwa Mathubo Akutonga

Kodi cidziwiso cidacita C. T. Russell pa ntsiku 2 ya Malandalupya ya 1914 capangiza tani kukhala candimomwene?

NSOLO 1

‘Umambo Wanu Mbudze’

Yezu apfundzisa pya Umambo wa Mulungu kupiringana nkhani zinango zonsene. Kodi Umambo unabwera tani, pontho unabwera lini?

NSOLO 2

Umambo Wakhazikiswa Kudzulu

Mbani adaphedza kukhunganya mbumba ya Kristu pa dziko yapantsi ku Umambo? Ndi pinthu pipi pinapangiza kuti Umambo ndi utongi wandimomwene?

NSOLO 3

Yahova Asapangiza Cifuniro Cace

Kodi Umambo ukhacita khundu a cifuniro cakutoma ca Mulungu? Kodi Yezu apereka tani ceza ku Umambo?

NSOLO 4

Yahova Asakuza Dzina Yace

Kodi Umambo wakwanirisanji thangwi ya dzina ya Mulungu? Kodi imwe musacita tani khundu mu kucenesa dzina ya Yahova?

NSOLO 5

Mambo Asapereka Ceza ku Umambo

Kubvesesa mwadidi kuti pisaphembanji kukhala wakukhulupirika ku Umambo, kwa atongi ace na anthu ace, na pinaphembwa toera khala wakukhulupirika.

CHAPTER 6

Mbumba Inamwaza Mphangwa—Atumiki Akuperekeka Okhene na Ntima Onsene

Thangwi yanji Yesu akhanyindira kuti mbadakhala na anyankhondo akuperekeka akumwaza mphangwa mu ntsiku zakumalisa? Munapangiza tani kuti musaikha pa mbuto yakutoma Umambo?

NSOLO 7

Njira Zakumwaza Mphangwa—Kuphatisira Njira Zonsene toera Kumwazira Anthu Mphangwa

Kupfundza pya njira zipswa zinaphatisirwa na mbumba ya Mulungu toera kulonga na anthu azinji pya mphangwa zadidi kumala mbakudzati kufika.

NSOLO 8

Maferamentu toera Kumwaza Mphangwa—Kucita Mabukhu toera Kuphatisirwa pa Dziko Yonsene

Basa yathu yakuthumburuza isapangiza tani kuti Mambo asatiphedza? Ndi pinthu pipi pya mabukhu athu pinapangiza kuna imwe kuti Umambo ndi wandimomwene?

NSOLO 9

Maphindu Akumwaza Mphangwa—‘Maminda Acena toera Kubvuna’

Yezu apfundzisa anyakupfundzace pinthu piwiri pyakufunika pya kubvuna kukulu kwauzimu. Pinthu pyenepi pisakukhuyani tani lero?

NSOLO 10

Mambo Asacenesa Mbumba Yace Mwauzimu

Khisimisi na nkufu wa ntanda pisabverana tani?

NSOLO 11

Kuceneswa m’Makhaliro—Kusapangiza Kucena Kwa Mulungu

Anyakuonera makwartu na misuwo a masomphenya a Ezekyele ali na mabvekero akupambulika kwa mbumba ya Mulungu kutomera caka 1914.

NSOLO 12

Kukhunganyika toera Kutumikira “Mulungu Wantendere”

Bhibhlya isasiyanisa nthonga, tayu na kukhonda kucita nthonga, mbwenye na ntendere. Thangwi yanji? Ntawiro wace usakhuya tani Akristu lero?

NSOLO 13

Anyakumwaza Umambo Aendesa Miseru Ku Thando Yakutonga Miseru

M’madziko anango, anyakutonga miseru a mathando makulu asakhala na maonero a Gamalyele, wakuti akhali Mpfundzisi wakale wa Mwambo.

NSOLO 14

Kuphedzera Utongi Wa Mulungu Mwakukhulupirika, Tayu Unango

“Nyandza” ya kutcingwa kwa Mboni za Yahova thangwi yakukhonda kwawo kucita khundu mu pinthu pya ndale yamezwa munjira yakuti nee ikhadikhirwa.

NSOLO 15

Kumenya Nkhondo toera Kugumana Ufulu Wakulambira

Mbumba ya Mulungu yamenya nkhondo toera kukhala na ufulu wakubvera mwambo—mwambo wa Umambo wa Mulungu.

NSOLO 16

Kugumanyikana Pabodzi toera Kulambira

Tinaphindula tani na misonkhano ya kulambira Yahova?

NSOLO 17

Kupfundzisa Amwazi Mphangwa Za Umambo Wa Mulungu

Kodi maxikola a utumiki wa Mulungu asakhunganya tani amwazi mphangwa za Umambo toera kukwanirisa mabasa awo?

NSOLO 18

Mabasa a Umambo a Mulungu Asaphedzerwa Tani

Kobiri isabulukira kupi? Kobiri isaphatisirwa tani?

NSOLO 19

Basa Yakumanga Yakuti Isapasa Mbiri Yahova

Mbuto zakulambira zisapasa mbiri Mulungu, mbwenye iye asapasa ntengo kakamwe cinthu cinango.

NSOLO 20

Utumiki Wakuphedzera Pidengwa

Tisadziwa tani kuti basa yakuphedzera pidengwa ndi khundu ya utumiki wathu wakupambulika kwa Yahova?

NSOLO 21

Umambo Wa Mulungu Unadzafudza Anyamalwa Ace

Munakwanisa kukhunganyika cincino thangwi ya nkhondo ya Harmagedoni.

NSOLO 22

Umambo Ukukwanirisa Cifuniro Ca Mulungu Pa Dziko Yapantsi

Munanyindira tani kuti mapikiro a Yahova anadzakwanirisika?