Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tsamba yakubuluka kwa Mathubo Akutonga

Tsamba yakubuluka kwa Mathubo Akutonga

Kwa Ale Anafuna Yahova:

Yezu alonga: ‘Munadzadzindikira pya undimomwene, undimomwene unadzakusanduzani kudza anthu a ufulu.’ (Jwau 8:32) Mafala anewa ndi akuwangisa kakamwe. Mphyakukwanisika kudziwa undimomwene, ngakhale mu “ntsiku zakumalisa” zakuti unthawatawa na uthambi usagumanika konsene kwene. (2 Timoti 3:1) Musakumbuka ndzidzi udatoma imwe kudzindikira undimomwene ninga munafokotozwa iwo m’Mafala a Mulungu? Ukhali ndzidzi wakutsandzayisa kakamwe!

Natenepa, ndi pyakufunika kukhala na cidziwiso cakulinganira ca undimomwene na kucita khundu mwakukhonda phonya mu kudziwisa anango pya iwo. Ife tisafunikambo kukhala mwakubverana na undimomwene. Toera kucita pyenepi, tisafunika kukhala mu ufuni wa Mulungu. Kodi pyenepi pisaphatanizanji? Mafala adalonga Yezu namasiku mbasati kufa asatawira mbvundzo unoyu. Iye apanga apostolo ace akukhulupirika: “Ninga munakhalira ine mu kufuna kwa Babanga na kutawira matongero ache, tenepa imwembo munakhala mu kufuna kwanga mungatawira matongero anga.”Jwau 15:10.

Onani kuti Yezu akhala mu ufuni wa Mulungu mu kukoya matongero a Babace. Ndi sawasawambo kwa ife lero. Toera kukhala mu ufuni wa Mulungu, mu umaso wathu wa ntsiku na ntsiku tisafunika kucita pinthu mwakubverana na undimomwene. Namasiku mabodzibodzi, Yezu alonga: “Na kudziwa ipyo, munakhala anyakutsandzaya mungapichita.”Jwau 13:17.

Cidikhiro cathu ndi cakuti bukhu iyi inadzakuphedzani kupitiriza kuphatisira undimomwene mu umaso wanu mbamukhala tenepa ‘mu ufuni wa Mulungu na cidikhiro cakukhala na umaso peno moyo wakukhaliratu.’Yuda 21.

Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova