Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 9

‘Thawani Pyaulukwali’

‘Thawani Pyaulukwali’

‘Pipheni mphapo pifuno pya m’manungo mwanu ku pinthu pya pantsi pano, pyaulukwali, pyakuzuda pyonsene, pyaukali, pyakusirira pyakuipa na pyakuumirwa, sawasawa ninga pyakulemedza madzimunthu apezi.’AKOLOSE 3:5.

1, 2. Balaamu acitisa tani mbumba ya Yahova kukhala mu nyatwa?

NSODZI wa m’madzi asaenda pa mbuto inankomera toera kumedza. Iye asafuna kuphata ntundu wakupambulika wa nyama. Iye asasankhula ng’ambo na asaponya cimedzo cace m’madzi. Mukupita kwa ndzidzi, usalu usadzongoka, n’tepa usafunyika. Iye asamwetulira, thangwi asadziwa kuti asankhula ng’ambo yadidi.

2 Mu caka 1473 M.N.W., mamuna akhacemerwa Balaamu akhanyerezera kakamwe pya ng’ambo toera kuphata mbumba ya Mulungu, yakuti ikhadalimira mbimanga misasa n’thando ya Moabu cifupi na Dziko Yakupikirwa. Balaamu akhalonga kuti ndi mprofeta wa Yahova, mbwenye iye akhali mamuna waumbirimi adatumwa toera kupasa dzedze Israele. Natenepa Yahova, acitisa Balaamu kuti apase nkhombo Israele. Mu kupangiza mwaphinga kufuna kukhala na maphindu, Balaamu anyerezera kuti panango mbadakwanisa kucitisa Mulungu kupasa dzedze mbumba yace ene, mbidanyengererwa kwene pang’ono toera icite madawo makulu. Na cifuno ceneci m’manyerezero, Balaamu aphatisira atsikana akutundusa a Moabu ninga ng’ambo.Numero 22:1-7; 31:15, 16; Apokalipse 2:14.

3. Kodi cifuno ca Balaamu capembera mpaka papi?

3 Pyenepi pya phata basa? Munjira inango, inde. Pikwi na pikwi pya amuna Aisraele atawirisa kupeuswa mukucita ‘ulukwali na akazi a Moabu.’ Pontho atoma kulambira alungu a Moabu, kuphataniza Baale wa Peor, mulungu anacitisa toera  kubala, peno wakumaso. Thangwi ya pyenepi, 24.000 pya Aisraele pyafudzwa cifupi na Dziko Yakupikirwa. Ceneci cikhali cidengwa cikulu kakamwe!Numero 25:1-9.

4. Thangwi yanji Aisraele azinji agwa mu ulukwali?

4 Ndi ninji pidacitisa muliri unoyu? Anthu azinji akulisa ntima wakuipa mu kukhala kutali na Yahova, Mulungu wakuti aapulumusa ku Ejito, aadyesa n’thando na aatsogolera mwadidi mpaka ku dziko yakupikirwa. (Ahebere 3:12) Mu kunyerezera pinthu pyenepi, mpostolo Paulu alemba: ‘Tikhondembo kucita pyaulukwali ninga mudacita andzawo anango, mbafa pa ntsiku ibodzi anthu pikwi makumawiri na pitatu.’ *1 Akorinto 10:8.

5, 6. Thangwi yanji pyakucitika pya madawo a Israele n’thando ya Moabu ndi pyakufunika kwa ife lero?

5 Pyakucitika pinagumanika m’bukhu ya Numero pinapfundzisa pinthu pizinji mbumba ya Mulungu lero, yakuti isafuna kupita mu dziko ikulu yakupikirwa. (1 Akorinto 10:11) Mwacitsandzo, dziko isakulumiza kakamwe kupita m’mabonde ninga Amoabu akale, mbwenye munjira yakuthimizirika. Pontho, pyaka pyonsene Akristu azinji asagwa mu ulukwali, ng’ambo peno nsampha ubodzi ene udaphata Aisraele.  (2 Akorinto 2:11) Mukusangizira Zimri, wakuti mwakukhonda gopa abweresa pa mbuto ya Aisraele nkazi wa Madyani pa nsasa wace, anango anagumanyikana na mbumba ya Yahova lero adzakhala na manyengerero akuipa m’mpingo Wacikristu.Numero 25:6, 14; Yuda 4.

6 Kodi imwe musadzindikira kuti muli m’makhaliro akulandana na adacitika n’thando ya Moabu? Kodi imwe musaona sagwati wanu wa dziko ipswa inadikhira imwe kutomera kalene kuti ali cifupi? Khala ndi tenepo, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera mukhale mu ufuni wa Mulungu mu kubvera ntemo uyu: ‘Thawani pyaulukwali.’1 Akorinto 6:18.

Kuyang’ana ntunda unango wa Thando ya Moabu

ULUKWALI NDI NINJI?

7, 8. Kodi “ulukwali” ndi ninji, na ndi munjira ipi ale anaucita anabvuna pinadzwala iwo?

7 Ninga munaphatisirwa iyo m’Bhibhlya, fala yakuti “ulukwali” (Cigrego, por·neí·a) isalonga pyakupita m’mabonde kwa anthu akuti nee amanga banja mwakubverana na Malemba. Pyenepi pisaphataniza upombo, ugabiya na kupita m’mabonde kwa anthu akukhonda kumanga banja, tenepa ninga kupita m’mabonde nkanwa peno kumatako na kusendzeka na kumaso kwa munthu unango wakukhonda kumanga naye banja. Pisaphatanizambo pyakucita pinango pakati pa anthu a piwalo pibodzi pyene, tenepa ninga kupita m’mabonde na cinyama. *

8 Malemba ndi akubveka mwadidi: Ale anacita ulukwali nkhabe kupitiriza m’mpingo Wacikristu, pontho nee anadzatambira umaso wakukhonda mala. (1 Akorinto 6:9; Apokalipse 22:15) Kusiyapo pyenepi, ngakhale cincino iwo asabweresa nyatwa zizinji kwa iwo ene, ninga kuluza cinyindiro na cilemedzo, kukhonda bverana m’banja, kukhala na cikumbuntima cakupasika mulando, mimba yakukhonda funa, utenda, ngakhale kufa. (Lerini Agalata 6:7, 8.) Thangwi yanji  mphapo kusankhula njira yakuti ndi yakuipa na yakubweresa nyatwa zizinji? Mwakutsukwalisa, anthu azinji nkhabe kunyerezera nyatwa zenezi angacita thanyo yakutoma yakuti kazinji kene isaphataniza kuona ucipezipezi.

UCIPEZIPEZI—THANYO YAKUTOMA

9. Kodi ucipezipezi ndi wakukhonda phekesa ninga munalonga anango? Fokotozani.

9 M’madziko mazinji, ucipezipezi usagomezerwa m’mbuto zinaguliswa matsamba a mphangwa, mu nyimbo, mu televizau na kazinji kene mu Interneti. * Anthu anango asalonga kuti kuona ucipezipezi nkhabe phekesa. Kodi pyenepi ndimomwene? Nkhabe! Ale anaona ucipezipezi anakwanisa kutoma kukhala na nsambo wa kubalangazika na pyakumaso na kukulisa ‘cifuno cakucita ulukwali,’ cakuti cinakwanisa kuncitisa kufuna kupita m’mabonde m’midzidzi yonsene, kukhala na pifuno pyakuipa, kukhonda kubverana m’banja na ngakhale kumwalana. * (Aroma 1:24-27, NM; Aefesi 4:19) Nyakudziwisa m’bodzi alandanisa nsambo wa ulukwali na utenda wa câncer. Iye alonga: “Iwo usapitiriza kukula na kumwazika. Kazinji kene nkhabe kupunguka, pontho ndi wakunentsa kakamwe kuukondza na kuumalisa.”

Kuphatisira Interneti m’mbuto zapakweca za nyumba ndi n’khaliro wa udziwisi

10. Tinaphatisira tani n’dida unagumanika pa Tyago 1:14, 15? (Onanimbo bokosi  “Ndagumana Tani Mphambvu Toera Kukhala Na Makhaliro Adidi.“)

10 Dingani mafala adalembwa pa Tyago 1:14, 15, panalonga: ‘Kunapenda munthu munthu ndi kusirira kwace, kunansosa mbakunkwekweta. Penepo munthu angapitawira, kusirira kwace kule kunabala muntima mwace madawo. Mbwenye madawo angakula, anabala kufa.’ Natenepa, cifuno cakuipa cingapita m’manyerezero anu, mwakukhonda dembuka cibuluseni!  Mwacitsandzo, khala mwakukhonda funa mwaona pithundzithundzi pyakupita m’mabonde, siyani mwakucimbiza kuona, peno fungani ntcini wandzeru, peno kucinja programu ya Televizau. Citani pyonsene toera mukhonde kugwa mu cifuno ca ulukwali mbicisati kumwazika na kukukundani!Lerini Mateo 5:29, 30.

11. Munathimbana ife na pifuno pyakuipa, tinapangiza tani cinyindiro cathu kwa Yahova?

11 Na thangwi yadidi, M’bodzi wakuti asatidziwa mwadidi kupiringana ife asaticenjeza: ‘Pipheni mphapo pifuno pya m’manungo anu ku pinthu pya pantsi pano, pyaulukwali na pyakuzuda pyonsene, pyaukali, pyakusirira pyakuipa na pyakuumirwa, sawasawa ninga pyakulemedza madzimunthu apezi.’ (Akolose 3:5) Inde, kucita pyenepi kungakhale  kwakunentsa. Mbwenye kumbukani kuti kudzulu tiri na Baba waufuni na wakupirira toera kutiphedza. (Masalmo 68:19) Natenepa, mungapita ndzeru zakuipa m’manyerezero mwanu, mwakucimbiza phembani Yahova kuti akuphedzeni. Phemberani toera akupaseni ‘mphambvu zikulu,’ na wangisirani kunyerezera pinthu pinango.2 Akorinto 4:7; 1 Akorinto 9:27; onani bokosi “ Ndinakwanisa Tani Kusiya Nsambo Wanga Wakuipa?”.

12. Kodi “ntima” wathu ndi ninji, na thangwi yanji tisafunika kuutsidzikiza?

12 Mamuna wandzeru Salomoni alemba: “Makamaka bvunulira ntima wako thangwi ndi mwenemo munabuluka moyo.” (Misangani 4:23) “Ntima” wathu ndi uunthu wathu wankati, makhaliro athu pamaso pa Mulungu. Kusiyapo pyenepi, njira inaona Mulungu “ntima” wathu ndiyo inafuna kutonga khala tinatambira umaso wakukhonda mala peno nkhabe, tayu maonero a anthu anango kwa ife. Pyenepi ndi pyakukhonda nentsa. Pontho, si pyadzenda tayu. Natenepa, nyakukhulupirika Yobe apikira muntima mwace peno acita cibverano na maso ace toera kukhonda sirira nkazi na cifuno cakupita m’mabonde. (Yobe 31:1) Ndi citsandzo cadidi kwa ife. Mu kupangiza manyerezero mabodzi ene, nyamasalmo aphembera: “Thawisani maso anga pa pinthu pyapezi.”Masalmo 119:37.

DINA ACITA CISANKHULO CAKUIPA

13. Dina akhali ani, na thangwi yanji cisankhulo cace ca axamwali cikhali cakusowa ndzeru?

13 Ninga taona mu Nsolo 3, axamwali athu anakwanisa kutiumba toera ticite pyadidi peno pyakuipa. (Misangani 13:20; lerini 1 Akorinto 15:33.) Dingani citsandzo ca Dina, mwana wa nkazi wa kholo Yakobe. Ngakhale atambira cipfundziso cadidi mu uwana, Dina mwakusowa ndzeru acita uxamwali na atsikana a Kanani. Ninga Amoabu, Akanani akhadziwika na ulukwali. (Levitiko 18:6-25) Kwa amuna a ku Kanani, kuphataniza Sikemu wakuti akhali ‘wakulemedzwa’ kupita onsene  a pabanja ya babace, Dina akhaoneka wakukhonda nentsa kumunyengerera.Genesi 34:18, 19.

14. Kodi kusankhula kwa Dina axamwali kwatsogolera tani ku cidengwa?

14 Panango Dina nee akhanyerezera pyakupita m’mabonde mudaona iye Sikemu. Mbwenye, Sikemu acita pire pikhaoneka kwa Akanani azinji ninga pyacibaliro kuthimizira cifuno cakupita m’mabonde. Kuwangisira kwa Dina mu ndzidzi unoyu kudaphatabve basa tayu, thangwi Sikemu “akwata Dina” mbacita naye pyakuipa. Mukupita kwa ndzidzi pikhaoneka kuti Sikemu ‘afuna pikulu pyene Dina,’ mbwenye pyenepi pidacinja tayu pidancitira Sikemu. (Lerini Genesi 34:1-4.) Pontho, si Dina basi akhafuna kuthabuka thangwi ya pyenepi. Kusankhula kwace axamwali kwabweresa manyadzo m’banjace yonsene.Genesi 34:7, 25-31; Agalata 6:7, 8.

15, 16. Tinagumana tani udziwisi wandimomwene? (Onanimbo bokosi  “Malemba Toera Kuanyerezera Mwacidikhodikho“.)

15 Khala Dina apfundza cinthu cakufunika, iye apfundza  munjira yakunentsa. Ale anafuna na anabvera Yahova nkhabe funika kupfundza pinthu munjira yakunentsa. Nakuti iwo asabvesera Mulungu, iwo asasankhula ‘kufamba na anyakudziwisa’ peno anyandzeru. (Misangani 13:20a) Natenepa, iwo asadzindikira “njira zonsene zinango toera kutsandzaya” na asacalira nyatwa na kubva kupha.Misangani 2:6-9; Masalmo 1:1-3.

 16 Udziwisi wa Mulungu usagumanika kwa onsene anaufuna. Iwo asapitiriza kuphembera na kupfundza Mafala a Mulungu ndzidzi onsene na mabukhu anango anaperekwa na m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru. (Mateo 24:45, MZ; Tyago 1:5) Pontho, cakufunika ndi kucepeseka, kwakuti kunapangizika mukukhala wakufunisisa kubvera uphungu wa Malemba. (2 Amambo 22:18, 19) Mwacitsandzo, Nkristu anakwanisa kutawira kuti ntima wace unakwanisa kunyengerera. (Yeremiya 17:9) Mbwenye angadawa, kodi iye ndi wakucepeseka mwakukwana toera kutawira uphungu na ciphedzo cidapaswa iye mwaufuni?

17. Fokotozani makhaliro akuti anakwanisa kuoneka m’banja, na pangizani kuti baba anakwanisa tani kunyerezera na mwanace wankazi.

17 Nyerezerani cakucitika ici. Baba nkhabe kutawirisa tayu mwanace wankazi kwenda kasendzeka na m’phale Wacikristu mu uwiri wawo basi. Ntsikana asatawira: “Baba, kodi nkhabe kundinyindira tayu? Ife nkhabe kucita cinthu cakuipa!” Iye panango asafuna Yahova na ali na pifuno pyadidi, ngakhale tenepa, kodi iye ali kufamba mwakubverana na ‘ndzeru za Mulungu?’ Kodi iye ali ‘kuthawa pyaulukwali’? Kodi iye ‘asakhulupirika ekhene’ mwakusowa ndzeru? (Misangani 28:26) Imwe munakwanisa kunyerezera midida inango yakuti inadzaphedza baba unoyu na mwanace wankazi mu kunyerezera pinthu pyenepi.—Onani Misangani 22:3; Mateo 6:13; 26:41.

ZUZE ATHAWA ULUKWALI

18, 19. Zuze agumana na mayesero api, na iye aatsalakana tani?

18 M’phale wadidi wakuti akhafuna Mulungu na athawa ulukwali akhali Zuze, m’bale wace Dina. (Genesi 30:20-24) Ninga mwana, Zuze aona pidacitikira mwanankazi wace. Mwakukhonda penula, manyerezero anewa pabodzi na cifuno ca Zuze cakukhala mu ufuni wa Mulungu, pyantsidzikiza mu pyaka pyantsogolo ku Ejito mu ndzidzi udamuyesera nkazi wa mbuyace kunyengerera “ntsiku zonsene.” Mwandimomwene, Zuze ninga bitcu nee mbadasiya kwene basa yace na kubuluka tayu! Iye akhafunika kuthimbana na makhaliro anewa  mwandzeru na mwacipapo. Iye akhakhonda mwakubwereza-bwereza kuna nkazi wa Putifare, na pakumalisira anthawa.Lerini Genesi 39:7-12.

19 Nyerezerani basi: Mbidakhala kuti Zuze akhafuna kakamwe nkazi peno kazinji kene akhanyerezera pyakupita m’mabonde, kodi iye mbadakwanisa kukoya umumphu wace? Panango nkhabe. Mbuto mwa kusendzeka na manyerezero akuipa, Zuze akhalemedza uxamwali wace na Yahova, wakuti waoneka m’mafalace kuna nkazi wa Putifare. Iye alonga: ‘Mbuyanga nkhabe kundikhondesa nee cinthu cibodzi, bulusa imwe basi, thangwi ndiwe nkazi wace. Ndinambwezera tani pyakuipa, mbandixola Mulungu?’Genesi 39:8, 9.

20. Kodi Yahova acinja tani pinthu mu kulonga pya Zuze?

20 Nyerezerani kukomerwa kudakhala na Yahova mudaona iye m’phale Zuze, wakuti akhali kutali na acibale ace, mbakoya umumphu wace ntsiku na ntsiku. (Misangani 27:11) Mukupita kwa ndzidzi, Yahova acinja pinthu, tayu toera kubulusa Zuze basi mu kalaboxo mbwenye kuncita kukhala muimiriri wakutoma na nyakuonera pyakudya! (Genesi 41:39-49) Pyenepi pisapangiza undimomwene wa mafala a Masalmo 97:10: ‘Imwe anafuna Yahova calirani pyakuipa. Ndiye anakoya moyo wa atumiki ace, mbaapulumusa m’manja mwa anyakuipa!’

21. Kodi m’bale unango wamphale mu dziko ya Afrika apangiza tani cipapo ca makhaliro adidi?

21 Munjira ibodzi ene lero, atumiki azinji a Mulungu asapangiza  kuti iwo ‘asaida pyakuipa, mbatoweza pya ulinganiri.’ (Amosi 5:15) M’bale unango wamphale mu dziko ya Afrika asakumbuka kuti ndzace wa nkalasi ibodzi ene wankazi ampanga kuti apite naye m’mabonde angam’phedza kucita prova ya matimatika. M’bale alonga: “Mwakukhonda dembuka ndakhonda. Mu kukoya umumphu, ndapitiriza kukoya udidi wanga na cilemedzo cakuti ndi cakufunika kupiringana ndalama na parata.” Inde, madawo anakwanisa ‘kukomeresa mu ndzidzi ung’ono,’ mbwenye kukomerwa kweneku kazinji kene kusabweresa nyatwa zizinji. (Ahebere 11:25) Kusiyapo pyenepi, kukomerwa kweneku ndi kwakucepa kakamwe tingakulandanisa na kutsandzaya kwa kwenda na kwenda kwakuti kusabwera mu kubvera Yahova.Misangani 10:22.

TAWIRANI CIPHEDZO CAKUBULUKA KWA MULUNGU WANTSISI

22, 23. (a) Nkristu angacita madawo makulu, thangwi yanji n’khaliro wace si wakusowa cidikhiro tayu? (b) Ndi ciphedzo cipi cinagumanika kwa nyakucita pyakuipa?

22 Nakuti ndife akusowa ungwiro, tonsene tisathimbana na pifuno pyamanungo athu na tisawangisira kucita pinthu pyadidi pamaso pa Mulungu. (Aroma 7:21-25) Yahova asadziwa kuti “ndife mataka.” (Masalmo 103:14) Midzidzi inango, Nkristu angacita madawo makulu, kodi n’khaliro wace ndi wakusowa cidikhiro? Nkhabe! Nyakucita pyakuipa anakolola misapo yakuipa, ninga pidacita Mambo Dhavidhi. Ngakhale tenepa, ndzidzi onsene Mulungu ali dzololo toera ‘kulekerera’ ale anatcinyuka na ‘anabweka’ madawo awo onsene.Masalmo 86:5; Tyago 5:16; lerini Misangani 28:13.

23 Mwakuthimizira, mwakukoma ntima Mulungu apereka m’mpingo Wacikristu akumbizi akukola mwauzimu akuti ndi akuthema na ali na cifuno cakuphedza. (Aefesi 4:8, 12; Tyago 5:14, 15) Cifuno cawo ndi kuphedza nyakucita pyakuipa toera acite pontho uxamwali na Mulungu, pontho toera akhale mamuna wandzeru, ‘anapfundza kucita pyadidi’ kuti akhonde kucita pontho madawo.Misangani 15:32.

 ‘ANAPFUNDZA KUCITA PYADIDI’

24, 25. (a) Kodi m’phale anafokotozwa pa Misangani 7:6-23, apangiza tani kuti akhali “phude”? (b) Tinakwanisa tani ‘kupfundza kucita pyadidi’?

24 Bhibhlya isalonga pya anthu akuti ndi ‘maphude’ na pya ale ‘anapfundza kucita pyadidi.’ (Misangani 7:7) Thangwi yakukhonda kukola mwauzimu na kukhonda kutamba pizinji m’basa ya Mulungu, munthu wakuti ndi “phude” anacimwana kudzindikira pinthu, pontho ndi wakusowa ndzeru. Ninga m’phale anafokotozwa pa Misangani 7:6-23, iye anakwanisa kugwa mwakukhonda nentsa m’madawo makulu. Mbwenye, ‘anandzeru peno anapfundza kucita pyadidi’ asadinga mwacidikhodikho uunthu wankati kubulukira mu pfundziro yakukhonda phonya ya Mafala a Mulungu na maphembero. Natenepa, iye asacita pyonsene pinakwanisa iye ninga wakusowa ungwiro, toera kubveranisa manyerezero, mabvero na pifuno pyace mu umaso na pinatawirisa Mulungu. Mukucita pyenepi, iye asafuna umaso wace, peno anabweresa kwa iye ene nkhombo na ‘kutsandzaya nazo.’Misangani 19:8.

25 Bvundzikani: ‘Kodi ndisakhulupiradi kuti midida ya Mulungu ndi yadidi? Kodi ndisakhulupiradi kuti kuibvera kunabweresa kutsandzaya kwandimomwene?’ (Masalmo 19:7-10; Izaiya 48:17, 18) Khala imwe musapenula pang’ono, malisani kupenula kwanu. Nyerezerani mwacidikhodikho pinacitika tingapwaza miyambo ya Mulungu. Kusiyapo pyenepi, ‘yeserani na onani udidi wa Yahova’ mukukhala mu undimomwene na kudzadza ndzeru zanu na manyerezero adidi, pinthu pya undimomwene, pya ulungami, pyakucena, pyakufuniwa na pyakukoma. (Masalmo 34:8; Afilipi 4:8, 9) Imwe munakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti, mungawangisira kucita pyenepi, kufuna kwanu Mulungu, kufuna kwanu pinafuna iye na kuida kwanu pinaida iye kunathimizirika. Zuze nee akhali munthu waungwiro. Mbwenye, akwanisa ‘kuthawa pyaulukwali’ thangwi iye atawirisa kuti Yahova amuumbe mu pyaka  pizinji, toera kukomeresa Mulungu. Pyenepi pinakwanisikambo kwa imwe.Izaiya 64:8.

26. Ndi ntsonga ipi yakufunika inadzadingwa patsogolo?

26 Nciti wathu asasanya pyakumaso pyathu, tayu toera kukhala ninga pyakusendzeka napyo, mbwenye toera kuticitisa kuti tibale ana na kutsandzaya m’banja. (Misangani 5:18) Maonero a Mulungu analonga pya kumanga banja anadzadingwa m’misolo miwiri inatowera.

^ ndima 4 Pisaoneka kuti numero ya anthu adaphiwa analongwa m’bukhu ya Numero, asaphataniza ‘akulu’ onsene a mbumba cifupi na amuna 1.000 adaphiwa na atongi a miseru, na anthu adaphiwa na Yahova.Numero 25:4, 5.

^ ndima 7 Toera kudinga kubveka kwa makhaliro aunyambi na akuipa, onani Perguntas dos Leitoresmu A Sentinela ya 15 de Julho de 2006, yakubuluswa na Mboni za Yahova.

^ ndima 9 “Ucipezipezi” unalongwa pano, ndi unafokotozwa mu pithundzithundzi, mu pyakulembwa, peno m’mafala akutundusa kupita m’mabonde. Ucipezipezi unakwanisa kuoneka mu pithundzithundzi pyakutundusa pinapangiza kupita m’mabonde kwakuipa kwakucitwa na anthu awiri peno azinji.

^ ndima 9 Kubalangazika na pyakumaso kusadingwa mu N’thimiziro, “Kundani Nsambo Wakusendzeka Na Pyakumaso.“.