Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Pinalonga Bhibhlya Thangwi Yakumwalana Na Kulekana

Pinalonga Bhibhlya Thangwi Yakumwalana Na Kulekana

Yahova asafuna kuti anyakumanga banja akhale akukhulupirika ku dumbiro yakumanga kwawo banja. Pidagumanya Iye mamuna na nkazi wakutoma m’banja, Yahova alonga: ‘Mamuna aphatane na nkazace; mphapo iwo awiri anadzakhala manungo mabodzi.’ Mu kupita kwa ndzidzi, Yezu Kristu abwerezera mafala anewa na athimizira: “Mphapo pidagumanya Mulungu munthu aleke kupimwaza.” (Genesi 2:24; Mateo 19:3-6) Na thangwi ineyi, Yahova na Yezu asafuna kuti banja ikhale kwenda na kwenda kusiyapo m’bodzi wa m’banja angafa.  (1 Akorinto 7:39) Nakuti banja ndi masasanyiro akucena, kumwalana nkhabe funika kuoniwa ninga cinthu cadzenda. Inde, Yahova asaida kumwalana kwakuti nkhabe kutawiriswa m’Malemba.Malakiya 2:15, 16.

Malemba asatawirisa anthu kumwalana na mathangwi api? Yahova asaida upombo na ulukwali. (Genesi 39:9; 2 Samwele 11:26, 27; Masalmo 51:4) Iye asanyanyasirwa na ulukwali, pontho asauona ninga thangwi toera kumwalana. (Toera kudziwa pinaphataniza ulukwali, onani Nsolo 9, ndima 7.) Yahova asatawirisa nyakusowa mulando m’banja toera kusankhula khala anapitiriza kukhala na ndzace adacita upombo peno anamwalana. (Mateo 19:9) Natenepa, khala nyakusowa mulando atonga kumwalana, Yahova nkhabe kuida kumwalana kweneku. Mbwenye, mu ndzidzi ubodzi ene, mpingo Wacikristu nkhabe kakamiza munthu toera kusaka kumwalana. Na thangwi yakuti makhaliro anango anakwanisa kucitisa nyakusowa mulando m’banja kusankhula kukhala na nyamulando, makamaka khala iye atcinyuka mwandimomwene. Ngakhale tenepa, ale ali na mathangwi a m’Malemba toera kumwalana asafunika kucita cisankhulo cawo cene na kutawira pyonsene pyakuti pinakwanisa kuoneka.Agalata 6:5.

M’makhaliro anango akunentsa, Akristu anango asankhula kulekana peno kumwalana na ndzawo wa m’banja ngakhale kuti hadacita ulukwali tayu. Mu pinthu pyenepi, Bhibhlya isatonga kuti munthu anabuluka “akhale ekhene peno asekerane” pontho. (1 Akorinto 7:11) Nkristu unoyu nee ali na ufulu wakusaka munthu unango toera kumanga banja yaciwiri. (Mateo 5:32) Dingani makhaliro mangasi akunentsa akuti anango aaona ninga mathangwi toera kulekana.

Kukhonda mwanyakhomo kutsalakana banja. Banja panango ndi yakutcerenga kakamwe, mbisowa pyakufunika pya umaso, thangwi mamuna nkhabe kuapasa pyakufunika, ngakhale kuti anakwanisa kucita pyenepi. Bhibhlya isalonga: ‘Munthu anakhonda kutsalakana a ku nyumba kwace, uyu aleka kutawira kwace, iye ndi wakuipa kupita nyakukhonda khulupira.’ (1 Timoti 5:8) Khala mamuna unoyu asakhonda kucinja makhaliro ace, nkazi anasankhula kulekana mwakubverana na mwambo  toera kutsidzikiza umaso wace na wa anapianace. Khala nkazi asalonga kuti mamunace nkhabe kutsalakana banjace, akulu a mpingo asafunika kupereka citsalakano cakuthema kwa Nkristu unoyu. Kukhonda kutsalakana banja panango kunacitisa munthu kubuluswa m’mpingo.

Kumenyana. Mamuna peno nkazi anamenya ndzace m’banja anakwanisa kukhala waukali mpaka kuikha pa ngozwi umaso wa ndzace. Khala nyanthonga ndi Nkristu, akulu a mpingo asafunika kudinga mwadidi khala mphyandimomwenedi peno nkhabe. Ukali pabodzi na nthonga pisacitisa munthu kubuluswa m’mpingo.Agalata 5:19-21.

Kukhondesa kucita pinthu pyauzimu. Mamuna peno nkazi m’banja panango mwakubwerezera-bwerezera anayesera kucimwanisa ndzace kucita khundu ya ulambiri peno kuyesera kunkakamiza kuswa matongero a Mulungu. Mu pinthu pyenepi, ule wakuti ali pangozwi asafunika kusankhula ‘kubvera maka Mulungu, kupita kubvera anthu’ mu kulekana kwakutawirika na mwambo.Machitiro 5:29.

Mu pinthu pyonsene pinaphataniza makhaliro anewa akunentsa ninga adalongwa, nkhabe funika kuti m’bodzi akulumize ndzace wakusowa mulando toera kulekana peno kukhala pabodzi. Ngakhale kuti xamwali wakukola mwauzimu na akulu a mpingo panango anapereka ciphedzo na uphungu wakubuluka m’Bhibhlya, iwo nkhabe dziwa pinthu pyonsene pinacitika pakati pa mamuna na nkazi. Basi ene Yahova asaona pyenepi. Mwandimomwene, nkazi Wacikristu nee mbadakwanisa kulemedza Mulungu peno masasanyiro a banja khala iye asathimizira nyatwa za panyumba yace, ninga kulekana na mamunace peno mamuna kulekana na nkazi wace. Yahova asadziwa masasanyiro onsene akuyesera kulekana, mwakukhonda tsalakana kubisa kunafuna kucita munthu. Mwakukhonda penula, ‘pyonsene piri pakweca, mbapioneka pamaso pa uyu anadzatitonga ife pano.’ (Ahebere 4:13) Mbwenye, khala makhaliro akugopswa asapitiriza, nee m’bodzi asafunika kusumula Nkristu anasankhula kulekana ninga njira yakumalisa. Tisafunika kukumbuka kuti, ‘ife tonsene tinadzatongwa pa mbuto panatonga Mulungu.’Aroma 14:10-12.