Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Makhundu Mang’onong’ono A Ciropa Na Njira Zakucita Operasau

Makhundu Mang’onong’ono A Ciropa Na Njira Zakucita Operasau

Makhundu mang’onong’ono a ciropa. Makhundu mang’onong’ono akubuluswa m’makhundu manai makulu a ciropa, maselula akufwira, maselula akucena, maselula anagwimisa ciropa, na madzi a nciropa. Mwacitsandzo, maselula akufwira ali na proteina inacemerwa hemoglobina. Proteina ya anthu peno pinyama isaphatisirwa ninga ntombwe toera kukondza atenda anasowa ciropa peno ale analuza ciropa cizinji.

Madzi a nciropa—akuti ndi mapurusento akukwana 90 a madzi. Pontho muli na pinthu pizinji ninga munyu, xuka na pinthu pinango. Madzi anewa a nciropa asakhalambo na mapurusento anango a pinthu pyakusiya-siyana pyakuti pisaphedza ciropa toera kugwima, pontho na maselula anathimbana na nthenda. Khala munthu ali na nthenda, madotoro anakwanisa kumulembera njirisau ya makhundu mang’onong’ono akubuluswa m’madzi a nciropa akuti asathimbana na mautenda. M’maselula akucena a ciropa musabuluswa pinthu pinango pyakuti asasasanya napo mitombwe inaphatisirwa pa kukondza nthenda zinango ninga zinasoswa na maviru na câncer.

Kodi Akristu asafunika kutawira mitombwe yakubuluswa m’makhundu mang’onong’ono a ciropa? Bhibhlya nkhabe kupereka unyomonyomo wakuthonyeka, natenepa munthu m’bodzi na m’bodzi asafunika kucita cisankhulo cace mwakubverana na cikumbuntima cace pamaso pa Mulungu. Anango anakwanisa kukhonda makhundu mang’onong’ono onsene a ciropa, mu kunyerezera kuti Mwambo wa Mulungu kwa Israele ukhaphemba kuti ciropa consene cakubuluswa mwa munthu peno cinyama cikhafunika  ‘kutayiwa pantsi.’ (Deuteronomyo 12:22-24) Anango, asakhonda kuikhwa makhundu onsene manai makulu a ciropa, peno asatawira ukondzi unaphataniza makhundu mang’onong’ono. Iwo panango asanyerezera kuti makhundu mang’onong’ono angamala kusungulwa, ciropa nkhabebve kuimirira umaso wa munthu peno cinyama, mudabuluswa ciropa ceneci.

Pakucita cisankhulo ca makhundu mang’onong’ono a ciropa, dingani mibvundzo iyi: Kodi ndisapidziwa kuti kukhonda makhundu mang’onong’ono onsene a ciropa pisabveka kuti nee ndinadzatawira mitombwe inango yakuti isaphataniza pinthu pya nciropa pinaphatisirwa toera kuthimbana na nthenda peno kuphedza toera ciropa cikhonde kubuluka? Kodi ndinakwanisa kufokotozera dotoro kuti thangwi yanji ndisakhonda peno ndisatawira kuphatisira khundu ibodzi peno makhundu mazinji mang’onong’ono a ciropa?

Njira zakucita operasau. Ibodzi mwa njira zenezi ndi kuthatanya ciropa na kupulumusa maselula. Pakuphatisira njira yakuthatanya ciropa, ciropa ca ntenda cisapambuswa m’manungo, mbicithimizirwa na madzi anathimizira ciropa, pakumalisa cisabwezerwa pontho m’manungo mwa ntenda. Pakuphatisira njira yakupulumusa maselula, ciropa cidaluzika mu ndzidzi wa operasau cisakwatwa na kubwerezerwa m’manungo mwa ntenda. Ciropa cinabuluka pa cironda peno pakucita operasau, cisakweyiwa na mitcini mbicitsukwa peno kusungulwa, angamala asacibwerezera m’manungo mwa ntenda. Nakuti madotoro asaphatisira njira  zakusiyana-siyana za ukondzi unoyu, natenepa Nkristu asafunika kudziwa pinafuna kucita dotoro wace.

Pakusankhula njira zenezi zakucita operasau, bvundzikani: ‘Khala ciropa canga cinango cinadzabuluswa m’manungo mwanga mbicipita na kukhundu inango na kufamba kweneku mbukulimiriswa mu ndzidzi wakucepa, kodi cikumbuntima canga cinadzanditawirisa kuona ciropa ceneci ninga canga basi, natenepa mbandikhonda kufuna kuti ‘citayiwe pantsi?’ (Deuteronomyo 12:23, 24) Kodi cikumbuntima canga cakupfundziswa na Bhibhlya cinadzandinentsa khala mu ndzidzi wa ukondzi ciropa  canga cabuluswa, mbicibvungazwa na mitombwe inango, na kubwerezerwa pontho m’manungo mwanga? Kodi ndisapidziwa kuti kukhonda njira zonsene za ukondzi zinaphatisira ciropa canga cene kusabveka kuti nee ndinadzatawira kudingwa ciropa, kuphatisira ntcini wakusungula ciropa, peno ntcini wa ntima na mapapu?’

Nkristu asafunika kucita cisankhulo cace ekha khala anatawirisa ciropa cace kuphatisirwa mwakulungama mu ndzidzi wa operasau. Pyenepi ndi sawasawa pa kudingwa ciropa na dotoro na pakuphatisira ukondzi wacincino unaphataniza kubulusa ciropa pang’ono ca munthu, panango kucicinja munjira inango angamala mbacibwerezera pontho m’manungo mwa munthu.