Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Tinatsalakana Tani Munthu Wakubuluswa M’mpingo

Tinatsalakana Tani Munthu Wakubuluswa M’mpingo

Pisapha ntima kakamwe wacibale peno xamwali wapantima angabuluswa m’mpingo thangwi yakukhonda kutcinyuka. Kuphatisira kwathu citsogolero ca Bhibhlya mu pinthu pyenepi kunapangiza ufuni wathu kwa Mulungu na kukhulupirika kwathu ku masasanyiro ace. * Dingani mibvundzo mingasi inaoneka pa ntsonga ineyi.

Tisafunika kutsalakana tani munthu wakubuluswa m’mpingo? Bhibhlya isalonga: ‘Lekani kubverana na uyu anathulwa m’bale angakhala munthu wakucita pyaulukwali, peno wakumana, peno wakulemedza adzimunthu, peno wakulonga pya psweda, peno wakuledzera, peno mbabva, nkristu anacita tenepa, lekani kudya pabodzi naye tayu.’ (1 Akorinto 5:11) Mu kulonga pya munthu onsene ‘anapotoka mbaleka mapfundzisiro a Kristu,’ tisaleri: ‘Lekani kuntambira n’nyumba mwanu, lekanimbo kum’mwanyika. Thangwi munthu anam’mwanyika, anacita khundu m’mabasa ace akuipa.’ (2 Jwau 9-11) Ife nkhabe kucedza pinthu pyauzimu peno kucita uxamwali na anthu akubuluswa m’mpingo. A Sentinela ya 15 de Dezembro de 1981, tsamba 21, yalonga: “‘Kumwanyika’ kwene basi munthu ndi thanyo yakutoma yakutomesa makani, ngakhale kucita uxamwali. Kodi mbitidafuna kucita thanyo ineyi yakutoma na munthu wakubuluswa m’mpingo?”

Mphyakufunikadi kucalira anthu akubuluswa m’mpingo munjira zonsene? Inde, pana mathangwi mazinji. Yakutoma, kucita pyenepi kusapangiza kukhulupirika kwathu kwa Mulungu na Mafalace. Ife tisabvera Yahova tayu basi munakhala ipyo pyakukhonda nentsa, mbwenyembo munakhala ipyo pyakunentsa. Kufuna Mulungu kusatikulumiza kubvera matongero ace onsene, kudzindikira kuti iye ndi waulungami, waufuni, pontho kuti miyambo yace isaphindulisa kakamwe. (Izaiya 48:17; 1 Jwau 5:3) Yaciwiri, kubulusa m’mpingo nyakucita pyakuipa wakukhonda kutcinyuka kusacinjiriza ife, pabodzi na mpingo onsene, toera makhaliro athu  adidi na auzimu akhonde kupswipiswa na kutsidzikiza dzina yadidi ya mpingo. (1 Akorinto 5:6, 7) Yacitatu, kuphatisira kwathu mwadidi midida ya Bhibhlya kunaphindulisa ngakhale munthu wakubuluswa m’mpingo. Mu kuphedzera pinatonga komiti yakutonga miseru, tinakhuya ntima wa nyakucita pyakuipa wakuti mpaka ndzidzi unoyu hadatawira tayu kuwangisira kunacita akulu a mpingo toera kumphedza. Kuluza uxamwali wadidi kakamwe na anyakufunika kunamphedza toera atcinyuke, kuona kukula kwa madawo ace na kucita pinthu toera kubwerera kwa Yahova.Luka 15:17.

Tinacitanji khala wacibale abuluswa m’mpingo? Khala wacibale abuluswa m’mpingo, kusakhala kwakunentsa kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Tisafunika kutsalakana tani wacibale wakubuluswa m’mpingo? Ife nkhabe kwanisa kulonga pinthu pyonsene pinafunika kucitwa, mbwenye tendeni tidinge pinthu piwiri pyakufunika.

M’midzidzi inango, nyakubuluswa m’mpingo anakhala panyumba ibodzi ene ninga ciwalo ca banja. Nakuti kubuluswa kwace m’mpingo nkhabe kuncitisa kusiya kucita khundu ya banja, mabasa a ntsiku na ntsiku, na matsalakaniro anakwanisa kupitiriza. Thangwi ya macitiro ace, nyakubuluswa m’mpingo asankhula kuswa cibverano cauzimu cakuti cikhaoneka pakati pa iye na banja yace yakukhulupirika. Na thangwi ineyi, nkhabe funikabve kucita naye khundu mu pinthu pyauzimu. Mwacitsandzo, ndzidzi unagumanyikana banja pakulambira kwa banja nyakubuluswa m’mpingo mbali penepo, iye nkhabe kutawira. Mbwenye, khala munthu wakubuluswa m’mpingo ndi mwana, anyakubala asapitiriza na basa yakumpfundzisa na kumulanga. Natenepa, anyakubala aufuni anakwanisa kucita masasanyiro toera kupfundza Bhibhlya na mwana. *Misangani 6:20-22; 29:17.

M’midzidzi inango, panango wacibale wakubuluswa m’mpingo nee tisakhala naye panyumba ibodzi ene. Maseze m’midzidzi inango pingakhale pyakufunika kutsalakana pinthu pinango pya  banja, kufambirana kwa ntundu unoyu kusafunika kukhala kwakucepa. Piwalo pyakukhulupirika pya banja Yacikristu nkhabe funika kusaka mathangwi a kufambirana na wacibale wakubuluswa m’mpingo wakuti nee asakhala panyumba ibodzi ene. Mbuto mwace, kukhulupirika kwa Yahova na gulu yace kusaakulumiza kubvera pinalonga Malemba thangwi ya munthu wakubuluswa m’mpingo. Kukhulupirika kwawo pa nkhani ineyi kusapangiza cifuno cadidi kwa nyakucita madawo, na kunamphedza toera aphindule na cisandiko cidapaswa iye. *Ahebere 12:11.

^ ndima 1 Midida ya Bhibhlya inaphatisirwa kwa munthu wakubuluswa m’mpingo isaphatisirwambo kwa munthu anabulusika ekhene m’mpingo.

^ ndima 2 Toera kugumana mphangwa zakuthimizirika zakulonga pya mwana wakubuluswa m’mpingo anakhala panyumba, onani A Sentinela ya 1.° de Outubro de 2001, tsamba 16-17, na ya 15 de Novembro de 1988, tsamba 20.

^ ndima 3 Toera kugumana mphangwa zakuthimizirika zakulonga kuti tinatsalakana tani acibale akubuluswa m’mpingo, onani uphungu wa m’Malemba mu A Sentinela ya 15 de Abril de 1988, tsamba 26-31, na ya 15 de Dezembro de 1981, tsamba 22-27.