Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 8

Mulungu Asafuna Anthu Akucena

Mulungu Asafuna Anthu Akucena

‘Ndimwe wakucena kuli anyakucena.’MASALMO 18:26.

1-3. (a) Thangwi yanji mama asakhala na cinyindiro cakuti mwanace abvala pyadidi na ndi wakucena? (b) Thangwi yanji Yahova asafuna kuti alambiri ace akhale akucena, na ndi ninji cinatikulumiza toera kufuna kupitiriza kukhala tekhene akucena?

MAMA asasasanyira mwanace wang’ono wamamuna toera kubuluka. Iye akhala na cinyindiro cakuti mwanace asamba, pontho nguwo zace ndi zadidi na zakucena. Asadziwa kuti unyai ndi wakufunika kakamwe mu ungumi wa mwanace. Asadzindikirambo kuti maonekero a mwanace asapangiza anyakubalace.

2 Yahova, Babathu wakudzulu, asafuna kuti atumiki ace akhale akucena. Mafalace asalonga: ‘Ndimwe wakucena kuli anyakucena.’ * (Masalmo 18:26) Yahova asatifuna; iye asadziwa kuti kukhala wakucena ndi cinthu cadidi kakamwe kwa ife. Iyembo asadikhira kuti ife ninga Mboni zace timpangize mwadidi mwene kwa anango. Mwakukhonda penula, maonekero athu akucena  na makhaliro athu adidi anadzabweresa mbiri kwa Yahova na dzinace yakucena, tayu kuncitisa manyadzo.Ezekyele 36:22; Lerini 1 Pedro 2:12.

3 Kudziwa kuti Mulungu asafuna anthu akucena kusatikulumiza kupitiriza kukhala akucena. Tisafuna kuti n’khaliro wathu waumaso upereke cilemedzo kwa iye thangwi tisanfuna. Tisafunambo kukhala mu ufuni wace. Natenepa, tendeni cincino tidinge thangwi yanji tisafunika kupitiriza kukhala akucena, kusaphatanizanji kukhala wakucena, na tinapitiriza tani kukhala akucena tekhene. Kudinga kweneku kunatiphedza toera kuona khala pana mbuto zinango zakuti tisafunika kusasanyira.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUKHALA AKUCENA?

4, 5. (a) Ndi thangwi ipi yakutoma yakuti tisafunika kupitiriza kukhala akucena? (b) Kucena kwa Yahova kusaoneka tani pakweca mu pinthu pyakuoneka pidacita iye?

4 Njira ibodzi inaphatisira Yahova toera kutitsogolera ndi kubulukira ku citsandzo. Mafalace asatidembetera, “sangizirani Mulungu.” (Aefesi 5:1) Ineyi ndi thangwi yakutoma toera kupitiriza kukhala akucena: Yahova, Mulungu analambira ife ndi wakucena na wangwiro munjira zonsene.Lerini Levitiko 11:44, 45.

5 Kucena kwa Yahova, makhaliro ace na njira zace zizinji, zisaoneka pakweca mu pinthu pidacita iye. (Aroma 1:20) Dziko yapantsi yasasanywa toera ikhale mbuto yakucena kuti anthu akhalemo. Yahova acitisa kuti mafambiro a pinthu acenese muya unapuma ife na madzi. Dziko yapantsi inakwanisa kuceneseka yokhene. Mwakukhonda penula, unyai ndi cinthu cakufunika kakamwe kwa ‘Adacita pantsi pano.’ (Yeremiya 10:12) Ndi wakufunikambo kwa ife.

6, 7. Mwambo wa Mose wagomezera tani kuti alambiri a Yahova akhafunika kukhala akucena?

6 Thangwi inango yakuti tisafunika kupitiriza kukhala akucena ndi yakuti Yahova Ntongi wathu Wankulu, asaphemba kuti alambiri ace akhale akucena. Pantsi pa Mwambo udapasa Yahova a Israele, kucena na ulambiri pikhali pinthu pyakuphatana. Mwambo ukhalonga pakweca kuti pa Ntsiku ya Kufudza Madawo, nyantsembe wankulu akhafunika kusamba tayu kabodzi  basi mbwenye kawiri. (Levitiko 16:4, 23, 24) Anyantsembe akupambulika akhafunika kusamba manja awo na miyendo mbasati kupereka ntsembe kwa Yahova. (Eksodo 30:17-21; 2 Pya dziko ya Israele 4:6) Mwambo unoyu ukhapangiza mathangwi anango akukwana 70 akukhonda kucena kwamanungo na maserimonya akuipa. Mbali mu n’khaliro wakukhonda kucena, Muisraele nee mbadacita nkhundu mu ulambiri, mbadacita pyenepi mu n’khaliro wakukhonda kucena kwace, iye mbadafunika kuphiwa. (Levitiko 15:31) Munthu onsene angakhonda kucenesa macitiro ace, kuphataniza kusamba manungo ace na kufula nguwo zace, akhafunika ‘kubuluswa pa nsonkhano.’Numero 19:17-20.

7 Maseze nee tiri pantsi pa Mwambo wa Mose, pyenepi pisatiphedza kudziwa manyerezero a Mulungu pa nkhani zenezi. Mwapakweca, Mwambo ukhagomezera kuti kucena kukhaphembwa kwa ale akhalambira Mulungu. Yahova hadacinja tayu. (Malakiya 3:6, NM) Ulambiri wathu nkhabe kutawirika kwa iye tingakhonda kukhala na ‘ntima wakucena na wadidi.’ (Tyago 1:27, MZ) Natenepa tisafunika kudziwa kuti iye asadikhiranji kwa ife pa nkhani ineyi.

KUSAPHATANIZANJI KUKHALA WAKUCENA PAMASO PA MULUNGU

8. Ndi m’makhundu api akuti Yahova asatidikhira toera kukhala akucena?

8 M’Bhibhlya, kukhala wakucena kusabveka pizinji kupiringana kukhala wakucena mwakumanungo. Kukhala wakucena pamaso pa Mulungu kusakhuya makhundu onsene a umaso wathu. Yahova asadikhira kuti tikhale akucena m’makhundu manai: mwauzimu, m’makhaliro, m’manyerezero, na m’manungo. Tendeni tione kuti khundu ibodzi na ibodzi isaphatanizanji.

9, 10. Pisabvekanji kukhala wakucena mwauzimu, na ndi ninji pinacalira Akristu andimomwene?

9 Kucena mwauzimu. Mwakukhonda nentsa, kukhala wakucena mwauzimu kusabveka kukhonda kubvungaza ulambiri wandimomwene na ulambiri waunthawatawa. Pa ndzidzi udasiya Aisraele nzinda wa Babilonya mbabwerera ku Yerusalemu, iwo akhafunika kubvera cenjezo yakupumirwa: ‘Lekani phata tayu pinthu pidakhondeswa; bulukani kweneko, mbamukhala akucena.’  (Izaiya 52:11) Aisraele abwerera kunyumba makamaka toera kucita papswa ulambiri wa Yahova. Ulambiri unoyu ukhafunika kukhala wakucena, tayu wakuthaphuliswa na pipfundziso pyakukhonda kulemedza Mulungu, macitiro na misambo ya uphemberi Wacibabilonya.

10 Lero, ife ninga Akristu andimomwene tisafunika kucita mpholemphole toera tikhonde kuthaphuliswa na uphemberi waunthawatawa. (Lerini 1 Akorinto 10:21.) Kucita mpholemphole ndi kwakufunika kakamwe, thangwi tazungulirwa na misambo yakutundusa ya uphemberi waunthawatawa. M’madziko mazinji, miyambo yakusiyana-siyana, mabasa, na maserimonya ndi akuphatana na pipfundziso pya mauphemberi aunthawatawa, ninga manyerezero akuti cinthu cinango nkati mwamanungo athu cisapitiriza kukhala m’maso tingafa. (Koelete 9:5, 6, 10) Akristu andimomwene asacalira miyambo inaphataniza pikhulupiro pya mauphemberi aunthawatawa. * Ife nkhabe kudzatawirisa nkakamizo wa anango toera kuticitisa kuswa midida ya Bhibhlya ya ulambiri wakucena.Machitiro 5:29.

11. Makhaliro akucena asaphatanizanji, na ndi thangwi yanji mphyakufunika kakamwe kuti ife tikhale akucena munjira ineyi?

11 Kucena m’makhaliro. Kupitiriza kukhala wakucena m’makhaliro kusaphataniza kucalira makhaliro aulukwali a ntundu onsene. (Lerini Aefesi 5:5.) Mphyakufunika kakamwe kuti tikhale na makhaliro akucena. Ninga tinadzaona mu nsolo unatowera, toera kupitiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu, tisafunika ‘kuthawa pya ulukwali.’ Anyaulukwali anakhonda kutcinyuka ‘hanakhala tayu mu Umambo wa Mulungu.’ (1 Akorinto 6:9, 10, 18) Pamaso pa Mulungu anthu anewa asaphatanizwa na ‘anyakucita pyakunyanyasa.’ Khala iwo asakhonda kukhala na makhaliro akucena, ‘mbuto zawo ndi kufa kwaciwiri.’Apokalipse 21:8.

12, 13. Ndi kuphatana kupi kunaoneka pakati pa manyerezero na macitiro? Tinapitiriza tani kukhala akucena m’manyerezero?

12 Kucena m’manyerezero. Manyerezero asatsogolera macitiro. Khala tisatawirisa manyerezero akuipa kucita khundu mu ndzeru  na muntima mwathu, mu ndzidzi wakucepa peno mukupita kwa ndzidzi tinadzakhala akufunisisa kucita pinthu pyakukhonda kucena. (Mateo 5:28; 15:18-20) Mbwenye, khala tisadzadza ndzeru zathu na pinthu pyakucena pabodzi na manyerezero akucena, tinakwanisa kukulumizika toera kupitiriza na makhaliro akuti ndi akucena. (Lerini Afilipi 4:8, 9.) Tinapitiriza tani kukhala na manyerezero akucena? Cinthu cibodzi toera kudinga ndi ici, tisafunika kucalira mitundu yonsene ya ubalangazi wakuti unaphekesa manyerezero athu. * Mwakuthimizira, tinakwanisa kudzadza ndzeru zathu na manyerezero akucena tingapfundza Mafala a Mulungu mwakukhonda phonya.Masalmo 19:8, 9.

13 Toera kupitiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu, tisafunika kupitiriza kukhala akucena mwauzimu, m’makhaliro na m’manyerezero. Makhundu anewa akucena afokotozwa mwadidi m’misolo inango ya bukhu ino. Tendeni tidinge khundu yacinaiunyai wamanungo.

TINAKHALA TANI AKUCENA MWAKUMANUNGO?

14. Thangwi yanji unyai wamanungo si nkhani ya munthu paekha basi tayu?

14 Unyai wamanungo usaphataniza kukoya manungo athu na makhaliro athu akucena. Kodi unyai unoyu ndi nkhani ya munthu paekha yakuti nee munthu unango asafunika kuphatanizwamo? Pyenepi si pyandimomwene tayu kwa alambiri a Yahova. Ninga taona kale, unyai wamanungo athu ndi wakufunika kuna Yahova tayu basi ene thangwi ndi wadidi kwa ife mbwenye thangwi tisapangiza makhaliro ace. Nyerezerani citsandzo cidaphatisirwa pakutoma. Mungaona mwana wakuti ndzidzi onsene ndi wauzende peno waphwazo, asakucitisani kunyerezera anyakubalace, si tenepo tayu? Ife nkhabe kufuna kuti cinthu consene ca maonekero athu peno n’khaliro wa umaso wathu upase manyadzo Babathu wakudzulu peno kupingiza mphangwa zinamwaza ife. Mafala a Mulungu asalonga: ‘Ife tikhonde kucita cinthu cinagwegwedusa ndzathu  gopa anthu anapwaza mabasa athu. Pa mabasa athu onsene tioneke ninga atumiki a Mulungu.’ (2 Akorinto 6:3, 4) Natenepa, tinakhala tani akucena mwakumanungo?

15, 16. Unyai usaphatanizanji, na nguwo zathu zisafunika kukhala na makhaliro api?

15 Unyai wathu na maonekero athu. Maseze makuziro a munthu na makhaliro ndi akusiyana dziko na dziko, kazinji kene tinakwanisa kugumana sabau na madzi toera kusamba ntsiku zonsene na kukhala na cinyindiro cakuti ife pabodzi na ana athu ndife akucena. Unyai usaphataniza kusamba manja na sabau na kusamba manja mbatisati kudya peno pakukhunganya pyakudya, pakumala kuphatisira cimbuzi, na pakumala kufula peno kucinja mathowera a mwana. Kusamba manja na sabau na madzi kunakwanisa kutitsidzikiza ku mautenda na kupulumusa umaso wathu. Kucita pyenepi kusatsidzikiza ku pirombo pinatomesa mautenda, pontho kusaphedza anthu kucalira utenda wakuphandza. M’madziko akuti kazinji kene zinyumba nkhabe  khala na pimbudzi, matubzwi asafunika kufikirwa ninga pikhacitwa mu Israele wakale.Deuteronomyo 23:12, 13.

16 Nguwo zathu zisafunikambo kufulwa ndzidzi onsene toera zikhale zakucena na za maonekero adidi. Nguwo za Akristu nkhabe funika kukhala zakudhula kakamwe peno zipswa, mbwenye zisafunika kukhala zakuoneka mwadidi, zakucena, na za ntundu wakucepeseka. (Lerini 1 Timoti 2:9, 10.) Mwakukhonda kutsalakana pana khala ife, tisafuna kuti maonekero athu ‘alemedze mu pyonsene mafala a Mulungu, mpulumusi wathu.’Tito 2:10.

17. Thangwi yanji nyumba yathu na mbuto idazungulira nyumba yathu pisafunika kukhala pyakucena na pya maonekero adidi?

17 Nyumba yathu na mbuto idazungulira nyumba yathu. Nyumba yathu nkhabe funika kukhala yakudzumisa peno yakumangwa na kobiri yakunjipa, mbwenye isafunika kukhala yakucena na ya maonekero adidi pingakwanisika. Munjira ibodzi ene, khala tisaphatisira motokala toera kufika pa misonkhano na kuenda mu utumiki wa m’munda, tinakwanisa kucita pinakwanisa ife toera motokala wathu ukhale wakucena, nkati na kunja. Tilekeni kuduwala kuti nyumba yakucena na mbuto inazungulira nyumba pisapereka umboni pyokhene. Mwandimomwene, ife tisapfundzisa anthu kuti Yahova ndi Mulungu wakucena, wakuti ‘anadzafudza ale anaipisa pantsi pano’ na mwakukhonda dembuka Umambo wace unadzacinja mudzi wathu dziko yapantsi kukhala paradizu. (Apokalipse 11:18; Luka 23:43) Mwandimomwene tisafuna kuti maonekero a nyumba yathu na pinthu pyayo pyonsene pipangize anango kuti ngakhale cincino tisakulisa makhaliro akucena akuti tinadzaakwanirisa mwakukwana mu dziko ipswa.

Unyai usaphataniza kucenesa manungo athu na pinthu pinaphatisira ife

18. Tinapangiza tani cilemedzo na Nyumba yathu ya Umambo?

18 Mbuto yathu ya ulambiri. Kufuna kwathu Yahova kusatikulumiza kupangiza cilemedzo ku Nyumba yathu ya Umambo, mbuto ya ulambiri wandimomwene pa cisa. Anthu apswa angafika pa Nyumba ya Umambo, tisafuna kuti iwo akhale akutunduka na mbuto yathu ya misonkhano. Kupswaira na kusasanyira ndzidzi onsene ndi kwakufunika toera kukhala na cinyindiro cakuti Nyumba ya Umambo ikupitiriza kukhala yakutundusa. Tisapangiza cilemedzo ku Nyumba yathu ya Umambo mukucita pinakwanisa  ife toera kuikoya m’makhaliro adidi. Ndi mwai ukulu kupereka ndzidzi wathu toera kuphedza kucenesa na ‘kumanga papswa mule mudamala kugomoka’ pa mbuto yathu ya ulambiri. (2 Pya dziko ya Israele 34:10) Midida ibodzi ene isaphatisirwa tingagumanyikana pa Nyumba ya Misonkhano peno m’mabasa anango toera kucita misonkhano yapacisa peno misonkhano ya gawo.

KUKHALA WAKUCENA MU KUCALIRA MISAMBO NA MACITIRO AKUPSWIPISA

19. Toera kukhala akucena mwakumanungo, tisafunika kucaliranji, na Bhibhlya isatiphedza tani pa nkhani ineyi?

19 Toera kukhala akucena mwakumanungo, tisafunika kucalira misambo na macitiro akupswipisa, ninga kufumali, kumwa kwakupiringana midida, na kuphatisira mitombwe yakuledzeresa peno kuphatisira pinthu pinazunguza nsolo. Bhibhlya nee yalonga makhaliro onsene akukhonda kucena na akunyanyasa anaoneka lero, mbwenye iyo iri na midida inaticitisa kudziwa kuti Yahova asapibva tani thangwi ya pinthu pyenepi. Nakuti tisadziwa maonero a Yahova pa nkhani zenezi, ufuni wathu kwa iye usatikulumiza toera kukhala na makhaliro akutawirika kwa iye. Tendeni tidinge midida mixanu ya m’Malemba.

20, 21. Kodi Yahova asafuna kuti ife tikhonde ntundu upi wa macitiro, na ndi thangwi ipi yamphambvu iri na ife toera kubvera?

20 ‘Axamwali anga akufunika, pyonsene pidapikira Mulungu, mphyathu. Ticeneseke mphapo mu pyonsene pidapswipisa manungo athu na nzimu wathu, mbatigopera Mulungu na kukhala anthu ace akucena.’ (2 Akorinto 7:1, MZ) Yahova asafuna kuti ife tikhonde macitiro anapswipisa manungo athu na akufudza nzimu wathu, peno kukunda cipendamiro ca manyerezero athu. Natenepa, tisafunika kucalira makhaliro akuti anaphekesa ungumi na manyerezero.

21 Bhibhlya yatipasa thangwi yamphambvu toera ‘ticeneseke mphapo mu pyonsene.’ Onani kuti 2 Akorinto 7:1 isatoma na kulonga kuti: ‘pyonsene pidapikira Mulungu, mphyathu.’ Kodi ndi mapikiro api? Ninga pyalongwa m’mavesi akutoma, Yahova apikira: “Ndinadzakutambirani, mbandidzakhala baba wanu.” (2 Akorinto 6:17, 18) Tomani nyerezera, Yahova apikira  kukuikhani pantsi pa citsidzikizo cace toera kukufunani ninga baba asacita na mwana wamamuna peno wankazi. Mbwenye Yahova anadzakwanirisa mapikiro anewa basi ene khala imwe musacalira kupswipisika kwa ‘manungo na nzimu.’ Natenepa, mbipidakhala pyaupswiru kutawirisa misambo yonsene yakunyanyasa peno macitiro akunyanyasa kukucimwanisani kucita uxamwali na Yahova!

22-25. Ndi midida ipi ya Bhibhlya yakuti inatiphedza toera kucalira misambo na macitiro akukhonda kucena?

22 ‘Funa Yahova, Mulungu wako, na ntima wako wonsene, na nzimu wako wonsene, na ndzeru zako zonsene.’ (Mateo 22:37) Yezu asankhula matongero anewa ninga makulu kupiringana onsene. (Mateo 22:38) Yahova athema ufuni unoyu wakubuluka kwa ife. Toera tinfune na ntima wathu onsene, moyo wathu onsene, na ndzeru zathu zonsene, tisafunika kucalira macitiro akuti mbadagwandira umaso wathu peno kucepesa luso yakunyerezera idapaswa ife na Mulungu.

23 [Yahova] ndiye ene anapasa moyo, muya na pyonsene.” (Machitiro 17:24, 25) Umaso ndi muoni wakubulukira kwa Mulungu. Ife tisafuna Mpasi unoyu, natenepa tisafuna kupangiza cilemedzo ku muoni unoyu. Tisacalira misambo na macitiro onsene akuti ndi akuphekesa ungumi wathu, thangwi tisadziwa kuti macitiro nkhabe kulemedza muoni wa umaso.Masalmo 36:9.

24 “Funa ndzako ninga iwe ene.” (Mateo 22:39) Kazinji kene misambo na macitiro akukhonda kucena nee asakhuya nyakuacita basi tayu mbwenye onsene ali cifupi na iye. Mwacitsandzo, utci unabulusa nyakufumali unakwanisa kuphekesa munthu ali cifupi na iye. Munthu anaphekesa ale ali nkhundu mwace ali kuswa ntemo wa Mulungu wakuti tifune ndzathu. Macitiro ace asapangiza kuti si pyandimomwene tayu pinalonga iye kuti asafuna Mulungu.1 Jwau 4:20, 21.

25 ‘Bverani mafumu na atongi.’ (Tito 3:1, CC) M’madziko mazinji, kukhala na mitombwe peno kuphatisira mitombwe yakuledzeresa ndi kuswa mwambo. Ninga Akristu andimomwene nee tisafunika kukhala na mitombwe peno kuphatisira mitombwe yakuledzeresa mwa kuswa mwambo.Aroma 13:1.

26. (a) Tisafunika kucitanji toera tipitirize kukhala mu ufuni wa Mulungu? (b) Thangwi yanji kukhala wakucena pamaso pa Mulungu ndi njira yadidi ya umaso?

 26 Toera tipitirize kukhala mu ufuni wa Mulungu, tisafunika kukhala akucena, tayu basi ene mu khundu ibodzi peno mawiri mbwenye m’makhundu onsene. Kusiya pidzolowero na macitiro akupswipisa na kupitiriza kukhala wakucena ndi pyakunentsa, mbwenye ndi pyakukwanisika. * Mwandimomwene, iyi ndi njira yadidi ya umaso yakuti Yahova asatipfundzisa ndzidzi onsene toera tiphindule tekhene. (Lerini Izaiya 48:17.) Cakufunika kakamwe, tingapitiriza kukhala wakucena tinakwanisa kukhala wakutsandzaya kunabwera na kudziwa kuti tikupangiza mwadidi mwene Mulungu anafuna ife, natenepa tinapitiriza kukhala mu ufuni wace.

^ ndima 2 Fala Yacihebere yakuti “kucena” nee isalonga basi kucena kwamanungo mbwenyembo kucena m’manyerezero peno mwauzimu.

^ ndima 12 Munasankhula tani ubalangazi wadidi udadingwa mu Nsolo 6 wa bukhu ino.

^ ndima 67 Dzina yacinjwa