Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Kodi Mulongo Asafunika Kuphimbira Nsolo Mu Ndzidzi Upi Na Thangwi Yanji?

Kodi Mulongo Asafunika Kuphimbira Nsolo Mu Ndzidzi Upi Na Thangwi Yanji?

Pa nkhani yakulambira, kodi nkazi Wacikristu asafunika kuphimbira nsolo mu ndzidzi upi na thangwi yanji? Tendeni tidinge pidalemba mpostolo Paulu mwakupumirwa thangwi ya pyenepi. Iye apereka citsogolero cinafuna ife toera ticite pisankhulo pyadidi, pyakuti pisalemedza Mulungu. (1 Akorinto 11:3-16) Paulu alonga pinthu pitatu toera kupidinga: (1) mabasa anaphemba nkazi toera kuphimbira nsolo, (2) mbuto zinafunika iye kucita pyenepi na (3) mathangwi anancitisa kuphatisira n’dida unoyu.

Mabasa. Paulu alonga mawiri: Phembero na kuprofetizari. (Vesi 4, 5) Mwandimomwene, phembero ndi kulonga na Yahova. Lero, kuprofetizari kusabveka basa yonsene yakupfundzisa Bhibhlya inacita ntumiki Wacikristu. Kodi nkhubveka kuti Paulu alonga kuti nkazi asafunika kuphimbira nsolo wace mu ndzidzi onsene unaphembera iye peno kupfundzisa undimomwene wa Bhibhlya? Nkhabe. Pisanyindira mbuto inaphembera iye peno inapfundzisa iye.

Mbuto. Mafala a Paulu asapangiza mbuto ziwiri, m’banja na m’mpingo. Iye asalonga: ‘Mwanacinthu peno nsolo wa nkazi ndi mamunace, nkazi angacita maphembero peno angapfundzisa  mbakhonda kubvazika nsolo wace anapwaza mwanacinthu wace.’ (Vesi 3, 5) Mamuna aikhwa na Yahova ninga nsolo wa nkazi wace. Nkazi angakhonda kulemedza utongi wa mamunace, mbacita mabasa akuti Yahova aapasa mamunace, iye anapasa manyadzo mamunace. Mwacitsandzo, pingakhala pyakufunika kuti nkazi acitise pfundziro ya Bhibhlya mamunace mbali penepo, iye asafunika kulemedza utongi wa mamunace mu kuphimbira nsolo. * Nkazi asafunika kuphimbira nsolo khala mamunace ndi wakubatizwa peno nkhabe, thangwi mamuna ndi nsolo wa banja. Khala nkazi asafunika kuphembera peno kupfundzisa mwanace wamamuna wakubatizwa mbali penepo, asafunikambo kuphimbira nsolo, tayu thangwi iye ndi nsolo wa banja, mbwenye thangwi ya utongi udapaswa amuna akubatizwa m’mpingo Wacikristu.

Paulu alonga makhaliro a mpingo, kuti: ‘Munthu angafuna kupokanya pyenepi, adziwe kuti ife m’mipingo ya Mulungu tinacita ninga mudalonga ine.’ (Vesi 16) M’mpingo Wacikristu, utsogoleri usapaswa amuna akubatizwa. (1 Timoti 2:11-14; Ahebere 13:17) Ndi amuna basi anaikhwa ninga akulu a mpingo na atumiki akutumikira pabodzi na kupaswa basa na Mulungu yakutsalakana nkumbi wace. (Machitiro 20:28) Mbwenye, m’midzidzi inango, makhaliro anaphemba kuti nkazi Wacikristu acite basa yakuti kazinji kene isacitwa na mamuna wakuthema na wakubatizwa. Mwacitsandzo, iye anacitisa nsonkhano wa basa ya m’munda thangwi yakuti nkhabepo mamuna wakuthema na wakubatizwa. Peno iye anacitisa pfundziro ya Bhibhlya ya panyumba yakukhunganywa mwanyapantsi mamuna wakubatizwa mbali penepo. * Nakuti mabasa anewa asacita khundu yakupfundzisa m’mpingo Wacikristu, nkazi asafunika kuphimbira nsolo toera kudzindikira kuti iye akucita basa yakuti kazinji kene isacitwa na mamuna.

Kukhundu inango, mabasa mazinji a ulambiri nkhabe funika kuti mulongo aphimbire nsolo. Mwacitsandzo, iye nkhabe funika  kuphimbira nsolo munatawira iye mibvundzo pa misonkhano Yacikristu, munacita iye utumiki wa nyumba na nyumba na mamunace peno na mamuna unango wakubatizwa, peno pakupfundza peno pakuphembera na anace akukhonda kubatizwa. Pangaoneka mibvundzo inango yakuti mulongo nkhabe dziwa mwadidi matawiro ace, iye asafunika kusaka-saka m’Malemba. * Khala asapitiriza nee kubvesesa mwadidi, pontho cikumbuntima cace cisankulumiza toera kuphimbira nsolo, mphyadidi kuti iye aphimbire nsolo, ninga pinapangizwa pa cithundzithundzi apra.

Mathangwi. Pana mathangwi anacitisa nkazi Wacikristu kuphimbira nsolo. Vesi 10 isalonga mathangwi mawiri, ‘Nkazi abvazike nsolo wace thangwi ya aanju ninga cidzindikiro ca utongi.’ Yakutoma, onani fala yakuti ‘cidzindikiro ca utongi.’ Kuphimbira nsolo ndi njira inapangiza kuti nkazi asadzindikira utongi udaikha Yahova kwa amuna akubatizwa m’mpingo. Natenepa, iye asapangiza ufuni kwa utongi unoyu na kukhulupirika kwace kwa Yahova Mulungu. Thangwi yaciwiri isagumanika m’mafala akuti “thangwi ya aanju.” Kodi aanju asakhuyiwa tani nkazi angaphimbira nsolo?

Aanju asakomerwa kuona kuti utongi wa Mulungu usalemedzwa mu gulu yonsene ya Yahova, kudzulu na pa dziko yapantsi. Pontho iwo asaphindula kubulukira ku pitsandzo pya anthu akusowa ungwiro pa nkhani ineyi. Kusiyapo pyenepi, iwo asafunikambo kungonjera masasanyiro a Yahova, cinthu cakuti aanju azinji acicimwana. (Yuda 6) Aanju asapfundza pizinji angaona nkazi Wacikristu wacitsandzo cadidi, waudziwisi na waluso kupiringana mamuna wakubatizwa m’mpingo, mbangonjera utongi wa mamuna. M’midzidzi inango, nkazi anakwanisa kukhala m’bodzi wa Akristu  akudzodzwa wakuti anadzatonga pabodzi na Kristu. Nkazi unoyu anadzatumikira pa mbuto yapadzulu yakupiringana ya aanju na kutonga pabodzi na Kristu kudzulu. Ndi citsandzo cadidi kakamwe kwa aanju toera kuona. Mwandimomwene, ndi mwai wakupambulika uli na alongo onsene toera kupangiza kubvera mwakucepeseka kubulukira mu kukhulupirika kwawo na n’khaliro wawo wakungonjera pamaso pa aanju azinji akukhulupirika!

^ ndima 3 Nkazi Wacikristu anaphembera mwakugaluza mamunace wakukhulupira mbali penepo basi ene khala mamunace nkhabe kwanisa kulonga thangwi ya utenda.

^ ndima 1 Mulongo nee asafunika kuphimbira nsolo pakucitisa pfundziro ya Bhibhlya yakukhunganywa mwanyapantsi khala ali na m’mwazi mphangwa wamamuna wakukhonda kubatizwa wakuti nee ndi mamunace.

^ ndima 2 Toera kugumana mphangwa zakuthimizirika, onani A Sentinela ya 15 de Julho de 2002, tsamba 26-27, ya 15 de Fevereiro de 1978, tsamba 29-31, na ya 15 de Abril de 1978, tsamba 32.