Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 1

‘Kufuna Mulungu Kusabvekanji’

‘Kufuna Mulungu Kusabvekanji’

‘Kufuna Mulungu ndi kutawira peno kukoya matongero ace. Matongero ace hananentsa tayu.’1 JWAU 5:3.

1, 2. Ndi ninji cinakucitisani kufuna Yahova Mulungu?

KODI imwe musafuna Mulungu? Khala mwapereka umaso wanu kwa Yahova Mulungu, mwandimomwene ntawiro wanu ndi inde—pyenepi ndi pyakuthema! Ndi pyacibaliro kwa ife kufuna Yahova. Mwandimomwene, kufuna kwathu Mulungu ndi ntawiro wa kutifuna kwace. Bhibhlya isalonga pyenepi munjira iyi: “Ife tinafuna Mulungu, thangwi iye Mulungu atoma kufuna ife pano.”1 Jwau 4:19.

2 Yahova ndi adatoma kupangiza ufuni wace kwa ife. Iye atipasa dziko yapantsi yakubalika. Iye asatsalakana pyakufunika pyathu pyakumanungo. (Mateo 5:43-48) Cakufunika kakamwe, iye asatsalakana pyakufuna pyathu pyauzimu. Iye atipasa Mafalace, Bhibhlya. Mwakuthimizira, iye asatiphemba kuti tiphembere kwa iye na cinyindiro cakuti iye anadzatibvesera na anadzatipasa nzimu wace wakucena toera utiphedze. (Masalmo 65:2; Luka 11:13) Kupiringana pyonsene, iye apereka Mwanace wakufunika kakamwe kuti akhale Muomboli wathu toera tipulumuswe ku madawo na kufa. Yahova asatifuna kakamwe.Lerini Jwau 3:16; Aroma 5:8.

3. (a) Toera tikhale mu ufuni wa Mulungu, tisafunika kucitanji? (b) Tisafunika kudinga mbvundzo upi wakufunika, na tinaugumana kupi ntawiro?

3 Yahova asafuna kuti tiphindule na ufuni wace kwenda na kwenda. Mbwenye, khala tinaphindula peno nkhabe, pisanyindira cisankhulo cathu. Mafala a Mulungu asaticenjeza:  ‘Khalani mu ufuni wa Mulungu, dikhirani mpaka moyo wakukhaliratu.’ (Yuda 21) Fala yakuti “khalani” isapangiza kuti toera tikhale mu ufuni wa Mulungu, tisafunika kuti ticite pinthu. Ife tisafunika kutawira ufuni wace munjira zakuthema. Natenepa, mbvundzo wakufunika kwa ife toera kuudinga ndi uyu: ‘Ndinapangiza tani ufuni wanga kwa Mulungu?’ Ntawiro usagumanika m’Mafala akupumirwa a mpostolo Jwau: ‘Kufuna Mulungu ndi kutawira peno kukoya matongero ace. Matongero ace hananentsa tayu.’ (1 Jwau 5:3) Ife tisafunika kudinga mwacidikhodikho mabvekero a mafala anewa, thangwi tisafuna kupangiza Mulungu wathu kuti tisanfuna kakamwe.

 ‘KUFUNA MULUNGU KUSABVEKANJI’

4, 5. (a) Mafala akuti “kufuna Mulungu” asabvekanji? (b) Fokotozani kuti kufuna Yahova kwatoma tani kukula muntima mwanu.

4 Mpostolo Jwau akhanyerezeranji pidalemba iye mafala akuti “kufuna Mulungu”? Mafala anewa asabveka, tayu kufuniwa kwathu na Mulungu, mbwenye kunfuna kwathu. Kodi musakumbuka ndzidzi udatoma kufuna kwanu Yahova kukula muntima mwanu?

Kuperekeka na ubatizo kusapangiza kutoma kwa umaso wa kubvera Yahova mwakufuna

5 Nyerezerani pang’ono pidatoma imwe kupfundza undimomwene unalonga pya Yahova na pifuniro pyace, mbamutoma kukhala na cikhulupiro. Imwe mwadzabvesesa kuti maseze mwabalwa ninga nyakudawa wakuthaukira Mulungu, Yahova mukuphatisira Kristu afungula njira toera mukwanise kukhala na ungwiro udaluza Adhamu na toera mutambire umaso wakukhonda mala. (Mateo 20:28; Aroma 5:12, 18) Imwe mwatoma kudzindikira kukula kwa ntsembe idacita Yahova mu kupereka Mwanace wakufunika kakamwe kuti akufereni. Ntima wanu wakulumizika, mbamutoma kufuna Mulungu wakuti apangiza ufuni ukulu kwa imwe.Lerini 1 Jwau 4:9, 10.

6. Kufuna kwandimomwene kusapangizwa tani, na kufuna Mulungu kwakukulumizani kucitanji?

6 Mbwenye, mabvero anewa akhali kutoma kwene basi kwa kufuna kwandimomwene Yahova. Kufuna si mabvero basi tayu; nee kulonga kwene basi tayu. Kufuna kwandimomwene Mulungu kusaphataniza pizinji kupiringana kulonga kwene basi kuti “ine ndisafuna Yahova.” Ninga cikhulupiro, kufuna kwandimomwene kusapangizwa na kudzindikirwa na mabasa akuwangisa. (Tyago 2:26) Inde, ife tisapangiza kufuna kwathu mu kucita pinthu pyakuti pinakomeresa munthu anafuna ife. Natenepa, mu ndzidzi udakula kufuna Yahova muntima mwanu, imwe mwakulisa cifuno ca kukhala maso munjira yakukomeresa Babanu wakudzulu. Kodi ndimwe Mboni yakubatizwa? Khala ndi tenepo, kufuna kweneku kukulu na kukhulupirika kwanu kwa Yahova kwakukulumizani kucita cisankhulo cakufunika kakamwe mu umaso  wanu. Imwe mwaperekeka mwekhene kwa Yahova toera kucita cifuno cace, na mwapangiza kuperekeka kwanu mu kubatizwa. (Lerini Aroma 14:7, 8.) Kukwanirisa pikiro idacita ife kwa Yahova kusaphataniza pinalonga mpostolo Jwau patsogolo pace.

‘TIKOYE MATONGERO ACE’

7. Ndi api matongero mangasi a Mulungu, na kuakoya kusaphatanizanji?

7 Jwau asafokotoza kuti kufuna Mulungu kusabvekanji: ‘Tikoye matongero ace.’ Ndi api matongero a Mulungu? Yahova asatipasa matongero akusiyana-siyana akudziwika mwadidi kubulukira m’Mafalace, Bhibhlya. Mwacitsandzo, iye asakhondesa kuledzera, ulukwali, kulambira adzimunthu, kuba na uthambi. (1 Akorinto 5:11; 6:18; 10:14; Aefesi 4:28; Akolose 3:9) Kukoya matongero a Mulungu kusaphataniza kukhala mwakubverana na midida yapakweca ya Bhibhlya ya makhaliro adidi.

8, 9. Tinadziwa tani pinakomeresa Yahova ngakhale mu pinthu pyakuti nkhabe mwambo wa Bhibhlya unalongeratu pyenepi? Perekani citsandzo.

8 Toera kukomeresa Yahova, tisafunika kucita pizinji kupiringana kubvera kwene basi matongero ace akudziwika mwadidi. Yahova nkhabe kutipfinyirira na miyambo toera kutonga makhundu onsene a umaso wathu wa ntsiku na ntsiku tayu. Na thangwi ineyi, m’makhaliro a ntsiku na ntsiku, ife tinakwanisa kuthimbana na pinthu pizinji pyakuti nkhabe matongero a Bhibhlya akulongeratu pyenepi. Mu pinthu pyenepi, kodi tinakwanisa tani kudziwa pinafuna kudzakomeresa Yahova? Bhibhlya iri na pipangizo pyapakweca pya njira zakunyerezera za Mulungu. Munapfundza ife Bhibhlya, tisadziwa pinafuna na pinaida Yahova. (Lerini Masalmo 97:10; Misangani 6:16-19) Tisadzindikira makhaliro na pyakucita pinalemedza iye. Tingapfundza kakamwe pya umunthu na njira za Yahova, tinadzakwanisa kucitisa kuti manyerezero ace atsogolere pyakusankhula pyathu na akhuye pyakucita pyathu. Natenepa, ngakhale mu pinthu pyakuti  nkhabe mwambo wa Bhibhlya unalongeratu pyenepi, ife tinakwanisa kudzindikira “pire pinafuna Mbuya.”Aefesi 5:17.

9 Mwacitsandzo, Bhibhlya nkhabe matongero akulongeratu kuti ife nkhabe funika kuona mafilimu peno maprogramu a Televizau akuti asagomezera uphanga peno makhaliro aulukwali. Kodi ife tisafunadi mwambo wakulongeratu duii mbukhondesa kuona pinthu pyenepi? Ife tisadziwa kuti Yahova asaona tani pinthu pyenepi. Mwapakweca, Mafalace asatipanga kuti Yahova ‘asaida na ntima wace onsene ale anabvuya peno anacita uphanga.’ (Masalmo 11:5) Pontho iwo asalonga: ‘Anthu akucita pyaulukwali na a upombo anadzatongwa na Mulungu.’ (Ahebere 13:4) Mu kunyerezera mafala anewa akupumirwa, tinakwanisa kudzindikira mwapakweca kuti cifuno ca Yahova ndi ninji. Natenepa, ife nkhabe kubalangazika mu kuona pithunzithunzi pyakuti Mulungu wathu asapiida. Ife tisadziwa pinakomeresa Yahova munacalira ife makhaliro akuipa akuti dziko ino isawangisira kuamwaza ninga ubalangazi wadidi. *

10, 11. Thangwi yanji ife tasankhula n’khaliro wakubvera Yahova, na ndi ntundu upi wa kubvera unafunika ife kumpasa?

10 Kodi ndi ipi thangwi yakutoma inaticitisa kukoya matongero a Mulungu? Thangwi yanji tisafuna ntsiku na ntsiku kukhala mwakubverana na pinadziwa ife kuti ndi njira inanyerezera Mulungu kucita pinthu? Ife nkhabe sankhula n’khaliro unoyu toera kuthawa nyatwa peno kucalira pinthu pyakugopswa pinadzera ale anapwaza cifuno ca Mulungu basi tayu. (Agalata 6:7) Mbuto mwace, ife tisaona kubvera kwathu Yahova ninga mwai wakupambulika wakupangiza kunfuna kwathu. Tenepa ninga mwana asafuna kukhala wakutawirika kwa babace, ife tisafunambo kukhala akutawirwa kwa Yahova. (Masalmo 5:12) Iye ndi Babathu, na ife tisanfuna. Nkhabepo cinthu cinabweresa kutsandzaya  peno kukomerwa kukulu kakamwe kupiringana kudziwa kuti tikukhala munjira yakuti inaticitisa “[kubverwa] ntsisi na Mulungu.”Misangani 12:2.

11 Natenepa, kubvera kwathu si kwakukakamizwa tayu; pontho si kwakusankhula peno kwakukhala na madire tayu. * Ife nkhabe sankhula kuti ndi api matongero anafuna ife kubvera na ndi api anafuna ife kupwaza, peno kubvera basi tingakwanisa peno mu ndzidzi wakuti kucita pyenepi nkhabe nentsa. Mbuto mwa pyenepi, ife ‘tisabvera kubulukira muntima.’ (Aroma 6:17) Tiri na mabvero ninga a nyamasalmo wa Bhibhlya adalemba: “Ndakomerwa na kubvera pinafuna Imwe, thangwi ndinapifuna na ntima wanga.” (Masalmo 119:47) Inde, tisafuna kubvera Yahova. Tisadzindikira kuti iye athema na asafuna kubvera kwathu kwakukwana na kwakusowa madire. (Deuteronomyo 12:32, Tradução do Novo Mundo) Tisafuna kuti Yahova alonge pya ife ninga munalonga Mafalace pya Nowa. Thangwi ya kholo ineyi yakukhulupirika, yakuti yapangiza kufuna Mulungu mu kukhala wakubvera mu pyaka makhumi mazinji, Bhibhlya isalonga: ‘Nowa atoma kuphata basa, mbacita pyonsene ninga mudapangirwa iye na Mulungu.’Genesi 6:22.

12. Tisafunika kucitanji toera kubvera kwathu kukomerese ntima wa Yahova?

12 Yahova asapibva tani thangwi yakubvera kwathu kwakubulukira muntima? Mafalace asalonga kuti kucita pyenepi ‘kusakomeresa ntima wace.’ (Misangani 27:11) Kodi kubvera kwathu kusakomeresadi ntima wa Mbuya Ntongi wakudzulu na pantsi? Inde, kusakomeresa—na thangwi yadidi! Yahova aticita na ufulu wakusankhula. Pyenepi pisabveka kuti ife tiri na ufulu wakusankhula; ife tinakwanisa kusankhula kubvera Mulungu, peno kusankhula kukhonda kumbvera. (Deuteronomyo  30:15, 16, 19, 20) Munasankhula ife mwakufuna kubvera Yahova na kupangiza kubulukira muntima mwathu kuti tisafuna kakamwe Mulungu, ife tisakomeresa kakamwe na tisatsandzayisa Babathu wakudzulu. (Misangani 11:20) Pontho tisasankhula njira yadidi kakamwe ya umaso.

‘MATONGERO ACE HANANENTSA TAYU’

13, 14. Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti ‘matongero a Mulungu hananentsa tayu,’ na tinapilandanisa tani pyenepi?

13 Mpostolo Jwau asatipanga cinthu cinango cakuwangisa kakamwe thangwi ya matongero a Yahova: ‘Matongero ace hananentsa tayu.’ Fala Yacigrego idathumburuzwa “hananentsa” pa 1 Jwau 5:3, isabveka “hanalemera.” * Bhibhlya inango isalonga: “Matongero ace nkhabe kutiponderera.” Matongero a Yahova si akuphemba pizinji peno akunentsa tayu. Miyambo yace si yakukhonda kwanisika kwa anthu akusowa ungwiro kuibvera tayu.

14 Tinakwanisa kulandanisa pyenepi munjira iyi: Xamwali wapantima akuphembani kuti mumphedze kufuluka kuenda ku nyumba inango. Pana mitolo mizinji toera kuikwata. Inango ya iyo ndi yakululupa kwakuti munthu m’bodzi anakwanisa kuikwata mwakukhonda nentsa, mbwenye inango ndi yakulemera na isafunika anthu awiri toera kuithukula. Xamwali wanu asankhula mitolo inafuna iye kuti imwe muikwate. Kodi iye mbadakuphembani kuti mukwate mitolo inadziwa iye kuti ndi yakulemera kakamwe kwa imwe? Nkhabe. Iye nee mbadafuna kukuphekesani mu kuyesera kuikwata mwekhene tayu. Munjira ibodzibodzi, Mulungu wathu wakufuna na wadidi nkhabe kutiphemba kukoya matongero akuti ndi akunentsa kakamwe toera kuakwanirisa.  (Deuteronomyo 30:11-14) Cipo iye mbadatiphemba kuthuka ntolo unoyu wakulemera kakamwe. Yahova asadziwa kucimwana kwathu, thangwi iye “asadziwa kuti tacitwa nanji; asanyerezera kuti ndife mataka basi.”Masalmo 103:14.

15. Thangwi yanji tisakhulupira kuti matongero a Yahova acitwa toera kutiphindulisa?

15 Mwandimomwene matongero a Yahova si akunentsa tayu; iwo acitwa toera kutiphindulisa. (Lerini Izaiya 48:17) Natenepa Mose mbadakwanisa kulonga kwa Israele wakale: ‘Yahova, Mulungu wathu, atitonga kuti titoweze matongero ace onsene, mbatinsimba toera tikhale mu ntendere na umaso kwenda na kwenda.’ (Deuteronomyo 6:24) Ife tinakwanisambo kukhulupira kuti mu kutipasa matongero ace, Yahova akhafuna kuti pinthu pitifambire mwadidi kwenda na kwenda. Mwandimomwene, pyenepi ndi pinadikhira ife kwa iye. Yahova ndi Mulungu wa udziwisi wakukhonda mala. (Aroma 11:33) Natenepa iye asadziwa kuti ndi ninji cadidi kwa ife. Pontho Yahova ndi cipangizo ca kufuna. (1 Jwau 4:8) Kufuna, ndi n’khaliro wace ene wakufunika kakamwe, unatsogolera pyonsene pinalonga na pinacita iye. Kufuna kweneku ndi phata ya matongero onsene anapereka iye kwa anzakazi ace.

16. Mwakukhonda tsalakana manyengerero akuipa a dziko ino na pipendamiro pya manungo akusowa ungwiro, thangwi yanji tinakwanisa kukhala na n’khaliro wakubvera?

16 Pyenepi si kulonga kuti kubvera Mulungu ndi cinthu cakukhonda nentsa kucicita tayu. Ife tisafunika kuthimbana na manyengerero a dziko ino yakuipa, yakuti iri “m’manja mwa mademonyo.” (1 Jwau 5:19) Pontho tisafunika kuthimbana na manungo akusowa ungwiro, akuti asaticitisa kukhala na cipendamiro cakuswa miyambo ya Mulungu. (Aroma 7:21-25) Mbwenye kufuna kwathu Mulungu kungakwanise kupembera. Yahova asapasa nkhombo ale anafuna kupangiza ufuni wawo kwa iye mu kumbvera. Iye asapasa nzimu wace wakucena “anthu akumbvera” ninga ntongi. (Machitiro 5:32) Nzimu unoyu usabala misapo yadidi kakamwe  mwa ife, makhaliro akupambulika akuti anakwanisa kutiphedza mukutowerera n’khaliro wakubvera.Agalata 5:22, 23.

17, 18. (a) Tinadzadinganji m’bukhu ino, na munacita ife pyenepi, tisafunika kukumbukanji? (b) Ndi ninji pinafuna kudzadingwa mu nsolo unatowerera?

17 M’bukhu ino, tinadzadinga midida ya Yahova, midida ya makhaliro adidi na pipangizo pinango pizinji pya cifuno cace. Munacita ife pyenepi, tisafunika kukumbuka pinthu pizinji pyakufunika. Tendeni tikumbuke kuti Yahova nkhabe kutikakamiza kuti tibvere miyambo na midida yace; iye asafuna kubvera kwakubulukira muntima wathu. Tilekeni kuduwala kuti Yahova asafuna kuti tikhale maso munjira yakuti inabweresa nkhombo zizinji cincino na isatsogolera ku umaso wakukhonda mala kutsogolo. Tioneni kubvera kwathu na ntima onsene kukhala mwai wakupambulika toera kupangiza Yahova kuti ife tisanfuna kakamwe.

18 Toera kutiphedza kudzindikira cadidi na cakuipa, mwakufuna Yahova atipasa cikumbuntima. Mbwenye, toera cikhale citsogolero cakunyindirika, cikumbuntima cathu cisafunika kupfundziswa, ninga pinafuna kudzadingwa mu nsolo unatowerera.

^ ndima 9 Onani Nsolo 6 wa bukhu ino wakulonga kuti tinasankhula tani ubalangazi wadidi.

^ ndima 11 Ngakhale mizimu yakuipa ingakwanise kukakamizika kubvera. Mudatonga Yezu kuti mademonyo abuluke mwa anthu anango, mademonyo akulumizika kudzindikira utongi wace na kubvera, maseze mwakukhonda funa.Marko 1:27; 5:7-13.

^ ndima 13 Pa Mateo 23:4, fala ineyi yaphatisirwa toera kulonga “mitolo yakulemera,” unyomonyomo uzinji kakamwe wa miyambo na mitemo yakuikhwa na anthu yakuti anyakudziwisa a mwambo pabodzi na Afarisi ayikha kwa anthu onsene. Pa Machitiro 20:29, 30 fala ibodzi ene yathumburuzwa kuti “yakugopswa” na isalonga pya anyakupanduka akuponderera akuti ‘mbadadzalonga pyakukhonda kulungama’ na kupeusa anango.