Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Kundani Nsambo Wakusendzeka Na Pyakumaso

Kundani Nsambo Wakusendzeka Na Pyakumaso

Kusendzeka na pyakumaso ndi nsambo wakuphekesa ungumi wauzimu, pontho kusacitisa munthu kunyerezera kutsandzaya kwace basi na kusacitisa kunyerezera pinthu pyakuipa. * Munthu anasendzeka na pyakumaso asafikambo pakuona anthu anango ninga abalwa toera kupita m’mabonde basi. Iye asanyerezera kuti kupita m’mabonde nee ndi njira yakupangiza ufuni, mbwenye toera kumalisa kulamukirwa. Mbwenye kumalisa kweneku ndi kwa ndzidzi wakucepa. Mbuto mwa kupha piwalo pya manungo toera kukhonda kucita ‘pyaulukwali na pyakuzuda pyonsene,’ kusendzeka na pyakumaso kusathimizira kulamukirwa.Akolose 3:5.

Mpostolo Paulu alemba: “Imwe anthu anafuna ine, mphangwa zidalonga ine ntsizinji. Tikhonde mphapo midonthi yonsene ya manungo athu na ya nzimu wathu, mbatikhala anthu akuchena akugopa Mulungu.” (2 Akorinto 7:1) Khala ndi pyakunentsa kwa imwe kubvera mafala anewa, lekani kukhala ninga wakusowa cidikhiro. Ndzidzi onsene Yahova ali dzololo toera ‘kulekerera’ na kuphedza. (Masalmo 86:5; Luka 11:9-13) Mwakukhonda tsalakana kudodoma m’midzidzi inango, khala musapasika mulando, pontho musawangisira toera kusiya nsambo unoyu musapangiza  n’khaliro wadidi. Kumbukanimbo kuti, “Mulungu ndi nkulu kupita mitima yathu, iye anadziwambo pyonsene.” (1 Jwau 3:20) Mulungu asadziwa pizinji pinakhuya munthu onsene, tayu madawo athu basi. Nakuti asadziwa pyonsene pya ife, iye asabvesera tingaphembera mwaphinga, pontho asatibvera ntsisi. Na thangwi ineyi lekani kuneta kufendedzera Mulungu mu kuphembera mwakucepeseka na mwaphinga, ninga mwana anafendedzera babace angakhala pa nyatwa. Yahova anakupasani nkhombo na cikumbuntima cakucena. (Masalmo 51:1-12, 17; Izaiya 1:18) Natenepa, imwe musafunika kucita pinthu pyadidi mwakubverana na maphembero anu. Mwacitsandzo, imwe munakwanisa kucalira njira zonsene za ucipezipezi na uxamwali wakuipa. *

Khala musacimwana kumalisa nyatwa yakusendzeka na pyakumaso, taphata miyendo longani pyenepi kwa m’bale wanu Wacikristu peno xamwali wakukola mwauzimu na wacitsalakano. *Misangani 1:8, 9; 1 Atesalonika 5:14; Tito 2:3-5.

^ ndima 1 Kusendzeka na pyakumaso ndi kumphamphasira peno kuphata-phata pyakumaso na cifuno cakupita m’mabonde.

^ ndima 2 Toera kucalira kuphatisira mwakuipa ntcini wa ndzeru panyumba, mabanja mazinji asauikha pakweca. Mwakuthimizira, mabanja anango asagula maprogramu a ntcini wandzeru anatsidzikiza ku pinthu pyakuipa. Ngakhale tenepa, maprogramu anewa nee asanyindirika.

^ ndima 1 Toera kugumana njira zakuphedza kukunda nsambo wakusendzeka na pyakumaso, onani nsolo wakuti Os Jovens Perguntam . . . Como posso vencer esse mau hábito?mu Despertai! ya Novembro de 2006 na bukhu Os Jovens Perguntam—Respostas Práticas, Volume 1, matsamba 178-182.