Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 11

‘Kumanga Banja Kukhale Kwakulemedzwa’

‘Kumanga Banja Kukhale Kwakulemedzwa’

‘Tsandzayani na nkazi adacita na imwe banja mu uphale wanu.’MISANGANI 5:18.

1, 2. Ndi mbvundzo upi unafuna kudzadinga ife, na thangwi yanji?

KODI imwe mwamanga banja? Khala mwamanga, kodi banja yanu ndi ncera wa citsandzayo, peno mukutamba nyatwa zizinji m’banja? Kodi kubverana kwanu na ndzanu wa m’banja kukupunguka? Kodi imwe mukunentseka na umaso wa m’banja, mbuto mwa kutsandzaya nawo? Khala ndi tenepo, panango musatsukwala thangwi yakuti kutsandzaya kukakhala na imwe pakutoma kwamala. Ninga Nkristu, musafuna kuti banja yanu ipase mbiri Yahova, Mulungu anafuna imwe. Na thangwi ineyi, makhaliro anu acincino panango anadzakucitisani toera kudzudzumika na kutsukwala. Ngakhale tenepa, taphata miyendo, lekani kunyerezera kuti makhaliro anu ndi akusowa cidikhiro.

2 Lero, pana mabanja adidi Acikristu akuti kalene akhakhala kwene basi pabodzi mbakhonda kubverana mwadidi unango na ndzace. Mbwenye, iwo agumana njira toera kuwangisa uxamwali wawo. Imwe munakwanisambo kukhala wakukomerwa kakamwe m’banja yanu. Munjira ipi?

FENDEDZERANI CIFUPI MULUNGU NA NDZANU WA M’BANJA

3, 4. Thangwi yanji anyakumanga banja anadzafendezerana cifupi khala iwo asawangisira kufendezera cifupi Mulungu? Perekani citsandzo.

3 Imwe na ndzanu wa m’banja munafendedzerana cifupi khala musawangisira kufendedzera Mulungu. Thangwi yanji? Dingani citsandzo ici: Nyerezerani phiri yakusongoka, padatoma iyo ndi pakulu na kudzulu kwayo ndi kwakucepa. Mamuna  alimira padatoma phiri mbwenye kukhundu ya mabulukiro a dzuwa, mu ndzidzi ubodzi ene nkazi alimira kukhundu inango, kukhundu ya kubangwe. Uwiri wawo atoma kukwira. Mu ndzidzi wakuti uwiri wawo akwira pang’ono phiri, nsindzo ndi ukulu pakati pawo. Mbwenye, mu ndzidzi unakwira iwo mbafendedzera ntsonga ya phiri, nsindzo pakati pa pawo usacepa. Kodi imwe musaona pfundziro yadidi mu citsandzo ceneci?

4 Kuwangisira kunacita imwe toera kutumikira Yahova na ntima onsene, tinakwanisa kukulandanisa na kuwangisira kukwira phiri. Nakuti musafuna Yahova, imwe mwatoma kale kuwangisira kukwira pa phiri ineyi. Mbwenye, khala imwe na ndzanu wa m’banja nkhabe bverana, nkhubveka kuti mukukwira phiri ineyi m’makhundu akusiyana. Kodi ndi ninji pinacitika  munapitiriza imwe kukwira? Inde, nsindzo ukulu pakati panu usatoma kucepa. Ngakhale tenepa, mungawangisira kufendedzera cifupi Mulungu mu kukwira padzulu kakamwe, munadzakhala cifupi kakamwe na ndzanu wa m’banja. Mwandimomwene, kufendedzera cifupi Mulungu ndi pinacitisa kufendedzera cifupi ndzanu wa m’banja. Kodi munakwanisa tani kucita pyenepi?

Cingaphatisirwa, cidziwiso ca m’Bhibhlya ciri na mphambvu yakuwangisa banja yanu

5. (a) Ndi njira ipi ibodzi toera kufendezera duzi kakamwe Yahova na ndzanu wa m’banja? (b) Kodi Yahova asaona tani banja?

5 Njira ibodzi yakufunika toera kukwira mwakuphiphirisa phiri ineyi, ndi yakuti imwe na ndzanu wa m’banja mubvere uphungu unalonga pya banja unagumanika m’Mafala a Mulungu. (Masalmo 25:4; Izaiya 48:17, 18) Na thangwi ineyi, dingani ntsonga yadidi ya uphungu udalembwa na mpostolo Paulu. Iye alonga: ‘Kumanga banja kukhale na mbiri peno kwakulemedzwa’ na anthu onsene. (Ahebere 13:4) Kodi pyenepi pisabvekanji? Fala yakuti ‘kulemedzwa’ isapangiza kuti cinthu cinango ndi cakufunika na cakupambulika. Mwandimomwene ndi munjira ineyi inaona Yahova banja. Iye asaifuna ninga yakupambulika.

KUFUNA KWANU YAHOVA NA NTIMA ONSENE

6. Kodi mafala a n’khundu a uphungu wa Paulu wakulonga pya banja asapangizanji, na thangwi yanji pyenepi ndi pyakufunika kupikumbuka?

6 Ninga atumiki a Mulungu, imwe na ndzanu wa m’banja musadziwa kuti banja ndi yakufunika kakamwe, ngakhale yakupambulika. Yahova ene ndi adatomesa masasanyiro a banja. (Lerini Mateo 19:4-6.) Natenepa, khala muli kutamba nyatwa m’banja, kudziwa basi kuti banja ndi yakulemedzeka panango nee kunacitisa imwe na ndzanu wa m’banja kutsalakanana unango na ndzace na ufuni pabodzi na cilemedzo. Kodi ndi ninji mphapo cinafuna kudzakukulumizani kucita pyenepi? Onani mwacidikhodikho kuti Paulu alonga tani pyakupangiza cilemedzo. Iye hadalonga tayu kuti ‘banja ndi yakulemedzeka,’ mbuto mwace, alonga: ‘banja ikhale yakulemedzwa.’ Paulu nee akhalonga kwene basi tayu; iye akhapereka cenjezo. *  Kudziwa pyenepi kunakukulumizani toera kulemedza ndzanu wa m’banja. Thangwi yanji ndi tenepo?

7. (a) Ndi matongero api a Malemba anabvera ife, na thangwi yanji? (b) Ndi maphindu api anaoneka thangwi yakubvera?

7 Dingani pang’ono kuti musalemedza tani matongero anango a Malemba, ninga basa yakucita anyakupfundza peno cenjezo yakugumanyikana toera kulambira. (Mateo 28:19; Ahebere 10:24, 25) Inde, kukoya matongero anewa kunakhala kwakunentsa m’midzidzi inango. Panango anthu anamwazira imwe mphangwa nkhabe funa kubva, peno basa yanu ya dziko inakwanisa kukunetesani mbicitisa kuti kuenda ku misonkhano Yacikristu kukhale kwakunentsa kakamwe. Ngakhale tenepo, imwe mukupitiriza na kumwaza mphangwa za Umambo na kugumanika m’misonkhano Yacikristu. Nkhabe munthu anakwanisa kukukhondesani, ngakhale Sathani nkhabe! Thangwi yanji? Thangwi kufuna kwanu Yahova na ntima onsene kusakukulumizani kubvera matongero ace. (1 Jwau 5:3) Kodi musakhala na maphindu api adidi? Kucita khundu m’basa yakumwaza mphangwa na kugumanika m’misonkhano kusakucitisani kukhala a ntendere muntima thangwi musadziwa kuti mukucita cifuno ca Mulungu. Mabvero anewa asakucitisani kukhala pontho na mphambvu. (Nehemiya 8:10) Kodi ndi pfundziro ipi idapfundza ife pano?

8, 9. (a) Ndi ninji cinafuna kutikulumiza toera kubvera cenjezo yakulemedza banja, na thangwi yanji? (b) Ndi ntsonga zipi ziwiri zinafuna ife kudinga cincino?

8 Kufuna kwanu kukulu Yahova kusakukulumizani kubvera matongero a kumwaza mphangwa na kugumanyikana pabodzi m’misonkhano mwakukhonda kutsalakana mipingizo. Natenepa kufuna kwanu Yahova kunakukulumizani kubvera cenjezo ya Malemba yakuti ‘banja ikhale yakulemedzwa’ ngakhale pioneke ninga pyakunentsa. (Ahebere 13:4; Masalmo 18:29; Koelete 5:4) Kusiyapo pyenepi, kuwangisira kwanu kucita khundu m’basa yakumwaza mphangwa na kugumanyikana  pabodzi m’misonkhano kusabweresa nkhombo zizinji zakubuluka kwa Mulungu. Natenepa kuwangisira kwanu kulemedza banja yanu kunadzaoneka na kunadzapaswa nkhombo na Yahova.1 Atesalonika 1:3; Ahebere 6:10.

9 Munakwanisa tani mphapo kucitisa kuti banja yanu ikhale yakulemedzeka? Imwe musafunika kucalira makhaliro akuti anakwanisa kufudza banja yanu. Pontho, imwe musafunika kucita pinthu pyakuti pinadzawangisa uxamwali wa banja.

CALIRANI MAFALA NA MAKHALIRO AKUTI NKHABE LEMEDZA BANJA

10, 11. (a) Ndi makhaliro api akuti nkhabe lemedza banja? (b) Ndi mbvundzo upi unafunika ife kudinga na ndzathu wa m’banja?

10 Nkazi m’bodzi Wacikristu alonga: “Ndaphembera kwa Yahova kuti andipase mphambvu toera kupirira.” Kupiriranji? Iye afokotoza: “Mamunanga akhandikwaza na mafala. Ine nkhabe madazi akuoneka, mbwenye mafalace akukhonda duwalika akhalonga iye kuti: ‘Iwe ndiwe ntolo!’ ‘Iwe hudafunga tayu!’ asiya madazi muntima mwanga.” Nkazi unoyu alonga nyatwa inathimbana na anthu azinji m’banja—malongero akuxola.

11 Mphyakutsukwalisa kuona anyakumanga banja Acikristu mbakatikanizana, mbukucitisa pironda muntima pyakuti pisanentsa kupola! Mwakukhonda penula, banja yakukhala na malongero akuxola si yakulemedzeka tayu. Kodi banja yanu iri tani pa nkhani ineyi? Njira ibodzi yakudziwa pyenepi ndi kubvundza ndzanu wa m’banja mwakucepeseka: “Kodi mafala anga asakukhuya tani?” Khala ndzanu wa m’banja asaona kuti kazinji kene mafala anu asacitisa cironda muntima, imwe musafunika kukhala wakufunisisa kucinja makhaliro anewa akuipa.Agalata 5:15; lerini Aefesi 4:31.

12. Kodi kulambira kwa munthu kunakwanisa tani kuoniwa ninga kwapezi pamaso pa Mulungu?

12 Kumbukani kuti njira inaphatisira imwe lirimi yanu m’banja isakhuya uxamwali wanu na Yahova. Bhibhlya isalonga: ‘Mbwenye munthu anganyerezera kuti ndiye nyakulemedza Mulungu, mbakhonda kucita mphole na lirimi yace; uyu  ananyengeteka ekha, kulemedzambo kwace nkhwapezi.’ (Tyago 1:26) Malongero anu asacita khundu ya ulambiri wanu. Bhibhlya nkhabe phedzera manyerezero akuti munthu angalonga kuti asatumikira Mulungu pyonsene pinacitika pa nyumba nkhabe kufunika kutsalakanwa maka tayu. Taphata miyendo, lekani kunyengeteka tayu. Nkhani ineyi si yadzenda tayu. (Lerini 1 Pedro 3:7.) Imwe munakwanisa kukhala na maluso pabodzi na phinga, mbwenye khala mwanyakhomo musadzadzada ndzanu wa m’banja na mafala akukwaza, nee mukulemedza tayu masasanyiro a banja na kulambira kwanu kunakwanisa kuoniwa na Mulungu ninga kwapezi.

13. Kodi nyakumanga banja anakwanisa tani kupindisa ndzace wa m’banja?

13 Anyakumanga banja asafunikambo kucalira kuti pinacita iwo pikhonde kupindisa ndzawo wa m’banja. Dingani pitsandzo piwiri: Kazinji kene mama wanzice asamenyera ntokodzi mamuna Wacikristu wakuti ali na nkazi wace toera kumphemba uphungu, na iwo asalonga mu ndzidzi uzinji; m’bale wanzice Wacikristu asamala ndzidzi uzinji masumana onsene mbakamwaza mphangwa na mulongo Wacikristu wakuti ali na mamunace. Anyakumanga banja mu pitsandzo pyenepi anakwanisa kukhala na mathangwi adidi; ngakhale tenepa, kodi pinacita iwo pisakhuya tani ndzawo wa m’banja? Nkazi adathimbana na macitiro anewa alonga: “Ndisabva kupha muntima kuona kuti mamunanga asaphatisira ndzidzi uzinji toera kuphedza mulongo unango m’mpingo. Pyenepi pisandicitisa kunyerezera kuti ndine wakupwazika.”

14. (a) Ndi basa ipi yakufunika iri na anyakumanga banja inagomezerwa pa Genesi 2:24? (b) Tisafunika kubvundzikanji?

14 Ndimomwene kuti nkazi unoyu na anango anathimbana na makhaliro mabodzi ene asabva kupha muntima. Ndzawo wa m’banja asapwaza ntemo wakufunika kakamwe wa Mulungu: ‘Mamuna anadzasiya babace na mace, toera aphatane na nkazace.’ (Genesi 2:24) Inde, anyakumanga banja asapitiriza kulemedza anyakubalawo; mbwenye, Mulungu asafuna kuti atsalakane pakutoma ndzawo wa m’banja. Munjira ibodzi  ene, Akristu asafuna kakamwe anyakukhulupira andzawo; mbwenye, basa yawo ikulu ndi kutsalakana ndzawo wa m’banja. Natenepa, anyakumanga banja Acikristu angaphatisira ndzidzi uzinji peno kukhala na uxamwali wa ponda ndipondembo na anyakukhulupira andzawo, makamaka amuna peno akazi anango, iwo asaikha banja pa nyatwa. Kodi pyenepi pinacitisa kukhonda kubverana m’banja yanu? Bvundzikani: ‘Kodi  ndisapasa ndzanga wa m’banja ndzidzi, citsalakano na ufuni wakuthema kwa iye?’

15. Mwakubverana na Mateo 5:28, thangwi yanji anyakumanga banja Acikristu asafunika kucalira kumala ndzidzi uzinji na munthu wakuti si ndzace wa m’banja?

15 Natenepa, nyakumanga banja Wacikristu wakuti asamala ndzidzi uzinji na mamuna peno nkazi wakuti si ndzace wa m’banja tayu mwakusowa ndzeru asaikhika ekhene pangozwi. Ndi pyakutsukwalisa kuti, anyakumanga banja anango Acikristu asakulisa mabvero akufunana kakamwe na amuna peno akazi anango akuti adzolowerana nawo. (Mateo 5:28) Mamalisiro ace, kufunana kweneku kwatsogolera ku makhaliro akuti nkhabe lemedza banja. Dingani pidalonga Paulu thangwi ya nkhani ineyi.

“MABONDE ANU ENE ASOWE MIDONTHI”

16. Ndi ntemo upi udapereka Paulu thangwi ya banja?

16 Pidamala kwene Paulu kupereka cenjezo yakuti ‘banja ikhale yakulemedzwa’ iye athimizira cenjezo: ‘Mabonde anu ene asowe midonthi, thangwi anthu akucita pyaulukwali na a upombo anadzatongwa na Mulungu.’ (Ahebere 13:4) Paulu aphatisira fala yakuti “mabonde” toera kulonga pyakupita m’mabonde. Kupita kweneku m’mabonde kukhale ‘kwakusowa midonthi,’ peno kwamakhaliro akucena, khala iwo asakucita nkati mwa masasanyiro a banja basi. Na thangwi ineyi, Akristu asabvera mafala akupumirwa: ‘Tsandzayani na nkazi adacita na imwe banja mu uphale wanu.’Misangani 5:18.

17. (a) Thangwi yanji Akristu nkhabe funika kunyengererwa na maonero a dziko analonga pya upombo? (b) Tinatowezera tani citsandzo ca Yobe?

17 Ale anapita m’mabonde na munthu unango wakuti si ndzawo wa m’banja tayu asapangiza kuti nkhabe kulemedza miyambo ya Mulungu ya makhaliro adidi. Azinji lero asaona upombo ninga wakutawirika. Ngakhale kuti anthu anango asanyerezera pizinji thangwi ya upombo, pyenepi nkhabe funika kucinja maonero a Akristu akulonga pya upombo. Iwo asadziwa kuti ‘Mulungu anadzatonga anthu akucita pyaulukwali  na a upombo.’ (Ahebere 10:31; 12:29) Natenepa, Akristu andimomwene asabvera maonero a Yahova mu pinthu pyenepi. (Lerini Aroma 12:9.) Kumbukani kuti Yobe alonga: ‘Ndacita cibverano na maso anga.’ (Yobe 31:1) Inde, toera kucalira n’khaliro onsene wakuti unatsogolera ku upombo, Akristu andimomwene asatonga maso awo na cipo asayang’ana mwakusirira munthu wakuti si ndzawo wa m’banja tayu.—Onani N’thimiziro “Pinalonga Bhibhlya Thangwi Yakumwalana Na Kulekana.“

18. (a) Kodi Yahova asaona upombo ninga madawo makulu? (b) Kodi pali kulandana kwanji pakati pa upombo na kulambira adzimunthu?

18 Kodi Yahova asaona upombo ninga madawo makulu? Mwambo wa Mose usatiphedza toera kudzindikira mabvero a Yahova pa nkhani ineyi. Mu Israele, upombo na kulambira adzimunthu kukhali pakati pa madawo akuti akhacitisa kuti munthu aphiwe. (Levitiko 20:2, 10) Kodi musakwanisa kuona kulandana kwa upombo na kulambira adzimunthu? Inde, Muisraele onsene wakuti akhalambira dzimunthu, akhaswa cibverano cace na Yahova. Munjira ibodzi ene, Muisraele onsene wakuti akhacita upombo, akhaswa cibverano cace na ndzace wa m’banja. Muwiri mwawo akhakhala akukhonda kukhulupirana. (Eksodo 19:5, 6; Deuteronomyo 5:9; lerini Malakiya 2:14.) Natenepa, muwiri mwawo adawa pamaso pa Yahova, Mulungu wakukhulupirika na wakunyindirika.Masalmo 33:4.

19. Ndi ninji cinafuna kuphedza munthu toera akhonde upombo, na thangwi yanji?

19 Mwandimomwene, Akristu nee ali pantsi pa Mwambo wa Mose tayu. Mbwenye, kukumbuka kuti mu Israele wakale upombo ukhaoniwa ninga madawo makulu kunakwanisa kuwangisa Akristu mu kukhala kwawo akudzitonga toera akhonde kucita pyenepi. Thangwi yanji? Dingani kulandanisa uku: Kodi mbumudapita mu gereja, mbumugodama na kuphembera patsogolo pa dzimunthu? Imwe musalonga: ‘Cipo!’ Kodi imwe mbumudayesera kucita pyenepi mbidakhala kuti akupasani kobiri izinji? Imwe munadzatawira: ‘Nkhabe kwanisika tayu!’ Inde, manyerezero a kusandukira Yahova mu kulambira  dzimunthu ndi akuipa kwa Nkristu wandimomwene. Munjira ibodzi ene, Akristu asafunika kuida manyerezero a kusandukira Mulungu wawo, Yahova, pabodzi na ndzawo wa m’banja mu kucita upombo, mwakukhonda tsalakana ntundu onsene wa nkakamizo. (Masalmo 51:1, 4; Akolose 3:5) Ife nkhabe funika kucita cinthu cakuti cinadzakomeresa Sathani mbwenye cinadzacitisa kuti Yahova na masasanyiro a banja akhonde kulemedzwa.

KUWANGISA UXAMWALI WA BANJA YANU

20. Ndi ninji pinacitika m’mabanja anango? Perekani citsandzo.

20 Kusiyapo kucalira makhaliro akuti nkhabe lemedza banja, kodi musafunika kucitanji toera kuwangisa pontho cilemedzo canu kwa ndzanu wa m’banja? Toera kutawira, cakutoma nyerezerani masasanyiro a banja ninga nyumba. Caciwiri, nyerezerani pya mafala akuthema, mabasa adidi na pipangizo pinango pya cilemedzo pyakuti anyakumanga banja asapipangiza kwa unango na ndzace ninga pinthu pyakubalikisa pyakuti pisathimizira kubalika kwa nyumba. Khala imwe musafunana kakamwe, banja yanu yalandana na nyumba yakubalikiswa na pinthu pinacitisa kukhala yaxibanti na yakuthema. Kufunana kwanu kungapunguka, pang’ono na pang’ono pyakubalikisa pisamala, mbipisiya banja yanu ninga nyumba yakusowa pyakubalikisa. Nakuti imwe musafuna kubvera matongero a Mulungu toera ‘banja ikhale yakulemedzwa,’ imwe munadzakulumizika kulungamisa makhaliro. Inde, cinthu cakufunika kakamwe na cakulemedzeka cisafunika kusasanyirwa, peno kucitwa papswa. Kodi munakwanisa tani kucita pyenepi? Mafala a Mulungu asalonga: ‘Nyumba isamangwa na udziwisi, mbilikhiswa na ndzeru; na kupfundza, nyumba inadzala na pya ntengo na pyakugadzisa pizinji.’ (Misangani 24:3, 4) Onani kuti mafala anewa asaphatisirwa tani m’banja.

21. Kodi tinakwanisa tani pang’ono na pang’ono kuwangisa banja yathu? (Onanimbo bokosi  “Ndinakwanisa Tani Kulungamisa Banja Yanga?.“)

21 Pakati pa pinthu “pya ntengo” pinadzadza nyumba pana makhaliro ninga ufuni wandimomwene, kugopa Mulungu  na cikhulupiro cakuwanga. (Misangani 15:16, 17; 1 Pedro 1:7) Makhaliro anewa asawangisa banja. Kodi mwaona kuti nyumba isadzadzwa tani na pinthu pya ntengo pa nsangani udalongwa padzulu apa? ‘Na kupfundza.’ Inde, cingaphatisirwa, cidziwiso ca m’Bhibhlya ciri na mphambvu yakucinja manyerezero a anthu na kuacitisa kuti atome pontho kufunana unango na ndzace. (Aroma 12:2; Afilipi 1:9) Natenepa, ndzidzi onsene unakhala imwe na ndzanu wa m’banja toera kudinga makhundu a Bhibhlya, ninga lemba ya ntsiku na ntsiku, peno nkhani za Bhibhlya zinalonga pya banja mu revista ya Ncenjezi peno Despertai!, ndi ninga muli kudinga pinthu pyakubalikisa nyumba yanu. Kufuna Yahova kunakucitisani kuphatisira m’banja yanu uphungu udamala imwe kwene kupfundza, mwaciphiphiriso imwe mukubweresa pyakubalikisa mu “nyumba.” Ninga phindu, pyakubalikisa pinango na kulemedzeka kukhali na imwe m’banja yanu kalene kunakwanisa kubwera pontho.

22. Ndi kutsandzaya kupi kunafuna kukhala na ife tingacita khundu yathu mu kuwangisa banja yathu?

22 Inde, tinakwanisa kuphatisira ndzidzi uzinji na kuwangisira toera kuikha pyakubalikisa pa mbuto yace. Mbwenye, mungawangisira kucita khundu yanu, munakhala wakutsandzaya kakamwe kudziwa kuti mukubvera matongero a Mulungu akuti “lemedzanani mwonsene.” (Aroma 12:10; Masalmo 147:11) Kupiringana pyonsene, kuwangisira kwanu kwaphinga toera kulemedza banja yanu kunadzakucitisani kukhala mu ufuni wa Mulungu.

^ ndima 6 Mafala a n’khundu asapangiza kuti cenjezo ya Paulu yakulonga pya banja ndi khundu ya macenjezo mazinji.Ahebere 13:1-5.