Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Kumalisa Nthonga Mu Pinthu Pyamalonda

Kumalisa Nthonga Mu Pinthu Pyamalonda

Ninga pidalembwa pa 1 Akorinto 6:1-8, mpostolo Paulu alonga pya kutonga miseru pakati pa anyakukhulupira andzathu. Iye alonga kuti pyakutsukwalisa ndi pyakuti Akristu anango ku Korinto akhaenda ‘katongwa na anthu akuipa.’ (Vesi 1) Paulu apereka mathangwi adidi anacitisa Akristu kukhonda kukwatana kuenda ku mathando akutonga miseru a dziko, mbuto mwace, kumalisa nthonga mu kutowezera pitsogolero pinapaswa mpingo. Tendeni tidinge mathangwi mangasi a uphungu unoyu wakupumirwa, buluka penepo tinadinga makhaliro akuti nee afokotozwa mu uphungu unoyu.

Khala nee tisabverana na nyakukhulupira ndzathu mu pinthu pyamalonda, pakutoma tisafunika kucita pinthu mwakubverana na maonero a Yahova, tayu athu ene. (Misangani 14:12) Ninga mudalonga Yezu, ndi pyadidi kumalisa mwakucimbiza kukhonda bverana mbukusati kukula. (Mateo 5:23-26) Mbwenye, pyakutsukwalisa ndi pyakuti Akristu anango asaipirwa kakamwe, ngakhale kukwata nthonga zawo kuenda nazo ku mathando akutonga miseru a dziko. Paulu alonga: “Pa nsoka panu” mungasumira ndzanu ku thando yakutonga miseru ya dziko pisaoneka kuti mukucimwana. Thangwi yanji? Thangwi macitiro anewa anapswipisa dzina yadidi ya mpingo na ya Mulungu analambira ife. Na thangwi ineyi, ife tisakumbuka mbvundzo wa Paulu: “Munakhonderanji kupirira pyakuipa?”Vesi 7.

Paulu alongambo kuti Mulungu aikha m’mpingo masasanyiro adidi akumalisa nthonga zakusiyana-siyana. Akulu a mpingo ndi amuna Acikristu akuti asacita pinthu mwandzeru na udziwisi wawo wa undimomwene wa Malemba, pontho Paulu alonga kuti iwo ‘asakwanisa kutonga miseru ya abale awo,’ mu pinthu pya umaso uno. (Vesi 3-5) Yezu alonga mathanyo matatu akuti asafunika kutowezerwa toera kumalisa nthonga zinaphataniza madawo makulu, ninga kupambizira na kuba. Thanyo yakutoma, kuwangisira toera kuzimalisa pakati pa anthu awiri basi; yaciwiri, khala njira yakutoma hidaphata basa tayu, sakani mboni ibodzi peno ziwiri; na yacitatu, khala njira yakumalisa hidaphata  basa tayu, pangani akulu a mpingo pya nseru unoyu.Mateo 18:15-17.

Mwandimomwene, akulu a mpingo Acikristu si abvunuliri peno anyamalonda tayu, pontho nee asafunika kukhala ninga iwo. Iwo nkhabe funika kuikha matongero akuti asafunika kutowezerwa toera kumalisa nthonga mu pinthu pyamalonda pakati pa abale. Mbuto mwace, iwo asasaka kuphedza onsene kuti aphatisire Malemba na kumalisa nthonga mwantendere. M’miseru yakunentsa, panango iwo anapita n’cibverano na muyang’aniri wa cisa peno na ofesi ya filiali ya Mboni za Yahova. Mbwenye, pana makhaliro akuti nee afokotozwa mu uphungu wa Paulu. Ndi api makhaliro anewa?

M’midzidzi inango, kuenda kasuma ku thando yakutonga miseru ya dziko kunakhala njira yakusaka mamalisiro adidi na antendere. Mwacitsandzo, kuenda kasuma panango kunakwanisa kukhala basi ene njira yakukwanisa kumwalana, kutawiriswa toera kukuza mwana, kugumana kobiri toera kugula pyakufunika, kukhala na maphaso a kutambira kobiri kwa ale anakhonda kulipa mangawa na kucitisa kuti pidalemba peno pidalonga nyakufa thangwi ya mpfuma zace piphate basa. Pasaoneka pontho makhaliro akuti m’bale anakwanisa kusumira anthu adansumira toera kucinjirizika pa nseru unoyu. *

Khala Akristu asumirana mu nkhani zenezi mbakhonda kulongezana, iwo panango nee asaswa uphungu wakupumirwa wa Paulu. * Mbwenye, cifuno ca Nkristu cisafunika kukhala cakucenesa dzina ya Yahova na kucitisa kuti m’mpingo mukhale ntendere na kubverana. Atowereri a Kristu asadzindikirwa makamaka na ufuni wawo, pontho ‘munthu anafuna hanasaka pinthu pyace basi tayu.’1 Akorinto 13:4, 5; Jwau 13:34, 35.

^ ndima 2 Midzidzi inango, Nkristu anakwanisa kudawira pikulu pyene unango, ninga kupita m’mabonde mwakukakamiza, kuba, kupha, peno kuba pinthu pikulu. Pyenepi pingacitika nee ndi kwakudawika kwa Nkristu kulonga pinthu pyenepi kwa mautongi, ngakhale kuti nyakudawa anadzatongwa peno kuoniwa ninga phanga.

^ ndima 3 Toera kugumana mphangwa zakuthimizirika, onani A Sentinela ya 15 de Março de 1997, tsamba 17-22, na ya 15 de Outubro de 1991, tsamba 25-28.