Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NTHIMIZIRO

Kulambira Bandera, Kuvotari Na Basa Yakuphedzera Nkhondo

Kulambira Bandera, Kuvotari Na Basa Yakuphedzera Nkhondo

Kulambira bandera. Mboni za Yahova zisakhulupira kuti kugodamira bandera peno kuilambira, kwakuti kazinji kene kusaphataniza kuimba hino, ndi ncitiro wauphemberi unapangiza kuti Utongi peno atsogoleri ace ndiwo asapulumusa anthu, tayu Mulungu. (Izaiya 43:11; 1 Akorinto 10:14; 1 Jwau 5:21) M’bodzi wa atsogoleri anewa akhali Mambo Nabukodonozore wa Babilonya wakale. Toera kupangiza anthu mphambvu yace ya utongi pabodzi na phinga yauphemberi, mamuna unoyu wa kutonga ekha na mphambvu acita dzimunthu ikulu na akakamiza mbumba yace toera kuigodamira mu ndzidzi wakuti nyimbo, ninga hino, ikhaimbwa. Mbwenye, Ahebere atatu Sidrake, Misake na Abdenago akhonda kugodamira dzimunthu, ngakhale kutongwa kuphiwa.Danyele nsolo 3.

Nyakulonga pyakucitika wa ndzidzi wathu Carlton Hayes alemba: “Cidzindikiro cikulu ca cikhulupiro na cinthu cakufunika ca ulambiri wakudzikuza kwa madzindza ndi bandera. Amuna asadula capeu pa ndzidzi unafamba anthu na bandera; na anyakulemba mafala akukhala ninga nyimbo asaalemba, na anapiana asaimba hino mu kusimba bandera.” Iye athimizira mu kulonga kuti kudzikuza kwa madzindza kwadzacita khundu ya “ntsiku zakupambulika za dziko,” tenepa ninga ntsiku ya cinai ya Maluwa ku Estados Unidos, pabodzi na “alungu na anyakufera dziko,” pontho na “matemplo” awo peno mbuto zakucena. Pa phwando yakudziwika ku Brazil, muimiriri wankulu wa nkhondo adzindikira: “Bandera isalemedzwa na isalambirwa . . . ninga kulambira Dziko  Yakubalwa.” The Encyclopedia Americana isalonga: “Bandera ndi ninga kurusu, ndi yakucena.”

Enciclopédia idalongwa padzulu apa, m’midzidzi ya cincino yalonga kuti hino “ndi cipangizo cakufuna kakamwe dziko, na kazinji kene kusaphataniza kuphemba citsogolero caumulungu na citsidzikizo ca anthu peno ca atongi awo.” Natenepa, atumiki a Yahova si akusowa ndzeru tayu munaona iwo kulambira bandera na kuimba hino nacional ninga khundu yauphemberi. Na thangwi ineyi, mu kufokotoza kukhonda kwa anapiana a Mboni za Yahova kulambira bandera peno kupikira toera kukhala akukhulupirika m’maxikola a ku Estados Unidos. Bukhu The American Character (Makhaliro A Anthu A Ku Amerika) yalonga: “Kulonga kuti maserimonya anewa a ntsiku na ntsiku ndi auphemberi kwagomezerwambo na Thando Ikulu Yakutonga Miseru, mu miseru yakusiyana-siyana.”

Ngakhale iwo nkhabe cita khundu m’maserimonya anaona iwo ninga akukhonda kubuluka m’Malemba, mbumba ya Yahova isalemedza maonero a anango. Pontho, iwo asalemedza mabandera a dziko ninga pidzindikiro na asadzindikira mautongi akuikhwa ninga “anyapidzo,” mbatumikira ninga ‘atumiki a Mulungu.’ (Aroma 13:1-4) Na thangwi ineyi, Mboni za Yahova zisabvera citsogolero ca kuphemberera “amambo na akulu onsene.” Mbwenye, cifuno cathu ndi cakuti ‘tikhale akupfulika, mbatikhala na ntendere mu umaso wathu, mbatilemedza Mulungu na anthumbo onsene.’1 Timoti 2:2.

Kuvotari mu usankhulo wandale. Akristu andimomwene nkhabe kukhondesa anango kuvotari. Iwo nkhabe kudodomesa pya usankhulo, asabvera atongi adasankhulwa. Natenepa, iwo nkhabe kucita khundu mu pinthu pyandale pya madziko. (Mateo 22:21; 1 Pedro 3:16) Kodi Nkristu anacitanji khala asakhala mu dziko yakuti kuvotari ndi kwakukakamizwa peno anthu asathabuswa angakhonda kuenda kavotari? Kukumbuka kuti Sidrake, Misake na Abdenago aenda pa thando ya Dura, Nkristu m’makhaliro ninga anewa, anakwanisa kutonga kuenda ku mbuto ya kuvotari cikumbuntima cace cingantawirisa. Mbwenye, iye asafunika kucita mphole-mphole toera akhonde kuswa unakatinakati. Iye asafunika kutsalakana midida mitanthatu iyi:

  1.   Atowereri a Yezu ‘nkhabe cita khundu ya dziko.’Jwau 15:19NM.

  2. Akristu asaimirira Kristu na Umambo wace.Jwau 18:36; 2 Akorinto 5:20.

  3. Mpingo Wacikristu uli wakubverana mu cikhulupiriro, na piwalo pyace ndi pyakubverana na ufuni wa kulandana na wa Kristu.1 Akorinto 1:10; Akolose 3:14.

  4. Ale anasankhula ntongi asaphedzera mabasa anacita iye.—Onani midida idalembwa kale pa 1 Samwele 8:5, 10-18 na 1 Timoti 5:22.

  5. Mukhafuna Aisraele munthu toera akhale ntongi wawo, Yahova aona pyenepi ninga cidzindikiro cakuti iwo Ankhonda.1 Samwele 8:7.

  6. Akristu asafunika kukhala na ufulu toera kulonga pikhulupiro kwa anthu a misoka yonsene ya ndale thangwi ya utongi wa Umambo wa Mulungu.Mateo 24:14; 28:19, 20; Ahebere 10:35.

Basa yakuphedzera nkhondo. M’madziko anango, Utongi usaphemba kuti ale anakhonda basa ya unyankhondo aphatiswe ntundu unango wa basa yakuphedzera utongi mu ndzidzi ungasi wakufunika. Munathimbana ife na cisankhulo mu pinthu pyenepi, tisafunika kuphembera thangwi ya ipyo, panango kupilonga na Nkristu ndzathu wakukola mwauzimu, na buluka penepo kucita cisankhulo mwakubverana na cikumbuntima cathu cakupfundziswa na Bhibhlya.Misangani 2:1-5; Afilipi 4:5.

Mafala a Mulungu asatipanga kuti tibvere ‘mautongi na anyakutonga, kuti tikhale dzololo toera kuphata mabasa adidi onsene, na kukhala akukhurudzika kuli anthu onsene.’ (Tito 3:1, 2) Na pyenepi m’manyerezero, tisafunika kucitika mibvundzo iyi: ‘Kodi kutawira basa ineyi kunandicitisa kuswa unakatinakati wanga Wacikristu peno kundicitisa kukhala wakubverana na uphemberi waunthawatawa?’ (Mikeya 4:3, 5; 2 Akorinto 6:16, 17) ‘Kodi kucita basa ineyi kunacitisa kukhala kwakunentsa kukwanirisa mabasa anga Acikristu?’ (Mateo 28:19, 20; Aefesi 6:4; Ahebere 10:24, 25) ‘Kodi kucita basa ineyi kunakhuya ndandanda yanga toera kuthimizira mabasa anga auzimu, peno kucita khundu mu utumiki wa ndzidzi onsene?’Ahebere 6:11, 12.

 Cikumbuntima ca Nkristu cingantawirisa kucita basa yakuphedzera nkhondo mbuto mwa kuenda nkalaboxo, Akristu andzace asafunika kulemedza cisankhulo cace. (Aroma 14:10) Mbwenye, iye angapibva kuti si pyakuthema tayu kucita basa ineyi, anango asafunikambo kulemedza cisankhulo cace.1 Akorinto 10:29; 2 Akorinto 1:24.