Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 2

Munakhala Tani Na Cikumbuntima Cadidi?

Munakhala Tani Na Cikumbuntima Cadidi?

‘Khalani na cikumbuntima cadidi’1 PEDRO 3:16, Chiverano Chachinchino.

1, 2. Thangwi yanji bhusula ndi feramentu yakufunika, na inalandaniswa tani na cikumbuntima?

NYAKUFAMBISA xitima ya m’madzi asafambisa xitima yace pakati pa mabimbi a bara ikulu; nyakufamba-famba asagwanda na pa thando yakukhonda khala na anthu; nyakutekenya ndeka asatsogolera ndeka yace munapita iyo na m’makole. Kodi imwe musadziwa cinthu cakuti cinakwanisa kucitika kwa anthu anewa onsene? M’bodzi na m’bodzi munjira yace anakwanisa kukhala na nyatwa ikulu kakamwe angasowa bhusula—makamaka khala nkhabepo tekinolojiya inango yacincino.

2 Bhusula ndi feramentu yakukhonda nentsa, kazinji kene isakhala na ntsingano yakudzumisa mbikathonya kumulolo. Ingakhala kuti ikuphata basa mwadidi, makamaka ingaphatisirwa pabodzi na mapa akulinganira, inakwanisa kukupulumusani. Munjira inango, bhusula inalandaniswa na muoni wakufunika kakamwe udatipasa Yahova—cikumbuntima. (Tyago  1:17) Mbitidasowa cikumbuntima, ife mbitidakhaliratu akusowa cidikhiro. Cikumbuntima cingaphatisirwa munjira yadidi, cinakwanisa kutiphedza kudzindikira njira yadidi ya umaso na kuitowezera. Natenepa, tendeni tidinge kuti cikumbuntima ndi ninji na cisaphata tani basa. Buluka penepo, tinadinga ntsonga izi: (1) Tinacitanji toera kupfundzisa cikumbuntima cathu, (2) thangwi yanji tisafunika kulemedza cikumbuntima ca anango na (3) kukhala na cikumbuntima cadidi kusaphindulisa tani.

NDI NINJI CIKUMBUNTIMA NA CISAPHATA TANI BASA

3. Ndi api mabvekero andimomwene a fala Yacigrego yakuti ‘cikumbuntima,’ na ico cisalongwa kuti ciri na luso yakucitanji mwa anthu?

3 M’Bhibhlya, fala Yacigrego yakuti ‘cikumbuntima’ mwandimomwene isabveka “na cidziwiso, peno cidziwiso mwa ife ene.” Mwakusiyana na pyakucitwa pinango pyonsene pya pa dziko yapantsi, ife tapaswa na Mulungu luso yakudziwa makhaliro athu ene. Ife tinakwanisa mwaciphiphiriso kulimira mbitidinga makhaliro athu khala mbadidi peno nkhabe. Ninga mboni wa muntima, peno ntongi, cikumbuntima cathu cinakwanisa kudinga pyakucita pyathu, makhaliro athu na pisankhulo pyathu. Cinakwanisa kutitsogolera ku cisankhulo cadidi peno kuticenjeza ku cisankhulo cakuipa. Kusiyapo pyenepi, cinakwanisa kutiwangisa thangwi yakusankhula kwadidi peno kutilanga thangwi yakusankhula kwakuipa.

4, 5. (a) Tisadziwa tani kuti Adhamu na Eva akhali na cikumbuntima, na ndi ninji cidacitika thangwi yakuswa kwawo mwambo wa Mulungu? (b) Ndi pitsandzo pipi pinapangiza kuti amuna akukhulupirika akale Cikristu mbicisati fika aphatisira cikumbuntima cawo?

4 Luso ineyi yaikhwa kalene kakamwe mwa mamuna na nkazi. Adhamu na Eva apangiza kuti iwo akhali na cikumbuntima. Ife tisadziwa pyenepi thangwi ya manyadzo adakhala na iwo pidamala iwo kudawa. (Genesi 3:7, 8) Mwakutsukwalisa, cikumbuntima cakuipa nee mbicidaaphedza tayu mu ndzidzi unoyu. Mwanyakhomo iwo apwaza mwambo wa Mulungu. Munjira ineyi, iwo mwakufuna asankhula kukhala apanduki, apingizi a Yahova Mulungu. Ninga anthu aungwiro, iwo akhadziwa pikhacita iwo, nee akhali na njira yakubwerera kwa Mulungu.

 5 Mwakusiyana na Adhamu na Eva, anthu azinji akusowa ungwiro asabvera cikumbuntima cawo. Mwacitsandzo, mamuna wakukhulupirika Yobe akwanisa kulonga: ‘Ine ndaphatisa pire pinanyerezera ine, thangwi sidasandikika tayu pa ntsiku zonsene za umaso wanga.’ * (Yobe 27:6) Yobe akhabvera cikumbuntima cace, mbatawirisa kuti citsogolere pakucita pisankhulo. Natenepa, iye mbadakwanisa kulonga na kukomerwa kuti cikumbuntima cace nee campasa manyadzo peno kunthabusa thangwi ya madawo. Onani kusiyana pakati pa Yobe na Dhavidhi. Mudapangiza Dhavidhi kukhonda lemedza Sauli, mambo wakudzodzwa wa Yahova, ‘ntima wa Dhavidhi watsukwala.’ (1 Samwele 24:5, NM) Kupha kweneku kwa cikumbuntima kwaphedza Dhavidhi, mbukumpfundzisa kuti acalire pyenepi kutsogolo.

6. Ndi ninji pinapangiza kuti cikumbuntima ndi muoni kwa anthu onsene?

6 Kodi muoni unoyu wa cikumbuntima ndi wa atumiki a Yahova basi? Dingani mafala akupumirwa a mpostolo Paulu: ‘Anthu akukhonda khulupira anasowa mwambo, angacita okhene pinatongwa na mwambo, maseze anausowa ali nawo m’mitima mwawo. Pinaonekambo, kuti mwambo walembwa m’mitima yawo. Mitima yawo iri kuacitira umboni, mbiaonesa pyakuipa peno pyadidi pyawo.’ (Aroma 2:14, 15) Ngakhale ale akuti nkhabe dziwa mwambo wa Yahova, m’midzidzi inango anakwanisa kukulumizwa na cikumbuntima cawo toera acite pinthu mwakubverana na midida ya Mulungu.

7. Thangwi yanji cikumbuntima cinakwanisa kudodomeka m’midzidzi inango?

7 Mbwenye, m’midzidzi inango cikumbuntima cinakwanisa kudodomeka. Thangwi yanji? Inde, bhusula ingaikhwa duzi na cinthu ca utale, iyo inacitiswa kuti ithonye kunango kusiya kumulolo  kukhundu yakufunika. Pontho ingaphatisirwa mwakusowa mapa akulinganira, bhusula inakhala yakusowa basa. Munjira ibodzi ene, cikumbuntima cathu cingatsogolerwa mwakupiringana n’dida na pifuno pyakucenama pya ntima wathu, cinakwanisa kutitsogolera kukhundu yakuipa. Cingakhonda kuphatisirwa mwakubverana na citsogolero cakunyindirika ca Mafala a Mulungu, tinacimwana kudziwa cadidi na cakuipa mu pinthu pizinji pyakufunika. Toera cikumbuntima cathu ciphate basa mwadidi, tisafunika kutsogolerwa na nzimu wakucena wa Yahova. Paulu alemba: ‘Cikumbuntima canga cisatongwa na nzimu wakucena.’ (Aroma 9:1, CC) Tinadziwa tani khala cikumbuntima cathu ndi cakubverana na nzimu wakucena wa Yahova? Tinadziwa mu kucipfundzisa.

TINAPFUNDZISA TANI CIKUMBUNTIMA CATHU

8. (a) Kodi ntima unakwanisa tani kukhuya cikumbuntima, pontho ninji cinafuna ife kutsalakana kakamwe mu pyakusankhula pyathu? (b) Thangwi yanji cikumbuntima cadidi si cakukwana tayu ndzidzi onsene kwa Nkristu? (Onani cidzindikiro capantsi.)

8 Kodi munacita tani cisankhulo mwakubverana na cikumbuntima? Pisaoneka ninga kuti anthu anango asadinga basi manyerezero na mabvero awo, mbatonga pinafuna cita iwo. Buluka penepo asalonga: “Inde, pyenepi si pyakudawika tayu mwakubverana na cikumbuntima canga.” Pifuno pya ntima pinakwanisa kukhala pyamphambvu, ngakhale kunyengerera cikumbuntima. Bhibhlya isalonga: ‘Ntima ndi wakunyengeza kakamwe kupiringana pyonsene na ndi wakusowa cidikhiro. Kodi mbani anakwanisa kuudziwa?’ (Yeremiya 17:9, NM) Natenepa, pinafuna ntima wathu nkhabe funika kuti pitsalakanwe kakamwe. Mbuto mwace, tisafunika kutsalakana pakutoma pinafuna kudzakomeresa Yahova Mulungu. *

9. Kugopa Mulungu ndi ninji, na kunakhuya tani cikumbuntima cathu?

 9 Khala cisankhulo cathu cisabveranadi na cikumbuntima cathu cakupfundziswa, cinadzapangiza kugopa kwathu Mulungu, tayu pifuno pyathu. Dingani citsandzo cibodzi. Governadoro wakukhulupirika Nehemiya akhathema kuphemba pinthu pinango na kulipisa misonkho mbumba ku Yerusalemu. Mbwenye, iye hadacita tayu pyenepi. Thangwi yanji? Iye akhagopa kukhala pa ngozwi yakukhonda kukomeresa Yahova mu kuponderera mbumba ya Mulungu. Iye alonga: “Ine na kugopa Mulungu, sidapichita tayu.” (Nehemiya 5:15) Kugopa Mulungu ndi kwakufunika kakamwe. Kugopa kweneku kusabveka kukhala na ntima wakugopa kucita pinthu pinakhonda komeresa Babathu wakudzulu. Kugopa kweneku kwacilemedzo kunadzaticitisa kusaka citsogolero cakubulukira m’Mafala a Mulungu munacita ife pisankhulo.

10, 11. Ndi midida ipi ya Bhibhlya inalonga pyakumwa pyakuledzeresa, na tinakwanisa tani kugumana citsogolero ca Mulungu mu kuiphatisira?

10 Mwacitsandzo, dingani kumwa pyakumwa pyakuledzeresa. Cisankhulo cakuti azinji a ife asathimbana naco pa ugumanyi wa ubalangazi ndi ici: Kodi ndinamwa pyakumwa pyakuledzeresa peno nkhabe? Pakutoma, tisafunika kubvundzika: Ndi midida ipi ya Bhibhlya inalonga pyenepi? Inde, Bhibhlya nkhabe khondesa kumwa mwakukhonda piringana midida. Bhibhlya isasimba Yahova mpasi wa vinyu. (Masalmo 104:14, 15) Mbwenye, Bhibhlya isakhondesa kumwa na uli peno maphwando a kudya kwakupiringana n’dida. (Luka 21:34; Aroma 13:13) Kusiyapo pyenepi, isaikha kuledzera pakati pa madawo anango makulu, ninga ulukwali na upombo. *1 Akorinto 6:9, 10.

11 Cikumbuntima ca Nkristu cisapfundziswa na kutsogolerwa na midida ineyi. Natenepa, tingathimbana na cisankhulo cakumwa pyakumwa pyakuledzeresa pa ugumanyi wa ubalangazi, tisafunika kubvundzika: ‘Ndi ntundu wanji wa ugumanyi  unasasanywa? Kodi pisaoneka kuti unadzakhala ukulu kakamwe, mbudzakhala phwando yakupiringana n’dida? Ndi pipi pipendamiro pyanga? Ndisafuna kakamwe pyakumwa pyakuledzeresa, ndine nyamwera? Ndisamwa toera kuduwala nyatwa zanga? Kodi ndina kudzitonga kwakukwana toera kuikha madire pakumwa pyakumwa pyakuledzeresa?’ Munadinga ife midida ya Bhibhlya na mibvundzo ineyi, mbitidacita pyadidi kuphemba citsogolero ca Yahova mu phembero. (Lerini Masalmo 139:23, 24) Munjira ineyi, tisaphemba Yahova kuti atitsogolere na nzimu wace wakucena. Pontho tikupfundzisa cikumbuntima cathu toera cikhale cakubverana na midida ya Mulungu. Mbwenye pana cinthu cinango cakuti cisafunika kutsalakanwa kakamwe mu pisankhulo pyathu.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KULEMEDZA CIKUMBUNTIMA CA ANANGO?

Cikumbuntima cakupfundziswa na Bhibhlya cinakuphedzani kusankhula khala munamwa peno nkhabe pyakumwa pyakuledzeresa

12, 13. Ndi mathangwi api mangasi anacitisa kuti pikumbuntima Pyacikristu pikhale pyakusiyana, na tisafunika kuona tani kusiyana kweneku?

12 M’midzidzi inango munakwanisa kudzuma thangwi yakusiyana kukulu kwa pikumbuntima Pyacikristu. Munthu m’bodzi anakwanisa kuona pidzolowero peno nsambo unango kukhala wakuipa; unango asakomerwa nawo na asaona kuti nkhabe mathangwi a kuukhondesa. Mwacitsandzo, mu kulonga pyakumwa, anango asaona kukhala pyakukomeresa kumwa pyakumwa pyakuledzeresa na axamwali angasi munapuma iwo pabodzi namaulo; anango asadzudzumika na ncitiro unoyu. Thangwi yanji pana kusiyana kweneku, na kusafunika kukhuya tani pisankhulo pyathu?

13 Anthu asasiyana na mathangwi mazinji. Makuziro a anthu mbakusiyana kakamwe. Mwacitsandzo, anango asadziwa pyadidi makhaliro akuipa akale adathimbana na iwo, panango mbakhonda kupembera mu ndzidzi onsene. (1 Amambo 8:38, 39) Kulonga thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa, anthu anewa asapibva kuti asafunika kucita mpholemphole na pinthu pyenepi. Khala munthu unoyu abwera kunyumba kwanu kudzakuonani, mungampasa pyakumwa  pyakuledzeresa, cikumbuntima cace cinakwanisa kunkhondesa. Kodi munaipirwa? Kodi munankakamiza? Nkhabe. Khala musadziwa mathangwi anancitisa kukhonda peno nkhabe, panango iye nee asafuna kulonga thangwi yanji, kufunana kwa ubale kunakucitisani kukhonda kunkakamiza.

14, 15. Kodi pikumbuntima pya ale a m’mpingo wa pyaka dzana yakutoma pikhali pyakusiyana munjira ipi, na Paulu apereka uphungu wanji?

14 Mpostolo Paulu aona kuti kazinji kene pikumbuntima pikhali pyakusiyana kakamwe pakati pa Akristu a pyaka dzana yakutoma. Mu ndzidzi uneule, Akristu anango akhali akudzudzumika thangwi ya pyakudya pinango pyakuti pikhacitirwa ntsembe adzimunthu. (1 Akorinto 10:25) Cikumbuntima ca Paulu cidakhonda tayu pyakudya pyenepi pyakuti pikhaguliswa m’misika. Kwa iye, adzimunthu akhali apezi; adzimunthu nee mbadakhala na cakudya cawo, cakudya consene ndi ca Yahova. Mbwenye, Paulu adzindikira kuti anango nee akhali na maonero mabodzi ene mu pinthu pyenepi. Anango akhali akuphatana kakamwe na ulambiri wa adzimunthu mbasati kukhala Akristu. Kwa iwo, cinthu consene cakuti cikhaphatana na ulambiri wa adzimunthu cikhali cakunyanyasa. Kodi Paulu amalisa tani nseru unoyu?

15 Paulu alonga: ‘Ife anthu a mphambvu tidzolowere kupirira andzathu akufewa anasowa mphambvu, mbatikhonda kukomerwa tekhene. Kristu hadasaka kukomerwa ekhene tayu.’ (Aroma 15:1, 3) Paulu alonga kuti tisafunika kuikha pyakufuna pya abale athu patsogolo pa pyathu pyene, ninga pidacita Kristu. Pa ntsonga yakulandana na ineyi, Paulu alonga kuti iye mbadasiya kudya nyama zonsene mbuto mwa kugwegwedusa mabira akufunika akuti Kristu aafera.Lerini 1 Akorinto 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Thangwi yanji ale ali na cikumbuntima cakuti cisakhondesa pizinji asafunika kucalira kutonga ale akuti ali na cikumbuntima cakusiyana na cawo?

16 Kukhundu inango, ale akuti cikumbuntima cawo cisaakhondesa pizinji nkhabe funika kusumula anango, mbakakamiza kuti pinthu pyonsene pyakutongwa na cikumbuntima pisafunika  kubverana na maonero awo. (Lerini Aroma 14:10.) Ndimomwene kuti cikumbuntima cathu cisafunika kuphatisirwa ninga ntongi wathu wankati, tayu ninga thangwi yakutonga anango. Kumbukani mafala a Yezu: “Lekani kutonga, gopa munadzatongwambo.” (Mateo 7:1) Onsene m’mpingo asafuna kucalira kukhonda bverana thangwi ya pinthu pyakuti ndi pya cikumbuntima ca munthu paekha. Mbuto mwace, ife tisasaka njira zakukulisa ufuni na kubverana, mbitiwangisana unango na ndzace, tayu kutsukwalisana.Aroma 14:19

MAPHINDU A AKUKHALA NA CIKUMBUNTIMA CADIDI

Cikumbuntima cadidi cinatitsogolera ku njira ya umaso, mbicibweresa kukomerwa pabodzi na ntendere muntima

17. Ndi ninji pinacitikira pikumbuntima pya azinji lero?

17 Mpostolo Pedhro alemba: ‘Khalani na cikumbuntima cadidi.’ (1 Pedro 3:16, CC) Cikumbuntima cakuti ndi cadidi pamaso pa Yahova Mulungu ndi cakuphindulisa kakamwe. Ico ndi cakusiyana na pikumbuntima pya anthu azinji lero. Paulu  afokotoza ale akuti ‘cikumbuntima cawo ciri na cidzindikiro cakuipa.’ (1 Timoti 4:2) Ninga akuikhwa cidzindikiro pa khanda na utale wakupisa, mbapasiya dazi yakukhonda kubva kupha. Mwandimomwene, azinji ali na cikumbuntima cakufa, cakukhonda phata basa cakuti nkhabebve kupereka macenjezo, kutsidzikiza, peno kucitisa nyakudawa kukhala na manyadzo peno kupasika mulando. Anthu azinji lero mwakufuna asapwaza mabvero awo akupasika mulando.

18, 19. (a) Kupasika mulando peno kukhala wa manyadzo kusaphindulisa tani? (b) Tinacitanji khala cikumbuntima cathu cikupitiriza kutilanga thangwi ya madawo akale akuti taasiya mbatitcinyuka?

18 Kupasika mulando kunakwanisa kukhala njira ya cikumbuntima kutipanga kuti tacita cakuipa. Mabvero anewa angacitisa nyakudawa kutcinyuka, ngakhale madawo makulu anakwaniswa kulekererwa. Mwacitsandzo, Mambo Dhavidhi  apasika mulando thangwi ya madawo makulu adacita iye mbwenye alekererwa thangwi ya kutcinyuka kwace kwandimomwene. Kuida kwace n’khaliro wakuipa na kudzitonga kwace kubvera miyambo ya Yahova kwancitisa kuona kuti Yahova ndi “wadidi na [ali na] ntima wakulekera.” (Masalmo 51:1-19; 86:5) Ndiye tani mphapo khala mabvero akupasika mulando na amanyadzo akupitiriza pakumala kutcinyuka na kulekererwa?

19 M’midzidzi inango cikumbuntima cinakwanisa kusumula pikulu pyene, mbicitsukwalisa nyakudawa mpaka kupasika mulando mu ndzidzi uzinji. Mu pinthu pyenepi, tisafunika kupasa cinyindiro ntima wakupasika mulando kuti Yahova ndi nkulu kakamwe kupiringana mabvero onsene a anthu. Ife tisafunika kukhulupira pyenepi na kutawira ufuni pabodzi na kulekerera kwace, ninga munawangisira ife anango kuti acite. (Lerini 1 Jwau 3:19, 20) Kukhundu inango, cikumbuntima cadidi cisabweresa ntendere muntima, kukhurudzika na kukomerwa kukulu kwakuti kazinji kene ndi kwakusoweka mu dziko ino. Azinji akuti kalene akhadacita madawo makulu asadziwa cisudzulo ceneci cadidi kakamwe na asakwanisa cincino kukhala na cikumbuntima cadidi munatumikira iwo Yahova Mulungu.1 Akorinto 6:11.

20, 21. (a) Bukhu ino yacitwa toera kukuphedzeni kucitanji? (b) Ninga Akristu, ife tiri na ufulu upi, mbwenye tisafunika kuuphatisira tani?

20 Bukhu ino yacitwa toera kukuphedzani kugumana kukomerwa kweneku, na kukhala na cikumbuntima cadidi nkati mwa ndzidzi wa nyatwa udasala uyu wa ntsiku zino zakumalisa za makhaliro a pinthu a Sathani. Mwandimomwene, iyo nkhabe kufokotoza miyambo yonsene ya Bhibhlya na midida yakuti imwe musafuna kuinyerezera na kuiphatisira mu pinthu pyakusiyana-siyana pinaoneka ntsiku na ntsiku. Kusiyapo pyenepi, lekani kudikhira pyakukhonda nentsa, matongero akudziwika mwadidi akulonga pya cikumbuntima. Cifuniro ca bukhu ino ndi toera kukuphedzani kupfundzisa na kutsogolera cikumbuntima canu mu kupfundza kuti munaphatisira tani  Mafala a Mulungu mu umaso wanu wa ntsiku na ntsiku. Mwakusiyana na Mwambo wa Mose, “mwambo wa Kristu” usafuna kuti anthu anautowezera akhale maso mwakubverana na cikumbuntima pabodzi na midida kupiringana miyambo yakulembwa. (Agalata 6:2) Natenepa, Yahova apasa Akristu ufulu wadidi kakamwe. Mbwenye, Mafalace asatikumbusa kuti tikhonde kuphatisira ufulu unoyu ‘ninga cinthu cakuphimbira naco madawo.’ (1 Pedro 2:16) Mbuto mwace, ufulu unoyu usatipasa mwai wakupambulika wakupangiza ufuni wathu kwa Yahova.

21 Mbamudzati kucita pisankhulo, citani phembero na nyerezerani kuti munaphatisira tani mwadidi midida ya Bhibhlya mu umaso wanu. Mungacita pyenepi, munadzapitiriza na n’khaliro wadidi udatoma pidadziwa imwe Yahova. Munadzapfundzisa ‘ndzeru zanu’ mungaziphatisira. (Ahebere 5:14) Cikumbuntima canu cakupfunziswa na Bhibhlya cinadzakuphindulisani ntsiku zonsene za umaso wanu. Ninga bhusula inatsogolera nyakufamba-famba, cikumbuntima canu cinadzakuphedzani kucita pisankhulo pyakuti pinakomeresa Babanu wakudzulu. Ineyi ndi njira yakunyindirika toera mukhale mu ufuni wa Mulungu.

^ ndima 5 Nkhabepo fala inalongeratu pya ‘cikumbuntima’ inapangizwa m’Malemba Acihebere. Mbwenye, mwapakweca cikumbuntima cisaoneka mu pitsandzo ninga ici. Fala yakuti “ntima” kazinji kene isaphatisirwa kwa uunthu wa nkati. Citsandzo ninga ceneci, mwandimomwene cisapangiza khundu inango ya uunthu wa nkati—cikumbuntima cace. M’Malemba Acigrego Acikristu, fala Yacigrego idathumburuzwa ‘cikumbuntima’ isagumanika maulendo cifupi 30.

^ ndima 8 Bhibhlya isapangiza kuti kukhala na cikumbuntima cadidi si pyakukwana tayu ndzidzi onsene. Mwacitsandzo, Paulu alonga: ‘Muntima mwanga sinakumbuka cinthu cakuipa mbwenye thangwi ya ipyo nee ndine munthu wadidi tayu. Ananditonga ndiye Yahova.’ (1 Akorinto 4:4) Ngakhale ale anatcinga Akristu, ninga pidacita Paulu, anakwanisa kucita pyenepi na cikumbuntima cadidi thangwi iwo asanyerezera kuti Mulungu asakomerwa na makhaliro awo. Mphyakufunika kuti cikumbuntima cathu cikhale cadidi pamaso pathu na pamaso pa Mulungu.Machitiro 23:1; 2 Timoti 1:3.

^ ndima 10 Madotoro azinji asalonga kuti kumwa kwakukhonda kupiringana n’dida kazinji kene ndi kwakunentsa kwa anyamwera; thangwi kwa iwo, “kumwa kwakukhonda kupiringana n’dida” kusabveka kukhonda kumwa.