Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 5

Tinakhala Tani Akusiyana Na Dziko

Tinakhala Tani Akusiyana Na Dziko

‘Imwe nkhabe cita khundu ya dziko.’JWAU 15:19.

1. Ninji cidadzudzumika na Yezu mu ndzidzi wa masiku ace akumalisa ninga munthu pa dziko yapantsi?

MU NDZIDZI wa masiku ace akumalisa ninga munthu pa dziko yapantsi, Yezu adzudzumika kakamwe na udidi wantsogolo wa atowereri ace. Ngakhale iye aphembera thangwi ya nkhani ineyi, mbalonga kuna Babace: ‘Ine sinaphemba tayu kuti imwe muakwate mbamuabulusa pantsi pano, mbwenye kuti muapulumuse mu pyakuipa. Awa si a pantsi pano tayu, sawasawa ninga ine nkhabe cita khundu ya dziko.’ (Jwau 17:15, 16) Mu phembo ineyi yakubuluka muntima, Yezu apangiza ufuni wace ukulu kwa atowereri ace na kufunika kwa mafalace akuti akhadalembwa kale ntsiku ineyi namasiku kwa iwo: ‘Imwe nkhabe cita khundu ya dziko.’ (Jwau 15:19) Mwapakweca, pyenepi pikhali pyakufunika kakamwe kwa Yezu kuti atowereri ace akhale akusiyana na dziko!

2. Kodi ‘dziko’ idalonga Yezu isabvekanji?

2 ‘Dziko’ idalonga Yezu isabveka mbumba yonsene ya anthu akuthaukirana na Mulungu, akutongwa na Sathani, akucenama, a nzimu wa kudzikuza unabuluka mwa iye. (Jwau 14:30; Aefesi 2:2; 1 Jwau 5:19) Mwandimomwene, ‘kukhala xamwali wa dziko ndi kukhala nyamalwa wa Mulungu.’ (Tyago 4:4) Kodi ale onsene anafuna kupitiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu anakhala tani mu dziko mbakhala akusiyana na dziko? Tinadzadinga njira zixanu: kupitiriza kukhala akukhulupirika ku Umambo wa Mulungu pantsi pa utongi wa Kristu, kukhonda cita khundu mu ndale za dziko, kukhonda nzimu peno makhaliro a dziko mbatikhala wakucepeseka m’mabvaliro na m’makhunganyikiro,  kukhala na umaso wakukhonda kufuna pizinji na kubvala pida pyathu pyauzimu.

KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA NA WAKUKHONDA CITA KHUNDU YA DZIKO

3. (a) Yezu aona tani ndale za dziko za mu ntsiku zace? (b) Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti atowereri akudzodzwa a Yezu asatumikira ninga anyakulonga m’mbuto mwa Kristu? (Phatanizani cidzindikiro capantsi.)

3 Yezu nee acita khundu mu ndale za dziko mu ntsiku zace, iye aikha manyerezero ace pa basa yakumwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu, utongi wakudzulu wantsogolo wakuti iye ndiye akhali Mambo akhadikhirwa. (Danyele 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) Na thangwi ineyi, pikhali iye pamaso pa Ntongi Waciroma Ponsyo Pilato, Yezu akwanisa kulonga: ‘Umambo wanga nkhabe cita khundu ya dziko.’ (Jwau 18:36) Atowereri ace akhulupirika asasangizira citsandzo cace mu kukhala akukhulupirika kwa Kristu na Umambo wace na mu kumwaza mphangwa za Umambo unoyu mu dziko. (Mateo 24:14) Mpostolo Paulu alemba. ‘Apo, cincino, tikulonga m’mbuto mwa Kristu. Ife tikukuphembani m’mbuto mwa Kristu: lekani Mulungu akucitiseni kuti mukhale pontho axamwali ace.’ *2 Akorinto 5:20CC.

4. Ndi munjira ipi Akristu onsene andimomwene asapangiza kukhulupirika kwawo ku Umambo wa Mulungu? (Onani bokosi “ Unakatinakati Wa Akristu Akutoma.”)

4 Nakuti anyakulonga m’mbuto mwa munthu unango asaimirira dziko yawo, iwo nkhabe pitira m’mbuto pinthu pyankati mwa madziko anaphata iwo basa; mbwenye asapitiriza kukhonda cita khundu. Anyakulonga m’mbuto mwa munthu unango asaphedzera utongi wa mu dziko inalimirira iwo. Ndi  sawasawa kwa atowereri akudzodzwa a Kristu, ale akuti ‘ku mudzi kwawo ndi kudzulu.’ (Afilipi 3:20) Na thangwi yakumwaza kwawo mphangwa za Umambo mwaphinga, iwo asaphedza mamiliyau a “mabira anango” a Kristu toera ‘kukhala pontho axamwali a Mulungu.’ (Jwau 10:16; Mateo 25:31-40) Nsoka  unoyu waciwiri usatumikira ninga nyakuphedzera wa abale akudzodzwa a Yezu. Ninga nkumbi ubodzi wakuphatana unaphedzera Umambo Waumesiya, misoka ineyi miwiri isapitiriza na unakatinakati wakufunika mu pinthu pyandale za dziko.Lerini Izaiya 2:2-4.

5. Ndi munjira ipi mpingo Wacikristu ndi wakusiyana na Israele wakale, na ndi munjira ipi Akristu asapangiza kusiyana kweneku?

5 Kukhulupirika kwa Akristu andimomwene pamaso pa Kristu si thangwi ya unakatinakati basi tayu. Mwakusiyana na Israele wakale, wakuti akhali mu dziko yakupaswa na Mulungu, ife ndife khundu ya ubale wa pa dziko yonsene yapantsi. (Mateo 28:18; 1 Pedro 2:9) Natenepa, ife tingaphedzera misoka ya ndale ya pacisa, ufulu wathu wa kulonga pya mphangwa za Umambo na kuphatana kwathu Kwacikristu kunakoneswa pikulu pyene. (1 Akorinto 1:10) Mwakuthimizira, mu ndzidzi wa nkhondo, ife mbatidamenyana na anyakulambira andzathu, ale anatongwa ife kuafuna. (Jwau 13:34, 35; 1 Jwau 3:10-12) Na mathangwi akutawirika, Yezu apanga anyakupfundzace kuti aleke kumenya nkhondo. Pontho iye aapanga kuti afune anyamalwa awo.Mateo 5:44; 26:52; onani bokosi “ Kodi Ndikupitiriza Na Unakatinakati?

6. Kuperekeka kwanu kwa Mulungu kusakhuya tani kubvera kwanu Sezari?

6 Ninga Akristu andimomwene, ife tapereka umaso wathu kwa Mulungu, tayu kwa munthu pyace, nee ku gulu yaumunthu peno dzinza. 1 Akorinto 6:19, 20 isalonga: “Anakutongani ndiye Mulungu simwe mwekha tayu, thangwi mwawomboliwa na ntengo ukulu.” Natenepa, mu ndzidzi unalipwa pinthu pya “Sezari” ninga kulemedza, kulipa misonkho, na kungonjera mu pinthu pyakuti Mulungu asatawirisa, atowereri a Yezu ‘asapasa Mulungu pyace.’ (Marko 12:17; Aroma 13:1-7) Pyenepi pisaphataniza kulambira kwawo, kunfuna kwawo na moyo onsene, pabodzi na kumbvera kwawo mwakukhulupirika. Pingakhala pyakufunika, iwo ali akukhunganyika toera kupereka umaso wawo kwa Mulungu.Luka 4:8; 10:27; Lerini Machitiro 5:29; Aroma 14:8.

 KUKHONDA “MZIMU WA DZIKO”

7, 8. Ndi ninji ‘nzimu wa dziko,’ na usapangiza tani “mphambvu” yayo kwa munthu?

7 Njira inango yakuti Akristu asakhala akusiyana na dziko ndi kukhonda nzimu wakuipa wa dziko. Paulu alemba: ‘Ife hatidatambira nzimu wa dziko tayu. Tatambira nzimu wakucena wakubuluka kuna Mulungu.’ (1 Akorinto 2:12) Kwa Aefesi, iye alonga: ‘Imwe mwatoweza ndzeru za dziko, na ndzeru za uyu anatonga n’dziko ya mphepo, nzimu ule unaonesa mphambvu zace mwa ana akukhonda kutawira.’Aefesi 2:2, 3.

8 “Mphepo” ya dziko, peno nzimu, ndi wakukhonda kuoneka, mphambvu inakulumiza kukhonda bvera Mulungu na isakulumiza ‘kusirira kwa manungo, na kusirira kwa maso.’ (1 Jwau 2:16; 1 Timoti 6:9, 10) “Utongi” wa nzimu unoyu ndi wakutundusa manungo akuipa, ndi wakubisika, wausumankha, tenepa ninga mphepo iri konsene kwene. Kusiyapo pyenepi, iwo uli na “mphambvu” kwa munthu mu kuncitisa pang’ono na pang’ono kukhala na makhaliro akunyanyasa, ninga kucenama, umbirimi, kufuna pyonsene na cipendamiro cakufuna kukhala na midida ya makhaliro ace ekha pabodzi na kukhonda bvera utongi. * M‘mafala akucepa, nzimu wa dziko pang’ono na pang’ono usacitisa kuti makhaliro a Dyabo akule m’mitima mwa anthu.Jwau 8:44; Machitiro 13:10; 1 Jwau 3:8, 10.

9. Ndi munjira ipi nzimu wa dziko unakwanisa kupita m’manyerezero mwathu na muntima mwathu?

9 Nzimu wa dziko unakwanisa kumera mitcitci m’manyerezero na muntima mwanu? Inde, basi ene mungatawirisa mbamukhonda kukhala wakucenjera. (Lerini Misangani 4:23.) Manyengerero ace kazinji kene asatoma mwakucenjera, panango munjira yakucita uxamwali na anthu akuti asaoneka kukhala adidi, mbwenye nkhabe kufuna Yahova. (Misangani 13:20; 1 Akorinto 15:33) Imwe munakwanisa kukhala na nzimu unoyu wakuipa kubulukira ku mabukhu akukhonda thema,  ucipezipezi peno mbuto za interneti za anyakupanduka, ubalangazi wakuipa, masendzekero a mapika, na kubulukira kwa munthu onsene peno kwa cinthu consene cinapangiza manyerezero a Sathani peno makhaliro ace a pinthu.

10. Tinakhonda tani nzimu wa dziko?

10 Tinakhonda tani nzimu wakuipa wa dziko mbatipiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu? Tinacita pyenepi basi ene tingaphindula kakamwe na masasanyiro auzimu a Yahova na kuphembera mwakukhonda phonya toera kukhala na nzimu  wakucena. Yahova ndi wankulu kakamwe kupita Dyabo peno dziko yakuipa yakutongwa na Sathani. (1 Jwau 4:4) Mphyakufunika kwa ife kukhala cifupi na Yahova mu phembero!

KUKHALA WAKUCEPESEKA M’MABVALIRO NA M’MAKHUNGANYIKIRO

11. Ndi munjira ipi nzimu wa dziko usakhuya midida ya mabvaliro a nguwo?

11 Cidzindikiro cakunja ca nzimu unoyu cinakulumiza munthu ndi mabvaliro, makhunganyikiro na unyai. M’madziko mazinji, midida ya mabvaliro a nguwo yagwa kakamwe mpaka nyakulonga pyakucitika wa televizau alonga kuti, thimize pang’ono nee kunadzaonekabve nguwo kwa anyaulukwali tayu. Ngakhale atsikana akuti ali mu pyaka 13 mpaka 19 asacitiswa kusangizira makhaliro anewa akutundusa. Tsamba inango ya mphangwa yalonga: “asapangiza kakamwe manungo mbakhonda kukhala akucepeseka.” Cipendamiro cinango ndi kubvala mwaphwazo kwakuti kusapangiza nzimu wakusandukira na kusowa cilemedzo.

12, 13. Ndi midida ipi isafunika kutsogolera mabvaliro na makhunganyikiro athu?

12 Ninga atumiki a Yahova, tisafunika kudinga maonekero athu mu kubvala nguwo zakuthema, zakucena, zakukhonda kudzumatirisa munthu, na zakuthemerana na mbuto. M’midzidzi yonsene, maonekero athu akulungama asafunika kupangiza ‘kulemedzeka na kucepeseka,’ pabodzi na “mabasa adidi.” Pyenepi mphyakuthema kwa munthu onsene, mamuna peno nkazi toera ‘kulemedza Mulungu.’ Mphyakudziwikiratu kuti cifuno cathu cikulu si kudziwisika tekhene tayu, mbwenye ‘kukhala mu ufuni wa Mulungu.’ (1 Timoti 2:9, 10; Yuda 21) Inde, ife tisafuna kuti mabvaliro athu akubalika akhale mu ‘umunthu wakubisala, wakupfuma pamaso pa Mulungu.’1 Pedro 3:3, 4.

13 Kumbukani kuti ntundu wa nguwo zathu na makhunganyikiro athu anakhuya maonero a anthu anango thangwi ya ulambiri wandimomwene. Fala Yacigrego yakuti ‘kucepeseka’ ingaphatisirwa kukhundu ya makhaliro adidi, isapangiza pya cilemedzo, kudzumatirwa, na kulemedza mabvero peno maonero  a anthu anango. Natenepa, cifuno cathu cisafunika kukhala cakubvera pinaona ife kukhala pyadidi ku cikumbuntima ca anango. Mwapyonsene, tisafuna kulemedza Yahova na mbumba yace na kupangizika tekhene ninga atumiki a Mulungu, mbaticita ‘mabasa athu onsene mu kusimba Mulungu.’1 Akorinto 4:9; 10:31; 2 Akorinto 6:3, 4; 7:1.

Kodi maonekero anga asalemedza Yahova?

14. Pakulonga pya maonekero na unyai wathu, ndi mibvundzo ipi inafunika ife kubvundzika?

14 Mabvaliro athu, makhunganyikiro athu, na unyai ndi pinthu pyakufunika kakamwe tingaenda mu utumiki wa m’munda peno tingagumanika pa misonkhano ya mpingo. Bvundzikani: ‘Kodi maonekero anga na unyai wanga pisatundusa anthu kuti alang’ane ine basi? Kodi asadzudzumisa anthu anango? Kodi ndisaona mabvaliro anga kukhala akufunika kakamwe kupiringana kuthema toera kupaswa basa m’mpingo?’Masalmo 68:6; Afilipi 4:5; 1 Pedro 5:6.

15. Thangwi yanji Mafala a Mulungu nee akhazikisa ndandanda ya mitemo ya mabvaliro, makhunganyikiro na unyai?

15 Bhibhlya nee yakhazikisa kwa Akristu ndandanda ya mitemo ya mabvaliro, makhunganyikiro na unyai. Yahova nkhabe cifuno cakutikhondera ufulu wathu wakusankhula peno kuphatisira luso yathu yakunyerezera. Mwakusiyana, iye asafuna kuti tikhale anthu akukola akunyerezera midida ya m’Bhibhlya na anthu akuti ‘pakuphatisa manyerezero awo anakwanisa kudzindikira pyadidi na pyakuipa.’ (Ahebere 5:14) Cikulu  mwa pyonsene, iye asafuna kuti tikhale akutsogolerwa na ufuni, kufuna Mulungu na andzathu. (Lerini Marko 12:30, 31.) Nkati mwa madire anewa, muli na kusiyana kukulu m’mabvaliro na m’makhunganyikiro. Tinakwanisa kuona pyenepi m’mabvaliro akusiyana-siyana pakati pa mbumba yakutsandzaya ya Yahova mwakukhonda tsalakana mbuto yonsene inagumanyikana iwo.

KUPITIRIZA KUKHALA NA UMASO WAKUKHONDA KUFUNA PIZINJI

16. Kodi nzimu wa dziko usapingiza tani pipfundziso pya Yezu na ndi mibvundzo ipi inafunika ife kubvundzika?

16 Nzimu wa dziko ndi wakunyengeta na usakulumiza anthu azinji kusaka kobiri na pinthu pyakumanungo toera kutsandzaya. Mbwenye, Yezu alonga: “Thangwi munthu hana moyo tayu na kukhala na upfumi ukulu peno na pinthu pizinji.” (Luka 12:15) Yezu nee akhakulumiza anthu toera kukhala na umaso wakudzimana mwakupiringana midida, iye apfundzisa kuti umaso  na kutsandzaya kwandimomwene kusakhala kwa ale ‘anatcerenga muntima peno anadziwa pyakufuna pyawo pyauzimu’ na kwa ale akuti ali na umaso wakukhonda kufuna pizinji, mbaikha pa mbuto yakutoma pinthu pyauzimu. (Mateo 5:3; 6:22) Bvundzikani: ‘Kodi ndisakhulupiradi pidapfundzisa Yezu, peno ndisatunduswa na “baba wa uthambi”? (Jwau 8:44) Kodi mabasa anga, pifuno pyanga, pinaikha ine pa mbuto yakutoma na makhaliro a umaso wanga asapangizanji?’Luka 6:45; 21:34-36; 2 Jwau 6.

17. Longani maphindu mangasi anatsandzaya na ale anapitiriza kukhala na umaso wakukhonda kufuna pizinji.

17 Yezu alonga: ‘Kulungama kwa ndzeru kunadziwika na macitiro.’ (Mateo 11:19) Nyerezerani maphindu mangasi anatsandzaya na ale anakhala na umaso wakukhonda kufuna pizinji. Iwo asagumana cibalangazo candimomwene m’basa ya Umambo. (Mateo 11:29, 30) Iwo asacalira nyatwa na asatsidzikizika ku nyatwa ya m’manyerezero na ya mabvero. (Lerini 1 Timoti 6:9, 10.) Nakuti asakomerwa kukhala na pinthu pyakucepa mu umaso, iwo ali na ndzidzi uzinji toera kukhala na mabanja awo pabodzi na Akristu andzawo. Pyenepi pisaacitisa toera kugona mwadidi. (Koelete 5:11) Iwo asatsandzaya kakamwe thangwi yakupasa, mbacita pyenepi mwakubverana na pire pinakwanisa iwo. (Machitiro 20:35) Iwo ali na ‘cidikhiro cakuthimizirika’ na ali na ntendere pabodzi na kutsandzaya kwa muntima. (Aroma 15:13; Mateo 6:31, 32) Nkhombo zenezi ndi za ntengo ukulu!

KUBVALA “PIDA PYONSENE PYA MULUNGU”

18. Bhibhlya isafokotoza tani nyamalwa wathu, macitiro ace, na ntundu wa nkhondo yathu?

18 Ale anapitiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu asatambirambo citsidzikizo cauzimu toera Sathani acimwane kualimirisa kutumikira Mulungu. Sathani asafunambo kucimwanisa Akristu, tayu basi kutsandzaya mbwenye umaso wa kwenda na kwenda. (1 Pedro 5:8) Paulu alonga tiri na ‘nkhondo, nee yakumenyana na anthu tayu, mbwenye yakumenyana na mizimu yakuipa yakuthambo, yakuti ndi mafumu, atongi na  anyamphambvu a ntsiku za n’dima zino.’ (Aefesi 6:12) Fala yakuti “nkhondo” isapangiza kuti kumenyana kwathu si kwa kutali na kutali tayu, nee kwakubisalirana n’dzimba yapantsi pa mataka, mbwenye ndi kwa cifupi na cifupi. Mwakuthimizira, mafala akuti “mafumu,” “atongi” na “anyamphambvu” asapangiza kuti kuthimbana kweneku kunabulukira m’mbuto yauzimu ndi kwakukhunganyika pikulu pyene.

19. Longani pida pyauzimu pya Akristu.

19 Mwakukhonda tsalakana kufewa na kucimwana kwathu, tinakwanisa kuwina. Tinawina tani? Tingabvala “pida pyonsene pya Mulungu.” (Aefesi 6:13) Mu kufokotoza pida pyenepi, pa Aefesi 6:14-18 tisaleri: ‘Khalani dzololo, undimomwene wa Mulungu ukhale ninga nceka wakumangwa pa cuno canu. Ulungami wa Mulungu ukhale ninga cakugedera naco mapswimo pa cifuwa canu. Bvalanimbo ntsapato m’miyendo yanu toera kutoweza na cipapo mphangwa zadidi za ntendere. Pa pyonsene kwatani makamaka xango yakubvera peno cikhulupiro toera mukwanise kuthimisa mapswimo onsene akuipa na akugaka a demonyo. Kwatani mbamubvala mu nsolo kapusi peno cidikhiro cakupulumusa, kwatanimbo supada ya nzimu, ndiyo mafala a Mulungu. Ipi mupicite na kudembetera na kulongambo maphembero onsene. Midzidzi yonsene longani maphembero mwa nzimu.’

20. Ndi munjira ipi makhaliro athu ndi akusiyana na anyankhondodi?

20 Nakuti ndi masasanyiro a Mulungu, pida pyenepi pyauzimu, pinadzatitsidzikiza tingapibvala ndzidzi onsene. Mwakusiyana na anyankhondodi, akuti asakhala na ndzidzi wa ntendere angamala menyana, Akristu ali pa nkhondo yakukhonda kupuma ya kufa peno kukhala maso mpaka Mulungu kufudza dziko ya Sathani na kuikha mizimu yonsene yakuipa n’djendje yakuzika. (Apokalipse 12:17; 20:1-3) Natenepa, lekani kusiya khala mukuthimbana na kufewa pabodzi na pifuno pyakuipa, thangwi ife tonsene tisafunika ‘kumenyeka tekhene’ toera tipitirize kukhala akukhulupirika kwa Yahova. (1 Akorinto 9:27) Mwandimomwene, tinakwanisa kukhala akudzudzumika tingakhonda kumenya nkhondo!

21. Ndi munjira ipi tinakwanisa kuwina mu nkhondo yathu yauzimu?

 21 Kusiyapo pyenepi, tinacimwana kuwina pa nkhondo ineyi na mphambvu yathu tekha. Na thangwi ineyi, Paulu aticenjeza thangwi yakufunika kuphembera kwa Yahova ‘midzidzi yonsene mbatilonga maphembero mu nzimu.’ Mu ndzidzi ubodzi ene, tisafunika kubvesera Yahova mu kupfundza Mafalace na kugumanyikana na ‘anyankhondo’ andzathu mu ndzidzi onsene. Natenepa nee tiri tekhene mu nkhondo ineyi! (Filemoni 2; Ahebere 10:24, 25) Ale akuti ndi akukhulupirika m’makhundu anewa onsene hanadzakhala basi akuwina, mbwenye anadzatsidzikizwambo cikhulupiro cawo cingayeserwa.

KHALANI WAKUKHUNGANYIKA TOERA KUTSIDZIKIZA CIKHULUPIRO CANU

22, 23. (a) Thangwi yanji tisafunika kukhala akukhunganyika ndzidzi onsene toera kutsidzikiza cikhulupiro cathu, na ndi mibvundzo ipi isafunika ife kubvundzika? (b) Ndi nkhani ipi inafuna kudzafokotozwa mu nsolo unafuna kudza?

22 Yezu alonga, ‘imwe nkhabe cita khundu ya dziko, thangwi ya ipyo anthu a pantsi pano asakutcingani.’ (Jwau 15:19) Na thangwi ineyi, ndzidzi onsene Akristu asafunika kukhala akukhunganyika toera kutsidzikiza cikhulupiro cawo mbacita pyenepi na cilemedzo cikulu, pontho na ntima wadidi. (Lerini 1 Pedro 3:15.) Bvundzikani: ‘Kodi ndisabvesesa thangwi yanji Mboni za Yahova m’midzidzi inango zisacita pinthu pyakusiyana na pinacita anthu azinji? Pakucita pinthu pyakusiyana na pinacita anthu azinji, kodi ndisakhulupira pinapfundzisa Bhibhlya na m’bandazi wakukhulupirika kuti mphyandimomwene? (Mateo 24:45, MZ; Jwau 17:17) Kodi ndakhunganyika toera kucita pinthu pinaona Yahova kukhala pyadidi ngakhale kuti ndi pyakusiyana na pinacita anthu azinji? Ndisacita pyenepi mwakunyadira?’Masalmo 34:2; Mateo 10:32, 33.

23 Kazinji kene cifuno cathu cakukhala akusiyana na dziko cisayeserwa munjira zakubisika. Mwacitsandzo, ninga talonga kale, Dyabo asayesera kupeusa atumiki a Yahova mu dziko na ubalangazi wa dziko. Tinasankhula tani ubalangazi wadidi wakuti unadzatiwangisa na kutipasa cikumbuntima cakucena? Nkhani ineyi inadzafokotozwa mu nsolo unafuna kudza.

^ ndima 3 Kutomera Pentekoste 33 N.W., Kristu akutumikira ninga Mambo pa mpingo wace wa atowereri akudzodzwa pa dziko yapantsi. (Akolose 1:13) Mu caka 1914, Kristu atambira utongi ninga mambo padzulu pa ‘utongi wa dziko.’ Na thangwi ineyi, Akristu akudzodzwa cincino asatumikirambo ninga anyakulonga a Umambo Waumesiya.Apokalipse 11:15.

^ ndima 8 Onani bukhu ya Raciocínios à Base das Escrituras, matsamba 147-150, yakubuluswa na Mboni za Yahova.