Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 17

‘Mangani Mwekha Cikhulupiro Canu’

‘Mangani Mwekha Cikhulupiro Canu’

‘Mangani mwekha kutawira peno cikhulupiro canu ninga nyumba! Khalani mu ufuni wa Mulungu.’YUDA 20, 21.

1, 2. Ndi basa ipi yakumanga nyumba inaphatanizwa imwe, na thangwi yanji maphatiro anu ndi akufunika?

IMWE mukumanga nyumba mwaphinga. Basa yakumanga ikucitwa mu ndzidzi ungasi na inadzapitiriza. Mpaka cincino, basa ineyi ndi yakunentsa mbwenye yakutsandzayisa. Mwakukhonda tsalakana pinentso, imwe nkhabe kufewa peno kusiya kumanga nyumba thangwi musadziwa kuti basa ineyi inadzakhuya umaso wanu, ngakhale ntsogolo mwanu. Thangwi yanji? Thangwi nyumba inamangwa ndimwe ene!

2 Nyakupfundza Yuda agomezera kuti tisafunika kucita basa yakumanga tekhene. Mudadembetera iye Akristu toera ‘akhale mu ufuni wa Mulungu,’ iye apangizambo pakweca m’makhundu anango a Bhibhlya cinthu cakufunika cakuti cinadzatiphedza toera kucita pyenepi: ‘Mukumanga mwekha cikhulupiro canu ninga nyumba.’ (Yuda 20, 21) Ninji cinafuna kukuphedzani toera kuwangisa mwekhene cikhulupiro canu, mbamupitiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu? Tendeni tidinge njira zitatu za basa yanu yakumanga mwauzimu yakuti inadzakuphedzani kuwangisa cikhulupiriro canu.

PITIRIZANI KUKHULUPIRA MIDIDA YAKULUNGAMA YA YAHOVA

3-5. (a) Kodi Sathani asafuna kuti tione tani midida ya Yahova? (b) Tisafunika kuona tani midida ya Mulungu, na pyenepi pinakhuya tani mabvero athu? Perekani citsandzo.

3 Cakutoma, tisafunika kukhulupira kakamwe mwambo wa Mulungu. Pakupfundza bukhu ino, imwe mwaona midida yakulungama ya Yahova inalonga pya makhaliro adidi. Kodi ndi api maonero anu thangwi ya midida yakulungama ya Yahova?  Sathani asafuna kupeusa maonero anu a miyambo, midida na mitemo ya Yahova, ninga kuti Yahova akukukhonderani cinthu cadidi peno ufulu. Iye asaphatisira njira ineyi kutomera mu ndzidzi wakale mu Edeni. (Genesi 3:1-6) Kodi njira ineyi inadzakupeusani? Pyenepi pinadzanyindira maonero anu.

4 Mwacitsandzo: Nyerezerani kuti muli kufamba m’mbuto yakubalika yakukoyera pinyama, musaona malinga akuwanga na akulapha afunga khundu inango ya mbuto ineyi. Pinthu piri kukhundu idafungwa ndi pyakutundusa. Pakutoma, imwe musaona malinga anewa ninga madire akusowa basa akuti asakupingizani toera kukhala waufulu. Natenepa munapitiriza imwe kuyang’ana nkati mwa mbuto ineyi, mukuona nkhalamu yakugopswa mbinyanyamira cinthu kukhundu inango! Cincino musaona kuti malinga anewa aikhwa thangwi yacitsidzikizo. Kodi ciripo cikala cinakunyanyamirani lero? Mafala a Mulungu asacenjeza: “Lekani kukhala akuledzera na anyantima, khalani dzololo, thangwi nyamalwa wanu, demonyo, anandzendza-ndzendza ninga nkhalamu yakulira, mbisaka munthu toera kumudya.”1 Pedro 5:8.

5 Sathani ndi cikala cakugopswa. Na thangwi yakuti Yahova nkhabe kufuna kuti ife tikhale cakudya ca Sathani, Iye akhazikisa miyambo toera kutitsidzikiza ku “manyengerero” mazinji a nyakuipa. (Aefesi 6:11) Natenepa, ndzidzi onsene unanyerezera ife mwacidikhodikho miyambo ya Mulungu, tisafunika kudinga miyambo ineyi ninga cipangizo caufuni wakubuluka kwa Babathu wakudzulu. Tingaona miyambo ya Mulungu munjira ineyi, iyo inakhala phata yacitsidzikizo na kukomerwa. Nyakupfundza Tyago alemba: ‘Munthu anayang’ana mwambo wakukoma waufulu, mbathimiza kuukoya anadzakhala nyakutsandzaya pa kupicita.’Tyago 1:25.

6. Ndi njira ipi yadidi toera kumanga cikhulupiro m’miyambo yakulungama na m’midida ya Mulungu? Perekani citsandzo.

6 Kukhala mwakubverana na matongero a Mulungu ndi njira yadidi toera kuwangisa cikhulupiro cathu kwa Nyakupasa Mwambo na ndzeru za miyambo yace. Mwacitsandzo, “mwambo wa Kristu” usaphataniza matongero a Yezu akupfundzisa anango  ‘pyonsene pidatipanga iye.’ (Agalata 6:2; Mateo 28:18, 19) Akristu asabverambo mwandzeru matongero akupitiriza kugumanyikana pabodzi toera kulambira na kuwangisana. (Ahebere 10:24, 25) Matongero a Mulungu asaphatanizambo kuwangisira kuphembera kwa Yahova ndzidzi onsene, pontho mwakubulukira muntima. (Mateo 6:5-8; 1 Atesalonika 5:17) Munakhala ife mwakubverana na matongero anewa, tisaona pakweca kuti matongero anewa ndi citsogolero ca ufuni wandimomwene. Kubvera matongero anewa kusabweresa kwa ife kutsandzaya na kukomerwa kwakuti nkhabe kugumanika konsene kwene mu dziko ino ya nyatwa. Munanyerezera imwe mwacidikhodikho kuti musaphindula tani mu kubvera miyambo ya Mulungu, kodi cikhulupiro canu nkhabe kukhala cakuwanga?

7, 8. Mafala a Mulungu asabalangaza tani ale anagopa kuti nee anakwanisa kucita pinthu pyakulungama ndzidzi onsene?

7 M’midzidzi inango, anango asadzudzumika kuti kunadzakhala kwakunentsa kakamwe kuphatisira miyambo ya Mulungu mu kupita kwa pyaka. Iwo asagopa kudodoma. Khala imwe musapibva munjira ineyi, koyani mafala awa m’manyerezero: ‘Ine ndine Yahova, Mulungu wako, Ule anafuna kukupfundzisa toera udidi wako, mbakuendesa pa njira inatongwa iwe kutoweza. Iwe, mbudabvera matongero anga basi, pidzo pizinji mbapidadza kuna iwe ninga nkulo wakukhonda kuuma, kutsandzaya  kwako mbukudakhala ninga mabimbi a bara.’ (Izaiya 48:17, 18) Kodi mwatoma kunyerezera kuti mafala anewa asakuwangisani tani?

8 Apa Yahova akutikumbusa kuti tinaphindula tingambvera. Iye apikira maphindu mawiri, tingacita pyenepi. Yakutoma, ntendere wathu unadzakhala ninga nkulo wakudendekera, wakudzala na madzi, wakukhonda kupwa. Phindu yaciwiri, ulungami wathu unadzakhala ninga mabimbi a bara. Khala mwalimira cifupi na bara mbamuona mabimbi, mwakukhonda penula imwe musakhala na manyerezero a kwenda na kwenda. Imwe musadziwa kuti mabimbi anadzapitiriza kwenda na kwenda. Yahova alonga kuti mungapitiriza kucita pinthu pyakulungama, ulungami wanu unadzakhala kwenda na kwenda. Ndzidzi onsene unawangisira imwe kukhala wakukhulupirika kwa Yahova, iye cipo anadzakusiyani toera kudodoma! (Lerini Masalmo 55:22.) Mapikiro anewa akutsandzayisa asawangisa cikhulupiro canu kwa Yahova na midida yace yakulungama.

‘KHALANI WAKUKOLA MWAUZIMU’

9, 10. (a) Thangwi yanji kukola mwauzimu ndi cifuno cadidi kakamwe kwa Akristu? (b) Kodi maonero auzimu asatiphedza tani toera kukhala akutsandzaya?

9 Khundu yaciwiri ya basa yanu yakumanga nyumba isapangizwa m’mafala awa akupumirwa: ‘Khalani wakukola mwauzimu.’ (Ahebere 6:1, NM) Nkristu asafunika kukhala wakukola mwauzimu. Mwakusiyana na ungwiro wakuti cincino nkhabe kwaniswa kufikirwa na anthu, kukola mwauzimu kunakwaniswa kufikirwa. Mwakuthimizira, Akristu asatsandzaya kakamwe mu kutumikira Yahova ninga anthu akukola mwauzimu. Thangwi yanji?

10 Nkristu wakukola mwauzimu ndi munthu anaona pinthu ninga munaonera Yahova. (Jwau 4:23) Paulu alemba: “Anthu anatoweza pya manungo anasirirambo pinafuna manungo, mbwenye anthu anatoweza pya nzimu anasirirambo pinafuna nzimu.” (Aroma 8:5) Maonero aunyama asabweresa kutsandzaya kwakucepa, thangwi iwo asacitisa kukhala waumbirimi, wakukhonda nyerezera pyantsogolo, na kunyerezera kakamwe  pinthu pyakumanungo. Maonero auzimu ndi akutsandzayisa kakamwe, thangwi asacitisa kuikha pa mbuto yakutoma Yahova, ‘Mulungu wakutsandzaya.’ (1 Timoti 1:11, CC) Munthu wakukola mwauzimu cifuno cace ndi kukomeresa Yahova na asatsandzaya ngakhale pantsi pa mayesero. Thangwi yanji? Mayesero asatipasa miyai toera kupangiza kuti Sathani ndi nyauthambi, pontho toera tiwangise umumphu, mbatikomeresa Babathu wakudzulu.Misangani 27:11; lerini Tyago 1:2, 3.

11, 12. (a) Kodi Paulu alonganji thangwi ya ‘kupfundzisa ndzeru’ za Nkristu, na isabvekanji fala yakuti ‘kupfundzisa’? (b) Ninji cinafunika toera manungo akhale akuwanga na akudzolowera kucita pinthu?

11 Munthu asafunika kupfundza toera akhale wakukola mwauzimu. Dingani vesi iyi: ‘Cakudya cakuuma ndi ca anthu akulu, anadzolowera kupfundzisa ndzeru zawo toera adzindikire pyadidi na pyakuipa.’ (Ahebere 5:14) Mudalonga Paulu kuti ndzeru zathu zisafunika ‘kupfundziswa,’ iye aphatisira fala Yacigrego yakuti ikhaphatisirwa kazinji kene mu ginásio ya ku Gresya mu pyaka dzana yakutoma. Fala ineyi inakwaniswa kulongwa tenepa ‘kupfundzisa munthu toera akhale nyakuthamanga wakupembera.’ Cincino nyerezerani kuti kupfundzisa kweneku kusaphatanizanji.

Nyakucita masendzekero asapfundzisa manungo ace mu kuaphatisira

12 Mu ndzidzi udabalwa ife, manungo athu akhali akukhonda kudzolowera kucita pinthu. Mwacitsandzo, khombwani nee asadziwa pinacita mikono na miyendo yace. Natenepa, khombwani asathathamula mikono mwasusudeu, ngakhale kumenyeka ekhene kunkhope mbipintutumusa na kunthusa. Mbwenye, pang’ono na pang’ono, na thangwi yakudzoloweresa manungo ace, khombwani asapfundza. Khombwani asakambadza, asathatcira na asathamanga. * Khala ndi tenepo, kodi ndiye tani mphapo pya nyakucita masendzekero akuwangisa manungo? Munaona imwe munthu unoyu mbanumpha na kuzungulira mwakulinganira, mwakukhonda penula imwe musadziwa kuti uzingo  m’manungo mwace wapfundziswa peno wadzolowereswa kucita pyenepi mu ndzidzi uzinji. Luso ya nyakucita masendzekero akuwangisa manungo hidabwera mwasusudeu tayu, aphatisira ndzidzi uzinji toera kudzoloweresa manungo ace. Kudzoloweresa manungo kweneku, Bhibhlya isakulonga kuti ‘kusaphedza pang’ono basi.’ Ndi pyakuphindulisa tani kupfundzisa peno kudzoloweresa ndzeru zathu zauzimu!1 Timoti 4:8.

13. Tinapfundzisa tani ndzeru zathu?

13 M’bukhu ino, talonga pizinji pyakuti pinadzakuphedzani kupfundzisa ndzeru zanu toera mupitirize kukhala wakukhulupirika kwa Yahova ninga munthu wakukola mwauzimu. Dingani mwakukwana midida na miyambo ya Mulungu na phembero pakucita pisankhulo pyanu ntsiku na ntsiku. Pakufuna kucita pisankhulo, bvundzikani: ‘Kodi miyambo na midida ya Bhibhlya isalonganji pa pinthu pyenepi? Kodi ndinaphatisira tani miyambo ineyi na midida ineyi? Ndi makhaliro api anafuna kudzakomeresa Babanga wakudzulu?’ (Lerini Misangani 3:5, 6; Tyago 1:5.) Cisankhulo cibodzi na cibodzi cinacita imwe mu kudinga miyambo peno midida ya Bhibhlya cinadzathimizira luso yanu yakudziwa kusiyana pakati pa cadidi na cakuipa. Kupfundza kweneku kunadzakuphedzani toera kukhala na kupitiriza kukhala munthu wakukola mwauzimu.

14. Kodi tisafunika kukhala na njala ipi toera tikule mwauzimu, mphapo tisafunika kukumbuka cenjezo ipi?

14 Kukula kwa munthu kuna madire, mbwenye kukula mwauzimu ndi kwa kwenda na kwenda. Kukula kusanyindira cakudya. Natenepa Paulu alonga: ‘Cakudya cakuuma ndi ca anthu akulu.’ Cinthu cakufunika toera kukulisa cikhulupiro cathu ndi kupitiriza na kudya cakudya cakuuma cauzimu. Khala musaphatisira pinapfundza imwe, unoyu ndi udziwisi, pontho Bhibhlya  isalonga: ‘Udziwisi ndi cinthu cakutoma.’ Natenepa, ife tisafunika kukhala na njala yakufuna undimomwene, cakudya cakufunika cinatipasa Babathu. (Misangani 4:5-7; 1 Pedro 2:2) Natenepa, nee tisafunika kudzikuza thangwi yakuthimizira cidziwiso cathu peno thangwi yakudziwa pizinji. Tisafunika kudingika tekhene ndzidzi onsene toera tikhonde kutawirisa kudzikuza peno pinthu pinango kumera mitcitci na kukula muntima mwathu. Paulu alemba: ‘Bvundzikani mwekha, toera muone khala muna cikhulupiro.’2 Akorinto 13:5CC.

15. Thangwi yanji ufuni ndi wakufunika toera kupitiriza kukula mwauzimu?

15 Basa yakumanga nyumba isamala, mbwenye, basa yakutsalakana nyumba nkhabe mala. Kusasanyira ndi kwakufunika, na kuthimizira kwartu n’nyumba panango ndi kwakufunika kakamwe makhaliro angacinja. Tisafunika kucitanji toera kupitiriza kukhala akukola na kukula mwauzimu? Cakutoma mwa pyonsene ndi ufuni. Tisafunika kupitiriza kukulisa ufuni kwa Yahova na kwa anyakukhulupira andzathu. Khala ife nkhabe ufuni, cidziwiso cathu consene na mabasa athu onsene anadzakhala apezi, ninga dzumbi yakusowa basa. (1 Akorinto 13:1-3) Ufuni unatiphedza toera kukhala Nkristu wakukola na kupitiriza kukula mwauzimu.

PITIRIZANI KUNYEREZERA PYA CIDIKHIRO CINAPEREKA YAHOVA

16. Kodi Sathani asafuna kuti anthu akhale na manyerezero api, na ndi cinthu cipi cakufunika cidatipasa Yahova?

16 Tendeni tidinge khundu inango ya basa yakumanga nyumba. Toera kuwangisika mwekhene ninga atowereri andimomwene a Kristu, imwe musafunika kukoya manyerezero anu. Sathani, ntongi wa dziko ino yapantsi, ndi waluso kakamwe mu kupeusa anthu ku pinthu pyakuipa, cifuno cakukhala na manyerezero akuipa, akusowa cinyindiro na akusowa cidikhiro. (Aefesi 2:2) Kunyerezera kweneku ndi kwakugopswa kwa Akristu ninga nyumba ya matabwa yakuti matabwa ace atoma kufumbwa. Cinthu cakutsandzayisa kakamwe ndi cakuti Yahova atipasa cidikhiro, cinthu cakufunika toera kutitsidzikiza.

17. Kodi Mafala a Mulungu asapangiza tani kufunika kwa cidikhiro?

17 Bhibhlya yandandalisa pida pyakusiyana-siyana pya nkhondo  yauzimu pinafunika ife kuphatisira pakuthimbana na Sathani pabodzi na dziko ino. Cida cibodzi cakufunika ndi capeu, cakuti ndi ‘cidikhiro ca cipulumuso.’ (1 Atesalonika 5:8) Mu ndzidzi wakale, nyankhondo akhadziwa kuti nee mbadapulumuka pa nkhondo mbadakhonda kubvala capeu. Kazinji kene capeu cikhacitwa na utale mbiciphimbirwa na uweya wa pinyama peno nthembe. Capeu ceneci cikhatsidzikiza kuti mapswimo akhonde kulasa nsolo wa nyankhondo. Tenepa ninga capeu cisatsidzikiza nsolo, cidikhiro cinatsidzikiza ndzeru zanu na manyerezero anu.

18, 19. Kodi Yezu akhazikisa citsandzo cipi cakupitiriza kukhala na cidikhiro, na tinansangizira tani?

18 Yezu akhazikisa citsandzo cakufunika kakamwe cakupitiriza kukhala na cidikhiro. Kumbukani pidapirira iye pa ntsiku yakumalisa ya umaso wace pa dziko yapantsi. Xamwali wace wapantima ansandukira thangwi ya kobiri. Xamwali wace unango ankhonda ngakhale akhandziwa. Anango ansiya mbathawa. Anthu a kudziko yace ankhonda, mbakhuwa kuti athabuswe na kuphiwa na anyankhondo Aciroma. Mwakukhonda penula, Yezu atamba mayesero makulu kupiringana anafuna ife kudzatamba. Kodi ndi ninji cidamphedza? Ahebere 12:2, CC isatawira: ‘Iye apirira nyatwa zidaona iye pamuti, thangwi yakukomerwa kukhadikhira iye; iye hadagopa kufa pamuti tayu, ngakhale cikhali cinthu cakucitisa manyadzo, pontho cincino iye akhala kumadyo kwa mpando waumambo wa Mulungu.’ Ndzidzi onsene Yezu akhanyerezera “kukomerwa kukhadikhira iye.”

19 Ndi kukomerwa kupi kukhadikhira Yezu? Inde, iye akhadziwa kuti na kupirira kwace mbadacita khundu mu kucenesa dzina yakucena ya Yahova. Iye mbadapangiza kakamwe kuti Sathani ndi nyauthambi. Nkhabepo cidikhiro cinango cakuti mbicidacitisa Yezu kukhala wakutsandzaya kakamwe! Pontho, iye akhadziwa kuti Yahova mbadapasa nkhombo mwakudzala manja thangwi yakukhulupirika kwace. Mwakukhonda dembuka, mbadabwerera kuna Babace. Yezu apitiriza kukhala na cidikhiro ceneci ngakhale m’midzidzi yakuipa kakamwe. Tisafunika kucita pibodzi pyene. Ifembo tiri na cidikhiro patsogolo pathu. Yahova asapasa mbiri m’bodzi na m’bodzi wa ife na  mwai wakuphedzera kucenesa dzina yace ikulu. Ife tinakwanisa kupangiza kuti Sathani ndi nyauthambi mu kusankhula Yahova ninga Ntongi wathu Wankulu na kukhala tekhene akukoyeka mu ufuni wa Babathu, mwakukhonda tsalakana mayesero na nyatwa zinafuna ife kutamba.

20. Ninji cinafuna kudzakuphedzani toera kupitiriza kukhala na manyerezero adidi pabodzi na cidikhiro cakukwana?

20 Yahova asafuna kakamwe kupasa nkhombo atumiki ace akukhulupirika. (Izaiya 30:18; lerini Malakiya 3:10.) Iye asakomerwa kupasa atumiki ace pinthu pyakuthema pinafuna iwo. (Masalmo 37:4) Natenepa, pitirizani kunyerezera cidikhiro cakuona kukwaniriswa kwa mapikiro a Mulungu. Lekani kutawirisa manyerezero akuipa, akunyanyasa, akuphonyeka a dziko ino yakale ya Sathani. Khala musaona kuti nzimu wa dziko ino ukupita m’manyerezero mwanu peno muntima mwanu, phemberani mwaphinga kwa Yahova toera ‘ntendere wa Mulungu wakupiringana ndzeru zonsene ukoye mitima yanu na ndzeru zanu.’ Ntendere unoyu wa Mulungu unadzakoya ntima wanu na ndzeru zanu.Afilipi 4:6, 7.

21, 22. (a) Ndi pinthu pipi pyakutsandzayisa pinadikhira ‘mwinji ukulu’? (b) Mu pinthu pinadikhira Akristu, kodi imwe musafuna kudzaonanji na mwatonga kucitanji?

21 Imwe muli na cidikhiro cadidi cakuti musafunika kucinyerezera  mwacidikhodikho. Khala musacita khundu ya ‘mwinji ukulu,’ ule unafuna kudzabuluka ‘mu nyatwa ikulu,’ nyerezerani umaso unafuna kudzakhala na imwe mwakukhonda dembuka. (Apokalipse 7:9, 14) Nakuti Sathani na mademonyo ace nkhabe kudzakhalapobve, imwe munadzakhala na cisudzulo cakuti cincino nkhabe kwanisa kucinyerezera. Mbani mwa ife adatambira kale umaso wakusowa mikakamizo yakuphekesa ya Sathani? Pakumala mikakamizo ineyi, tinadzakhala akutsandzaya kakamwe kuphedzera basa yakucinja dziko yapantsi kudza paradizu pantsi pa citsogolero ca Yezu na atongi andzace akudzulu, 144.000. Tisakomerwa kakamwe kudikhira kuona kumaliswa kwa utenda, kufewa, kutambira anyakufunika athu kubulukira ku nthumbi na kukhala na umaso munjira inafunira Mulungu. Mu ndzidzi unakhala ife aungwiro, tinadzakhala cifupi toera kutambira nkhombo inapangizwa pa Aroma 8:21. Nkhombo ineyi ndi “ufulu wa mbiri wa ana a Mulungu.”

22 Yahova asafuna kuti mugumane ufulu ukulu kupiringana unanyerezera imwe. Ufulu unoyu usanyindira kubvera. Kodi si pyakuthema tayu kuwangisira kwathu toera kuikha patsogolo kubvera Yahova ntsiku na ntsiku? Kupiringana pyonsene, pitirizani kuwangisa mwekhene cikhulupiro canu cakucena, natenepa munakwanisa kukhala mu ufuni wa Mulungu kwenda na kwenda!

^ ndima 12 Asiyentista asalonga kuti ife tisakulisa luso yakupambulika inatsogolera manungo athu na piwalo pya manungo. Mwacitsandzo, luso ineyi isakucitisani kumenya manjanu mbamudaphopha maso. Ntenda m’bodzi wathunga adaluza luso ineyi inatsogolera pinacita manungo nee akhakwanisa kulimira, kufamba, ngakhale kukhala pantsi.