‘Khalani Mu Ufuni Wa Mulungu’

Bukhu iyi inakuphedzani toera mupitirize kuphatisira midida ya Bhibhlya mu umaso wanu na kupitiriza kukhala mu ufuni wa Mulungu.

Tsamba yakubuluka kwa Mathubo Akutonga

Mathubo Akutonga a Mboni za Yahova asakukulumizani toera kutowezera manyalo a Yezu, wakuti apitiriza mu ufuni wa Babace.

NSOLO 1

‘Kufuna Mulungu Kusabvekanji’

Mwacigwagwa, Bhibhlya inakwanisa kufokotoza kuti munapangiza tani kuti musafuna Mulungu.

NSOLO 2

Munakhala Tani Na Cikumbuntima Cadidi?

Mphyakukwanisika kukhala na cikumbuntima cakucena mbwenye mbicikhala cakupswipa pamaso pa Mulungu?

NSOLO 3

Funani Ale Anafuniwa Na Mulungu

Yahova ndi wakupambulika pa nkhani yakusankhula axamwali, ifembo tisafunika kucita pibodzi pyene.

NSOLO 4

Thangwi Yanji Tisafunika Kulemedza Utongi?

Malemba asafokotoza makhundu matatu akufunika a umaso akuti Mulungu asatiphemba toera kulemedza utongi wa anango.

NSOLO 5

Tinakhala Tani Akusiyana Na Dziko

Mafala a Mulungu asalonga pya njira zixanu zakupangiza kuti tinakhala tani akusiyana na dziko.

NSOLO 6

Tinasankhula Tani Ubalangazi Wadidi

Mibvundzo mitatu yakuti inakuphedzani kucita cisankhulo candzeru.

NSOLO 7

Musalemedza Umaso Ninga Munacitira Mulungu?

Pisaphataniza pizinji kupita kupha munthu?

NSOLO 8

Mulungu Asafuna Anthu Akucena

Bhibhlya inakuphedzani toera kucalira macitiro akuti anakucitisani kukhala wakupswipa pamaso pa Yahova.

NSOLO 9

‘Thawani Pyaulukwali’

Pyaka pyonsene, pikwi pya Akristu asagwa mu nsampha waulukwali. Munacalira tani kuphatwa na ng’ambo ineyi?

NSOLO 10

Kumanga Banja Ndi Muoni Wakubuluka Kwa Mulungu Waufuni

Kodi munakhunganyika tani toera banja yanu idzakhale yakutsandzaya? Khala ndimwe wakumanga banja, munacita tani kuti banja yanu ikhale yakuwanga?

NSOLO 11

‘Kumanga Banja Kukhale Kwakulemedzwa’

Mibvundzo mitanthatu toera kudingika nayo inakuphedzani kuwangisa banjanu.

NSOLO 12

‘Longani Mafala Akuwangisa Ntima’

Mafala anakwanisa kuphekesa anango peno kuawangisa. Pfundzani kuphatisira muoni wa mafala ninga munafunira Yahova.

NSOLO 13

Maphwando Anakhonda Komeresa Mulungu

Maphwando na mafiriyadu anango akuti panango asaoneka ninga asalemedza Mulungu, mwandimomwene asamutsukwalisa.

NSOLO 14

Khalani Wakuona Ntima Mu Pinthu Pyonsene

Mbamudzati kukhala wakuona ntima kuna anango, musafunika kucita thanyo iyi.

NSOLO 15

Tsandzayani Na Basa Yanu Yakuwanga

Matawiro a mibvundzo mixanu yakufunika yakuti inakuphedzani kunyerezera khala munatawira peno nkhabe basa inango.

NSOLO 16

Khondani Dyabo Na Manyengerero Ace

Ife tisadziwa mphambvu ya Sathani, natenepa tisaicalira. Thangwi yanji?

NSOLO 17

‘Mangani Mwekha Cikhulupiro Canu’

Mathanyo matatu anakuphedzani pa kuwangisa cikhulupiro canu toera kukhala mu ufuni wa Mulungu.

NTHIMIZIRO

Tinatsalakana Tani Munthu Wakubuluswa M’mpingo

Mphyakufunikadi kucalira anthu akubuluswa m’mpingo munjira zonsene?

NTHIMIZIRO

Kodi Mulongo Asafunika Kuphimbira Nsolo Mu Ndzidzi Upi Na Thangwi Yanji?

Bhibhlya isafokotoza pinthu pitatu pyakuti pinakuphedzani toera kutawira.

NTHIMIZIRO

Kulambira Bandera, Kuvotari Na Basa Yakuphedzera Nkhondo

Ndi pitsogolero pipi pya m’Malemba pyakuti pinakuphedzani toera kukhala na cikumbuntima cakucena mu nkhani ineyi?

NTHIMIZIRO

Makhundu Mang’onong’ono A Ciropa Na Njira Zakucita Operasau

Mukutowezera mathanyo mangasi, munakwanisa kupembera mungathimbana na nyatwa za ukondzi.

NTHIMIZIRO

Kundani Nsambo Wakusendzeka Na Pyakumaso

Tinaleka tani nsambo unoyu wakuipa?

NTHIMIZIRO

Pinalonga Bhibhlya Thangwi Yakumwalana Na Kulekana

Mwakubverana na Bhibhlya, ndi mathangwi api anatawirisa munthu kukhala waufulu toera kumanga pontho banja?

NTHIMIZIRO

Kumalisa Nthonga Mu Pinthu Pyamalonda

Kodi Nkristu asafunika kusumira Nkristu ndzace?