Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 02

Bhibhlya Isapikira Tsogolo Yakutsandzayisa

Bhibhlya Isapikira Tsogolo Yakutsandzayisa

Anthu onsene pa dziko yapantsi asathimbana na nyatwa, na thangwi ineyi iwo asatsukwala, asapswipa ntima, pontho asabva kupha. Kodi imwe mwathimbanambo kale na pyenepi? Panango imwe mukuthabuka na utenda, peno mwaferwa na munthu anafuna imwe kakamwe. Panango imwe munabvundzika, ‘Kodi pinthu pinadzakhala mwadidi ntsogolo?’ Bhibhlya isatawira mwadidi mbvundzo unoyu.

1. Ndi cidikhiro cipi cinapereka Bhibhlya?

Bhibhlya isalonga kuti thangwi yanji pa dziko yapantsi padzala na nyatwa, kusiyapo pyenepi, iyo isalongambo pya mphangwa zadidi zakuti mwakukhonda dembuka, Mulungu anadzamalisa nyatwa zonsene. Mapikiro a m’Bhibhlya anakwanisa ‘kutipasa cidikhiro na tsogolo yadidi.’ (Lerini Yeremiya 29:11, 12.) Mapikiro anewa asatiphedza toera kuthimbana na nyatwa cincino, pontho toera tikhale na maonero adidi. Asatiphedzambo toera kukhala akutsandzaya cincino na kwenda na kwenda.

2. Ninji pinapikira Bhibhlya pyakuti pinadzacitika ntsogolo?

Bhibhlya isalonga kuti ntsogolo “nkhabe kudzaonekabve kufa, nee kutsukwala, nee kulira, nee kubva kupha.” (Lerini Apokalipse 21:4.) Nyatwa zinathabusa anthu lero ninga utcerengi, kusowa ulungami, utenda na kufa nkhabe kudzaonekabve. Bhibhlya isapikira kuti anthu anadzakhala akutsandzaya kwenda na kwenda m’Paraizu pa dziko yapantsi.

3. Munakhala tani na cinyindiro cakuti pyonsene pinalonga Bhibhlya pinadzacitikadi?

Anthu azinji asafuna kuti pinthu pyadidi picitike, mbwenye iwo nkhabe cinyindiro cakuti pinthu pyenepi pinafuna iwo pinadzacitikadi. Mbwenye pinapikira Bhibhlya ndi pyakusiyana. Imwe munakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti pinalonga iyo pinadzakwanirisika ‘mungapfundza mwadidi Malemba.’ (Mabasa 17:11) Kupfundza Bhibhlya kunakuphedzani toera kuona khala munanyindira pinalonga Bhibhlya thangwi ya ntsogolo peno nkhabe.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinthu pingasi pinapikira Bhibhlya thangwi ya ntsogolo. Onanimbo kuti cidikhiro cinalongwa m’Bhibhlya cisaphedza tani anthu lero.

4. Bhibhlya isapikira kuti tinakwanisa kukhala kwenda na kwenda mbatikhonda kuona nyatwa

Ndandanda inatowera isapangiza mapikiro anagumanika m’Bhibhlya. Ndi pikiro ipi idakomerwa na imwe kakamwe? Thangwi yanji yakukomerani?

Lerini malemba anagumanika kunkhomo kwa pikiro ibodzi na ibodzi, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musaona kuti malemba anewa asatipasa cidikhiro? Kodi iwo anakwanisa kuphedza m’bodzi wa acibale anu peno axamwali anu?

Nyerezerani kukhala mu dziko yakuti:

NKHABE MUNTHU WAKUTI . . . 

ANTHU ONSENE . . . 

 • anadzaona anyakufunika awo adafa mbalamuswa muli akufa toera kukhala pontho pa dziko yapantsi.—Juwau 5:28, 29.

 • anadzakhala na ungumi wadidi na amphambvu.—Yobe 33:25.

 • anadzatsukwala thangwi ya mabvero akuipa peno kukumbuka pinthu pyakuipa.—Izaiya 65:17.

 • anadzakhala m’makhaliro adidi kwenda na kwenda.—Masalmo 37:29.

5. Mapikiro a m’Bhibhlya anakwanisa kucinja umaso wanu

Anthu azinji asatsukwala ngakhale kuipirwa thangwi ya pinthu pyakuipa pinaona iwo n’dziko. Anango asacita pyonsene pinakwanisa iwo toera kucinja pinthu kuti pikhale mwadidi. Onani kuti pikiro ya Bhibhlya inalonga pya kucinja kwa pinthu isaphedza tani anthu lero. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, ndi kusowa ulungami kupi kukhadzudzumika na Rafika?

 • Ngakhale kuti kusowa ulungami kudaona iye nee kwamala, kodi Bhibhlya yam’phedza tani?

Cidikhiro cinalonga Bhibhlya thangwi ya ntsogolo, cinatiphedza toera kukunda nyatwa zathu na kufewa manungo. Lerini Misangani 17:22 na Aroma 12:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musaona kuti mapikiro analongwa m’Bhibhlya anakwanisa kucinja umaso wanu? Thangwi yanji musaona tenepa?

ANANGO ASALONGA: “Pinalonga Bhibhlya thangwi ya ntsogolo mphyadidi kakamwe, mbwenye pisapenulisa.”

 • Thangwi yanji musaona kuti mphyadidi kusaka undimomwene wa pyenepi?

MWAPFUNDZANJI?

Bhibhlya iri na mapikiro mazinji akutsandzayisa thangwi ya ntsogolo, mapikiro anewa asatipasa cidikhiro, pontho asatiphedza toera kuthimbana na nyatwa cincino.

Mibvundzo Yakubwereza

 • Thangwi yanji anthu asafunika kudziwa pinapikira Mulungu?

 • Bhibhlya isalonganji thangwi ya ntsogolo?

 • Mapikiro analongwa m’Bhibhlya anakwanisa tani kucinja umaso wanu?

Cifuno Canga

TOERA KUDZIWA PIZINJI

Onani kuti cidikhiro cinakuphedzani tani mungathimbana na nyatwa.

“EsperançaOnde Você Pode Encontrá-la?” (Despertai!, 22 ya Abril ya 2004)

Onani kuti cidikhiro ca ntsogolo cinaphedza tani ale akuti ali na utenda wakukhonda kuwanga.

“Será Que a Bíblia Pode Ajudá-lo a Conviver Com Uma Doença Crónica?” (Nsolo wa mu jw.org)

Mu ndzidzi unaona imwe vidhyu iyi ya nyimbo, nyerezerani imwe na banja yanu mbamukhala akutsandzaya m’Paraizu idapikira Bhibhlya.

Nyerezerani Dziko Yadidi (3:37)

Onani kuti umaso wa mamuna anatsidzikiza anthu na pinyama wacinja tani pidamala iye kupfundza thangwi ya cidikhiro ca m’Bhibhlya thangwi ya ntsogolo.

“Não Acho Mais Que Preciso Mudar o Mundo” (A Sentinela, 1.º de julho de 2013)