Bwererani Kuna Yahova

Yahova asasaka mabira ace akutayika, natenepa iye asakucemerani toera mubwerere kuna iye.

Tsamba Ya Mathubo Akutonga

Tsamba iyi ya Mathubo Akutonga ndi ncemerero kwa atumiki a Mulungu adatayika mu nkumbi.

KHUNDU 1

‘Ine Ndinadzasaka Mabira Anga Adatayika’

Kodi Mulungu asaona bira yakutayika ninga munthu wakuti nkhabe kucinjabve?

KHUNDU 2

Kupswipa Ntima​—“Tisapirira Nyatwa Munjira Zonsene”

Khala musadzudzumika thangwi nee musakwanisa kucita pizinji kuna Yahova ninga pikhacita imwe kale, cinthu cibodzi cinakuphedzani toera kuphindula na mphambvu yace.

KHUNDU 3

Kutsalakanwa Mwakuipa​—Khala Tiri Na “Thangwi Toera Kusuma”

Midida ya Bhibhlya inakuphedzani toera kupirira mungabva kuti nyakukhulupira ndzanu akucitirani pyakuipa.

KHUNDU 4

Kupasika Mulando​—‘Ndiceneseni M’madawo Anga’

Munakwanisa tani kululupirwa thangwi yakukhala na cikumbuntima cakucena?

KHUNDU 5

Bwererani Kuna ‘Nkumbizi Na Muyang’aniri Wa Umaso Wanu’

Ndingafuna kubwerera kuna Yahova, ndinatoma na papi? Kodi mpingo unadzanditambira tani?

Mafala Akumalisa

Kodi musakumbuka pya midzidzi yadidi idakhala ina imwe pabodzi na atumiki a Yahova?