Programu ya Nsonkhano wa Gawo wa Mboni Za Yahova wa 2020

Programu ya Nsonkhano wa Gawo wa Mboni Za Yahova wa 2020—‘Tsandzayani Ndzidzi Onsene’! Nsonkhano wa Gawo wa Mboni Za Yahova.

Cixanu

Programu ya cixanu Cixanu yabuluswa pa lemba ya Afilipi 4:4—“Ndzidzi onsene komerwani mwa Mbuya. Ine ndinalonga pontho kuti: Komerwani!!”

Sabudu

Programu ya Sabudu yabuluswa pa Masalmo 105:3—‘Gayani thangwi yakusimba dzina yace yakucena. Mbitsandzaye mitima ya ale anasaka Yahova.’

Dimingu

Programu ya Dimingu yabuluswa pa Masalmo 37:4—‘Tsandzaya kakamwe pakulambira Yahova,Iye anadzakupasa pinafuna ntima wako.’

Mphangwa Kwa Anyakugumanika

Mphangwa zadidi kuna anyakugumanika.