Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WACITATU

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Na Anthu?

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Na Anthu?

1. Ndi cipi cifuniro ca Mulungu kwa anthu?

MULUNGU acita anthu na cifuniro cadidi kakamwe. Iye acita mamuna na nkazi wakutoma, Adhamu na Eva, toera akhale m’munda wakubalika. Cifuniro ca Mulungu cikhali cakuti iwo akhale na ana mbacitisa dziko yapantsi kukhala paradhizu, pontho toera kutsalakana pinyama.​—Genesi 1:28; 2:8, 9, 15; onani Cidzindikiro cakumalisa 6.

2. (a) Tisadziwa tani kuti Mulungu anadzacita pinafuna iye? (b) Bhibhlya isalonganji thangwi yakukhala kwenda na kwenda?

2 Imwe musanyerezera kuti inadzafika ntsiku yakuti tinadzakhala m’paradhizu? Yahova asatipanga: ‘Ine ndapilonga, ndinadzapicita.’ (Izaiya 46:9-11; 55:11) Inde, Mulungu anadzacitadi pinafuna iye, nee cinthu cibodzi cinadzampingiza. Yahova alonga kuti acita dziko yapantsi na cifuniro. Iye ‘nee acita dziko yapantsi ninga mbuto yapezi.’ (Izaiya 45:18) Iye asafuna kuti anthu akhale pa dziko yapantsi. Ndi anthu a ntundu wanji anafuna Mulungu kuti akhale pa dziko na asafuna kuti akhale ndzidzi ungasi? Bhibhlya isalonga: ‘Anthu akulungama peno akubvera anatambira dziko, mbakhala mwenemo kwenda na kwenda.’​Masalmo 37:29; Apokalipse 21:3, 4.

3. Ndi mibvundzo ipi yakuti panango mbamudaicita mungaona mautenda na kufa?

3 Mbwenye, lero anthu asaduwala, pontho asafa. M’mbuto zizinji anthu asamenyana na kuphana. Mwandimomwene, ceneci nee ndi cifuniro ca Mulungu. Mphapo, ninji cidacitika? Thangwi yanji pinthu pyacinja? Basi ene Bhibhlya inakwanisa kufokotoza pyenepi.

 NYAMALWA WA MULUNGU

4, 5. (a) Mbani adalonga na Eva mukuphatisira nyoka m’munda wa Edheni? (b) Pinakwanisika tani kuti munthu wadidi na wakunyindirika akhale mbava?

4 Bhibhlya isatipanga kuti Mulungu ali na nyamalwa ‘anathulwa Dyabo na Sathani.’ Sathani aphatisira nyoka toera kulonga na Eva m’munda wa Edheni. (Apokalipse 12:9; Genesi 3:1) Iye acitisa kuti nyoka ioneke ninga ndiyo ikhalonga.​—Onani Cidzindikiro cakumalisa 7.

5 Mphapo, pisabveka kuti Mulungu acita Sathani, Dyabo? Nkhabe! Anju m’bodzi wakuti akhali kudzulu mu ndzidzi udacita Mulungu dziko toera Adhamu na Eva akhalemo adzakhala Dyabo. (Yobe 38:4, 7) Pyenepi pyacitika tani? Nyerezerani: Mphyakukwanisika kuti munthu wadidi na wakunyindirika mbadzakhala mbava. Nkhabe munthu anabalwa mbava. Mbwenye munthu angasirira cinthu cakuti nee ndi cace mbanyerezera kakamwe cinthu ceneci, cifuno cace cakuipa cinakula kakamwe. Natenepa, angakhala na mwai, anaba cinthu ceneci. Natenepa, iye acitika ekhene kukhala mbava.​—Lerini Tyago 1:13-15; onani Cidzindikiro cakumalisa 8.

6. Pyacitika tani kuti anju m’bodzi akhale nyamalwa wa Mulungu?

6 Pyenepi pyacitika kuna anju unoyu. Pidamala Yahova kucita Adhamu na Eva, iye aapanga kuti akhale na ana ‘mbadzadza dziko yapantsi.’ (Genesi 1:27, 28) Anju unoyu anyerezera: ‘Anthu onsene awa anakwanisa kundilambira m’mbuto mwa kulambira Yahova!’ Iye apitiriza kunyerezera kakamwe pinthu pyakuti ndi pya Yahova. Anju unoyu akhafuna kuti anthu amulambire. Natenepa, iye alonga uthambi kuna Eva mbampeusa. (Lerini Genesi 3:1-5.) Mukucita pyenepi, iye adzakhala Sathani Dyabo, nyamalwa wa Mulungu.

7. (a) Thangwi yanji Adhamu na Eva afa? (b) Thangwi yanji tisakalamba na kufa?

 7 Adhamu na Eva akhonda kubvera Mulungu mbadya nsapo. (Genesi 2:17; 3:6) Iwo adawira Yahova, pontho mukupita kwa ndzidzi iwo afa, ninga mukhadalongera Yahova kuti mbadafa angakhonda bvera. (Genesi 3:17-19) Ana a Adhamu akhalimbo anyakudawa, natenepa iwo afa. (Lerini Aroma 5:12.) Toera kukuphedzani kubvesesa thangwi yanji ana a Adhamu na Eva akhali anyakudawambo, onani citsandzo ici. Nyerezerani kuti mukuphatisira cakuumba naco mabhuloko mu cikombole cakupendama. Mabuloko anadzabofokambo ninga cikombole. Mudakhonda Adhamu kubvera Mulungu, Adhamu adzakhala nyakudawa. Nakuti ndife ana a Adhamu, tonsene ndife anyakudawa. Na thangwi yakukhala anyakudawa, tisakalamba na kufa.​—Aroma 3:23; onani Cidzindikiro cakumalisa 9.

8, 9. (a) Kodi Sathani akhafuna kuti Adhamu na Eva akhulupirenji? (b) Thangwi yanji Yahova nee apha anyakupanduka mu ndzidzi udadawa iwo?

8 Sathani ndiye adatoma kupandukira Yahova mudacitisa iye Adhamu na Eva kukhonda bvera Mulungu. Iye akhafuna kuti Adhamu na Eva atawire kuti Yahova ndi wauthambi, ntongi wakuipa wakuti asakhondera pinthu pyadidi anthu ace. Sathani alonga kuti anthu nkhabe funika kuti Mulungu akhale ntongi wawo, pontho kuti Adhamu na Eva mbadakwanisa kusankhula okhene pyadidi na pyakuipa. Kodi Yahova mbadacitanji? Iye mbadamalisa upanduki mukupha anyakupanduka. Mbwenye pyenepi nee mbapidapangiza kuti Sathani ndi nyauthambi.

9 Yahova nee apha anyakupanduka mu ndzidzi unoyu. M’mbuto mwace, iye atawirisa ndzidzi ungasi toera anthu atongane okha-okha. Pyenepi mbipidapangiza  pakweca kuti Sathani ndi wauthambi pontho kuti Yahova asadziwa pinthu pyadidi kuna anthu. Tinadzapfundza pizinji thangwi ya pyenepi mu Nsolo 11. Mphapo, ndi api maonero anu thangwi ya cisankhulo cidacita Adhamu na Eva? Kodi iwo acita mwadidi kukhulupira Sathani, mbakhonda kubvera Yahova? Yahova akhadapasa Adhamu na Eva pinthu pyonsene pikhafuna iwo. Iye aapasa umaso waungwiro, mbuto yakubalika toera  kukhala na basa yakuti mbadakomerwa nayo. Mbwenye Sathani cipo aacitira pinthu pyadidi. Mbadakhala ndimwe mbamudacita tani?

10. Kodi tonsene tisafunika kucita cisankhulo cipi?

10 Ninga Adhamu na Eva, tonsene tisafunika kucita cisankhulo cadidi, pontho umaso wathu usanyindira cisankhulo ceneci. Tinakwanisa kusankhula Yahova ninga Ntongi wathu mbatipangiza kuti Sathani ndi nyauthambi. Peno tinasankhula Sathani kukhala ntongi wathu. (Masalmo 73:28; lerini Misangani 27:11.) Ndi anthu akucepa kakamwe n’dziko ino anabvera Yahova. Mwandimomwene, si Mulungu tayu akutonga dziko ino. Mphapo khala nee ndi Mulungu, mbani akutonga?

MBANI AKUTONGA DZIKO?

Khala maumambo onsene a dziko nee akhali a Sathani, kodi iye mbadaapasa Yezu?

11, 12. (a) Kodi kuyeserwa kwa Yezu kusapangiza tani kuti Sathani ndi ntongi wa dziko ino? (b) Ndi malemba api anapangiza kuti Sathani ndi ntongi wa dziko?

11 Yezu akhadziwa kuti mbani ntongi wa dziko. Ndzidzi unango, Sathani apangiza Yezu ‘maumambo onsene a pantsi pano na mbiri yawo.’ Buluka penepo Sathani apanga Yezu: “Ipi pyonsene ndinadzakupasa male ungandigodamira mbundilambira.” (Mateo 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Bvundzikani, ‘Khala maumambo anewa nee akhali a Sathani, kodi mbadapasa Yezu?’ Nkhabe. Mautongi onsene ndi a Sathani.

12 Panango munabvundzika: ‘Kodi Sathani akutongadi dziko? Kodi Yahova si Mulungu Wamphambvu Zonsene adacita kudzulu na dziko yapantsi?’ (Apokalipse 4:11) Inde, ndimomwene. Mbwenye Yezu acemera Sathani ninga ‘ntongi wa pantsi pano.’ (Jwau 12:31; 14:30; 16:11) Mpostolo Paulu acemerambo Sathani Dyabo, “mulungu wakuipa wa pantsi pano.” (2 Akorinto 4:3, 4) Pontho mpostolo Jwau alemba kuti ‘anthu onsene, anakhala pantsi pano, ali m’manja mwa Nyakuipa.’​—1 Jwau 5:19.

 DZIKO YA SATHANI INADZAFUDZWA TANI?

13. Thangwi yanji tisafuna dziko ipswa?

13 Dziko ino isathimizirika kukhala yakugopswa. Tisaona m’mbuto zonsene nkhondo, uipi, uthambi na uphanga. Anthu nkhabe kwanisa kumalisa nyatwa zenezi, mwakukhonda tsalakana kuyesera kwawo. Mbwenye, mwakukhonda dembuka, Mulungu anadzafudza dziko ino yakuipa pa nkhondo yace ya Armagedhoni, mbidzapitirwa mbuto na dziko ipswa yakulungama.​—Apokalipse 16:14-16; onani Cidzindikiro cakumalisa 10.

14. Mbani adasankhula Mulungu toera kukhala Mambo wa Umambo Wace? Bhibhlya isalonganji thangwi ya Yezu?

14 Yahova asankhula Yezu Kristu toera akhale Mambo wa utongi Wace wakudzulu, peno Umambo. Kalene, Bhibhlya yalongeratu kuti Yezu mbadatonga ninga ‘Ntongi wa ntendere’ pontho utongi wace nee unadzamala. (Izaiya 9:6, 7) Yezu apfundzisa atowereri ace toera kuphemba utongi unoyu pakucita phembero mudalonga iye kuti: ‘Umambo wanu mbudze kuna ife. Pinafuna imwe mbapicitwe pantsi pano ninga kudzulu.’ (Mateo 6:10) Mu Nsolo 8, tinadzapfundza kuti Umambo wa Mulungu unadzafudza tani mautongi onsene a dziko. (Lerini Danyele 2:44.) Buluka penepo Umambo wa Mulungu unadzacitisa kuti dziko yapantsi ikhale paradhizu.​—Onani Cidzindikiro cakumalisa 11.

DZIKO IPSWA IRI DHUZI!

15. Kodi ‘dziko yapantsi ipswa’ ninji?

15 Bhibhlya isapikira: ‘Pana kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa inadikhira ife,’ pontho ‘mwenemu munadzakhala ulungami.’ (2 Pedro 3:13; Izaiya 65:17) Midzidzi inango Bhibhlya ingalonga “pantsi pano” pisabveka anthu anakhala pa dziko yapantsi. (Genesi 11:1) Natenepa ‘pantsi pano papswa’ pakulungama ndi anthu anabvera Mulungu mbapaswa nkhombo na iye.

16. Ndi muoni upi wakufunika unafuna pasa Mulungu ale anafuna kudzakhala mu dziko ipswa? Tisafunika kucitanji toera kuwina muoni unoyu?

 16 Yezu apikira kuti Mulungu anadzapasa ‘umaso wakukhonda mala’ anthu anafuna kudzakhala n’dziko ipswa. (Marko 10:30) Tisafunika kucitanji toera kutambira muoni unoyu? Toera kudziwa pinafunika ife kucita, lerini Jwau 3:16 na 17:3 na lerini pidalonga Yezu kuti tisafunika kucita toera titambire umaso wakukhonda mala. Kodi umaso mu paradhizu unadzakhala tani? Tendeni tione pinalonga Bhibhlya.

17, 18. Bhibhlya isalonganji thangwi ya ntendere na citsidzikizo?

17 Uipi, nkhondo, upandu na uphanga pinadzamala. Nkhabe kudzaoneka nee munthu m’bodzi wakuipa pa dziko. (Masalmo 37:10, 11) Mulungu ‘anadzamalisa nkhondo pantsi ponsene.’ (Masalmo 46:9; Izaiya 2:4) Dziko yapantsi inadzadzala na anthu akubvera na akufuna Mulungu. Panadzakhala ntendere kwenda na kwenda.​—Masalmo 72:7.

18 Mbumba ya Yahova nee inadzagopa. Midzidzi yakale, mukhabvera mbumba ya Mulungu, iye akhaitsidzikiza. (Levitiko 25:18, 19) M’paradhizu nee tinadzagopa cinthu peno munthu. Midzidzi yonsene tinadzakhala na citsidzikizo!​—Lerini Izaiya 32:18; Mikeya 4:4.

19. Tisadziwa tani kuti n’dziko ipswa ya Mulungu munadzakhala pyakudya pyakuinjipa?

19 Nkhabe kudzasoweka pyakudya. ‘Pa dziko yonsene panadzakhala pyakudya pizinji, padzulu pa mapiri panadzakhala na pyakudya.’ (Masalmo 72:16) Yahova, Mulungu wathu anadzatipasa nkhombo, na ‘pantsi pano panadzabala misapo yace.’​—Masalmo 67:6.

20. Tisadziwa tani kuti dziko yapantsi inadzakhala paradhizu?

20 Dziko yonsene yapantsi inadzakhala paradhizu. Anthu anadzakhala na nyumba zakubalika. (Lerini Izaiya 65:21-24; Apokalipse 11:18.) Dziko yonsene yapantsi  inadzakhala mbuto yakubalika ninga m’munda wa Edheni. Ndzidzi onsene Yahova anadzatipasa pyonsene pinafuna ife. Bhibhlya isalonga kuti Mulungu ‘anadzafungula djanja yace mbakhutisa na utende pyonsene piri na moyo.’​—Masalmo 145:16.

21. Tisadziwa tani kuti panadzakhala ntendere pakati pa anthu na pinyama?

21 Panadzakhala ntendere pakati pa anthu na pinyama. Pinyama nee pinadzaphekesa anthu. Ngakhale mwana ng’ono nkhabe kudzagopa pinyama pyakuti cincino ndi pyakugopswa.​—Lerini Izaiya 11:6-9; 65:25.

22. Yezu anadzacitanji kwa anthu akuduwala?

22 Nee munthu m’bodzi anadzaduwala. Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, awangisa anthu azinji. (Mateo 9:35; Marko 1:40-42; Jwau 5:5-9) Ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu, Yezu anadzawangisa anthu onsene. Buluka penepo nee m’bodzi anadzalonga kuti ‘ndiri kuduwala.’​—Izaiya 33:24; 35:5, 6.

23. Mulungu anadzacitanji kuna ale adafa?

23 Anthu adafa anadzakhala pontho maso. Mulungu apikira kuti anadzalamusa muli akufa anthu azinji adafa. ‘Kunadzaoneka kulamuka muli akufa kwa anthu akulungama na akukhonda lungama.’​—Lerini Jwau 5:28, 29; Machitiro 24:15.

24. Musaona tani pya kukhala m’Paradhizu?

24 Tonsene tiri na cisankhulo. Tinakwanisa kusankhula kupfundza pya Yahova na kuntumikira, peno tinakwanisa kucita pinthu pinafuna ife. Tingasankhula kutumikira Yahova, tinadzakhala na tsogolo yakutsandzayisa. Mbadzati kufa, mamuna m’bodzi aphemba Yezu kuti an’kumbukire mu Umambo wace. Yezu ampikira: ‘Unadzakhala na ine m’Paradhizu.’ (Luka 23:43) Tendeni tipfundze pizinji thangwi ya Yezu Kristu, pontho kuti anadzakwanirisika tani mapikiro akutsandzayisa a Mulungu.