Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WACIXANU

Ciomboli Ndi Muoni Ukulu Wa Mulungu

Ciomboli Ndi Muoni Ukulu Wa Mulungu

1, 2. (a) Ninji cinacitisa muoni kukhala wakufunika kakamwe kuna imwe? (b) Thangwi yanji ciomboli ndi muoni ukulu kakamwe udatipasa Mulungu?

NDI muoni upi wadidi kakamwe udatambira imwe? Muoni nee usafunika kukhala wa kobiri izinji toera ukhale wakufunika. Muoni ungakutsandzayisani peno ungakhala cinthu cakuti musacifuna kakamwe, imwe munapereka takhuta thangwi ya muoni unoyu.

2 Pa miyoni mizinji inatipasa Mulungu, ulipo ubodzi unafuna ife kakamwe kupiringana yonsene. Unoyu ndi muoni ukulu kakamwe wa Mulungu udapereka iye kuna anthu. Mu nsolo uno, tinadzapfundza kuti Yahova atuma Mwanace, Yezu Kristu toera tikwanise kukhala maso kwenda na kwenda. (Lerini Mateo 20:28.) Mukutumiza Yezu pa dziko yapantsi ninga ciomboli, Yahova apangiza kuti asatifuna kakamwe.

CIOMBOLI NINJI?

3. Thangwi yanji anthu asafa?

3 Ciomboli ndi njira idaphatisira Yahova toera kusudzula, peno kupulumusa anthu ku madawo na kufa. (Aefesi 1:7) Toera kubvesesa kuti thangwi yanji ciomboli cikhafunika, tisafunika kudziwa pidacitika m’munda wa Edheni. Anyakubala athu akutoma, Adhamu na Eva adawa. Nakuti adawa, iwo afa. Ife tisafambo thangwi tatambira madawo bulukira kuna Adhamu na Eva.​—Onani Cidzindikiro cakumalisa 9.

4. Kodi Adhamu akhali ani, pontho iye akhali nanji?

 4 Mudacita Yahova mamuna wakutoma, Adhamu, Iye ampasa cinthu cakufunika kakamwe. Yahova ampasa umaso waungwiro. Adhamu akhali na manyerezero aungwiro na manungo aungwiro. Iye cipo mbadaduwala, kukalamba, peno kufa. Nakuti Yahova ndiye adacita Adhamu, Iye akhali ninga babace. (Luka 3:38) Ndzidzi onsene Yahova akhalonga naye. Mulungu apanga mwadidi Adhamu kuti iye akhafunanji kwa iye, pontho ampasa basa yakutsandzayisa toera kucita.​—Genesi 1:28-30; 2:16, 17.

5. Kodi pisabvekanji Bhibhlya ingalonga kuti Adhamu acitwa ‘mwakulandana na Mulungu?’

5 Adhamu acitwa ‘mwakulandana na Mulungu.’ (Genesi 1:27) Yahova acita Adhamu na makhaliro ninga Ace, kuphataniza ufuni, udziwisi, ulungami na mphambvu. Yahova apasa Adhamu ufulu wakusankhula. Adhamu nee akhali ninga ntcini wakuti usacita pinthu mwakutsogolerwa na munthu. Mulungu ancita munjira yakuti mbadakwanisa kusankhula kucita cadidi peno cakuipa. Adhamu mbadasankhula kubvera Mulungu, mbadakhala maso kwenda na kwenda m’Paradhizu pa dziko yapantsi.

6. Adhamu aluzanji mudakhonda iye kubvera Mulungu? Kodi pyenepi pisatikhuya tani?

6 Mudakhonda Adhamu kubvera Mulungu mbatongwa kufa, iye alipa ntengo ukulu kakamwe. Iye aluza uxamwali wace wakufunika na Yahova, aluza umaso wace waungwiro na Paradhizu. (Genesi 3:17-19) Adhamu na Eva asankhula kukhonda bvera Mulungu, natenepa iwo nkhabe cidikhiro. Thangwi ya pidacita Adhamu, ‘madawo apita pantsi pano, thangwi ya munthu m’bodzi basi, mbakupitambo kufa thangwi ya madawo, tenepa kufa kwapita mwa anthu onsene thangwi  anthu onsene acitambo madawo.’ (Aroma 5:12) Mudadawa Adhamu, iye ‘agulisika,’ pontho agulisambo anace ku ubitcu wa madawo na kufa. (Aroma 7:14) Kodi ciripo cidikhiro kwa ife? Inde, ciripo.

7, 8. Ciomboli ninji?

7 Ciomboli ninji? Ciomboli cisaphataniza pinthu piwiri. Cakutoma, ciomboli ndi ntengo unalipwa toera kusudzula peno kuombola cinthu. Caciwiri, ciomboli ndi ntengo wakulinganira toera kulipa cinthu cidagudjuka.

8 Nee munthu m’bodzi mbadakwanisa kulipa pinthu pizinji pidagudjula Adhamu mudadawa iye mbatibweresera kufa. Yahova acita masasanyiro toera kutisudzula ku madawo na kufa. Tendeni tione kuti ciomboli cisaphata tani basa na tinaphindula tani.

YAHOVA APEREKA TANI CIOMBOLI

9. Ciomboli mbicidalipwa tani?

9 Nee m’bodzi wa ife mbadakwanisa kuombola umaso waungwiro udaluza Adhamu. Thangwi yanji? Thangwi ife tonsene ndife akusowa ungwiro. (Masalmo 49:7, 8) Ciomboli cikhafunika kulipwa ndi umaso unango wa munthu waungwiro. Ndi thangwi yace cisacemerwa ‘ciomboli cakulinganira.’ (1 Timoti 2:6) Ciomboli cikhafunika kukhala ca ntengo ubodzi ene na umaso udaluza Adhamu.

10. Kodi Yahova apereka tani ciomboli?

10 Kodi Yahova apereka tani ciomboli? Yahova atuma Mwanace wakufunika kakamwe pa dziko yapantsi. Mwanace, Yezu, ndiye adacitwa pakutoma. (1 Jwau 4:9, 10) Mwakufuna, Yezu asiya kukhala na Babace kudzulu. (Afilipi 2:7) Yahova afulusa umaso wa Yezu kudzulu toera kubalwa pa dziko yapantsi ninga munthu waungwiro, pontho wakusowa madawo.​—Luka 1:35.

Yahova apereka Mwanace wakufunika ninga ciomboli kuna ife

11. Mbapidakwanisika tani kuti munthu m’bodzi akhale ciomboli kwa anthu onsene?

 11 Mamuna wakutoma, Adhamu, aluza umaso waungwiro pabodzi na anthu onsene mudakhonda iye kubvera Yahova. Kodi munthu unango mbadakwanisa kumalisa kufa kudatambira ana onsene a Adhamu? Inde. (Lerini Aroma 5:19.) Yezu, wakuti cipo adawa, apereka umaso wace waungwiro ninga ciomboli. (1 Akorinto 15:45) Umaso wace waungwiro mbudaphatisirwa toera kumalisa kufa kudatambira ana onsene a Adhamu.​—1 Akorinto 15:21, 22.

12. Thangwi yanji Yezu athabuka kakamwe?

12 Bhibhlya isalonga nyatwa zidatamba Yezu mbadzati kufa. Iye akwapulwa, akhomerwa mwausumankha, abva kupha kakamwe, pontho afa pa muti wakusikimiza. (Jwau 19:1, 16-18, 30) Thangwi yanji Yezu akhafunika kuona nyatwa tenepa? Thangwi Sathani alonga kuti nkhabe munthu mbadapitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu angayeserwa mwakuwanga. Yezu apangiza pakweca kuti munthu waungwiro anakwanisa kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu angakhala pa nyatwa. Yahova akomerwa kakamwe thangwi ya kukhulupirika kwa Yezu!​—Misangani 27:11; onani Cidzindikiro cakumalisa 15.

13. Kodi ciomboli calipwa tani?

13 Kodi ciomboli calipwa tani? Yezu apereka kuna Babace ntengo wa umaso wace. Mu caka 33, pa Nisane 14 ya nthanda Yaciyuda, Yahova atawirisa Yezu kuphiwa na anyamalwa ace. (Ahebere 10:10) Pa ntsiku yacitatu, Yahova alamusa Yezu muli akufa mbam’bweresa pontho ku umaso ninga munthu wauzimu. Mudabwerera Yezu kuna Babace kudzulu, iye apereka kuna Yahova ntengo wa umaso wace waungwiro ninga ciomboli. (Ahebere 9:24) Nakuti cincino ciomboli ceneci calipwa, ife tiri na  mwai wa kusudzulwa ku ubitcu wa madawo na kufa.​—Lerini Aroma 3:23, 24.

MUNAPHINDULA TANI NA CIOMBOLI

14, 15. Toera kulekererwa madawo athu tisafunika kucitanji?

14 Mwakukhonda penula, ciomboli ndi muoni ukulu kakamwe udatipasa Mulungu. Tendeni tione kuti cisatiphindulisa tani cincino na cinadzatiphindulisa tani ntsogolo.

15 Kulekererwa madawo athu. Mphyakunentsa kucita pinthu pyadidi ndzidzi onsene. Tonsene tisadawa, pontho midzidzi inango tisalonga peno tisacita pinthu pyakuipa. (Akolose 1:13, 14) Kodi tinalekererwa tani? Tisafunika kulonga pinthu pyakuipa pidacita ife mbatiphemba Yahova mwakucepeseka toera atilekerere. Buluka penepo, tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti madawo athu alekererwa.​—1 Jwau 1:8, 9.

16. Tisafunika kucitanji toera kukhala na cikumbuntima cadidi?

16 Tinakwanisa kukhala na cikumbuntima cadidi. Khala cikumbuntima cathu catipanga kuti tacita cinthu cakuipa, tisatsukwala, panango tisaluza cidikhiro na kupibva kukhala akukhonda thema. Mbwenye nee tisafunika kubwerera nduli. Tingaphemba Yahova toera atilekerere, tinakwanisa kunyindira kuti iye anatibvesera mbatilekerera. (Ahebere 9:13, 14) Yahova asafuna kuti tilonge na iye pya nyatwa zathu zonsene na kufewa kwathu. (Ahebere 4:14-16) Ninga maphindu, tinakhala pa ntendere na Mulungu.

17. Ndi nkhombo zipi zinakwanisika thangwi yakutifera kwa Yezu?

17 Tiri na cidikhiro cakukhala maso kwenda na kwenda. ‘Madawo asapasa anthu kufa, mbwenye pinapasa Mulungu ndi umaso wakukhonda mala mwa Kristu Yezu Mbuyathu.’ (Aroma 6:23) Nakuti Yezu atifera, tinakwanisa kukhala maso kwenda na kwenda mbatikhala  na ungumi waungwiro. (Apokalipse 21:3, 4) Mphapo tisafunika kucitanji toera kutambira nkhombo zenezi?

KODI MUNADZATAWIRA CIOMBOLI?

18. Tisadziwa tani kuti Yahova asatifuna?

18 Nyerezerani kuti munabva tani muntima mwanu munthu angakupasani muoni wakutsandzayisa. Ciomboli ndi muoni wadidi kakamwe, pontho tisafunika kupereka takhuta kuna Yahova thangwi ya muoni unoyu. Lemba ya Jwau 3:16 isalonga: ‘Mulungu afuna anthu a pantsi pano pikulu pyene, natenepa apereka Mwanace m’bodzi ekha.’ Inde, Yahova asatifuna kakamwe thangwi apereka Mwanace wapantima, Yezu. Tisadziwambo kuti Yezu apangizambo ufuni wace kuna ife, thangwi iye apereka umaso wace thangwi ya ife. (Jwau 15:13) Muoni wa ciomboli usakupasani cinyindiro cakuti Yahova na Yezu asakufunani kakamwe.​—Agalata 2:20.

Tingapfundza pya Yahova, tinadzakhala xamwali wace, pontho ufuni wathu kuna iye unadzathimizirika

19, 20. (a) Munakwanisa tani kukhala xamwali wa Yahova? (b) Munapangiza tani kuti musatawira ntsembe ya ciomboli idapereka Yezu?

19 Nakuti mwapfundza thangwi ya ufuni ukulu wa Yahova, munakwanisa tani kukhala xamwali wace? Ndi pyakunentsa kakamwe kufuna munthu wakuti nee musandziwa. Lemba ya Jwau 17:3 isalonga kuti tinakwanisa kudziwa Yahova. Munacita imwe pyenepi, ufuni wanu kwa iye unathimizirika, munadzapangiza cifuno ca kunsimba, pontho munadzakhala xamwali wace. Natenepa pitirizani kupfundza thangwi ya Yahova mukupfundza Bhibhlya.​—1 Jwau 5:3.

20 Tawirani ntsembe ya ciomboli ca Yezu. Bhibhlya isalonga kuti ‘uyu anakhulupira Mwana, anakhala na umaso wakukhonda mala.’ (Jwau 3:36) Kodi pisabvekanji kukhala na cikhulupiro? Pisabveka kucita pidatipanga Yezu. (Jwau 13:15) Nee tisafunika kulonga basi kuti tisakhulupira Yezu. Toera kutawira ciomboli,  tisafunika kucita pinthu toera kupangiza cikhulupiro cathu. Lemba ya Tyago 2:26 isalonga: ‘Cikhulupiro cakusowa mabasa ndi cakufa.’

21, 22. (a) Thangwi yanji tisafunika kugumanika pa Cikumbuso ca kufa kwa Kristu pyaka pyonsene? (b) Tinadzadinganji mu Nsolo 6 na 7?

21 Gumanikani pa Cikumbuso ca kufa kwa Kristu. Ncidodo Yezu mbadzati kufa, iye atipfundzisa toera kukumbukira kufa kwace. Tisacita pyenepi pyaka pyonsene, pontho cisacemerwa Cikumbuso peno ‘Cakudya Cancidodo ca Mbuya.’ (1 Akorinto 11:20; Mateo 26:26-28) Yezu asafuna kuti tikumbuke kuti apereka umaso wace waungwiro ninga ciomboli kuna ife. Iye alonga: ‘Ipi piciteni toera mundikumbukire.’ (Lerini Luka 22:19.) Mungagumanika pa Cikumbuso, musapangiza kuti musakumbuka ciomboli na ufuni ukulu wa Yahova na wa Yezu kuna ife.​—Onani Cidzindikiro cakumalisa 16.

22 Ciomboli ndi muoni ukulu kakamwe udatambira ife. (2 Akorinto 9:14, 15) Muoni unoyu wakufunika unadzaphindulisambo pikwi na pikwi pya anthu adafa kale. Nsolo 6 na 7 unadzafokotoza kuti pyenepi pinadzakwanisika tani.