Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Kuna Ife?

Ndi Cipi Cifuniro Ca Mulungu Kuna Ife?

MUNGALERI tsamba ya mphangwa, mungaona televizau, peno mungabvesera radyo, imwe musaona peno kubva mbiri zizinji za usumankha, nkhondo na kuphiwa kwa anthu mwakusowa mathangwi! Panango imwe mukunentseka na utenda peno thangwi yakuferwa na wakufunika wanu.

Bvundzikani:

  • Kodi ndi pyenepi pinafuna Mulungu kuna ine na kuna banja yanga?

  • Ndinagumana kupi ciphedzo toera kuthimbana na nyatwa zanga?

  • Kodi panadzaoneka ntendere wandimomwene?

Bhibhlya isapereka matawiro akunyindirika ku mibvundzo ineyi.

 BHIBHLYA ISAPFUNDZISA KUTI MULUNGU ANADZACITA PINTHU PYAKUDZUMATIRISA PA DZIKO YAPANTSI.

  • Anthu nee anadzabva pontho kupha, kukalamba peno kufa.​—Apokalipse 21:4

  • ‘Anyakulamala anadzanumpha ninga mbawala.’—Izaiya 35:6

  • “Aboliboli anadzaona pontho.”​—Izaiya 35:5

  • Anyakufa anadzakhala pontho maso.​—Jwau 5:28, 29

  • Nee munthu m’bodzi anadzaduwala.​—Izaiya 33:24

  • Anthu onsene pa dziko yapantsi anadzakhala na pyakudya pizinji.​—Masalmo 72:16

 PHINDULANI NA PIPFUNDZISO PYA BHIBHLYA

Panango munanyerezera kuti pidaleri imwe m’matsamba akutoma a bukhu ino kukhala ninga ndoto. Mbwenye Mulungu asapikira kucita macinjo anewa pa dziko yapantsi mwakukhonda dembuka, pontho Bhibhlya isafokotoza kuti iye anadzacita tani pyenepi.

Mbwenye Bhibhlya isalonga pizinji kupiringana pyenepi. Iyo isatipanga pinthu pinafunika ife kudziwa toera kukhala na citsandzayo candimomwene, pontho toera kukhala na umaso wadidi cincino. Nyerezerani pang’ono thangwi ya pinthu pinakudzudzumisani. Pyenepi panango pisaphataniza kobiri, nyatwa za m’banja, utenda, peno kufa kwa wakufunika wanu. Bhibhlya inakwanisa kukuphedzani kuthimbana na nyatwa zenezi, pontho iyo inakwanisa kukubalangazani mukutawira mibvundzo ninga iyi:

 Kuleri kwanu bukhu ino kusapangiza kuti musafuna kudziwa pinapfundzisa Bhibhlya. Bukhu ino inadzakuphedzani. M’bukhu ino musagumanika mibvundzo ya ndima ibodzi na ibodzi, yakuti inadzakuphedzani kubvesesa mwadidi Bhibhlya. Anthu azinji asakomerwa kupfundza Bhibhlya na Mboni za Yahova. Tisadikhira kuti imwe munadzakomerwambo. Mulungu mbakupaseni nkhombo mu ndzidzi unadzindikira imwe pinakupfundzisani Bhibhlya!