Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 54

Yahova Abvera Ntsisi Yona

Yahova Abvera Ntsisi Yona

Ninive ukhali nzinda wa Asirya. Anthu a mu nzinda unoyu akhacita pinthu pyakuipa. Yahova apanga mprofeta wace Yona toera kuenda ku Ninive, pontho toera kapanga anthu anewa kuti asiye kucita pinthu pyakuipa. M’mbuto mwa kuenda ku Ninive, Yona athawa. Iye akwira bote yakuenda ku Tarsi, nzinda wakuti ukhali kutali na Ninive.

Mu ndzidzi ukhacita iwo ulendo, kwaoneka mphepo ikulu kwakuti anyakufambisa bote agopa. Iwo aphembera kuna alungu awo: ‘Thangwi yanji ipi pikucitika?’ Mukupita kwa ndzidzi, Yona aapanga: ‘Ndi thangwi yanga. Ndikuthawa basa idandipasa Yahova. Ndiponyeni m’madzi, mabimbi anamala.’ Anyakufambisa bote nee akhafuna kuponya Yona m’madzi, mbwenye iye akhaakakamiza. Mudaponya iwo Yona m’madzi, mabimbi amala.

Yona akhanyerezera kuti mbadafa. Mu ndzidzi ukhalirima iye, aphembera kuna Yahova. Yahova atuma ntsomba ikulu. Ntsomba ineyi yameza Yona, mbwenye nee yamupha. Pikhali iye m’mimba mwa ntsomba, Yona aphembera: ‘Ndikupikira kuti ndinakubverani kwenda na kwenda.’ Yona akhala m’mimba mwa ntsomba mu ntsiku zitatu. Buluka penepo, Yahova acitisa ntsomba ineyi kuphula Yona ku ntunda.

Nakuti Yahova apulumusa Yona, pyenepi pikhabveka kuti iye nee mbadaendabve ku Ninive? Nkhabe. Yahova apanga pontho Yona toera kuenda ku Ninive. Paulendo uno, Yona abvera. Iye aenda ku Ninive, mbapanga anthu akhacita pinthu pyakuipa: ‘Mu ntsiku 40, nzinda wa Ninive unadzafudzwa.’ Mwakukhonda dikhira, anthu a ku Ninive abvera mbasiya kucita pinthu pyakuipa. Mambo wa ku Ninive apanga mbumba yace: ‘Tendeni tiphembe Mulungu toera atilekerere. Panango nee tinafudzwa.’ Mudaona Yahova kuti anthu asiya kucita pinthu pyakuipa, iye nee afudza nzinda wa Ninive.

Nakuti nzinda nee wafudzwa, Yona aipirwa kakamwe. Nyerezerani: Yahova abvera ntsisi Yona, mbwenye Yona nee akhabvera ntsisi anthu a Ninive. M’mbuto mwace, iye akhala pa n’thundzi wa muti kunja kwa nzinda. Buluka penepo, muti unoyu wadzauma. Na thangwi ineyi Yona aipirwa pontho. Yahova apanga Yona: ‘Iwe usabvera ntsisi muti kupiringana anthu a mu Ninive. Ine ndaabvera ntsisi mbandiapulumusa.’ Pyenepi pisapangizanji? Pisapangiza kuti anthu a mu Ninive akhali akufunika kakamwe kupiringana muti.

‘Yahova asakubverani ntsisi thangwi nee asafuna kuti munthu aphiwe, mbwenye asafuna kuti anthu onsene atcunyuke.’—2 Pedro 3:9